FUCICORT LIPID

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FUCICORT LIPID Krém 20MG/G+1MG/G
 • Dávkování:
 • 20MG/G+1MG/G
 • Léková forma:
 • Krém
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 30G Tuba
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FUCICORT LIPID Krém 20MG/G+1MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • BETAMETHASON A ANTIBIOTIKA
 • Přehled produktů:
 • FUCICORT LIPID

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 46/ 159/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn. sukls221726/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Fucicort Lipid 20 mg/g + 1 mg/g

krém

acidum fusidicum / betamethasonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Fucicort Lipid a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucicort Lipid používat

Jak se Fucicort Lipid používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Fucicort Lipid uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Fucicort Lipid a k čemu se používá

Fucicort Lipid obsahuje dva různé typy léčivých látek. Jedna látka je antibiotikum (kyselina

fusidová) a druhá je kortikosteroid (betamethason-valerát). Kyselina fusidová účinkuje tak, že

zastavuje růst bakterií, a betamethason potlačuje zánět a svědění kůže. Fucicort Lipid se

používá k léčbě onemocnění kůže, když je přítomná infekce způsobená bakteriemi, které jsou

citlivé na kyselinu fusidovou.

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře.

Pokud se po léčbě nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucicort Lipid používat

Nepoužívejte Fucicort Lipid

jestliže jste alergický(á) na kyselinu fusidovou, betamethason nebo na kteroukoli další složku

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

u dětí mladších 1 roku a pod plenky.

Nepoužívejte Fucicort Lipid k léčbě:

celkových plísňových infekcí (těžké infekce způsobené plísněmi),

kožních problémů způsobených houbami, bakteriemi nebo viry,

růžovky (silné zčervenání, zvláště uprostřed obličeje),

ekzém (vyrážka) kolem rtů,

tuberkulózy (TBC),

akné.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Fucicort Lipid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nepoužívejte Fucicort Lipid déle než je nutné, a ne déle, než Vám řekl lékař. Fucicort Lipid nemáte

používat déle než 2 týdny.

Vyhněte se vniknutí přípravku Fucicort Lipid do očí, otevřených ran a na sliznice (např. ústní dutina

nebo nosní dírky).

Fucicort Lipid může maskovat případné příznaky infekce.

Fucicort Lipid může zvýšit riziko vzniku infekčních onemocnění, zhoršit stávající infekce nebo znovu

aktivovat skrytou infekci.

Děti a dospívající

Fucicort Lipid má být používán u dětí velmi opatrně. Je třeba se vyvarovat použití velkého množství,

zakrytí kůže obvazy nebo bandážemi (okluze) a dlouhodobé léčbě.

Další léčivé přípravky a Fucicort Lipid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství: Můžete používat Fucicort Lipid pouze podle instrukcí Vašeho lékaře.

Kojení: Pokud kojíte, můžete používat Fucicort Lipid po krátkou dobu. Poraďte se se svým lékařem.

Pokud kojíte, nesmíte používat Fucicort Lipid na kůži prsů.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Fucicort Lipid nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Fucicort Lipid obsahuje methylparaben (E218), propylparaben (E216) (konzervanty),

cetylstearylalkohol a kalium-sorbát.

Methylparaben (E218) a propylparaben (E216) mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně

zpožděné). Kalium-sorbát a cetylstearylalkohol mohou způsobit místní kožní reakce. Tyto reakce

mohou nastat kdykoli po použití tohoto přípravku. Přečtěte si bod 4., abyste mohli zachytit známky

toho, že u Vás taková reakce nastala.

3.

Jak se Fucicort Lipid používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Dospělí a děti: nanášejte tenkou vrstvu krému 2-3krát denně po dobu maximálně 14 dní.

Návod k použití

Používejte Fucicort Lipid pouze na zanícenou kůži.

Pokud neléčíte kůži na rukou, umyjte si ruce vždy po nanesení přípravku Fucicort Lipid.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fucicort Lipid, než jste měl(a)

Pokud jste použil(a) více přípravku Fucicort Lipid, než je uvedeno v této příbalové informaci, nebo

než kolik Vám předepsal lékař, nebo pokud se necítíte dobře, kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fucicort Lipid

Pokud jste zapomněl(a) nanést Fucicort Lipid, naneste ho ihned, jakmile si vzpomenete a poté

pokračujte v používání přípravku Fucicort Lipid jako dříve.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Méně časté nežádoucí účinky, mohou postihnout méně než 1 ze 100 osob:

alergické reakce

zčervenání nebo vyrážka

pocit pálení kůže

svědění

suchá kůže

bolest v místě podání

podráždění v místě podání

Vzácné nežádoucí účinky, mohou postihnout méně než 1 z 1 000 osob:

zčervenání kůže

kopřivka

vyrážka

otok v místě podání

puchýře v místě podání

Nežádoucí účinky způsobené léčbou kortikoidy, jako je betamethason, jsou:

ztenčení kůže

ekzém (vyrážka)

ekzém (vyrážka) okolo úst

pajizévky

zviditelnění malých žilek v blízkosti povrchu kůže

přetrvávající zčervenání kůže

zčervenání kůže

vyblednutí barvy kůže

zvýšený růst ochlupení na těle

nadměrné pocení

při dlouhodobém používání může vzniknout krvácení do kůže

Celkové účinky způsobené léčbou silnými kortikoidy, jako je betamethason, jsou:

nadledviny mohou přestat správně pracovat, zvláště při dlouhodobém používání

komplikace při používání v blízkosti očí (např. zvýšení nitroočního tlaku a zelený zákal -glaukom)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Fucicort Lipid uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Po prvním otevření neuchovávejte tubu déle než 3 měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Fucicort Lipid obsahuje

Léčivými látkami jsou: acidum fusidicum 20 mg/g a betamethasonum (jako betamethasoni

valeras) 1 mg/g.

Dalšími složkami jsou: stearomakrogol 1050, bílá vazelína, cetylstearylalkohol, tekurý parafín,

hypromelosa, monohydrát kyseliny citronové, kalium-sorbát, čištěná voda a konzervanty

methylparaben (E 218), propylparaben (E 216) a tokoferol-alfa.

Jak Fucicort Lipid vypadá a co obsahuje toto balení

Fucicort Lipid je bílý krém a je dodáván v tubách po 5g, 15 g, 30 g a 60 g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Dánsko

Výrobce:

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road, Crumlin

Dublin 12

Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.6.2015