Advertisement

FUCITHALMIC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FUCITHALMIC Oční kapky, suspenze 10MG/1G
 • Dávkování:
 • 10MG/1G
 • Léková forma:
 • Oční kapky, suspenze
 • Podání:
 • Oční podání
 • Jednotky v balení:
 • 5G Tuba
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FUCITHALMIC Oční kapky, suspenze 10MG/1G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FUSIDOVÁ KYSELINA
 • Přehled produktů:
 • FUCITHALMIC

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 64/ 398/97-C
 • Datum autorizace:
 • 01-10-2014
 • EAN kód:
 • 5060337260565
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Strana 1 (celkem 3)

sp.zn.: sukls243839/2011

a sp.zn.: sukls113646/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fucithalmic

Oční kapky, suspenze

Acidum fusidicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Fucithalmic a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucithalmic používat

Jak se Fucithalmic používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Fucithalmic uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Fucithalmic a k čemu se používá

Fucithalmic

je antibiotikum ve formě očních kapek.

Viskozita

Fucithalmicu

poskytuje

dlouhodobý

kontakt

spojivkovým

vakem,

čímž

dochází

k postupnému uvolňování léčivé látky. Oční podávání dvakrát denně udrží potřebnou hladinu léčivé

látky ve všech očních tkáních. Fucithalmic

velmi dobře proniká do komorové vody oka.

Fucithalmic určen k léčbě konjunktivitidy – zánětu očních spojivek způsobeného citlivými mikroby u

dospělých, dospívajících a dětí od novorozeneckého věku.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucithalmic používat

Nepoužívejte Fucithalmic

jestliže jste alergický(á) na kyselinu fusidovou nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Upozornění a opatření

V průběhu léčby přípravkem se nemají nosit měkké kontaktní čočky. Malé krystalky léčivé látky

přípravku mohou způsobit poškrábání kontaktní čočky nebo rohovky. Kontaktní čočky se mohou

znovu používat nejméně za 12 hodin po ukončení léčby.

Další léčivé přípravky a Fucithalmic

Žádné vzájemné působení přípravku Fucithalmic s dalšími léčivými přípravky není známé.

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat, především jsou-li určeny k léčbě očí.

Těhotenství a kojení

Přípravek Fucithalmic mohou používat těhotné a kojící ženy.

Strana 2 (celkem 3)

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku Fucithalmic můžete po přechodnou dobu mít rozmazané vidění. Neřiďte ani

neobsluhujte stroje, dokud se vidění opět neupraví.

Fucithalmic obsahuje benzalkonium-chlorid. Může způsobit dráždění očí.

Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami.

Odstraňte kontaktní čočky před aplikací. Kontaktní čočky se mohou znovu používat nejméně za 12

hodin po ukončení léčby.

Obarvuje měkké kontaktní čočky

3.

Jak se Fucithalmic používá

Vždy používejte Fucithalmic přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem.

Obvyklá dávka přípravku je jedna kapka do postiženého oka dvakrát denně.

Příznaky zánětu obvykle ustoupí během několika dnů, ale v léčbě se pokračuje ještě minimálně dva

dny po jejich odeznění.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fucithalmic, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fucithalmic

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Fucithalmic nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Méně často se vyskytující nežádoucí účinek angioedém je nadměrný alergický otok kůže

s následnými symptomy: otok obličeje, rtů, jazyku nebo krku, problémy s dýcháním a polykáním,

kopřivka, svědění. Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoliv z těchto symptomů, přestaňte používat

přípravek Fucithalmic a neprodleně se poraďte s lékařem.

U přípravku Fucithalmic byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Časté (postihují méně než 1 z 10 osob)

rozmazané vidění, které se po čase samo upraví

pocit pálení a píchání v oku

nepříjemné pocity/podráždění, bolest nebo svědění v místě podání

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):

alergické reakce

otok očních víček

zvýšené slzení

nadměrný alergický otok kůže (angioedém)

vyrážka

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob):

kopřivka

zhoršení zánětu spojivek

Strana 3 (celkem 3)

Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte léčbu a

kontaktujte ošetřujícího lékaře, který určí další postup.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha

10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Fucithalmic uchovávat

Fucithalmic uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Fucithalmic po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za

„Použitelné do:“ a na tubě za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Po prvním otevření tuby se přípravek se nesmí používat déle než 28 dnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Fucithalmic obsahuje

Léčivou látkou je acidum fusidicum.

1 g očních kapek obsahuje acidum fusidicum 10,0 mg

(odpovídá acidum fusidicum hemihydricum 10,17 mg).

Dalšími složkami jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, mannitol, karbomer,

hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda na injekci.

Jak Fucithalmic vypadá a co obsahuje toto balení

Oční kapky Fucithalmic jsou bílé, viskózní kapky. Baleny jsou v hliníková tubě na vnější a vnitřní

straně laminované polyethylenem, s PE tryskou a PE šroubovacím uzávěrem a s kroužkem originality,

v krabičce. Před prvním otevření tuby zkontrolujte neporušenost kroužku originality. V případě jeho

porušení přípravek nepoužívejte.

Velikost balení: 1x 5 g.

Držitel rozhodnutí o registraci

Amdipharm Limited, Temple Chambers, 3 Burlington Road, Dublin 4, Irsko.

Výrobce

LEO Laboratoires Ltd., 285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

19.11.2014

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

23-1-2018

PHOSPHORICUM ACIDUM (Phosphoric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

PHOSPHORICUM ACIDUM (Phosphoric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

PICRICUM ACIDUM (Picric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

PICRICUM ACIDUM (Picric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

OROTICUM ACIDUM (Orotic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

OROTICUM ACIDUM (Orotic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

OXALICUM ACIDUM (Oxalic Acid Dihydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

OXALICUM ACIDUM (Oxalic Acid Dihydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NITRICUM ACIDUM (Nitric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

NITRICUM ACIDUM (Nitric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

MURIATICUM ACIDUM (Hydrochloric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

MURIATICUM ACIDUM (Hydrochloric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LACTICUM ACIDUM (Lactic Acid, Dl-) Liquid [Washington Homeopathic Products]

LACTICUM ACIDUM (Lactic Acid, Dl-) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

HIPPURICUM ACIDUM (Hippuric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

HIPPURICUM ACIDUM (Hippuric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

FORMICUM ACIDUM (Formic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

FORMICUM ACIDUM (Formic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

GALLICUM ACIDUM (Gallic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

GALLICUM ACIDUM (Gallic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

19-12-2017

BENZOICUM ACIDUM (Benzoic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

BENZOICUM ACIDUM (Benzoic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

PHOSPHORICUM ACIDUM (Phosphoric Acid) Pellet [Laboratoires Boiron]

PHOSPHORICUM ACIDUM (Phosphoric Acid) Pellet [Laboratoires Boiron]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NITRICUM ACIDUM (Nitric Acid) Pellet [Laboratoires Boiron]

NITRICUM ACIDUM (Nitric Acid) Pellet [Laboratoires Boiron]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ACETICUM ACIDUM (Acetic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

ACETICUM ACIDUM (Acetic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

TARTARICUM ACIDUM (Tartaric Acid) Pellet [Washington Homeopathic Products]

TARTARICUM ACIDUM (Tartaric Acid) Pellet [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

31-5-2017

HIPPURICUM ACIDUM (Hippuric Acid) Pellet [Washington Homeopathic Products]

HIPPURICUM ACIDUM (Hippuric Acid) Pellet [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: May 31, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement