FUCIDIN IMPREGNOVANÝ OBVAZ

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FUCIDIN IMPREGNOVANÝ OBVAZ Impregnovaný obvaz 30MG/100CM2
 • Dávkování:
 • 30MG/100CM2
 • Léková forma:
 • Impregnovaný obvaz
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 10 Sáček
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FUCIDIN IMPREGNOVANÝ OBVAZ Impregnovaný obvaz 30MG/100CM2
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • KYSELINA FUSIDOVÁ
 • Přehled produktů:
 • FUCIDIN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 46/ 318/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls116108/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Fucidin

impregnovaný obvaz

30 mg/100 cm

natrii fusidas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Fucidin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucidin používat

Jak se Fucidin používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Fucidin uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Fucidin a k čemu se používá

Fucidin obsahuje léčivou látku natrium-fusidát, což je antibiotikum. Fucidin se používá k léčbě

kožních infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými na natrium-fusidát u dospělých a dětí starších

jednoho roku.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucidin používat

Nepoužívejte Fucidin:

jestliže jste alergický(á) na natrium-fusidát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Fucidin se poraďte se svým lékařem.

Pokud tento přípravek používáte pravidelně nebo po dlouhou dobu, existuje riziko, že bakterie, proti

kterým tento přípravek působí, se stanou odolnými (rezistentní) vůči natrium-fusidátu. Proto je možné,

že tento přípravek nebude dobře působit, pokud ho budete používat dlouhodobě.

Pokud je Fucidin aplikován na obličej, je třeba se vyvarovat kontaktu s očima, protože pomocné látky

obsažené v napuštěném obvazu mohou způsobit podráždění spojivek.

Fucidin se nesmí přikládat na silně poškozenou pokožku.

Pokud užíváte statiny (léky na snížení hladiny cholesterolu v krvi), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem, než začnete Fucidin používat.

Další léčivé přípravky a přípravek Fucidin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Není známé žádné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky. Musíte však informovat Vašeho

lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte léky na snížení hladiny cholesterolu v krvi, jako jsou statiny.

Současné užívání natrium-fusidátu podávaného ústy (např. ve formě tablet) a statinů může vést

ke stavu, který se nazývá rhabdomyolýza, projevující se svalovou slabostí, zvýšenou citlivostí nebo

bolestí. Neexistuje žádný důkaz, že by současné místní podávaní přípravku Fucidin a užívání statinů

způsobilo rhabdomyolýzu, ale sdělte ihned Vašemu lékaři, pokud současně užíváte statiny a Fucidin

a objeví se u Vás svalová slabost, zvýšená citlivost nebo bolest.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebolékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Fucidin lze v těhotenství používat.

Kojení

Fucidin lze během kojení používat, ale je třeba se vyvarovat aplikace Fucidinu na oblast prsů.

Plodnost

Nejsou známy žádné účinky na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Fucidin nemá žádný, nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Fucidin obsahuje cetylalkohol, tuk z ovčí vlny a butylhydroxytoluen (E321)

Fucidin obsahuje cetylalkohol a tuk z ovčí vlny. Tyto pomocné látky mohou způsobit místní kožní

reakce

(např.

kontaktní

dermatitidu).

Fucidin

obsahuje

butylhydroxytoluen

(E321),

který

může

způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) nebo podráždění očí a sliznic.

3.

Jak se Fucidin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dospělých a dětí: přikládejte Fucidin 1x denně.

Fucidin je určen pouze ke kožnímu podání.

Návod k použití

- Před aplikací přípravku Fucidin si umyjte a osušte ruce.

- Odstraňte oba pergamenové papíry, mezi které je vložen napuštěný obvaz.

- Přiložte napuštěný obvaz na postiženou oblast a zafixujte jej například obinadlem. Napuštěný obvaz

musí překrývat celou postiženou oblast.

- Každý den napuštěný obvaz vyměňte.

Pokud

třeba,

můžete

před

odstraněním

pergamenového

papíru

ustřihnout

napuštěný

obvaz

na potřebnou velikost.

Jestliže jste použil(a) přípravku Fucidin, než jste měl(a)

Předávkování přípravkem Fucidin je nepravděpodobné.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fucidin

Jestliže jste zapomněl(a) přiložit přípravek Fucidin, přiložte ho jakmile si vzpomenete a pokračujte

v používání jako obvykle.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Fucidin

Přikládejte přípravek po celou dobu léčebné kúry tak, jak Vám předepsal lékař. Pokud ukončíte léčbu

dříve, může se kožní infekce znovu objevit nebo se kůže nemusí zhojit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Mezi nežádoucí účinky nejčastěji hlášené během léčby patří různé kožní reakce, jako je svědění

a vyrážka, dále pak různé reakce v místě aplikace jako je bolest a podráždění, které se vyskytovaly

u méně než 1 % pacientů.

Méně časté nežádoucí účinky: (mohou postihovat až 1 ze 100 pacientů)

- ekzém a podráždění kůže (včetně dermatitidy a kontaktní dermatitidy)

vyrážka

(včetně

generalizované,

erytematózní,

pustulózní,

vesikulární,

makulopapulózní

a papulózní vyrážky)

- zarudnutí kůže (erytém)

- bolest v místě aplikace (včetně pocitu pálení)

- podráždění v místě aplikace

Vzácné

nežádoucí účinky: (mohou postihovat až 1 ze 1000 pacientů)

-

přecitlivělost (hypersenzitivita)

- zánět spojivek (konjuktivitida)

- kopřivka (urtikarie)

- puchýře

- vyrážka, kopřivka a otok (angioedém)

Další nežádoucí účinky u dětí

U dětí se očekává stejná četnost výskytu, druh a závažnost nežádoucích účinků jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Fucidin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a sáčku za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Fucidin obsahuje

Léčivou látkou je natrii fusidas. Jeden impregnovanýobvaz (10 cm x 10 cm) obsahuje natrii

fusidas 30 mg.

Dalšími složkami jsou: cetylalkohol, tuk z ovčí vlny, tekutý parafin, bílá vazelína, tokoferol-alfa,

butylhydroxytoluen (E321).

Jak Fucidin vypadá a co obsahuje toto balení

Fucidin je impregnovaný obvaz. Impregnovaný obvaz se skládá z části bavlněné gázy o velikosti

10 cm x 10 cm napuštěné mastí. Mast je téměř bílá až bílá. Jeden impregnovaný obvaz je krytý dvěma

pergamenovými papíry v zataveném jednorázovém sáčku z hliníkové fólie.

Velikost balení

10 impregnovaných obvazů (10 cm x 10 cm)

50 impregnovaných obvazů (10 cm x 10 cm)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Dánsko

Výrobce

LEO Laboratories Ltd

285 Cashel Road

Dublin 12

Irsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Fucidin

impregnovaný obvaz

Dánsko:

Natriumfusidat LEO

Irsko:

Fucidin 30 mg/100 cm

impregnated dressing

Itálie:

Fucymed

Slovenská republika:

Fucidin 30 mg/100 cm

impregnovaný obväz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.8.2016