GABAPENTIN AUROBINDO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • GABAPENTIN AUROBINDO Tvrdá tobolka 100MG
 • Dávkování:
 • 100MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 200 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • GABAPENTIN AUROBINDO Tvrdá tobolka 100MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • GABAPENTIN
 • Přehled produktů:
 • GABAPENTIN AUROBINDO

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 21/1055/10-C
 • Poslední aktualizace:
 • 01-01-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn. sukls16513/2017

a k sp. zn. sukls254401/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Gabapentin Aurobindo

100 mg tvrdé tobolky

Gabapentin Aurobindo

300 mg tvrdé tobolky

Gabapentin Aurobindo

400 mg tvrdé tobolky

gabapentinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je Gabapentin Aurobindo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gabapentin Aurobindo užívat

Jak se Gabapentin Aurobindo užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Gabapentin Aurobindo uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE GABAPENTIN AUROBINDO

A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gabapentin

Aurobindo

patří

skupiny

léků

používaných

léčbě

epilepsie

periferní

neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Přípravek Gabapentin Aurobindo se používá k léčbě:

Léčivou látkou přípravku Gabapentin Aurobindo je gabapentin.

Různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později

mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše Gabapentin

Aurobindo k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat vaše

onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Gabapentin Aurobindo k Vaší současné léčbě.

Gabapentin Aurobindo může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.

Periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením

nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být

zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar.

Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující,

bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

2.

ČEMU

MUSÍTE

VĚNOVAT

POZORNOST,

NEŽ

ZAČNETE

GABAPENTIN

AUROBINDO

UŽÍVAT

Neužívejte

Gabapentin Aurobindo

jestliže jste alergický/á na gabapentin nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím použitím Gabapentin Aurobindo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování

podstupujete-li hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání ledvin),

informujte lékaře zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost

pokud se u Vás objeví příznaky jako jsou úporné bolesti břicha, je Vám na nevolno a zvracíte,

ihned kontaktujte svého lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět

slinivky).

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy zneužívání léku a vzniku závislosti. Poraďte

se se svým lékařem, pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zneužíváním léků nebo

závislostí.

Malý počet pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin měl myšlenky na sebepoškození

nebo sebevraždu. Zaznamenáte-li kdykoli podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře.

Důležitá informace o možných závažných reakcích

Malý

počet

pacientů užívajících

přípravek

Gabapentin Aurobindo,

zaznamenal alergickou

reakci, nebo možnou závažnou kožní reakci, která se může rozvinout v ještě vážnější potíže,

není-li léčena. Zapamatujte si tyto příznaky a během léčby přípravkem Gabapentin Aurobindo

na ně dávejte pozor.

Přečtěte si popis těchto příznaků v Kapitole

4 pod nadpisem „

Kontaktujte svého lékaře ihned,

jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, protože může

být závažný“.

Pokud pociťujete slabost, citlivost nebo bolest svalů a současně se necítíte dobře, případně máte

horečku, můžete trpět neobvyklým rozkladem svalových buněk, což je život ohrožující stav,

který může vést k poruše ledvin. Můžete rovněž zaznamenat změnu barvy moči a změny ve

výsledcích krevních testů (konkrétně zvýšení hladiny krevní kreatinfosfokinázy). Pokud

zaznamenáte jakýkoli z uvedených příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře.

Upozornění! Lahvička z HDPE obsahuje vysoušedlo. Nepolykejte jej.

Další léčivé přípravky a přípravek

Gabapentin Aurobindo Informujte svého lékaře nebo

lékárníka o všech lécích, které užíváte , které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná

budete užívat.

Léky obsahující opioidy, například morfin

Užíváte-li

léky

obsahující

opioidy

(například

morfin),

oznamte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi, protože opioidy mohou zvýšit účinek přípravku Gabapentin Aurobindo. Kromě

toho může kombinace přípravku Gabapentin Aurobindo s opioidy vyvolat příznaky, jako je

ospalost a/nebo útlum dýchání.

Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)

Je-li přípravek Gabapentin Aurobindo užíván současně s antacidy, které obsahují hliník nebo

hořčík, může být sníženo vstřebávání přípravku Gabapentin Aurobindo ze žaludku. Doporučuje

se proto užívat Gabapentin Aurobindo nejdříve 2 hodiny po podání antacida.

Gabapentin Aurobindo:

pravděpodobně

vzájemně

neovlivňuje

jinými

léky

proti

epilepsii

perorálními

antikoncepčními přípravky.

může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte

svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.

Gabapentin Aurobindo

s jídlem

,

pitím

a alkoholem

Gabapentin Aurobindo se podává s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

Těhotenství

Gabapentin Aurobindo neužívejte v těhotenství, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou

otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.

Nebyly provedeny žádné studie sledující užití gabapentinu těhotnými ženami. U jiných léků,

užívaných k léčbě záchvatů, však bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li

užíváno více léku pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto užívejte pokud možno

pouze jeden lék pro léčbu záchvatů a to pouze pod dohledem lékaře.

Vyhledejte svého lékaře, jakmile během užívání přípravku Gabapentin Aurobindo zjistíte, že

jste těhotná, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Nepřerušujte

náhle léčbu, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky.

Kojení

Gabapentin, léčivá látka přípravku Gabapentin Aurobindo, přechází do mateřského mléka.

Vzhledem k tomu, že nežádoucí účinky na dítě nejsou známy, kojení během léčby přípravkem

Gabapentin Aurobindo se nedoporučuje.

Plodnost

Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Gabapentin

Aurobindo

může

způsobovat

závratě,

ospalost

únavu.

Neměl/a

byste

řídit,

obsluhovat složité stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si

nebudete jistý/á, že tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.

3.

JAK SE GABAPENTIN AUROBINDO

UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste

jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.

Epilepsie, doporučená dávka je:

Dospělí a dospívající

Užijte počet tobolek tak, jak Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle postupně

zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně. Poté

může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně.

Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x

odpoledne a 1x večer.

Děti ve věku 6 let a starší

Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba je

zahájena nízkou zahajovací dávkou, která je postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů.

Obvyklá dávka ke kontrole epilepsie je 25-35 mg na 1 kg na den. Obvykle je podávána ve 3

jednotlivých dávkách; tobolky se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 1x večer.

Přípravek

Gabapentin Aurobindo

není určen pro použití u dětí do 6 let.

Periferní neuropatická bolest,

d

oporučená dávka přípravku je

:

Dospělí

Užijte takový počet tobolek, jaký Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle

postupně zvyšovat dávku. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně.

Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg

denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, t.j. 1x ráno,

1x odpoledne a 1x večer.

Máte

-

li potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu

Trpíte-li onemocněním ledvin

nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkování.

Jste-

li starší pacient (nad 65 let)

, můžete užívat obvyklou dávku přípravku Gabapentin

Aurobindo, pokud nemáte problémy s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař

Vám může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávky.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Gabapentin Aurobindo je příliš silný nebo příliš slabý,

co nejdříve to sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi.

Způsob podání

Gabapentin Aurobindo je určen pro perorální podání. Vždy užívejte tobolky s dostatečným

množstvím vody. Gabapentin Aurobindo nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí

léčbu ukončit.

Jestliže jste užil/a více přípravku

Gabapentin Aurobindo

, než jste měl/a

Vyšší než doporučené dávky mohou vyvolat vedlejší účinky zahrnující ztrátu vědomí, závrať,

dvojité vidění, zastřenou řeč, ospalost a průjem. Okamžitě kontaktujte svého lékaře, nebo jděte

na nejbližší lékařskou pohotovost, užijete-li více přípravku Gabapentin Aurobindo, než Vám

bylo předepsáno. Vezměte s sebou zbylé tobolky a také obal od přípravku a příbalovou

informaci, aby bylo možné určit, jaký lék jste užil(a).

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek

Gabapentin Aurobindo

Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek

Gabapentin Aurobindo

Nepřestávejte užívat přípravek Gabapentin Aurobindo, dokud Vám to neurčí Váš lékař. Je-li

Vaše léčba ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat

přípravek Gabapentin Aurobindo náhle nebo dříve, než Vám určí Váš lékař, vystavujete se

zvýšenému riziku záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli

z následujících příznaků, protože může být závažný:

anafylaxe [

(závažná, potenciálně život ohrožující alergická reakce

zahrnující

obtížné

dýchání,

otok

rtů,

hrdla

a

jazyka

a

hypotenzi

(nízký

krevní

tlak)

vyžadující akutní léčbu)

Četnost není známa

]

úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky

akutní pankreatitidy (zánět slinivky).

Přípravek Gabapentin Aurobindo může způsobit závažné, nebo život ohrožující

alergické reakce, které

mohou postihnout kůži, nebo jinou část Vašeho těla, jako

např.

játra,

nebo

krevní

buňky.

Během

této

reakce

můžete

i

nemusíte

mít

vyrážku.

Můžete

být

hospitalizován/a,

nebo

bude

Vaše

léčba

přípravkem

Gabapentin Aurobindo ukončena.

Kontaktujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků:

kožní vyrážka

kopřivka

horečka

otok uzlin, který neopadá

otok rtů a jazyka

zežloutnutí kůže nebo bělma očí

neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení

těžká únava nebo slabost

neočekávaná bolest svalů

časté infekce

Tyto příznaky mohou být prvními známkami závažné reakce. Váš lékař Vás vyšetří a

rozhodne, zda budete v léčbě přípravkem Gabapentin Aurobindo pokračovat.

Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.

Jiné nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

virové infekce

pocit ospalosti, točení hlavy, ztráta koordinace

únava, horečka

Časté (mohou postihnout až

1 osobu ze 10):

pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo

jiné infekce

nízký počet bílých krvinek

nechutenství, zvýšená chuť k jídlu

agresivita,

zmatenost,

změny

nálady,

depresivní

nálady,

úzkost,

nervozita,

obtíže

myšlením.

křeče, trhavé pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost

kůže, snížení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, neobvyklé pohyby očí,

zesílené, oslabené nebo chybějící reflexy

rozmazané vidění, dvojité vidění

závratě

vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév

ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose

zvracení, pocit na zvracení, onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, zažívací

potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání

otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné

bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby

potíže s erekcí (impotence)

otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce

snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti

náhodné zranění, zlomenina, odřenina.

V klinických studiích u dětí bylo navíc pozorováno agresivní chování a trhavé pohyby.

Méně časté (mohou postihnout až

1 osobu ze 100):

agitovanost (stav chronického neklidu a neúmyslných bezúčelných pohybů)

alergické reakce jako je kopřivka

omezená pohyblivost

zrychlená srdeční činnost

otok obličeje, trupu a končetin

abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater.

mentální porucha

pád

zvýšení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou).

Vzácné

(mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):

nízká hladina glukózy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou)

ztráta vědomí

Po uvedení přípr

avku Gabapentin

na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky

snížení počtu krevních destiček (buňky zajišťující srážlivost krve)

halucinace

potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, trhavé pohyby a ztuhlost

zvonění v uších

skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované

malé vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně

zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

zánět jater

akutní selhání ledvin, únik moči

zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně

nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, pocit nemoci,

bolest, pocení), bolest na hrudi

rozklad svalových vláken (rabdomyolýza)

změna ve výsledcích krevních testů (zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy)

problémy se sexuální funkcí, včetně neschopnosti dosáhnout orgasmu, opožděná ejakulace

nízká hladina sodíku v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK GABAPENTIN AUROBINDO

UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za “Použitelné

do:”.Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Balení v blistrech: Uchovávejte v původním obalu.

Balení v lahvičkách z HDPE: Uchovávejte v původním vnitřním obalu.

Použijte do 12 měsíců po prvním otevření lahvičky z HDPE.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se

svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek

Gabapentin Aurobindo obsahuje

Léčivou látkou je gabapentinum (gabapentin).

Jedna 100mg tvrdá tobolka obsahuje 100 mg gabapentinu.

Jedna 300mg tvrdá tobolka obsahuje 300 mg gabapentinu.

Jedna 400mg tvrdá tobolka obsahuje 400 mg gabapentinu.

Pomocnými látkami jsou:

Obsah tobolky:

Kukuřičný škrob a mastek.

Plášť tobolky:

100 mg: Oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina.

300 mg: Žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), natrium-lauryl-sulfát, želatina.

400 mg: Červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171),

natrium-lauryl-sulfát, želatina.

Černý inkoust na potisk: Šelak, propylenglykol, černý oxid železitý, hydroxid draselný

Jak příprave

k Gabapentin Aurobindo

vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdé tobolky.

Gabapentin

Aurobindo

tvrdé tobolky s vytištěným „D“ na bílém víčku a

s označením „02“ na bílém těle, obsahující bílý až našedlý krystalický prášek

Gabapentin

Aurobindo

tvrdé tobolky s vytištěným „D“ na žlutém víčku a

s označením „03“ na žlutém těle, obsahující bílý až našedlý krystalický prášek.

Gabapentin Aurobindo 400 mg

tvrdé tobolky s vytištěným „D“ na oranžovém víčku a

s označením „04“ na oranžovém těle, obsahující bílý až našedlý krystalický prášek.

Gabapentin Aurobindo 100 mg tobolky jsou dostupné jako:

PrůhlednýPVC/PVDC-Al blistr

po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tvrdých tobolkách.

Lahvička z HDPE s polypropylenovým uzávěrem obsahující silikagel jako vysoušedlo: 100,

200 a 1000 tvrdých tobolek.

Gabapentin Aurobindo 300 mg tobolky jsou dostupné jako:

Průhledný PVC/PVDC-Al blistr

po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 a 200 tvrdých tobolkách.

Lahvička z HDPE s polypropylenovým uzávěrem obsahující silikagel jako vysoušedlo: 100,

200 a 1000 tvrdých tobolek.

Gabapentin Aurobindo 400 mg tobolky jsou dostupné jako:

Průhledný PVC/PVDC-Al blistr

po 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 a 300 tvrdých tobolkách.

Lahvička z HDPE s polypropylenovým uzávěrem obsahující silikagel jako vysoušedlo: 100,

200, 300 a 500 tvrdých tobolek.

Držitel rozhodnutí o registraci

Aurobindo Pharma Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road

South Ruislip HA4 6QD

Velká Británie

Výrobce

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Tento

léčivý

přípravek

je

schválen

v

členských

státech

Evropského

hospodářského

prostoru pod těmito názvy:

Název členské země

Název léčivého přípravku

Česká republika

Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400 mg tvrdé tobolky

Dánsko

Gabapentin Aurobindo

Francie

Gabapentine Arrow Génériques 100 mg/ 300 mg/ 400mg, gélules

Německo

Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg Hartkapseln

Irsko

Gabin 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsules, hard

Itálie

Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsule rigide

Lotyšsko

Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg cietās kapsulas

Litva

Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg kietos kapsulės

Nizozemsko

Gabapentine Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg, capsules, hard

Portugalsko

Gabapentina Aurobindo

Rumunsko

Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsule

Slovenská republika

Gabapentin

Vipharm

100 mg/ 300 mg/ 400mg tvrdé kapsuly

Španělsko

Gabapentina Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg cápsulas duras

Švédsko

Gabapentin Aurobindo 100 mg/ 300 mg/ 400mg kapslar, hårda

Velká Británie

Gabapentin Milpharm 100 mg/ 300 mg/ 400mg capsules, hard

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 10. 3. 2017

15-5-2018

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

May 7, 2018: Abingdon Nurse Practitioner Pleads Guilty to Conspiring to Illegally Prescribe Buprenorphine, Clonazepam, and Gabapentin at Substance Abuse Treatment Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.