Advertisement

FORTILIP

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FORTILIP Tvrdá tobolka 267MG
 • Dávkování:
 • 267MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FORTILIP Tvrdá tobolka 267MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FENOFIBRÁT
 • Přehled produktů:
 • FORTILIP

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 193/04-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls213726/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

FORTILIP 267 mg

tvrdé tobolky

Fenofibratum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek FORTILIP 267 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FORTILIP 267 mg užívat

Jak se přípravek FORTILIP 267 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek FORTILIP 267 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek FORTILIP 267 mg a k čemu se používá

Přípravek FORTILIP 267 mg patří do skupiny léčivých přípravků obecně zvaných fibráty. Tyto léčivé

přípravky se užívají ke snížení hladiny tuků (lipidů) v krvi. Například tuků označovaných jako

triglyceridy.

Přípravek FORTILIP 267 mg se užívá ke snížení hladiny tuků v krvi současně s dietou zaměřenou na

nízký příjem tuků a s další nefarmakologickou léčbou, jako je cvičení a snižování hmotnosti.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FORTILIP 267 mg užívat

Neužívejte přípravek FORTILIP 267 mg

jestliže jste alergický(á) na fenofibrát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže se u Vás projeví alergické reakce na světlo během léčby fibráty nebo ketoprofenem

(nesteroidní protizánětlivý přípravek);

pokud máte závažné problémy s ledvinami;

pokud trpíte závažnými poruchami funkce jater;

u přípravku FORTILIP 267 mg je kontraindikováno podávání dětem, během těhotenství a

kojení;

nedoporučuje se podávat přípravek při onemocnění žlučníku.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku FORTILIP 267 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

máte onemocnění ledvin

Během užívání přípravku může dojít k přechodnému zvýšení transamináz (jaterních enzymů), proto

jsou doporučeny jejich kontroly jednou za 3 měsíce.

Další léčivé přípravky a přípravek FORTILIP 267 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Jestliže užíváte FORTILIP 267 mg, informujte o tom lékaře, který Vám předepisuje jiné léky a to

zvláště ty, které ovlivňují krevní srážení.

Účinky přípravku FORTILIP 267 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem

ovlivňovat.

Současné užívání přípravku FORTILIP 267 mg a perorálních antikoagulancií (léků, které snižují

krevní srážlivost) může prohloubit účinek perorálních antikoagulancií, což se projeví zvýšenou

krvácivostí. Ošetřující lékař Vám zajistí pravidelné laboratorní sledování příslušných krevních hodnot.

Obecně se nedoporučuje kombinovat toto léčivo se statiny (jiná skupina léků používaná při léčbě

vysokých hladin lipidů). Existuje zde riziko výskytu toxického účinku na svaly, zejména v případě již

existujícího onemocnění svalů. Proto by měla být kombinovaná léčba fenofibrátem a statiny

předepisována jen výjimečně. Možné nežádoucí účinky na svaly musejí být pečlivě monitorovány.

Sledovány musí být také ledvinné funkce při současném podávání fenofibrátu a cyklosporinu

(přípravku používaného pro potlačení imunitní (obranné) reakce), protože může dojít k dočasnému

poškození funkcí ledvin.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek FORTILIP 267 mg nesmí být užíván během těhotenství a kojení.

3.

Jak se přípravek FORTILIP 267 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Lékař Vám určí vhodnou sílu přípravku v závislosti na Vašem stavu, současné léčbě a výši Vašeho

rizika.

Podává se 1 tobolka denně během jídla.

Přípravek je v kombinaci s dietou vhodný k dlouhodobé symptomatické léčbě, jejíž účinnost musí být

pravidelně kontrolována.

Jestliže jste užil(a) více přípravku FORTILIP 267 mg, než jste měl(a)

Dosud nebyl zaznamenán žádný případ předávkování. Neexistují specifická antidota a léčba akutního

předávkování má být proto symptomatická. V případě nutnosti může být proveden výplach žaludku v

souběhu s další vhodnou podpůrnou péčí.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek FORTILIP 267 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale vzácně se mohou vyskytnout níže uvedené nežádoucí účinky:

zažívací obtíže (pocit nucení na zvracení, bolesti v nadbřišku)

přechodné zvýšení hladin jaterních enzymů (transamináz) v krvi, zánět jater (žloutenka)

kožní alergické reakce (kopřivka) včetně fotosenzitivní reakce (alergické reakce na slunce), bolesti

hlavy, alopecie (vypadávání vlasů), snížená sexuální energie, závratě

mírné zvýšení “kreatininu” (látka vylučovaná ledvinami) a “močoviny” (látka vylučovaná

ledvinami) a také mírné snížení hemoglobinu (krevní barvivo přenášející kyslík v krvi) a bílých

krvinek

Pokud se u Vás objeví svalová bolest, citlivost nebo slabost svalů, přestaňte užívat tento přípravek a

informujte svého lékaře. Svalové potíže se totiž mohou vzácně vyvinout v závažné svalové poškození

(rhabdomyolýzu).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek FORTILIP 267 mg uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte přípravek FORTILIP 267 mg, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek FORTILIP 267 mg obsahuje

Léčivou látkou je fenofibratum 267 mg v 1 tvrdé tobolce.

Pomocnými látkami jsou glyceromakrogol-laurát, makrogol 20 000, hyprolosa, sodná sůl

karboxymethylškrobu (typ A).

Složení želatinových tobolek: želatina, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid železitý (E172),

černý oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132).

Jak přípravek FORTILIP 267 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Blistr(y) se 30, 50, 60, 90 nebo 100 tobolkami, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobce

SMB Technology S.A., Marche-en-Famenne, Belgie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7.10.2016.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

8-3-2018

ANTARA (Fenofibrate) Capsule [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

ANTARA (Fenofibrate) Capsule [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

FENOFIBRATE Capsule [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

FENOFIBRATE Capsule [Lupin Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

TRICOR (Fenofibrate) Tablet [A-S Medication Solutions]

TRICOR (Fenofibrate) Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

FENOFIBRATE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FENOFIBRATE Tablet, Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

FENOFIBRATE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

FENOFIBRATE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FENOFIBRATE Tablet [A-S Medication Solutions]

FENOFIBRATE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FENOFIBRATE Tablet [AvPAK]

FENOFIBRATE Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

FENOFIBRATE Capsule [AvPAK]

FENOFIBRATE Capsule [AvPAK]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

FENOFIBRATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

FENOFIBRATE Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

FENOFIBRATE Tablet [AvKARE, Inc.]

FENOFIBRATE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

FENOFIBRATE Capsule [AvKARE, Inc.]

FENOFIBRATE Capsule [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

FENOFIBRATE Capsule [Apotex Corp.]

FENOFIBRATE Capsule [Apotex Corp.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

FENOFIBRATE Tablet [Proficient Rx LP]

FENOFIBRATE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

FENOFIBRATE Capsule [St Marys Medical Park Pharmacy]

FENOFIBRATE Capsule [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

FENOFIBRATE Tablet [Carilion Materials Management]

FENOFIBRATE Tablet [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

15-12-2017

TRIGLIDE (Fenofibrate) Tablet [Key Therapeutics, LLC]

TRIGLIDE (Fenofibrate) Tablet [Key Therapeutics, LLC]

Updated Date: Dec 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

FENOFIBRATE Tablet MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Food And Drug Administration]

FENOFIBRATE Tablet MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Food And Drug Administration]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FENOFIBRATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FENOFIBRATE Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

FENOFIBRATE Capsule [Alvogen Inc.]

FENOFIBRATE Capsule [Alvogen Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

FENOFIBRATE Tablet [Unit Dose Services]

FENOFIBRATE Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

13-10-2017

TRICOR (Fenofibrate) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

TRICOR (Fenofibrate) Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 13, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

TRICOR (Fenofibrate) Tablet [AbbVie Inc.]

TRICOR (Fenofibrate) Tablet [AbbVie Inc.]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

26-9-2017

LIPOFEN (Fenofibrate) Capsule [Kowa Pharmaceuticals America Inc.]

LIPOFEN (Fenofibrate) Capsule [Kowa Pharmaceuticals America Inc.]

Updated Date: Sep 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-9-2017

FENOFIBRATE Capsule [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

FENOFIBRATE Capsule [ANI Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Sep 25, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

FENOFIBRATE Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FENOFIBRATE Capsule [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

12-9-2017

FENOFIBRATE Capsule [American Health Packaging]

FENOFIBRATE Capsule [American Health Packaging]

Updated Date: Sep 12, 2017 EST

US - DailyMed

25-8-2017

FENOFIBRATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals USA Inc]

FENOFIBRATE Tablet [Zydus Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Aug 25, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

FENOFIBRATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

FENOFIBRATE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-8-2017

FENOFIBRATE Capsule [Northstar Rx LLC]

FENOFIBRATE Capsule [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Aug 23, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

FENOFIBRATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

FENOFIBRATE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

FENOFIBRATE Tablet [Perrigo New York Inc]

FENOFIBRATE Tablet [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Aug 17, 2017 EST

US - DailyMed

14-8-2017

FENOFIBRATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

FENOFIBRATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Aug 14, 2017 EST

US - DailyMed

25-7-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Jul 24, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

FENOFIBRATE Tablet, Coated [NorthStar Rx LLC]

FENOFIBRATE Tablet, Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

12-7-2017

FENOFIBRATE Tablet [American Health Packaging]

FENOFIBRATE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Jul 12, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

FENOFIBRATE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

FENOFIBRATE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

1-6-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Rhodes Pharmaceuticals L.P.]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Rhodes Pharmaceuticals L.P.]

Updated Date: Jun 1, 2017 EST

US - DailyMed

1-6-2017

FENOFIBRATE Capsule [Rhodes Pharmaceuticals L.P.]

FENOFIBRATE Capsule [Rhodes Pharmaceuticals L.P.]

Updated Date: Jun 1, 2017 EST

US - DailyMed

30-5-2017

FENOFIBRATE Tablet [Impax Generics]

FENOFIBRATE Tablet [Impax Generics]

Updated Date: May 30, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

FENOFIBRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

12-4-2017

Fenofibrate

Fenofibrate

Fenofibrate is used along with a proper diet to help lower "bad" cholesterol and fats (such as LDL, triglycerides) and raise "good" cholesterol (HDL) in the blood. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

Advertisement