Advertisement

Furosoral

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Furosoral 40 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Furosoral 40 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Sulfonamidy, prostý
 • Přehled produktů:
 • 9904281 - 1 x 10 tableta - blistr - -; 9904282 - 2 x 10 tableta - blistr - -; 9904283 - 3 x 10 tableta - blistr - -; 9904284 - 4 x 10 tableta - blistr - -; 9904285 - 5 x 10 tableta - blistr - -; 9904286 - 6 x 10 tableta - blistr - -; 9904287 - 7 x 10 tableta - blistr - -; 9904288 - 8 x 10 tableta - blistr - -; 9904289 - 9 x 10 tableta - blistr - -; 9904290 - 10 x 10 tableta - blistr - -; 9904291 - 25 x 10 tableta - blistr - -; 9904292 - 50 x 10 tableta - blistr - -; 9904293 - 100 x 10 tableta - blistr - -; 9904294 - 10 x 10 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/044/15-C
 • Datum autorizace:
 • 10-04-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Strana 1 / 4

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Le Vet. Beheer B.V.

Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Artesan Pharma GmbH & Co. KG

Wendlandstraße 1

29439 Lüchow

Německo

Lelypharma B.V.

Zuiveringweg 42

8243 PZ Lelystad

Nizozemsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Furosoral 40 mg tablety pro kočky a psy / Furosoral vet 40 mg tablety pro kočky a psy

Furosemidum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 tableta obsahuje:

Léčivá látka:

Furosemidum 40 mg

Bílé až žluto-bílé, kulaté a konvexní tablety s dělícím křížem na jedné straně. Tablety lze dělit na dvě

nebo čtyři stejné části.

4.

INDIKACE

Léčba hydrotoraxu, hydroperikardu, ascitu a otoků, zejména v důsledku srdeční nedostatečnosti a

poruchy funkce ledvin.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat trpících hypovolémií, hypotenzí nebo dehydratací.

Nepoužívat v případě selhání ledvin spojeného s anurií.

Nepoužívat v případě nedostatku elektrolytů.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na furosemid, sulfonamidy, nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ve vzácných případech se může objevit řídká stolice. Tyto příznaky jsou přechodné a mírné a

nevyžadují ukončení léčby.

Strana 2 / 4

Diuretický účinek furosemidu může vést k hemokoncentraci a snížení průtoku krve. V případě

dlouhodobé léčby může dojít k rozvoji nedostatku elektrolytů (včetně hypokalémie, hyponatrémie) a

dehydrataci.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky a psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Doporučená počáteční dávka je 2,5-5 mg furosemidu na kg ž.hm. den, což odpovídá ½-

1 tabletě na 8 kg ž.hm..

V případech závažných edematózních stavů nebo v případech se slabou

klinickou odezvou lze počáteční denní dávku zdvojnásobit.

Udržovací denní dávka by měla být upravena na nejnižší účinnou dávku podle pokynů veterinárního

lékaře v závislosti na klinické odpovědi psa/kočky na léčbu.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Žádné.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Zbylé nepoužité části tablet vraťte zpět do blistru a spotřebujte do 3 dnů.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Furosemid se musí používat s opatrností v případě již existující vodní nebo elektrolytové nerovnováhy,

poruch funkce jater (může vyvolat jaterní kóma) a diabetes mellitus.

V případě dlouhodobé léčby, se musí často monitorovat stav hydratace a sérových elektrolytů.

1 až 2 dny před a po zahájení léčby s diuretiky a ACE inhibitory je třeba monitorovat funkci ledvin a

stav hydratace.

Terapeutická účinnost může být ovlivněna zvýšeným příjmem pitné vody. V případech, kdy to stav

zvířete umožňuje, musí se během léčby omezit příjem vody na běžnou fyziologickou úroveň.

Furosemid se musí používat s opatrností u pacientů s nefrotickým syndromem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

-Lidé se známou přecitlivělostí na furosemid a další složky přípravku by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem. Po použití si umyjte ruce.

-Nemanipulujte s přípravkem, pokud víte, že jste citliví na sulfonamidy, neboť přecitlivělost na

sulfonamidy může vést k přecitlivělosti na furosemid. Jestliže u vás dojde po expozici k rozvoji

příznaků, jako např. kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění. Otok

obličeje, rtů nebo očí nebo obtíže při dýchání představují závažnější příznaky, které vyžadují

bezodkladnou lékařskou péči.

Strana 3 / 4

-V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Zbylé nepoužité části tablet vraťte zpět do blistru.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

U koček nepoužívejte furosemid s ototoxických antibiotiky.

Současné užívání s léčivy ovlivňujícími elektrolytovou rovnováhu (kortikoidy, jiná diuretika,

amfotericin B, srdeční glykosidy) vyžaduje pečlivé monitorování.

Současné užívání s aminoglykosidy nebo cefalosporiny může zvýšit riziko nefrotoxicity.

Furosemid může zvyšovat riziko zkřížených alergických reakcí na sulfonamidy.

Furosemid může měnit potřebu inzulinu u diabetických zvířat.

Furosemid může snižovat vylučování NSAID.

U dlouhodobé léčby v kombinaci s ACE inhibitory může být nutné snížit dávkování, v závislosti na

reakci zvířete na léčbu.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

Dávky vyšší než doporučené mohou způsobit přechodnou hluchotu, problémy s elektrolytovou a vodní

rovnováhou, účinky na CNS (letargie, kóma, křeče) a kardiovaskulární účinky (hypotenze, poruchy

srdečního rytmu, kolaps), a to zejména u starých a oslabených zvířat. Léčba je symptomatická.

Použití v době březosti nebo laktace.

Laboratorní studie prokázaly teratogenní účinek.

Nebyla stanovena bezpečnost přípravku pro použití u březích a kojících fen a koček, když je furosemid

vylučován do mateřského mléka.

U březích a kojících zvířat použít pouze po zvážení terapeutického poměru prospěchu a rizika

příslušným veterinárním lékařem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2015

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Papírová krabička s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25, 50 nebo 100 blistrů, každý

10 tabletami, což

odpovídá 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 250, 500 nebo 1000 tabletám v jedné krabičce.

Papírová krabička obsahující 10 samostatných papírových krabiček, z nichž každá obsahuje 1 blistr

s 10 tabletami.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Strana 4 / 4

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

9-3-2018

FUROSEMIDE Solution [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE Solution [Morton Grove Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

23-2-2018

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

FUROSEMIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

FUROSEMIDE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

Lasix vs. Aldactone

Lasix vs. Aldactone

Lasix (furosemide) and Aldactone (spironolactone) are used to reduce edema (fluid accumulation) caused by heart, liver or kidney problems, or high blood pressure (hypertension). Lasix may also be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure hypertension). Aldactone is also used to reduce edema caused by certain patients with hyperaldosteronism. Lasix and Aldactone belong to different drug classes. Lasix is an anthranilic acid derivative used as a strong loop diuretic and Aldactone is ...

US - RxList

31-1-2018

Lasix vs. Bumex

Lasix vs. Bumex

Lasix (furosemide) and Bumex (bumetanide) are loop diuretics (water pills) used to treat excessive fluid accumulation (edema) caused by congestive heart failure, liver failure, renal failure, and nephritic syndrome. Lasix and Bumex may be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure (hypertension).

US - RxList

31-1-2018

Lasix vs. Thiazides

Lasix vs. Thiazides

Lasix (furosemide) and thiazides are types of diuretics (water pills) used to treat excessive fluid accumulation (edema) caused by congestive heart failure, liver failure, renal failure, and nephritic syndrome. They may also be used with antihypertensive drugs to control high blood pressure (hypertension).

US - RxList

19-1-2018

DIASCREEN 12-PANEL MEDICATED COLLECTION SYSTEM (Furosemide) Kit [IT3 Medical LLC]

DIASCREEN 12-PANEL MEDICATED COLLECTION SYSTEM (Furosemide) Kit [IT3 Medical LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FUROSEMIDE Tablet [IT3 Medical LLC]

FUROSEMIDE Tablet [IT3 Medical LLC]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

FUROSEMIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

FUROSEMIDE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

FUROSEMIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

FUROSEMIDE Injection [Wockhardt USA LLC.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

SALIX (Furosemide) Injection [Merck Sharp Dohme Corp.]

SALIX (Furosemide) Injection [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

FUROTABS (Furosemide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

FUROTABS (Furosemide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

FUROJECT (Furosemide) Injection [Henry Schein Animal Health]

FUROJECT (Furosemide) Injection [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FUROSEMIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

FUROSEMIDE Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

15-11-2017

DISAL (Furosemide) Tablet [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

DISAL (Furosemide) Tablet [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Nov 15, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

FUROSEMIDE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

FUROSEMIDE Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

27-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Solco Healthcare LLC]

FUROSEMIDE Tablet [Solco Healthcare LLC]

Updated Date: Sep 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

FUROSEMIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Mas Management Group, Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Mas Management Group, Inc.]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

6-9-2017

LASIX (Furosemide) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

LASIX (Furosemide) Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 6, 2017 EST

US - DailyMed

5-9-2017

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Sep 5, 2017 EST

US - DailyMed

1-9-2017

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Sep 1, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

FUROSEMIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

FUROSEMIDE Injection, Solution [General Injectables Vaccines, Inc]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

FUROSEMIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FUROSEMIDE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

FUROSEMIDE Tablet FUROSEMIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

FUROSEMIDE Tablet FUROSEMIDE Solution [West-Ward Pharmaceuticals Corp.]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-7-2017

FUROSEMIDE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FUROSEMIDE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Jul 21, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

FUROSEMIDE Injection, Solution [Claris Lifesciences Inc.]

FUROSEMIDE Injection, Solution [Claris Lifesciences Inc.]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

21-3-2017

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet

FUROSEMIDE (Furosemide) Tablet

Updated Date: Mar 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-3-2017

FUROSEMIDE Tablet

FUROSEMIDE Tablet

Updated Date: Mar 20, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement