Advertisement

FULLHALE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FULLHALE Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu 25MCG/250MCG/DÁV
 • Dávkování:
 • 25MCG/250MCG/DÁV
 • Léková forma:
 • Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu
 • Podání:
 • Inhalační podání
 • Jednotky v balení:
 • 3X120DÁV Tlakový obal
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FULLHALE Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu 25MCG/250MCG/DÁV
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • SALMETEROL A FLUTIKASON
 • Přehled produktů:
 • FULLHALE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 14/ 220/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn.sukls230399/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

FULLHALE 25 mikrogramů/125 mikrogramů/dávka suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

FULLHALE 25 mikrogramů/250 mikrogramů/dávka suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

Salmeteroli xinafoas / Fluticasoni propionas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek

FULLHALE

a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FULLHALE používat

Jak se přípravek FULLHALE používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek FULLHALE uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

FULLHALE

a k čemu se používá

Přípravek FULLHALE obsahuje dvě léčivé látky, salmeterol a flutikason-propionát.

Salmeterol je bronchodilatans s dlouhodobým účinkem. Bronchodilatans pomáhá udržet dýchací

cesty průchodné (rozšířené). To usnadňuje vdechnutí a vydechnutí vzduchu z průdušek. Tyto účinky

trvají alespoň 12 hodin.

Flutikason-propionát je kortikosteroid, který snižuje otok a dráždění v plicích.

Lékař Vám tento lék předepsal, aby Vám pomohl předejít dechovým problémům, jaké jsou u bronchiálního

astmatu.

Přípravek FULLHALE musíte používat pravidelně každý den, dle doporučení lékaře. To zajistí, že přípravek

bude účinný v kontrole astmatu.

Přípravek FULLHALE pomáhá zabránit nástupu dušnosti a sípání. Přípravek nefunguje, jakmile již dušný(á)

jste nebo sípete. Jestliže se tyto příznaky objeví, musíte použít přípravky s rychlým účinkem, jako například

salbutamol.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FULLHALE používat

Nepoužívejte přípravek FULLHALE:

jestliže jste alergický(á) na salmeterol nebo flutikason-propionát nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku FULLHALE se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Váš

lékař Vás bude velmi pečlivě sledovat, jestliže se léčíte s:

onemocněním srdce, včetně nepravidelnosti srdečního rytmu nebo rychlého srdečního pulzu.

zvýšenou činností štítné žlázy.

vysokým krevním tlakem.

cukrovkou (diabetes mellitus). Přípravek FULLHALE může zvyšovat hladinu cukru v krvi.

nízkou hladinou draslíku v krvi.

nebo jste se léčil(a) pro tuberkulózu.

Jestliže jste někdy trpěl(a) některou z těchto nemocí před použitím přípravku FULLHALE, informujte o tom

svého lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek FULLHALE

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a),

nebo které možná budete užívat. To se týká i léků k léčbě astmatu nebo jakýchkoli léků, které jsou dostupné

bez lékařského předpisu. Je to proto, že není vhodné používat přípravek FULLHALE s některými jinými

léky.

Předtím, než začnete přípravek FULLHALE používat, informujte svého lékaře, pokud užíváte následující

léčivé přípravky:

beta-blokátory (jako např. atenolol, propranolol a sotalol). Beta-blokátory se většinou užívají k léčbě

vysokého krevního tlaku nebo jiných onemocnění srdce.

přípravky proti virům a plísním (jako např. ritonavir, ketokonazol a itrakonazol). Některé z těchto

přípravků mohou zvýšit množství flutikasonu nebo salmeterolu v těle. To může zvýšit riziko výskytu

nežádoucích účinků (včetně nepravidelného srdečního pulzu) nebo nežádoucí účinky zhoršit.

kortikosteroidy (podávání ústy nebo injekčně). Pokud jste v nedávné době tato léčiva užíval(a),

mohou zvýšit riziko ovlivnění Vašich nadledvin.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Není pravděpodobné, že by přípravek FULLHALE ovlivnil Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.

Jak se přípravek FULLHALE používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Nepřekračujte

doporučenou dávku. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší

FULLHALE 25 µg/125 µg/dávka - 2 vdechy dvakrát denně

FULLHALE 25 µg/250 µg/dávka - 2 vdechy dvakrát denně

Použití u dětí a dospívajících

Podávání přípravku FULLHALE 125 µg/25 µg a 250 µg/25 µg se nedoporučuje u dětí mladších 12 let.

Dávku přípravku je třeba titrovat (postupně upravovat) na nejnižší dávku, která je účinná v udržení kontroly

příznaků.

Tam, kde je kontrola příznaků udržována nejnižší silou přípravku FULLHALE (25/125 mikrogramů), by

další krok měl zahrnovat výměnu za jiný inhalační přípravek se salmeterolem a flutikasonem, který je

dostupný v nižší síle (25/50 mikrogramů).

Je velmi důležité přesně dodržovat pokyny Vašeho lékaře týkající se množství inhalovaných dávek

a frekvence používání vašeho přípravku.

Pokud se Vaše astma nebo dýchání zhorší, okamžitě informujte svého lékaře. Může se u vás objevit

výraznější sípot, častější tlak na hrudi nebo nutnost používat častěji přípravek s rychlým nástupem účinku.

Dojde-li k něčemu z výše uvedeného, měl(a) byste pokračovat v používání přípravku FULLHALE, ale

nezvyšujte počet vdechů. Stav dýchání se může zhoršovat a můžete vážně onemocnět, proto vyhledejte

svého lékaře, protože byste mohl(a) potřebovat další léčbu.

Návod k použití

• Před použitím přípravku Vás o správném zacházení s inhalátorem poučí Váš lékař, zdravotní sestra, nebo

lékárník, kteří občas posoudí, jak přípravek používáte. Pokud nebudete používat přípravek FULLHALE

správně nebo dle doporučení, nemusí Vám při léčbě astmatu pomoci.

• Přípravek je obsažen v tlakové nádobce uložené v plastovém obalu s náustkem.

• Na přední straně inhalátoru je indikátor, který ukazuje, kolik dávek Vám zbývá. Při každém použití

inhalátoru se počet dávek na indikátoru snižuje a to během každých pěti až sedmi vdechů. Indikátor dávek

ukazuje přibližný počet vdechů, které v inhalátoru zůstávají.

• Dávejte pozor na to, aby Vám inhalátor neupadl, protože by mohlo dojít ke snížení hodnoty na indikátoru.

Testování inhalátoru

1. Před prvním použití inhalátoru vyzkoušejte, že funguje. Odstraňte kryt náustku jemným stisknutím stran

inhalátoru vaším palcem a ukazovákem a tahem oddělte.

2. Abyste se ujistil(a), že inhalátor funguje, dobře ho protřepejte, namiřte náustek směrem od Vás, stiskněte

nádobku a vystříkejte čtyři dávky do vzduchu. Indikátor dávky načte hodnotu „120“, která bude označovat

počet vdechů v inhalátoru. Pokud jste svůj inhalátor nepoužíval(a) po dobu jednoho týdne nebo déle,

důkladně ho protřepejte a vystříkejte dvě dávky léku do vzduchu.

Použití inhalátoru

Před použitím inhalátoru je důležité, abyste začal(a) dýchat co nejpomaleji.

Při použití Vašeho inhalátoru stůjte nebo seďte vzpřímeně.

Sejměte kryt náustku. Zkontrolujte, zda je náustek zvenku i zevnitř čistý a bez cizích předmětů.

(obrázek A).

Čtyřikrát až pětkrát inhalátor protřepejte a znovu se ujistěte, že nedošlo k uvolnění žádných částí, a že se

obsah inhalátoru rovnoměrně promíchal (obrázek B).

Držte inhalátor ve svislé poloze s palcem na spodní straně pod náustkem. Vydechněte tak, aby to pro

Vás bylo příjemné. (obrázek C).

Vložte náustek do úst mezi zuby. Sevřete rty okolo, ale neskousněte (obrázek D).

Začněte se nadechovat ústy a těsně poté, co začnete s nádechem, stiskněte horní část nádobky pro

uvolnění dávky léku. To proveďte při současném plynulém a hlubokém nádechu (obrázek D).

Zadržte dech, vyjměte inhalátor z Vašich úst a zvedněte prst z horní části inhalátoru. Zadržujte dech po

dobu několika sekund nebo tak dlouho, dokud Vám to nezačne být nepříjemné (obrázek E).

Počkejte asi půl minuty mezi podáním další dávky léčiva a pak opakujte kroky 3 až 7.

Poté si vypláchněte ústa vodou a vyplivněte ji. To zabrání vzniku moučnivky a chrapotu.

10. Po použití vždy okamžitě nasaďte zpět kryt náustku, abyste zabránil(a) vniknutí prachu. Jakmile je kryt

náustku správně nasazen, zacvakne do správné polohy. Pokud nedojde k zacvaknutí, otočte krytem

opačným směrem a zkuste to znovu. Nepoužívejte příliš velkou sílu.

Pokud je pro Vás používání inhalátoru obtížné, je možné použít spacer (zdravotnický prostředek), jako je

například Volumatic nebo AeroChamber Plus nebo jiný spacer (v závislosti na národních doporučeních).

Než spacer použijete nebo jej změníte, informujte o tom svého lékaře, zdravotní sestru nebo lékárníka.

Pokud indikátor ukazuje číslo „40“ a barva na indikátoru dávky se změní ze zelené na červenou, měl(a) byste

dostat náhradní inhalátor. Inhalátor přestaňte používat, pokud indikátor ukazuje „0“, protože zbylá dávka

vycházející z přístroje nemusí být dostatečná pro aplikaci plné dávky. Nikdy se nepokoušejte změnit čísla na

indikátoru nebo odpojovat indikátor od otočného aplikátoru. Indikátor není možné resetovat a je trvale

připojen k otočnému aplikátoru.

Čištění inhalátoru

Aby se váš inhalátor neblokoval, je důležité, abyste ho alespoň jednou týdně vyčistil(a).

Chcete-li svůj inhalátor vyčistit:

Sejměte kryt náustku.

Nikdy neodstraňujte kovovou nádobku z plastového pouzdra.

Otřete vnitřní i vnější část náustku a plastové pouzdro suchým hadříkem nebo kapesníkem.

Nasaďte zpět kryt náustku. Při správném nasazení zapadne na místo. Pokud nedojde k zacvaknutí na

místo, otočte krytem náustku opačným směrem a zkuste znovu. Nepoužívejte příliš velké násilí.

Nevkládejte kovovou nádobku do vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku FULLHALE, než jste měl(a)

Je důležité, abyste používal(a) inhalátor dle pokynů. Pokud náhodou použijete větší dávku, než je

doporučeno, informujte svého lékaře nebo lékárníka. Můžete zaznamenat srdeční akci, která je vyšší než

obvykle, a pocit třesu. Rovněž můžete pociťovat bolest hlavy, svalovou slabost a bolest kloubů.

Používal(a)-li jste vyšší dávky dlouhodobě, musíte o tom informovat svého lékaře nebo lékárníka a požádat

ho o radu. Vyšší dávky přípravku FULLHALE mohou snižovat produkci steroidních hormonů

v nadledvinkách.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek FULLHALE

Zapomenete-li si vzít dávku, použijte ji ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v původním sledu

používání. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek FULLHALE

Je velmi důležité, abyste použil(a) svůj přípravek FULLHALE každý den dle doporučení, dokud Vám lékař

nedoporučí ukončit léčbu. Používání přípravku FULLHALE nikdy nepřerušujte nebo náhle nesnižujte Vaši

dávku, jelikož by mohlo dojít ke zhoršení Vašich dechových potíží a vývoji velmi vzácných nežádoucích

účinků.

Patří k nim

bolest břicha

únava a ztráta chuti k jídlu

nevolnost a průjem

snížení tělesné hmotnosti

bolest hlavy a ospalost

snížená hladina draslíku v krvi

snížený krevní tlak a křeče.

Velmi vzácně během infekce nebo v době extrémního stresu (jako je po závažné nehodě nebo pokud

podstoupíte operaci), se mohou u Vás objevit stejné nežádoucí účinky.

Chcete-li těmto příznakům předejít, může Vám lékař předepsat další kortikosteroidy (jako je prednisolon).

Máte-li jakékoli další otázky o použití tohoto inhalátoru, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého. Ke snížení výskytu případných nežádoucích účinků Vám Váš lékař předepíše nejnižší dávku

přípravku FULLHALE ke kontrolu astmatu.

Alergické reakce: Můžete zaznamenat, že se Váš dech po použití přípravku FULLHALE náhle zhorší.

Můžete být velmi dušný(á) a můžete mít kašel. Také si můžete všimnout svědění a otoku (obvykle na tváři,

rtech, jazyku nebo hrdle). Pokud se u vás tyto účinky vyskytnou nebo pokud se objeví náhle po použití

přípravku FULLHALE, informujte okamžitě svého lékaře. Alergické reakce na přípravek FULLHALE jsou

vzácné (postihují méně než 1 osobu ze 100).

Další nežádoucí účinky jsou uvedeny níže:

Velmi časté (postihují více než 1 osobu z 10)

Bolest hlavy – ta se obvykle zlepší při pokračující léčbě.

U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí byl hlášen zvýšený výskyt nachlazení.

Časté (postihují méně než 1 osobu z 10)

Moučnivka (bolestivé, krémově žluté vyvýšené skvrny) v ústech a hrdle, rovněž bolestivost jazyka

a chrapot. Výplach úst vodou a okamžité vyplivnutí po užití každé dávky může pomoci. K léčbě moučnivky

Vám lékař může předepsat protiplísňové léky.

Bolestivé, oteklé klouby a bolest svalů.

Svalové křeče.

U pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí byly hlášeny také následující nežádoucí účinky:

Pneumonie (infekční onemocnění plic) u pacientů s CHOPN (častý nežádoucí účinek).

Informujte svého lékaře, pokud máte jakýkoli z následujících projevů při podávání salbutamol/flukonazolu,

neboť může jít o projevy infekčního onemocnění plic:

Horečka nebo zimnice.

Zvýšená tvorba hlenu, změna barvy hlenu.

Zhoršení kašle nebo zhoršení dýchacích obtíží

Podráždění hrdla. Abyste předešel/la výskytu těchto příznaků, vypláchněte si ústa vodou po každém

podání dávky.

Modřiny a vznik zlomenin.

Zánět vedlejších nosních dutin (pocit napětí nebo plnosti nosu, tváří a oblasti za očima, někdy pulzující

bolest).

Snížení množství draslíku v krvi (může se u vás objevit nepravidelný srdeční rytmus, svalová slabost

a křeče).

Méně časté (postihují méně než 1 osobu ze 100)

Zvýšené množství cukru (glukosy) v krvi (hyperglykémie). Pokud máte diabetes, může být nutné častější

monitorování krevního cukru a možná úprava Vaší obvyklé léčby diabetu.

Šedý zákal (katarakta).

Velmi rychlá srdeční akce (tachykardie).

Pocit třesu a pocit rychlé nebo nepravidelné srdeční akce (palpitace) – ty jsou obvykle neškodné a snižují

se při pokračování léčby.

Bolest na hrudi.

Pocit úzkosti (tento účinek se objevuje nejčastěji u dětí).

Poruchy spánku.

Vyrážka.

Vzácné (postihují méně než 1 osobu z 1000)

Dechové potíže nebo sípání, které se zhoršují přímo po použití přípravku FULLHALE. Pokud k tomu

dojde, přestaňte používat svůj přípravek FULLHALE. Užijte přípravek s krátkodobým nástupem účinku,

který Vám pomůže zlepšit dýchání, a informujte okamžitě svého lékaře.

Přípravek FULLHALE může ovlivnit normální produkci hormonu kůry nadledvin, zejména pokud jste

užil(a) vysoké dávky dlouhodobě. Projeví se:

Zpomalením růstu u dětí a dospívajících.

Řídnutím kostí.

Zeleným zákalem (glaukom).

Nárůstem tělesné hmotnosti.

Zakulacenou (měsíčkovitou) tváří (Cushingův syndrom).

Váš lékař Vás bude pravidelně sledovat s ohledem na případný výskyt těchto nežádoucích účinků a ujistí se,

že používáte nejnižší dávku přípravku FULLHALE, která udrží vaše astma pod kontrolou.

Změny chování, jako je neobvyklá aktivita a podrážděnost (tyto účinky se vyskytují hlavně u dětí).

Nepravidelná srdeční akce nebo vznik dalších nadpočetných srdečních stahů (arytmie). Informujte svého

lékaře, ale nepřestávejte používat přípravek FULLHALE, pokud vám nedoporučí ukončit podávání.

Frekvence neznámá, ale mohou se také vyskytnout:

Deprese nebo agresivita. Tyto účinky jsou pravděpodobnější u dětí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek FULLHALE uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Po použití nasaďte zpět kryt náustku tak, aby zapadl do správné polohy. Nevyvíjejte nadměrnou sílu.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C. Neuchovávejte přípravek

FULLHALE na chladném místě, protože by pak správně nefungoval.

Přípravek FULLHALE nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce za

Použitelné do:

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Kovová nádobka obsahuje stlačenou kapalinu. Nádobku nepropichujte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek FULLHALE obsahuje

Jedna odměřená dávka přípravku FULLHALE obsahuje:

salmeterolum 25 mikrogramů (jako salmeteroli xinafoas) a fluticasoni propionas 125 nebo 250 mikrogramů

(aplikované ventilem). To odpovídá salmeterolum 21 mikrogramů a fluticasoni propionas 110 nebo 220

mikrogramů podaným pomocí aplikátoru (podaná dávka).

Další složkou je norfluran (HFA 134a).

Jak přípravek FULLHALE vypadá a co obsahuje toto balení

Hliníková nádobka s příslušným dávkovacím ventilem a polypropylenovým aplikátorem s víčkem proti

prachu a indikátorem dávky v uzavřeném obalu obsahujícím vysoušedlo.

Jedna nádobka je naplněna pro aplikaci 120 dávek.

Velikosti balení:

1, 2 (spojená balení 2x1) nebo 3 (spojená balení 3x1) nádobky obsahující 120 dávek.

10 (spojená balení 10x1) nádobek obsahujících 120 dávek – pouze pro použití v nemocnici/lékárně

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 80,

2600 Antwerp,

Belgie

Výrobce

S&D Pharma CZ, spol. s r.o,

Sídlo společnosti: Písnická 22, 142 00 Praha 4, Česká republika

Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál Pharmos a.s.), Česká republika

Cipla (EU) Ltd,

20 Balderton Street,

London W1K 6TL,

Velká Británie

Cipla Europe NV

Uitbreidingstraat 80,

2600 Antwerp,

Belgie

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EU pod těmito názvy:

Název

členského

státu

Název léčivého přípravku

Švédsko

Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/125 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension

Salmeterol/Fluticasone Cipla 25 mikrogram/250 mikrogram/dos inhalationsspray, suspension

Německo

SERROFLO 25 Mikrogramm/125 Mikrogramm/Dosis Druckgasinhalation, Suspension

SERROFLO 25 Mikrogramm/250 Mikrogramm/Dosis Druckgasinhalation, Suspension

Řecko

CIPLACOMBO 25/125 μικρογραμμάρια ανά δόση εναιώρημα για εισπνοή υπό πίεση

CIPLACOMBO 25/250 μικρογραμμάρια ανά δόση εναιώρημα για εισπνοή υπό πίεση

Island

Salmeterol Fluticasone Cipla 25/125 míkróg/skammt Innúðalyf, dreifa

Salmeterol Fluticasone Cipla 25/250 míkróg/skammt Innúðalyf, dreifa

Lucembursko

SERROFLO 25/125 microgrammes per dose suspension pour inhalation en flacon pressurise

SERROFLO 25/250 microgrammes per dose suspension pour inhalation en flacon pressurise

Slovenská

republika

FULLHALE 25 mikrogramov/125 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia

v tlakovom obale

FULLHALE 25 mikrogramov/250 mikrogramov/dávka inhalačná suspenzia

v tlakovom obale

Česká

republika

FULLHALE 25 mikrogramů/125 mikrogramů/dávka Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

FULLHALE 25 mikrogramů/250 mikrogramů/dávka Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 4.11.2016

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

21-3-2018

Singulair vs. Advair

Singulair vs. Advair

Singulair (montelukast) and Advair HFA (salmeterol and fluticasone) are used to treat asthma. Singulair is also used to treat and allergic rhinitis and to prevent exercise-induced narrowing of the airways. Advair HFA is also used to treat chronic bronchitis.

US - RxList

13-3-2018

ADVAIR DISKUS (Fluticasone Propionate And Salmeterol) Powder [REMEDYREPACK INC.]

ADVAIR DISKUS (Fluticasone Propionate And Salmeterol) Powder [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

FLOVENT DISKUS (Fluticasone Propionate) Powder, Metered [Glaxo Operations UK Ltd]

FLOVENT DISKUS (Fluticasone Propionate) Powder, Metered [Glaxo Operations UK Ltd]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

FLOVENT DISKUS (Fluticasone Propionate) Powder, Metered [Proficient Rx LP]

FLOVENT DISKUS (Fluticasone Propionate) Powder, Metered [Proficient Rx LP]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

SIGNATURE CARE ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Safeway]

SIGNATURE CARE ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Safeway]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Target Corporation]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Target Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Walmart]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Walmart]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1122 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1123 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-1-2018

FLUTICASONE PROPIONATE Cream [Proficient Rx LP]

FLUTICASONE PROPIONATE Cream [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

ALLERGY NASAL (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Walgreen Company]

ALLERGY NASAL (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Walgreen Company]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FLONASE (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [GlaxoSmithKline Inc]

FLONASE (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [GlaxoSmithKline Inc]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

SUNMARK ALLERGY RELIEF NASAL 24 HR (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Mckesson]

SUNMARK ALLERGY RELIEF NASAL 24 HR (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Mckesson]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

24 HOUR ALLERGY NASAL (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Walgreen Company]

24 HOUR ALLERGY NASAL (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Walgreen Company]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

BERKLEY AND JENSEN ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [BJWC]

BERKLEY AND JENSEN ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [BJWC]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Topco Associates LLC]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Topco Associates LLC]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Rite Aid]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Rite Aid]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Rite Aid Corporation]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Rite Aid Corporation]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Freds Inc]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Freds Inc]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Safeway]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Safeway]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Walgreens]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Walgreens]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Quality Home Products]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Quality Home Products]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Discount Drug Mart]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Discount Drug Mart]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [CVS Pharmacy]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Chain Drug Marketing Association]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Chain Drug Marketing Association]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

Flovent Diskus vs. Asmanex

Flovent Diskus vs. Asmanex

Flovent (fluticasone propionate) and Asmanex HFA (mometasone furoate) are steroids used to prevent asthma attacks.

US - RxList

5-12-2017

Flovent vs. Asmanex

Flovent vs. Asmanex

Flovent (fluticasone propionate) and Asmanex HFA (mometasone furoate) are steroids used to prevent asthma attacks.

US - RxList

5-12-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [REMEDYREPACK INC.]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Dec 5, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Selder, S.A. De C.V.]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Selder, S.A. De C.V.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Clinical Solutions Wholesale]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Clinical Solutions Wholesale]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Allegiant Health]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [Allegiant Health]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

FLOVENT HFA (Fluticasone Propionate) Aerosol, Metered [REMEDYREPACK INC.]

FLOVENT HFA (Fluticasone Propionate) Aerosol, Metered [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

SMART SENSE ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Kmart Corporation]

SMART SENSE ALLERGY RELIEF (Fluticasone Propionate) Spray, Metered [Kmart Corporation]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [A-S Medication Solutions]

FLUTICASONE PROPIONATE Spray, Metered [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

FLOVENT DISKUS (Fluticasone Propionate) Powder, Metered [GlaxoSmithKline LLC]

FLOVENT DISKUS (Fluticasone Propionate) Powder, Metered [GlaxoSmithKline LLC]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement