Advertisement

FULVESTRANT SANDOZ

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FULVESTRANT SANDOZ Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 250MG
 • Dávkování:
 • 250MG
 • Léková forma:
 • Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
 • Podání:
 • Intramuskulární podání
 • Jednotky v balení:
 • 2X5ML+2JEH Předplněná injekční stříkačka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FULVESTRANT SANDOZ Injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 250MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FULVESTRANT
 • Přehled produktů:
 • FULVESTRANT SANDOZ

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 34/ 494/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls203264/2015

Příbalová informace: informace pro pacienta

Fulvestrant Sandoz 250 mg

injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

fulvestrantum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1.

Co je přípravek Fulvestrant Sandoz a k čemu se používá

Přípravek Fulvestrant Sandoz obsahuje léčivou látku fulvestrant, který patří do skupiny blokátorů

estrogenů.

Estrogeny jsou

ženské

pohlavní hormony

mohou

v některých

případech

podílet na růstu

karcinomu (zhoubného nádoru) prsu.

Přípravek Fulvestrant Sandoz se používá k léčbě pokročilého nebo metastazujícího karcinomu prsu u

žen po menopauze.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fulvestrant Sandoz používat

Nepoužívejte přípravek Fulvestrant Sandoz:

jestliže

jste

alergická

fulvestrant

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku

(uvedenou v bodě 6 „ Co přípravek Fulvestrant Sandoz obsahuje“)

jestliže jste těhotná nebo kojíte

máte-li závažné problémy s játry.

Upozornění a opatření

Sdělte svému lékaři, pokud se Vás týká cokoli z následujícího:

problémy s ledvinami nebo játry

nízký počet krevních destiček (pomáhají srážet krev) nebo krvácivá porucha

Co je přípravek Fulvestrant Sandoz a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fulvestrant Sandoz používat

Jak se přípravek Fulvestrant Sandoz používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Fulvestrant Sandoz uchovávat

Obsah balení a další informace

dřívější problémy s krevními sraženinami

osteoporóza (úbytek kostní hmoty)

alkoholizmus.

Děti a dospívající

Fulvestrant Sandoz není určen dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Fulvestrant Sandoz

Informujte svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo

jste užívala v nedávné době.

Nezapomeňte

lékaře

informovat

zvláště,

pokud

užíváte

antikoagulancia

(léky zamezující

tvorbě

krevních sraženin).

Těhotenství a kojení

Přípravek Fulvestrant Sandoz nesmíte používat, pokud jste těhotná. Pokud byste mohla otěhotnět, je

třeba, abyste v průběhu léčby přípravkem Fulvestrant Sandoz používala účinnou antikoncepci.

V průběhu léčby přípravkem Fulvestrant Sandoz nesmíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Fulvestrant Sandoz pravděpodobně neovlivní schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud se však po

léčbě cítíte unavená, neřiďte ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Fulvestrant Sandoz obsahuje

10 % obj. ethanolu (alkoholu), tj. do 1000 mg v jedné

dávce, což odpovídá do 20 ml piva nebo 8 ml vína.

Je škodlivý pro alkoholiky.

Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s

onemocněním jater nebo ledvin nebo epilepsií.

Přípravek Fulvestrant Sandoz obsahuje 100 mg benzylalkoholu v jednom mililitru. Nesmí se

podávat předčasně narozeným dětem nebo novorozencům. U dětí do 3 let věku může vyvolat toxické

reakce a alergické reakce.

Přípravek Fulvestrant Sandoz obsahuje 150 mg benzyl-benzoátu v jednom mililitru. Může zvyšovat

riziko žloutenky u novorozenců.

3.

Jak se přípravek Fulvestrant Sandoz používá

Dávkování určí individuálně Váš lékař.

Doporučená dávka přípravku je 500 mg fulvestrantu (dvě 250mg injekce) podávaných jednou

měsíčně s jednou další 500mg dávkou podanou 2 týdny po podání zahajovací dávky.

Váš lékař nebo zdravotní sestra Vám podá Fulvestrant Sandoz jako pomalou nitrosvalovou injekci, po

jedné injekci do každé hýždě.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Pokud se objeví následující nežádoucí účinky, můžete potřebovat neodkladnou lékařskou

pomoc:

Alergická reakce (reakce z přecitlivělosti) zahrnující otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla

Tromboembolismus (zvýšené riziko tvorby krevních sraženin)*

Zánět jater (hepatitida)

Selhání jater.

Poraďte

se

se

svým

lékařem,

lékárníkem

nebo

zdravotní

sestrou,

pokud

si

všimnete

následujících nežádoucích účinků:

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou se objevit u více než 1 z 10 pacientů)

Reakce v místě injekce, např. bolest a/nebo zánět

Abnormální hladiny jaterních enzymů (při kontrole krve)*

Pocit na zvracení (nevolnost)

Slabost, únava*.

Časté nežádoucí účinky

(mohou se objevit až u 1 z 10 pacientů)

Bolest hlavy

Návaly horka

Zvracení, průjem nebo ztráta chuti k jídlu*

Vyrážka

Infekce močových cest

Bolest zad*

Zvýšený bilirubin (žlučové barvivo, které se tvoří v játrech)

Tromboembolismus (zvýšené riziko tvorby krevních sraženin)*

Alergické reakce (reakce z přecitlivělosti) zahrnující otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla.

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou se objevit až u 1 ze 100 pacientů)

Snížený počet krevních destiček (trombocytopenie)

Vaginální (poševní) krvácení, hustý bělavý výtok a kandidóza (kvasinková infekce)

Tvorba modřin a krvácení v místě vpichu injekce

Zvýšená hladina GMT, jaterního enzymu, zjištěného při kontrole krve

Zánět jater (hepatitida)

Selhání jater.

* Zahrnuje nežádoucí účinky, u kterých nelze přesně určit úlohu přípravku Fulvestrant Sandoz

vzhledem k probíhající nemoci.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v

případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10,

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací o

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Fulvestrant Sandoz uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Předplněnou injekční stříkačku uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo štítku injekční

stříkačky za Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nepoužívejte, pokud zjistíte, že došlo k jakémukoli zhoršení kvality zařízení

nebo jeho obsahu, jako je poškození injekční stříkačky, zakalený roztok, plovoucí částice nebo změna

barvy roztoku.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Fulvestrant Sandoz obsahuje

Léčivou látkou je fulvestrantum.

Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje fulvestrantum 250 mg v 5 ml roztoku (50

mg/ml).

Dalšími pomocnými látkami jsou ethanol (96%), benzylalkohol, benzyl-benzoát a panenský

ricinový olej.

Jak přípravek Fulvestrant Sandoz vypadá a co obsahuje balení

Fulvestrant Sandoz je čirý bezbarvý až žlutý viskózní injekční roztok v předplněné injekční stříkačce.

Fulvestrant Sandoz se dodává v balení obsahující jednu nebo dvě jednotlivě používané předplněné

injekční stříkačky. Dále je přiložena sterilní jehla.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Sandoz s.r.o., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, Česká republika

Výrobce

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach, Rakousko

Tento léčivý přípravek byl v zemích EHP registrován pod následujícími názvy:

Portugalsko

Fulvestrant

Sandoz

Rakousko

Fulvestrant Sandoz 50mg/ml –

Infusionslösung in einer Fertigspritze

Belgie

Fulvestrant Sandoz 250 mg oplossing

voor injectie, voorgevulde spuit

Bulharsko

Fulvestrant Sandoz 250 mg/5 ml

Solution for injection in pre-filled syringe

Česká republika

Fulvestrant Sandoz 250 mg

Německo

Fulvestrant – 1 A Pharma

Dánsko

Fulvestrant Sandoz

Estonsko

Fulvestrant Sandoz

Španělsko

Afultrant 250 mg soluciön inyectable en jeringa precargada EFG

Finsko

Fulvestrant Sandoz 250 mg

injektioneste, liuos esitäytetyssä ruiskussa

Francie

FULVESTRANT SANDOZ 250 mg,

solution injectable en seringue préremplie

Chorvatsko

Fulvestrant

Sandoz

otopina

injekciju

napunjenoj

štrcaljki

Maďarsko

Fulvestrant Sandoz 250 mg oldatos

injekció előretöltött fecskendőben

Irsko

Fulvestrant Rowex 250 mg/5 ml

solution for injection in pre-filled syringe

Island

Fulvestrant Sandoz 250 mg stungulyf,

lausn í áfylltri sprautu

Itálie

Fulvestrant Sandoz

Lotyšsko

Fulvestrant Sandoz 50 mg/ml

injekcinis tirpalas užpildytame švirkšte

Lucembursko

Fulvestrant Sandoz 250 mg solution

injectable, seringue préremplie

Nizozemsko

Fulvestrant Sandoz 50 mg/ml,

oplossing voor injectie in voorgevulde injectiespuit

Norsko

Fulvestrant Sandoz 250 mg

injeksjonsvæske, oppløsning I ferdigfylt sprøyte

Polsko

Fulvestrant Sandoz

Rumunsko

Fulvestrant

Sandoz

soluţie

injectabilă

seringă

preumplută

Švédsko

Fulvestrant Sandoz 250 mg injektionsvätska,

lösning i förfylld spruta

Slovinsko

Fulvestrant

raztopina

injiciranje

napolnjeni

injekcijski brizgi

Slovenská republika

Fulvestrant Sandoz 250 mg

Velká Británie

Fulvestrant 250 mg, Solution for Injection in pre-filled syringe

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.3.2016

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Pokyny pro použití:

Upozornění – bezpečnostní jehlu před použitím neautoklávujte. Ruce musí zůstat po celou dobu

použití a při likvidaci stále za jehlou.

Injekční stříkačky se dodávají s bezpečnostní jehlou BD SafetyGlide® nebo Terumo SurGuard®.

Pokyny k bezpečnostní jehle BD SafetyGlide®

Platí pro obě injekční stříkačky:

Jehlu a injekční stříkačku opatrně vyjměte

z obalu.

Ze špičky válce injekční stříkačky sejměte

ochranný kryt.

Sloupnutím otevřete zevní obal a vyjměte

bezpečnostní

jehlu

SafetyGlide).

Bezpečnostní

jehlu

nasaďte

konektor

Luer-Lock.

Jehlu připojíte otáčením na konektor Luer.

Otáčejte,

dokud

nebude

jehla

pevně

nasazena.

Krycí štít stáhněte přímým tahem z jehly

tak, aby nedošlo k poškození její špičky.

Z jehly sejměte pouzdro.

Držte

injekční

stříkačku

tak,

jehla

směřovala nahoru a jemně tlačte na píst,

dokud léčivý přípravek nedosáhne špičky

injekční

stříkačky.

válci

nesmí

být

žádný vzduch.

Podávejte pomalu intramuskulárně (1 až 2

minuty/injekce) do hýždě. Pro pohodlí při

aplikaci je seříznutí hrotu jehly orientováno

směrem k rameni páčky.

Po injekci ihned prstem jednou klepněte na

rameno

páčky,

čímž

aktivuje

krycí

mechanismus.

POZNÁMKA:

aktivujte

směrem

od

sebe

a

jiných

osob.

Musí

se

ozvat

cvaknutí,

přičemž

vizuálně

zkontrolujte, že je špička jehly plně zakryta.

Pokyny k bezpečnostní jehle Terumo SurGuard®

Platí pro obě injekční stříkačky:

Jehlu

injekční

stříkačku

opatrně

vyjměte z obalu.

špičky

válce

injekční

stříkačky

sejměte krytku.

Injekční

stříkačku

jehlu

připevněte

pomocí

aseptického

postupu.

Uchopte

jehlu za její dolní část, nikoli za pouzdro,

injekční

stříkačkou

otočte

směru

hodinových ručiček.

jehly

odtáhněte

bezpečnostní

štít

směrem

válci

injekční

stříkačky

úhlu

ukázaného

obrázku.

Poté

odstraňte krytku jehly.

Držte injekční stříkačku tak, aby jehla

směřovala nahoru a jemně tlačte na píst,

dokud léčivý přípravek nedosáhne špičky

injekční stříkačky. Ve válci nesmí být

žádný vzduch.

Podávejte pomalu intramuskulárně (1 až

2 minuty/injekce) do hýždě.

Po dokončení injekce jehlu vytáhněte z

kůže

jednou

rukou

aktivujte

bezpečnostní

mechanismus,

přičemž

využijte některý ze tří postupů:

aktivace prstem

aktivace palcem

aktivace o povrch

Aktivace se ověří slyšitelným a/nebo hmatatelným „cvaknutím” a lze ji potvrdit vizuálně.

Pokud si nejste jistí, že je bezpečnostní štít plně aktivován, tento krok opakujte.

Likvidace

Předplněné injekční stříkačky jsou určeny pouze k jednorázovému použití.

Veškerý

nepoužitý

léčivý

přípravek

nebo

odpad

musí

být

zlikvidován

v souladu

s místními

požadavky.

10-11-2017

Pending EC decision: Fulvestrant Mylan, fulvestrant, Opinion date: 09-Nov-2017

Pending EC decision: Fulvestrant Mylan, fulvestrant, Opinion date: 09-Nov-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-1-2018

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Mylan S.A.S.)

Fulvestrant Mylan (Active substance: fulvestrant) - New authorisation - Commission Decision (2018)133 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4649

Europe -DG Health and Food Safety

Advertisement