FUCITHALMIC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FUCITHALMIC Oční kapky, suspenze 10MG/1G
 • Dávkování:
 • 10MG/1G
 • Léková forma:
 • Oční kapky, suspenze
 • Podání:
 • Oční podání
 • Jednotky v balení:
 • 5G Tuba
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FUCITHALMIC Oční kapky, suspenze 10MG/1G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KYSELINA FUSIDOVÁ
 • Přehled produktů:
 • FUCITHALMIC

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 64/ 398/97-C
 • Datum autorizace:
 • 01-10-2014
 • EAN kód:
 • 5060337260565
 • Poslední aktualizace:
 • 23-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

Strana 1 (celkem 4)

sp.zn. sukls16197/2018

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Fucithalmic 10 mg/g

oční kapky, suspenze

Acidum fusidicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je Fucithalmic a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucithalmic používat

Jak se Fucithalmic používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Fucithalmic uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Fucithalmic a k

čemu se používá

Fucithalmic

je antibiotikum ve formě očních kapek.

Viskozita

Fucithalmicu

poskytuje

dlouhodobý

kontakt

spojivkovým

vakem,

čímž

dochází

k postupnému uvolňování léčivé látky. Oční podávání dvakrát denně udrží potřebnou hladinu léčivé

látky ve všech očních tkáních. Fucithalmic

velmi dobře proniká do komorové vody oka.

Fucithalmic určen k léčbě konjunktivitidy – zánětu očních spojivek způsobeného citlivými mikroby u

dospělých, dospívajících a dětí od novorozeneckého věku.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucithalmic používat

Nepoužívejte

Fucithalmic

jestliže jste alergický(á) na kyselinu fusidovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Fucithalmic se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

V průběhu léčby přípravkem se nemají nosit měkké kontaktní čočky. Malé krystalky léčivé látky

přípravku mohou způsobit poškrábání kontaktní čočky nebo rohovky. Kontaktní čočky se mohou

znovu používat nejméně za 12 hodin po ukončení léčby.

Další léčivé přípravky a Fucithalmic

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Žádné vzájemné působení přípravku Fucithalmic s dalšími léčivými přípravky není známé.

Strana 2 (celkem 4)

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku Fucithalmic můžete po přechodnou dobu mít rozmazané vidění. Neřiďte ani

neobsluhujte stroje, dokud se vidění opět neupraví.

Během používání přípravku Fucithalmic nenoste kontaktní čočky. Mikrokrystalická kyselina fusidová

může poškrábat kontaktní čočky nebo oční rohovku. Kontaktní čočky lze začít používat 12 hodin po

ukončení léčby.

Fucithalmic obsahuje benzalkonium-chlorid.

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,11mg benzalkonium-chloridu v jednom gramu suspenze.

Benzalkonium-chlorid může být vstřebán měkkými kontaktními čočkami a může měnit barvu jejich

barvu.

Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí, zvláště pokud trpíte syndromem suchého oka

nebo onemocněním rohovky (průhledná vrstva v přední části oka). Jestliže se po podání tohoto

přípravku objeví abnormální pocity v oku, bodání nebo bolest v oku, informujte svého lékaře.

3.

Jak se Fucithalmic používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Obvyklá doporučená dávka přípravku je jedna kapka do postiženého oka dvakrát denně.

Příznaky zánětu obvykle ustoupí během několika dnů, ale v léčbě se pokračuje ještě minimálně dva

dny po jejich odeznění.

Instrukce pr

o použití:

Stejně jako u všech očních přípravků si před použitím přípravku Fucithalmic umyjte ruce.

Odstraňte víčko tuby. Před podáním přípravku Fucithalmic se pohodlně postavte nebo posaďte

a zakloňte hlavu. Držte tubu nad okem.

Opatrně si stáhněte spodní oční víčko a kápněte jednu kapku do vzniklé kapsy, jak je

znázorněno na obrázku. Při podávání přípravku můžete použít zrcadlo.

Dávejte pozor, abyste se nedotkl(a) špičkou tuby oka nebo jeho okolí, aby nedošlo ke

kontaminaci obsahu tuby.

Fucithalmic vychází z tuby jako čirá a viskózní kapka, která se ve Vašem oku se rychle změní

na kapalnější.

Použití u dětí a dospívajících

Pokud jsou kapky určeny dětem, může být podání snazší, když leží nebo spí.

Jestliže jste použil(a) více přípravku

Fucithalmic,

než jste měl(a)

Pokud omylem podáte do oka více kapek nebo je malé množství kapek náhodně spolknuto, je velmi

nepravděpodobné, že by vám to ublížilo. Pokud je požito větší množství kapek a máte obavy o své

zdraví, kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít

přípravek

Fucithalmic

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat Fucithalmic

Během léčby používejte dle instrukcíVašeho lékaře. Nepřerušujte léčbu bez porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Strana 3 (celkem 4)

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Fucithalmic nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Méně často se vyskytující nežádoucí účinek angioedém je nadměrný alergický otok kůže s následnými

symptomy: otok obličeje, rtů, jazyku nebo krku, problémy s dýcháním a polykáním, kopřivka, svědění.

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoliv z těchto symptomů, přestaňte používat přípravek Fucithalmic a

neprodleně se poraďte s lékařem.

U přípravku Fucithalmic byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Časté (postihují méně než 1 z

10 osob)

rozmazané vidění, které se po čase samo upraví

bolest v místě podání (včetně pocitu pálení a píchání v oku)

svědění v místě podání

nepříjemné pocity/podráždění v místě podání

Méně časté (postihují méně než 1 ze

100 osob):

reakce z přecitlivělosti

otok očních víček

zvýšené slzení

nadměrný alergický otok kůže (angioedém)

vyrážka

Vzácné (postihují méně než 1 z

1 000 osob):

kopřivka

zhoršení zánětu spojivek

Další nežádoucí účinky u dětí

Nežádoucí účinky pozorované u dětí odpovídají nežádoucím účinkům u dospělých.

Hlášení nežádoucích

účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha

10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak Fucithalmic uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“

a na tubě za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření tuby se přípravek nesmí používat déle než 28 dnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

Strana 4 (celkem 4)

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Fucithalmic obsahuje

Léčivou látkou je acidum fusidicum.

Jeden g očních kapek obsahuje acidum fusidicum 10,0 mg

(odpovídá acidum fusidicum hemihydricum 10,17 mg).

Dalšími složkami jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, mannitol, karbomer,

hydroxid sodný (pro úpravu pH), voda pro injekci.

Jak Fucithalmic

vypadá a co obsahuje toto balení

Oční kapky Fucithalmic jsou bílé, viskózní kapky. Baleny jsou v hliníkové tubě na vnější a vnitřní

straně laminované polyethylenem, s PE tryskou a PE šroubovacím uzávěrem a s kroužkem originality,

v krabičce. Před prvním otevřením tuby zkontrolujte neporušenost kroužku originality. V případě jeho

porušení přípravek nepoužívejte.

Velikost balení: 1x 5 g.

Držitel rozhodnutí o registraci

Amdipharm Limited, Temple Chambers, 3 Burlington Road, Dublin 4, Irsko.

V

ýrobce

LEO Laboratoires Ltd., 285 Cashel Road, Crumlin, Dublin 12, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

10. 4. 2018