FORTUM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FORTUM Prášek pro injekční/infuzní roztok 2G
 • Dávkování:
 • 2G
 • Léková forma:
 • Prášek pro injekční/infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 50 Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FORTUM Prášek pro injekční/infuzní roztok 2G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • CEFTAZIDIM
 • Přehled produktů:
 • FORTUM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 15/ 207/85-C/C
 • Poslední aktualizace:
 • 21-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp. zn. sukls43203/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

Fortum 500 mg, prášek pro injekční roztok

Fortum 1 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok

Fortum 2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok

Ceftazidimum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité informace.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní

sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Viz bod 4.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Fortum a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fortum užívat

Jak se přípravek Fortum užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Fortum uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Fortum a k čemu se používá

Přípravek Fortum je antibiotikum určené pro dospělé i děti (včetně novorozenců). Účinkuje tak, že

usmrcuje bakterie, které způsobují infekce. Patří do skupiny léků nazývaných cefalosporiny.

Přípravek Fortum je určený k léčbě závažných bakteriálních infekcí:

plic nebo hrudníku;

plic a průdušek u pacientů trpících cystickou fibrózou;

mozkových blan (meningitida);

ucha;

močových cest;

kůže a měkkých tkání;

břicha a břišní stěny (peritonitida);

kostí a kloubů.

Přípravek Fortum je rovněž možné použít k:

prevenci infekcí v průběhu operace prostaty u mužů;

léčbě pacientů s nízkým počtem bílých krvinek (neutropenie), kteří mají horečku způsobenou

bakteriální infekcí.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fortum užívat

Neužívejte přípravek Fortum

jestliže jste alergický(á) na ceftazidim nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (viz

bod 6);

jestliže jste prodělal(a) těžkou alergickou reakci na jakákoli další antibiotika (peniciliny,

monobaktamy a karbapenemy), protože pak můžete být alergický(á) i na přípravek Fortum.

Pokud se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři. V takovém případě nesmíte přípravek Fortum

dostávat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fortum je zapotřebí

Pokud dostáváte přípravek Fortum, je třeba, abyste věnoval(a) zvýšenou pozornost určitým

příznakům, jako jsou alergické reakce, poruchy nervového systému a poruchy trávicího traktu, jako

např. průjem. To sníží riziko možných problémů. Viz bod 4 (Příznaky, kterým je třeba věnovat

pozornost). Jestliže jste prodělal(a) alergickou reakci na další antibiotika, můžete být alergický(á)

rovněž na přípravek Fortum.

Pokud je potřeba provést krevní testy nebo rozbor moči

Přípravek Fortum může ovlivnit výsledky vyšetření cukru v moči a krevní test nazývaný Coombsův

test. Pokud máte tyto testy podstoupit:

Sdělte osobě, která Vám vzorek bude odebírat, že dostáváte přípravek Fortum.

Další léčivé přípravky a přípravek Fortum

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat. To se týká i léků dostupných bez lékařského předpisu.

Bez toho, abyste se poradil(a) se svým lékařem, nemáte užívat rovněž tyto léky:

antibiotikum nazývané chloramfenikol;

typ antibiotik nazývaný aminoglykosidy, např. gentamicin, tobramycin;

přípravky k odvodnění obsahující furosemid.

Pokud se Vás toto týká, sdělte to svému lékaři.

Těhotenství, kojení a plodnost

Požádejte svého lékaře o radu, než začnete dostávat přípravek Fortum:

pokud jste těhotná, myslíte si, že můžete být těhotná, nebo těhotenství plánujete;

pokud kojíte.

Váš lékař zváží prospěch z léčby přípravkem Fortum oproti rizikům pro Vaše dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Fortum může způsobovat nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost řídit

dopravní prostředky a obsluhovat stroje, jako např. závratě.

Pokud si nejste jistý(á), že nejste léčbou nijak ovlivněn(a), neřiďte dopravní prostředky ani

neobsluhujte stroje.

Přípravek Fortum obsahuje sodík

Toto je třeba vzít v úvahu, pokud dodržujete dietu s kontrolovaným množstvím sodíku.

Síla přípravku Fortum

Množství v jedné lahvičce

Fortum 500 mg

26 mg

Fortum 1 g

52 mg

Fortum 2 g

104 mg

3.

Jak se přípravek Fortum užívá

Přípravek Fortum Vám bude obvykle podávat lékař nebo zdravotní sestra. Je možné ho podávat

v kapací infuzi (nitrožilní infuze) nebo pomocí injekce přímo do žíly nebo do svalu.

Lékař, lékárník nebo zdravotní sestra připraví přípravek Fortum pomocí vody na injekci nebo vhodné

infuzní tekutiny.

Doporučená dávka

O správné dávce přípravku Fortum rozhodne lékař a ta bude záviset na: závažnosti a typu infekce, zda

užíváte jiná antibiotika, Vaší tělesné hmotnosti, věku a funkci ledvin.

Novorozenci a kojenci (0-2 měsíce)

Na 1 kg tělesné hmotnosti novorozence nebo kojence se podává 25 až 60 mg přípravku Fortum

denně ve dvou rozdělených dávkách.

Kojenci (starší 2 měsíců) a děti s hmotností do 40 kg

Na 1 kg tělesné hmotnosti kojence nebo dítěte se podává 100 až 150 mg přípravku Fortum denně ve

třech rozdělených dávkách. Maximální denní dávka je 6 g.

Dospělí a dospívající s hmotností 40 kg nebo více

1 až 2 g přípravku Fortum třikrát denně. Maximální denní dávka je 9 g.

Pacienti starší 65 let

Denní dávka obvykle nemá překročit 3 g, zvláště u pacientů starších 80 let.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Je možné, že budete dostávat jiné, než obvyklé dávky. Lékař nebo zdravotní sestra rozhodnou, kolik

přípravku Fortum bude potřeba, a to v závislosti na závažnosti poruchy funkce ledvin. Lékař Vás bude

pečlivě sledovat a je možné, že Vám bude častěji provádět testy ke zhodnocení funkce ledvin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Fortum, než jste měl(a)

Jestliže jste náhodou užil(a) více přípravku, než je Vaše předepsaná dávka, neprodleně kontaktujte

svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fortum

Jestliže jste vynechal(a) injekci, měl(a) byste ji dostat co nejdříve. Nezdvojnásobujte následující

dávku (dvě injekce ve stejnou dobu), abyste nahradil(a) vynechanou dávku, pouze užijte svou další

dávku v obvyklou dobu.

Nepřestávejte užívat přípravek Fortum

Nepřestávejte užívat přípravek Fortum dříve, než Vám tak řekne lékař. Máte-li jakékoli další otázky

týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Příznaky, kterým je třeba věnovat pozornost

Následující závažné nežádoucí účinky byly zaznamenány u malého počtu osob, ale jejich přesná

četnost není známa:

Závažná alergická reakce. Příznaky jsou vystouplá a svědivá kožní vyrážka, otoky, které,

pokud jsou v obličeji nebo ústech, mohou někdy způsobovat obtíže s dýcháním.

Kožní vyrážka, která se může měnit v puchýře a vypadá jako malé terčíky (tmavá skvrna

uprostřed se světlejším lemem a s tmavým ohraničením).

Difuzně rozšířená vyrážka s puchýři a olupováním kůže (toto může být příznakem

Stevens-Johnsonova syndromu nebo toxické epidermální nekrolýzy).

Poruchy nervového systému: třes, záchvaty a v některých případech i porucha vědomí (kóma).

Tyto příznaky se objevují u pacientů, kterým je podávána příliš vysoká dávka, zvláště

u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Vzácně byly hlášeny těžké reakce přecitlivělosti se závažnou vyrážkou, která může být

doprovázena horečkou, únavou, otokem obličeje nebo mízních uzlin, zvýšení množství

eosinofilů (typ bílých krvinek), účinky na játra, ledviny nebo plíce (reakce nazývaná DRESS).

Pokud se u Vás rozvine kterýkoli z těchto příznaků, okamžitě kontaktujte lékaře nebo

zdravotní sestru.

Časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 osobu z 10:

průjem;

otoky a zarudnutí podél žíly;

červená vystouplá kožní vyrážka, která může svědit;

bolest, pálení, otok nebo zánět v místě vpichu injekce.

Pokud Vás trápí kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to svému lékaři.

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

zvýšení určitého typu bílých krvinek (eosinofilie);

zvýšení počtu buněk, které pomáhají při srážení krve (krevních destiček);

zvýšení jaterních enzymů.

Méně časté nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 osobu ze 100:

zánět střeva, který způsobuje bolest a průjem, který může obsahovat krev;

moučnivka – kvasinkové onemocnění sliznice úst nebo pochvy;

bolest hlavy;

závrať;

bolest žaludku;

pocit na zvracení nebo zvracení;

teplota a zimnice.

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, sdělte to svému lékaři.

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

pokles počtu bílých krvinek;

pokles počtu krevních destiček (buňky, které pomáhají při srážení krve);

zvýšení hladiny močoviny, dusíku močoviny nebo sérového kreatininu v krvi.

Velmi vzácné nežádoucí účinky

Mohou postihnout až 1 osobu z 10 000:

zánět nebo selhání ledvin.

Další nežádoucí účinky

Další nežádoucí účinky byly zaznamenány u malého počtu osob, ale jejich přesná četnost není známa:

mravenčení;

nepříjemná chuť v ústech;

žluté zbarvení očního bělma nebo kůže.

Další nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:

příliš rychlé odbourávání červených krvinek;

zvýšení určitého typu bílých krvinek;

závažné snížení počtu bílých krvinek.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Fortum uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Fortum nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Rekonstituovaný a naředěný roztok

Lékař, lékárník nebo zdravotní sestra připraví Váš lék rozpuštěním ve vodě na injekci nebo

kompatibilní tekutině. Jakmile je připraven, musí být tento lék použit během 6 dní, pokud se uchovává

v chladničce (při 4 °C), nebo během 9 hodin, pokud se uchovává při pokojové teplotě (do 25 °C).

Uchovávejte vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Váš lékař nebo

zdravotní sestra zlikvidují přípravky, které již nejsou třeba. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Fortum obsahuje

Fortum je k dispozici v následujících silách: 2 g, 1 g a 500 mg. Léčivou látkou je ceftazidimum

2 g, 1 g nebo 500 mg (jako ceftazidimum pentahydricum).

Jedinou pomocnou látkou je uhličitan sodný (sterilní).

Viz bod 2 pro další důležité informace o sodíku, jedné ze složek přípravku Fortum.

Jak přípravek Fortum vypadá a co obsahuje toto balení

Fortum 500 mg, prášek pro injekční roztok je sterilní bílý až krémový prášek balený v 17ml skleněné

injekční lahvičce s uzávěrem z brombutylové pryže a s odklápěcím hliníkovým víčkem.

Balení 1, 5 nebo 10 injekčních lahviček.

Fortum 1 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok je sterilní bílý až krémový prášek balený v 17ml,

26ml, 60ml nebo 77ml skleněné injekční lahvičce s uzávěrem z brombutylové pryže a s odklápěcím

hliníkovým víčkem.

Balení 1, 5, 10, 50 nebo 100 injekčních lahviček.

Fortum 2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok je sterilní bílý až krémový prášek balený v 60ml

nebo 77ml skleněné injekční lahvičce s uzávěrem z brombutylové pryže a s odklápěcím hliníkovým

víčkem.

Balení 1, 5, 10, 25 nebo 50 injekčních lahviček.

Váš lékař, lékárník nebo zdravotní sestra připraví Váš lék rozpuštěním ve vodě na injekci nebo v jiné

kompatibilní tekutině.

Po připravení má Fortum světle žlutou až jantarovou barvu. To je zcela normální.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Glaxo Group Ltd.,

980 Great West Road,

Brentford, Middlesex, TW8 9GS,

Velká Británie

Výrobce

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Verona, Itálie.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Fortum 500 mg prášek pro injekční roztok

Česká republika, Dánsko, Irsko, Lotyšsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská

republika, Švédsko, Velká Británie – Fortum

Belgie, Finsko, Itálie, Lucembursko – Glazidim

Francie – Fortum enfants et nourrisons

Itálie – Ceftim

Portugalsko – Cefortam

Fortum 1 g prášek pro injekční nebo infuzní roztok

Rakousko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francie, Maďarsko, Island, Irsko, Lotyšsko, Malta,

Nizozemsko, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie –

Fortum

Belgie, Itálie, Lucembursko – Glazidim

Estonsko – Fortum IM/IV

Francie – Fortumset,

Řecko – Solvetan

Itálie – Panzid, Ceftim

Portugalsko – Cefortam

Španělsko – Fortam IV, Fortam IM/IV, Fortam IM/IV

Fortum 2 g prášek pro injekční nebo infuzní roztok

Rakousko, Česká republika, Dánsko, Francie, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Nizozemsko, Norsko,

Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Švédsko, Velká Británie – Fortum

Belgie, Itálie, Lucembursko – Glazidim

Finsko – Glazidim

Francie – Fortumset

Řecko – Solvetan

Portugalsko – Cefortam

Španělsko – Fortam IV

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.6.2016

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Další informace naleznete v souhrnu údajů o přípravku

Doba použitelnosti

3 roky.

Po rekonstituci:

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci byla prokázána po dobu 6 dnů při teplotě 4 °C a 9 hodin

při teplotě 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být rekonstituovaný roztok použit okamžitě. Není-li použit

okamžitě, doba a podmínky skladování před použitím jsou odpovědností uživatele a normálně by

neměla být delší než 24 hodin při teplotě 2 až 8 °C, pokud rekonstituce neproběhla za kontrolovaných

a validovaných aseptických podmínek.

Po naředění:

Chemická a fyzikální stabilita po naředění byla prokázána po dobu 6 dnů při teplotě 4 °C a 9 hodin při

teplotě 25 °C.

Z mikrobiologického hlediska má být naředěný roztok použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba

a podmínky skladování před použitím jsou odpovědností uživatele a normálně by neměla být delší než

24 hodin při teplotě 2 až 8 °C, pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných

aseptických podmínek.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Všechny velikosti lahviček přípravku Fortum jsou dodávány se sníženým tlakem. Při rozpouštění

přípravku se uvolňuje oxid uhličitý a vytvoří se přetlak. Malé bublinky oxidu uhličitého v naředěném

roztoku mohou být ignorovány.

Návod k přípravě

V tabulkách 1 a 2 jsou uvedeny přidávané objemy a koncentrace roztoků, které lze použít v případě,

kdy je nutné rozdělení dávek.

Tabulka 1: Prášek pro injekční roztok

Prezentace

Potřebné množství

přidávaného

rozpouštědla

(ml)

Přibližná koncentrace

(mg/ml)

500 mg

Intramuskulární injekce

Intravenózní bolusová

injekce

1,5 ml

5 ml

Intramuskulární injekce

Intravenózní bolusová

injekce

3 ml

10 ml

Intravenózní bolusová

injekce

10 ml

Poznámka:

Výsledný objem roztoku ceftazidimu v rekonstitučním médiu se zvyšuje v důsledku

směšovacího faktoru léčivého přípravku, což vede ke koncentracím v mg/ml uvedeným

v tabulce výše.

Tabulka 2: Prášek pro infuzní roztok

Prezentace

Potřebné množství

přidávaného

rozpouštědla

(ml)

Přibližná koncentrace

(mg/ml)

Intravenózní infuze

50 ml*

Intravenózní infuze

50 ml*

* Rozpouštědlo se přidává ve dvou dávkách

Poznámka:

Výsledný objem roztoku ceftazidimu v rekonstitučním médiu se zvyšuje v důsledku

směšovacího faktoru léčivého přípravku, což vede ke koncentracím v mg/ml uvedeným

v tabulce výše.

Roztoky mohou mít světle žlutou až jantarovou barvu, v závislosti na koncentraci, použitém

rozpouštědle (ředidle) a podmínkách uchovávání. Tyto rozdíly v barvě roztoků nemají nepříznivý vliv

na účinnost přípravku.

Ceftazidim v roztoku o koncentraci v rozmezí 1 mg/ml až 40 mg/ml je kompatibilní s těmito

tekutinami:

injekční roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%);

1/6molární injekční roztok natrium-laktátu;

složený roztok natrium-laktátu (Hartmannův roztok);

5% injekční roztok glukózy;

injekční roztok chloridu sodného (0,225%) a glukózy (5%);

injekční roztok chloridu sodného (0,45%) a glukózy (5%);

injekční roztok chloridu sodného (0,9%) a glukózy (5%);

injekční roztok chloridu sodného (0,18%) a glukózy (4%);

10% injekční roztok glukózy;

10% injekční roztok dextranu 40 v 0,9% roztoku chloridu sodného;

10% injekční roztok dextranu 40 v 5% roztoku glukózy;

6% injekční roztok dextranu 70 v 0,9% roztoku chloridu sodného;

6% injekční roztok dextranu 70 v 5% roztoku glukózy.

Ceftazidim v roztoku o koncentraci mezi 0,05 mg/ml a 0,25 mg/ml je kompatibilní s roztokem pro

peritoneální dialýzu (laktátovým).

Pro intramuskulární podání v koncentracích uvedených v Tabulce 1 lze k přípravě injekčního roztoku

ceftazidimu použít 0,5% nebo 1% injekční roztok lidokain-hydrochloridu.

Při zachování účinnosti obou složek lze přidat roztok ceftazidimu vzniklý rozpuštěním obsahu

lahvičky Fortum 500 mg v 1,5 ml vody na injekci k injekčnímu roztoku metronidazolu o koncentraci

500 mg/100 ml.

500 mg prášek pro injekční roztok, 1 g, 2 g, prášek pro injekční nebo infuzní roztok:

Návod k přípravě roztoků pro intravenózní bolusovou injekci

Jehlou injekční stříkačky propíchněte uzávěr lahvičky a vstříkněte do lahvičky doporučený objem

rozpouštědla. Podtlak může usnadnit vstříknutí rozpouštědla. Odstraňte injekční jehlu.

Třepejte lahvičkou, aby došlo k rozpuštění obsahu. Při rozpouštění se uvolňuje oxid uhličitý.

Roztok bude čirý za 1 až 2 minuty.

Obraťte lahvičku dnem vzhůru. Jehlou injekční stříkačky s úplně stlačeným pístem propíchněte

uzávěr lahvičky a natáhněte všechen roztok z lahvičky do stříkačky (přetlak v lahvičce může

usnadnit natahování roztoku). Dbejte na to, aby otvor jehly stále zůstával v roztoku a nezanořil se

do uzávěru. Natažený roztok může obsahovat bublinky oxidu uhličitého, kterým není třeba

věnovat pozornost.

Roztok lze podávat přímo do žíly nebo prostřednictvím kanyly intravenózní linky, pokud pacient

dostává parenterální roztoky. Ceftazidim je kompatibilní s roztoky k intravenóznímu podání

uvedenými výše.

1 g, 2 g prášek pro injekční nebo infuzní roztok:

Návod k přípravě roztoků pro nitrožilní infuzi z ceftazidimu ve standardních lahvičkách (mini-vak

nebo infuzní set s byretou):

K přípravě použijte celkem 50 ml (u lahviček s 1 g a 2 g) kompatibilního ředícího roztoku (uvedeného

výše), který se přidává ve DVOU krocích, jak je popsáno níže:

Jehlou injekční stříkačky propíchněte uzávěr lahvičky a vstříkněte do lahvičky první dávku

rozpouštědla (pro lahvičky s 1 g a 2 g je to 10 ml rozpouštědla).

Vytáhněte jehlu ven a protřepávejte obsah lahvičky, dokud nevznikne čirý roztok.

Nepropichujte uzávěr protipřetlakovou jehlou dříve, než dojde k úplnému rozpuštění přípravku.

Propíchněte uzávěr lahvičky protipřetlakovou jehlou, která vyrovná přetlak uvnitř lahvičky.

Rekonstituovaný roztok přeneste do konečného transportního média (např. mini-vak nebo infuzní

set) tak, aby byl celkový objem alespoň 50 ml a podávejte pomocí intravenózní infuze po dobu

15 až 30 minut.

UPOZORNĚNÍ: K zachování sterility přípravku je důležité, aby se uzávěr lahvičky nepropichoval

protipřetlakovou jehlou dříve, než dojde k úplnému rozpuštění prášku na čirý roztok.

Jakýkoliv zbývající roztok antibiotika musí být zlikvidován.

Pouze k jednorázovému použití.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.