Advertisement

Formidol

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Formidol 81 g proužky do úlu 81 g
 • Léková forma:
 • Proužek do úlu
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Formidol 81 g proužky do úlu 81 g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • včelstva včely medonosné(Apis mellifica)
 • Terapeutické oblasti:
 • Organické kyseliny
 • Přehled produktů:
 • 9903259 - 20 x 2 proužek - sáček - -; 9905850 - 4 x 1 proužek - sáček - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/044/14-C
 • Datum autorizace:
 • 11-07-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Formidol 81 g proužky do úlu

Acidum formicum

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Máslovice - Dol 94

252 66 Libčice nad Vltavou

Tel. 734 858 244, e-mail: beedol@beedol.cz

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Formidol 81 g proužky do úlu

Acidum formicum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 proužek do úlu obsahuje

Léčivá látka

Acidum formicum 81 g

Proužek je tvořen nosičem z bělené zušlechtěné buničiny vloženým do LDPE folie se čtyřmi

odpařovacími otvory a se závěsným okem.

4. INDIKACE

Léčba varroázy způsobené napadením včelstva roztočem Varroa destructor. Použití je zaměřeno

zejména na ochranu plodu, z kterého se líhne generace zimujících včel.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívá se v době, kdy je ve včelstvu shromážděn zralý med k vytáčení určený pro lidský konzum.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při vložení proužku do úlu se může projevit dočasné rozrušení včelstva doprovázené vylezením většího

počtu dělnic na přední stěnu úlu.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Včelstva včely medonosné (Apis mellifera)

8. DÁVKOVÁNÍ, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro středně silné včelstvo (úlový prostor do 60 litrů) se použije jeden proužek, dva proužky se použijí u

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

úlových prostorů větších. V horním nástavku s plodem se vyjme plást tak, aby se vytvořila mezera.

Pásek se zavěsí do vzniklé mezery na laťku a úl se uzavře. Doporučená velikost česna je 15 x 400 mm.

Expozice je stanovena na 12 dnů, poté se proužek z úlu vyjme.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přesně dodržujte dávkování. V případě zvýšeného rozrušení včelstva pozorovaného především na

česně – včely se hrnou ven – stačí dočasně zvětšit česno nebo úlový prostor odvětrat.

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Med: Bez ochranných lhůt.

Veterinární léčivý přípravek je možno použít pouze v období mimo snůšku a mimo dobu, kdy je ve

včelstvu konzumní med.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Pokud se přípravek použije za vyšších teplot nebo u úlů s malým česnem hrozí silnější rozrušení včelstev,

včely se začnou hrnout z česna ven. Poškození včelstva v tomto případě je možno předejít jednorázovým

odvětráním úlového prostoru nebo zvětšením česna.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek obsahuje kyselinu mravenčí, která při neopatrné manipulaci nebo poškození obalu může při

styku s kůží způsobit popáleniny. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat

osobní ochranné prostředky skládající se z gumových rukavic a brýlí. V případě náhodného kontaktu

proužku s kůží zasažené místo ihned a dlouze oplachujte vodou a mýdlem. Vyvarujte se dotyku sliznic a

očí kontaminovanou rukou.

Interakce

Nejsou známy. Nepoužívat současně s jinými akaricidy vůči varroáze.

Předávkování

Předávkování může vyvolat úhyn trubců a menšího počtu čerstvě vylíhlých dělnic. To však

nepředstavuje zásadní poškození včelstva v období, kdy jsou ve včelstvu velké plochy plodu.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO

ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato

opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2017

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

15. DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek je volně prodejný.

Kyselina mravenčí je korozivní. Doporučujeme před použitím odstranit z úlu kovové předměty.

Pro více informací o tomto veterinárním léčivém přípravku kontaktujte prosím příslušného místního

zástupce držitele rozhodnutí o registraci. Údaje potřebné ke kontaktu jsou uvedeny v bodu č. 1

tohoto dokumentu.

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Schéma rozbalení a vložení do úlu

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

b) Mezi proužky v obalu zasuneme plochý

tupý předmět a vytáhneme závěs proužku.

a) Obal se dvěma proužky otevřeme

odstřižením části obalu u uzavíracího sváru.

c) Do oka závěsu nasuneme dřevěnou laťku

d) Přidržíme obal a tahem za laťku

vytáhneme závěs z obalu.

f) Do prostorů o objemu nad 60 litrů

použijeme proužky dva.

e) Do úlového prostoru zavěsíme zpravidla

jeden proužek.

23-1-2018

PHOSPHORICUM ACIDUM (Phosphoric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

PHOSPHORICUM ACIDUM (Phosphoric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-1-2018

PICRICUM ACIDUM (Picric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

PICRICUM ACIDUM (Picric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 23, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

OROTICUM ACIDUM (Orotic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

OROTICUM ACIDUM (Orotic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

OXALICUM ACIDUM (Oxalic Acid Dihydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

OXALICUM ACIDUM (Oxalic Acid Dihydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

NITRICUM ACIDUM (Nitric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

NITRICUM ACIDUM (Nitric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

MURIATICUM ACIDUM (Hydrochloric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

MURIATICUM ACIDUM (Hydrochloric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

PROVITA KONQUEST (Formic Acid) Gel [Provita Eurotech Ltd]

PROVITA KONQUEST (Formic Acid) Gel [Provita Eurotech Ltd]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

LACTICUM ACIDUM (Lactic Acid, Dl-) Liquid [Washington Homeopathic Products]

LACTICUM ACIDUM (Lactic Acid, Dl-) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

11-1-2018

HIPPURICUM ACIDUM (Hippuric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

HIPPURICUM ACIDUM (Hippuric Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

FORMICUM ACIDUM (Formic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

FORMICUM ACIDUM (Formic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

GALLICUM ACIDUM (Gallic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

GALLICUM ACIDUM (Gallic Acid Monohydrate) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FORMICUM ACIDUM Globule [True Botanica, LLC]

FORMICUM ACIDUM Globule [True Botanica, LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

19-12-2017

BENZOICUM ACIDUM (Benzoic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

BENZOICUM ACIDUM (Benzoic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

PHOSPHORICUM ACIDUM (Phosphoric Acid) Pellet [Laboratoires Boiron]

PHOSPHORICUM ACIDUM (Phosphoric Acid) Pellet [Laboratoires Boiron]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

NITRICUM ACIDUM (Nitric Acid) Pellet [Laboratoires Boiron]

NITRICUM ACIDUM (Nitric Acid) Pellet [Laboratoires Boiron]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ACETICUM ACIDUM (Acetic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

ACETICUM ACIDUM (Acetic Acid) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

TARTARICUM ACIDUM (Tartaric Acid) Pellet [Washington Homeopathic Products]

TARTARICUM ACIDUM (Tartaric Acid) Pellet [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

31-5-2017

HIPPURICUM ACIDUM (Hippuric Acid) Pellet [Washington Homeopathic Products]

HIPPURICUM ACIDUM (Hippuric Acid) Pellet [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: May 31, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement