FORTULIN NOVOLIZER

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FORTULIN NOVOLIZER Prášek k inhalaci 12MCG
 • Dávkování:
 • 12MCG
 • Léková forma:
 • Prášek k inhalaci
 • Podání:
 • Inhalační podání
 • Jednotky v balení:
 • 2X100DÁV+INH Zásobní vložka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FORTULIN NOVOLIZER Prášek k inhalaci 12MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FORMOTEROL
 • Přehled produktů:
 • FORTULIN NOVOLIZER

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 14/ 178/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls255322/2012, sukls255323/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Fortulin Novolizer 6 mikrogramů prášek k inhalaci

Fortulin Novolizer 12 mikrogramů prášek k inhalaci

formoteroli fumaras dihydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Fortulin Novolizer a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fortulin Novolizer používat

Jak se přípravek Fortulin Novolizer používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Fortulin Novolizer uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

CO JE PŘÍPRAVEK FORTULIN NOVOLIZER A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Fortulin Novolizer je prášek k inhalaci obsahující formoterol. Léčivá látka je dodávána přímo do

plic, kde působí. Přípravek se používá k léčbě sípání a dušnosti u pacientů se středně těžkým až těžkým

astmatem. Formoterol patří do skupiny léků známých jako dlouhodobě působící beta-agonisté. Tyto léky

uvolňují určité svaly, např. otevírají dýchací cesty v plicích.

Přípravek Fortulin Novolizer je určen jako udržovací léčba k úlevě od příznaků bronchiální obstrukce

(omezený průtok vzduchu v průduškách) u pacientů s astmatem, pokud adekvátní léčba kortikosteroidy (ať

už inhalátorem nebo ústy) sama o sobě nestačí.

Přípravek Fortulin Novolizer je také určen k úlevě od příznaků bronchiální obstrukce, jako je kašel, sípání a

dušnost u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

Přípravek Fortulin Novolizer je určen k léčbě dospělých, dospívajících a dětí ve věku 6 až 12 let.

2.

ČEMU

MUSÍTE

VĚNOVAT

POZORNOST,

NEŽ

ZAČNETE

PŘÍPRAVEK

FORTULIN

NOVOLIZER POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Fortulin Novolizer, jestliže jste alergický(á) na formoterol nebo na kteroukoli

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Fortulin Novolizer se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Fortulin Novolizer se nemá používat (a nedostačuje) jako první léčba astmatu.

Přípravek Fortulin Novolizer se nemá používat k léčbě akutního astmatického záchvatu. V takovém případě

je třeba použít krátkodobě působící přípravek (např. salbutamol).

Pokud trpíte astmatem, měl(a) byste být rovněž léčen(a) glukokortikoidy, aby bylo dosaženo optimální

léčby bronchiálního zánětu.

Je důležité, abyste pokračoval(a) v protizánětlivé léčbě (glukokortikoidy). Po zahájení léčby formoterolem

byste neměl(a) snižovat dávku protizánětlivých léků (glukokortikoidů) bez porady s lékařem, i když se

příznaky zlepší.

Pokud potřebujete používat svoji léčbu k prevenci příznaků astmatu vyvolaných zátěží častěji než obvykle,

může to být známkou špatné kontroly onemocnění. V tom případě byste se měl(a) poradit se svým lékařem,

protože bude nutné přehodnotit léčbu astmatu.

Zvláštní opatrnosti je třeba v následujících případech – informujte svého lékaře před použitím

přípravku Fortulin Novolizer, pokud:

trpíte onemocněním srdce, zvláště prodělal(a) jste v nedávné době infarkt myokardu (srdeční

příhodu), onemocněním věnčitých cév či nebo těžkou slabostí srdečního svalu (městnavé srdeční

selhání),

trpíte srdečními arytmiemi (poruchou srdečního rytmu), jako je zrychlená srdeční akce, máte vadu

srdeční chlopně, změny na EKG či jiné srdeční choroby

máte vysoký krevní tlak

jste diabetik/diabetička

máte nízkou hladinu draslíku v krvi

máte zvýšenou činnost štítné žlázy nebo

byl u vás diagnostikován nádor dřeně nadledvin produkující adrenalin nebo noradrenalin

je u vás plánovaná operace nebo použití halogenovaných anestetik

Stejně jako u jiných inhalačních přípravků, existuje i zde riziko paradoxního bronchospasmu (okamžitý

nárůst sípání a dušnosti) okamžitě po použití inhalátoru. Pokud k tomu dojde, měl(a) byste okamžitě

kontaktovat svého lékaře.

Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují nebo se zvyšuje počet dávek formoterolu, které musíte použít ke

kontrole příznaků, je to obvykle známkou zhoršení onemocnění; v takovém případě byste měl(a) kontaktovat

svého lékaře, aby bylo možné přehodnotit léčbu.

Děti

Přípravek není doporučen pro děti mladších 6 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Fortulin Novolizer

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možné budete užívat.

Některé léky mohou ovlivňovat působení přípravku Fortulin Novolizer.

K tomu může dojít, pokud užíváte tyto léky:

další beta-agonisté (např. salbutamol, salmeterol) nebo efedrin (používá se k léčbě překrvení nosní

sliznice)

léky k léčbě bronchiálního astmatu (deriváty xanthinu, jako je theofylin nebo steroidy, jako je

prednisolon)

léky ke zvýšení produkce moči (diuretika nebo močopudné léky, jako je například furosemid)

léky k léčbě srdečních nemocí (např. digoxin)

léky k léčbě alergických reakcí (jako jsou antihistaminika např. terfenadin, astemizol)

léky k léčbě abnormálního srdečního rytmu (např. chinidin)

léky k léčbě vážných duševních chorob nebo závažného pocitu na zvracení a zvracení (fenothiaziny,

jako je chlorpromazin)

léky k léčbě infekcí (antibiotika, např. erythromycin)

léky k léčbě deprese (tricyklická antidepresiva, jako je amitriptylin nebo inhibitory

monoaminooxidázy, jako je fenelzin)

hormony (např. L-thyroxin, oxytocin)

beta-blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku, anginy pectoris nebo glaukomu (podávané ústy jako

např. atenolol, metoprolol, nebo jako oční kapky, např. timolol)

Některá celková anestetika mohou interagovat s formoterolem a způsobit srdeční problémy a snížení

krevního tlaku. Proto, pokud se chystáte podstoupit operaci, informujte zdravotnický personál, že

používáte přípravek Fortulin Novolizer.

Pokud se formoterol používá souběžně s alkoholem nebo s léky k léčbě Parkinsonovy choroby

(např. levodopa), nebo pokud máte problémy se štítnou žlázou, může dojít ke zvýšení srdeční

frekvence (pulsu).

Přípravek Fortulin Novolizer s jídlem, pitím a alkoholem

Měl(a) byste se vyvarovat konzumace alkoholu, protože by mohlo dojít ke zrychlení srdečního rytmu

(pulsu). O jiných potravinách či dalších nápojích není známo, že by ovlivňovaly účinnost přípravku Fortulin

Novolizer.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat tento lék.

V těhotenství (zejména

v prvních

třech

měsících,

konci

těhotenství a

během

porodu)

měl být

formoterol používán pouze na základě výslovného doporučení lékaře.

Není známo, zda formoterol přechází do mateřského mléka. O podávání přípravku Fortulin Novolizer

kojícím ženám se tedy může uvažovat pouze v případě, že očekávaný prospěch pro matku převáží nad

potenciálním rizikem pro kojené dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Fortulin Novolizer nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Fortulin Novolizer obsahuje laktózu

Fortulin Novolizer, 6 mikrogramů, prášek k inhalaci

Fortulin Novolizer

obsahuje 5,457 mg laktózy v jedné dávce. Toto množství

normálně

pacientů

intolerancí laktózy nepůsobí potíže.

Fortulin Novolizer, 12 mikrogramů, prášek k inhalaci

Fortulin Novolizer obsahuje 10,914 mg laktózy v jedné dávce. Toto množství normálně u pacientů s

intolerancí laktózy nepůsobí potíže.

3.

JAK SE PŘÍPRAVEK FORTULIN NOVOLIZER POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud tento přípravek používá dítě, musí být poučeno, jak se s inhalátorem

suchého prášku Novolizer zachází a musí ho používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Doporučené dávkování:

Astma:

Dospělí (včetně starších osob) a dospívající ve věku nad 12 let

Fortulin Novolizer, 6 mikrogramů, prášek k inhalaci

Obvyklá dávka je 1-2 inhalace (6-12 mikrogramů dihydrátu formoterol-fumarátu) ráno a 1-2 inhalace (6-12

mikrogramů) opět večer. Při závažnějším astmatu může lékař předepsat až 4 inhalace (24 mikrogramů)

dvakrát denně.

Maximální denní dávka je 8 inhalací (4 inhalace inhalované dvakrát denně), což odpovídá 48 mikrogramům.

Fortulin Novolizer, 12 mikrogramů, prášek k inhalaci

Obvyklá dávka je 1 inhalace (12 mikrogramů

dihydrátu formoterol-fumarátu) ráno a 1 inhalace (12

mikrogramů) opět večer. Při závažnějším astmatu může lékař předepsat až 2 inhalace (24 mikrogramů)

dvakrát denně.

Maximální

denní

dávka

jsou

inhalace

inhalace

inhalované

dvakrát

denně),

což

odpovídá

mikrogramům.

Použití u dětí od 6 let:

Fortulin Novolizer, 6 mikrogramů, prášek k inhalaci

Obvyklá dávka je 1-2 inhalace (6-12 mikrogramů) ráno a 1-2 inhalace (6-12 mikrogramů) opět večer. Při

závažnějším astmatu může lékař předepsat až 4 inhalace (24 mikrogramů) dvakrát denně.

Pravidelná denní dávka by neměla překročit 4 inhalace (24 mikrogramů), nicméně, někdy může být zvýšena

až na maximálně 8 inhalací (což odpovídá 48 mikrogramům) v průběhu 24 hodin.

Fortulin Novolizer, 12 mikrogramů, prášek k inhalaci

Obvyklá

dávka

inhalace

mikrogramů)

ráno

inhalace

mikrogramů)

opět

večer.

Při

závažnějším astmatu může lékař předepsat až 2 inhalace (24 mikrogramů) dvakrát denně.

Pravidelná denní dávka by neměla překročit 2 inhalace (24 mikrogramů), nicméně, někdy může být zvýšena

až na maximálně 4 inhalace (což odpovídá 48 mikrogramům) v průběhu 24 hodin.

Použití u dětí do 6 let:

Tento přípravek se nedoporučuje pro použití u dětí mladších 6 let.

CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc)

Dospělí (včetně starších osob)

Fortulin Novolizer, 6 mikrogramů, prášek k inhalaci

Obvyklá dávka: 1-2 inhalace (6-12 mikrogramů) ráno a 1-2 inhalace (6-12 mikrogramů) opět večer.

Denní dávka při pravidelném používání léku by neměla překročit 4 inhalace (24 mikrogramů).

Pokud je to třeba, je možné pro potlačení symptomů onemocnění k tomuto pravidelnému dávkování přidat

další inhalace, až na maximální denní dávku celkem 8 inhalací (48 mikrogramům). Jednotlivá dávka by však

neměla překročit 4 inhalace (24 mikrogramů).

Fortulin Novolizer, 12 mikrogramů, prášek k inhalaci

Obvyklá dávka je 1 inhalace (12 mikrogramů) ráno a 1 inhalace (12 mikrogramů) opět večer.

Denní dávka při pravidelném používání léku by neměla překročit 2 inhalace (24 mikrogramů).

Pokud je to třeba, je možné pro potlačení symptomů onemocnění k tomuto pravidelnému dávkování přidat

další inhalace, až na maximální denní dávku celkem 4 inhalace (48 mikrogramů). Jednotlivá dávka by však

neměla překročit 2 inhalace (24 mikrogramů).

Pokud se necítíte dobře, máte třes nebo máte-li neobvykle rychlý srdeční tep, může být dávka přípravku

Fortulin Novolizer příliš vysoká. Kontaktujte proto co nejdříve svého lékaře.

Jakmile jsou příznaky pod kontrolou, lékař může postupně snížit dávku přípravku Fortulin Novolizer na

nejnižší možnou účinnou dávku.

Způsob podání

Inhalační podání.

Inhalujte dle Návodu k použití.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fortulin Novolizer, než jste měl(a)

Příznaky a projevy předávkování jsou podobné nežádoucím účinkům. Jsou to např.: třes, bolest hlavy, bušení

srdce, pocit na zvracení a zvracení.

Pokud se tyto reakce objeví, ihned kontaktujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fortulin Novolizer

Když zapomenete inhalovat dávku, inhalujte ji, jakmile to zjistíte. Pokud se však již blíží čas další pravidelné

dávky, vynechte zapomenutou dávku.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) zapomenutou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Fortulin Novolizer

Nesnižujte dávku nebo nepřestávejte používat přípravek Fortulin Novolizer bez předchozí porady s lékařem,

i když se cítíte dobře. Je velmi důležité, abyste používal(a) tento přípravek pravidelně.

Pokud máte jakékoli další otázky ohledně používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého. Možné nežádoucí účinky jsou uvedeny níže podle jejich četnosti. Pokud si nejste jistý(á), co dále

uvedené nežádoucí účinky jsou, požádejte svého lékaře, aby Vám je vysvětlil.

Nejdůležitější nežádoucí účinky

Stejně jako u jiných inhalátorů se může bezprostředně po inhalaci objevit sípání. K tomu dochází vzácně

(mohou postihnout až 1 z 1000 osob).

Vzácně se může vyskytnout alergická reakce známá jako angioedém, jehož projevem je otok obličeje, rtů,

očí a hrdla. Pokud se u Vás vyskytne některá z těchto alergických reakcí, musíte přestat přípravek Fortulin

Novolizer ihned používat a kontaktovat svého lékaře.

Velmi vzácně (mohou postihnout až 1 z 10000 osob) se může objevit těžká bolest na hrudi (angina

pectoris).

Seznam všech ostatních nežádoucích účinků

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

Bolest hlavy, třes a bušení srdce.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

Agitovanost, neklid, poruchy spánku, svalové křeče a podráždění krku.

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob):

Rychlé nebo neobvyklé bušení srdce, nevolnost (pocit na zvracení), změny hladiny draslíku, které mohou

způsobit svalovou slabost, nervozita a dušnost. Alergické reakce jako jsou kožní reakce, exantém, kopřivka a

svědění, mohou vést k výskytu přechodné vyrážky, nerovnoměrného otoku, zarudnutí a svědění.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 osob):

Prodloužení QTc intervalu, které může zvýšit riziko závažné poruchy srdečního rytmu u citlivých pacientů,

hyperglykémie (zvýšení hladiny glukózy v krvi), neobvyklá chuť, závratě a změny krevního tlaku.

Pomocná látka laktóza obsahuje malé množství mléčných proteinů. Ty mohou způsobit alergické reakce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky:http:// www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

JAK PŘÍPRAVEK FORTULIN NOVOLIZER UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce a zásobní vložce.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C a chraňte inhalátor suchého prášku Novolizer před

vlhkostí.

Zásobní vložku vyměňte nejpozději za 6 měsíců po prvním otevření.

Inhalátor nepoužívejte déle než 1 rok.

Funkčnost práškového inhalátoru Novolizer byla prokázána v testech se 2000 odměřenými dávkami. Proto

s jedním

inhalátorem

Novolizer

možno

používat

nejvýše

zásobních

vložek,

které

obsahují

odměřených dávek a 20 zásobních vložek, které obsahují 100 odměřených dávek (v rámci jednoho roku).

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka,

jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Fortulin Novolizer obsahuje

Léčivou látkou je formoteroli fumaras dihydricus.

Fortulin Novolizer 6 mikrogramů prášek k inhalaci

Jedna odměřená dávka obsahuje formoteroli fumaras dihydricus 6 mikrogramů (což odpovídá formoteroli

fumaras dihydricus 5,1 mikrogramů v jedné podané dávce, která je uvolněna z náustku, což je ekvivalentní

formoterolum 4,18 mikrogramů).

Fortulin Novolizer 12 mikrogramů prášek k inhalaci

Jedna odměřená dávka obsahuje formoteroli fumaras dihydricus 12 mikrogramů (což odpovídá formoteroli

fumaras dihydricus 10,2 mikrogramů v jedné podané dávce, která je uvolněna z náustku, což je ekvivalentní

formoterolum 8,36 mikrogramů).

Pomocnou látkou je mohohydrát laktózy.

Jak přípravek Fortulin Novolizer vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek

Fortulin

Novolizer

inhalační

prášek.

Přípravek

Fortulin

Novolizer

obsahuje

bílý

prášek

v zásobní vložce a dodává se v sadě zásobních vložek. Tělo zásobní vložky má na spodní straně malý

červený disk s vysoušedlem (silikagel). Některé sady obsahují také práškový inhalátor Novolizer. Přípravek

Fortulin Novolizer je k dispozici v následujících baleních:

Velikost balení:

1 práškový inhalátor a 1 zásobní vložka (60 dávek)

1 práškový inhalátor a 2 zásobní vložky (60 dávek každá)

1 práškový inhalátor a 1 zásobní vložka (100 dávek)

1 práškový inhalátor a 2 zásobní vložky (100 dávek každá)

Náhradní balení:

1 zásobní vložka (60 dávek)

2 zásobní vložky (60 dávek každá)

3 zásobní vložky (60 dávek každá)

1 zásobní vložka (100 dávek)

2 zásobní vložky (100 dávek každá)

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Meda Pharma s.r.o.

Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10Česká republika

Výrobce

Meda Manufacturing GmbH

Neurather Ring 1, DE-51063

Cologne

Německo

MEDA Pharma GmbH & Co. KG

Benzstr. 1, 61352 Bad Homburg

Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko:

Fortulin Новолайзер 6 микрограма / за доза прах за инхалация

Fortulin Новолайзер 12 микрограма / за доза прах за инхалация

Chorvatsko:

Fortulin Novolizer 6 mikrograma/dozi, prašak za inhaliranje

Fortulin Novolizer 12 mikrograma/dozi, prašak za inhaliranje

Dánsko:

Formatris Novolizer

Estonsko:

Fortulin Novolizer 6 mikrogrammi / annuses inhaleeritav pulber

Fortulin Novolizer 12 mikrogrammi / annuses inhaleeritav pulber

Finsko:

Formatris Novolizer 6 mikrog/annos inhalaatiojauhe

Formatris Novolizer 12 mikrog/annos inhalaatiojauhe

Německo:

Asmelor Novolizer 6 Mikrogramm/Inhalation Pulver zur Inhalation

Asmelor Novolizer 12 Mikrogramm/Inhalation Pulver zur Inhalation

Řecko:

Fortulin Novolizer

Lotyšsko:

Fortulin Novolizer 6 mikrogrami /devā inhalācijas pulveris

Fortulin Novolizer 12 mikrogrami /devā inhalācijas pulveris

Litva:

Fortulin Novolizer 6 mikrogramai /dozėje įkvepiamieji milteliai

Fortulin Novolizer 12 mikrogramų /dozėje įkvepiamieji milteliai

Norsko:

Formatris

Polsko:

Fortulin Novolizer

Rumunsko:

Fortulin Novolizer 6 micrograme / doza pulberede inhalat

Fortulin Novolizer 12 micrograme / doza pulberede inhalat

Slovenská republika:

Fortulin Novolizer, 6 mikrogramov, inhalačný prášok

Fortulin Novolizer, 12 mikrogramov, inhalačný prášok

Slovinsko:

Fortulin Novolizer 6 mikrogramov / odmerek prašek za inhaliranje

Fortulin Novolizer 12 mikrogramov / odmerek prašek za inhaliranje

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 8.4.2015

NÁVOD K POUŽITÍ

Inhalátor suchého prášku Novolizer

(obrázek zásobní vložky a inhalátoru s popisem)

PŘÍPRAVA

Položte si inhalátor suchého prášku NOVOLIZER před sebe. Mírně stlačte žebrovaný povrch na obou

stranách vrchního krytu, posuňte kryt dopředu (

) a odklopte jej (

Sejměte ochrannou aluminiovou fólii z obalu zásobní vložky a vyjměte ji. Proveďte to však až těsně před

použitím zásobní vložky. Barevné kódování na zásobní vložce musí odpovídat barvě dávkovacího tlačítka.

Po vyjmutí zásobní vložky, odstaňte sušicí činidlo, malý červený disk umístěný na spodní straně zásobní

vložky.

První zasunutí zásobní vložky:

Vložte zásobní vložku do inhalátoru suchého prášku NOVOLIZER tak, aby počítadlo dávky směřovalo

k náustku (

). Během vkládání zásobní vložky nestlačujte dávkovací tlačítko.

Vložení náhradního zásobníku

Inhalátor suchého prášku NOVOLIZER je nutno vyčistit při každé výměně zásobní vložky, po vyjmutí

prázdné zásobní vložky.

Jestliže jste již používal(a) inhalátor suchého prášku NOVOLIZER, nejprve vyjměte prázdnou zásobní

vložku, a pak vložte novou (

). Během vkládání zásobní vložky nestlačujte dávkovací tlačítko.

Z vrchu nasuňte vrchní kryt do bočních vodících drážek (

) a zatlačte jej rovně dolů směrem k barevnému

dávkovacímu tlačítku, dokud nezaskočí na místo (

Nyní je NOVOLIZER naplněn a připraven k použití.

Zásobní vložka může být ponechána v inhalátoru NOVOLIZER dokud nebude spotřebována nebo po dobu

až 6 měsíců od vložení.

Zásobní vložky mohou být používány pouze s originálním inhalátorem NOVOLIZER.

POUŽITÍ

Při inhalaci pokud možno stůjte či seďte. Při použití inhalátoru NOVOLIZER jej vždy držte v horizontální

pozici. Nejprve sejměte ochranný kryt (

Úplně stlačte barevné dávkovací tlačítko. Uslyšíte dvojité cvaknutí a barva v kontrolním průzoru se změní

z červené na zelenou. Poté barevné dávkovací tlačítko uvolněte. Zelená barva v kontrolním průzoru ukazuje,

že inhalátor suchého prášku NOVOLIZER je připraven k použití.

Vydechněte (nikoli však do inhalátoru NOVOLIZER). Ústy obemkněte náustek, hlubokým nádechem

inhalujte prášek a na několik vteřin zadržte dech. Během nádechu uslyšíte hlasité cvaknutí potvrzující

správnou inhalaci. Nyní znovu začněte normálně dýchat.

Změna barvy v kontrolním průzoru se znovu změní na červenou, což také svědčí o správné inhalaci.

Nasaďte na náustek ochranný kryt – inhalace je tímto dokončena.

Počet v horním průzoru ukazuje počet zbývajících inhalačních dávek. Číselná stupnice 100-60 se ukazuje po

20 a 60-0 odstupňovaně po 10. Pokud se ozvalo cvaknutí, ale nedošlo ke změně barvy, opakujte, prosím,

výše popsaný postup.

Barevné dávkovací tlačítko se smí stlačit pouze těsně před inhalací.

Inhalátor suchého prášku NOVOLIZER neumožňuje chybnou dvojitou inhalaci. Cvaknutí a změna barvy

v kontrolním průzoru ukazují, že inhalace byla provedena správně. Pokud se barva v kontrolním průzoru

nezmění, inhalace by měla být opakována. Jestliže nedojde ani po několika pokusech ke správnému

dokončení inhalace, pacient by se měl poradit s lékařem.

ČIŠTĚNÍ

Práškový inhalátor suchého prášku NOVOLIZER by se měl pravidelně čistit, nejméně při každé výměně

zásobní vložky.

Sejměte ochranný kryt a náustek

Nejprve sejměte ochranný kryt. Poté uchopte náustek a krátce s ním otáčejte po směru hodinových ručiček

), dokud se neuvolní. Poté jej sejměte (

Čištění

Nyní otočte NOVOLIZER dnem vzhůru. Uchopte uvolněnou vydávací zásuvku a povytáhněte ji dopředu

) a nahoru (

). Zbývající prášek lze vyklepat jemným poklepáním.

Náustek, zásuvku a inhalátor otřete měkkou látkou, která nepouští chloupky. NEPOUŽÍVEJTE vodu ani

saponáty.

Sestavení – zasunutí zásuvky

Po vyčištění vydávací zásuvku vraťte na místo zasunutím pod úhlem (

) a zacvakněte ji (

). Otočte

inhalátor zpět.

Sestavení – nasazení náustku a ochranného krytu

Nasaďte náustek trnem dopředu do rýhy vlevo a otočte jím doprava, dokud nezapadne na místo. Nakonec

nasaďte ochranný kryt.

Poznámky

Inhalátor suchého prášku NOVOLIZER neobsahuje žádné pohonné látky používané ve sprejích a je

určen k opakovanému naplnění.

Inhalátorem suchého prášku NOVOLIZER se není možné předávkovat. I když tlačítko několikrát

stiskněte, další prášek k inhalaci není podán. Tlačítko stiskněte pouze v případě, že chcete inhalovat.

Jestliže nedojde ani po několika pokusech ke správnému dokončení inhalace, poraďte se s lékařem.

Inhalátor suchého prášku NOVOLIZER může být naplněn novou zásobní vložkou obsahující léčivou

látku a je tedy vhodný k dlouhodobému používání (po dobu až 1 roku).

Naplněným inhalátorem suchého prášku NOVOLIZER netřepejte.

Prosím, pomozte svému dítěti správně používat inhalátor

suchého prášku NOVOLIZER.

Chraňte inhalátor suchého prášku NOVOLIZER před vlhkostí a teplem a uchovávejte jej v čistotě.

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety