FORMANO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FORMANO Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce 12MCG
 • Dávkování:
 • 12MCG
 • Léková forma:
 • Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce
 • Podání:
 • Inhalační podání
 • Jednotky v balení:
 • 60+1 INH Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FORMANO Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce 12MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FORMOTEROL
 • Přehled produktů:
 • FORMANO

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 14/ 001/06-C
 • Datum autorizace:
 • 10-03-2016
 • EAN kód:
 • 8594175410099
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn.sukls225426/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

FORMANO 12 mikrogramů prášek k inhalaci v tvrdé tobolce

Formoteroli fumaras dihydricus

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to

i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v příbalové informaci:

1. Co je přípravek Formano a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Formano užívat

3. Jak se přípravek Formano používá

4. Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Formano uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Formano a k čemu se používá

Formano obsahuje léčivou látku formoterol-fumarát.

Formano patří do skupiny léků, které se nazývají selektivní beta2-mimetika.

Formano se používá k prevenci astmatu vyvolaného námahou, k symptomatické léčbě bronchiálního

astmatu a jiných chronických obstrukčních plicních onemocnění jako např. kašlání nebo potíže

s dýcháním, a k symptomatické dlouhodobé léčbě bronchiálního astmatu v kombinaci s dlouhodobou

protizánětlivou terapií (např. kortikosteroidy).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Formano užívat

Dodržujte pečlivě pokyny svého lékaře nebo lékárníka, a to i tehdy, pokud se budou lišit od údajů

uvedených v této příbalové informaci.

Nepoužívejte Formano

- jestliže jste alergický(á) na formoterol, obecně na beta-2 agonisty nebo na laktózu (která obsahuje

malé množství mléčných proteinů) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před zahájením používání přípravku Formano se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Trpíte-li potížemi se srdcem: ischemická choroba srdeční (snížení přívodu krve do srdečního

svalu), srdeční arytmie (abnormální změny frekvence tlukotu srdce), těžká srdeční

dekompenzace (obtíže s návratem krve do srdce /nebo poruchy kontrakce srdečního stahu

a vyprázdnění), subvalvulární stenóza aorty (zúžení aorty v oblasti pod aortální chlopní),

hypertrofická obstrukční kardiomyopatie (ztluštění srdečního svalstva, které se obtížně

stahuje a krev není efektivně vypuzována), aneurysma.

Trpíte-li hypertenzí (vysokým krevním tlakem)

Trpíte-li hypertyreózou (která navzdory zvýšení chuti k jídlu způsobuje pokles hmotnosti).

Trpíte-li, nebo je-li podezření, že trpíte prodloužením intervalu QT (abnormální změna

frekvence srdečního tepu).

Trpíte-li diabetem (cukrovka), v takovém případě je u vás nutná častější kontrola glykémie

(hladina cukru v krvi).

Trpíte-li akutním těžkým astmatem (chronický stav, který vede k příznakům jako: sípání,

zkrácený dech, tíseň na hrudi, a kašlání), jelikož v takovém případě se zvyšuje riziko

hypokalémie (nízká hladina draslíku v krvi).

Léčba přípravkem Formano se obvykle ordinuje jenom tehdy, když jiné přípravky proti

astmatu jsou nedostatečné a léčba se ordinuje společně s jinými typy přípravků proti

astmatu.

Léčba přípravkem Formano se obvykle nezahajuje, když se příznaky astmatu zhorší během

krátkého období.

V případě vzniku paradoxního bronchospasmu je nutno přerušit léčbu přípravkem Formano.

Tento nežádoucí účinek způsobí potíže s dýcháním, bolest na hrudi a kašlání.

V případě předčasného porodu nebo potratu by neměla být použita léčba přípravkem

Formano.

Během porodu přípravek vyvolává uvolnění hladké svaloviny v děloze.

Léčba by měla být doplněna inhalačním protizánětlivým přípravkem nebo perorálním

kortikosteroidem.

Trpíte-li hypokalémií (sníženou hladinou draslíku v krvi).

Jestliže se léčíte pro feochromocytom (nádor dřeně nadledvin).

Pokud zaznamenáte vážné nežádoucí účinky nebo pokud cítíte, že se vaše dýchání zhoršuje, okamžitě

kontaktujte svého lékaře. Neukončujte používání přípravku Formano dříve, než se poradíte se svým

lékařem.

Děti

Užívání tohoto přípravku dětmi je dovoleno jenom pod dohledem dospělých.

Další léčivé přípravky a přípravek Formano

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které budete užívat.

Užívání přípravku Formano s beta-adrenergními látkami (používané při léčbě hypertenze nebo

srdečních poruch) nebo efedrinem (používaným k léčbě hypotenze spojené s anestezií)

a anticholinergiky (používané při léčbě respiračních a střevních poruch) může zesílit jeho účinek

a nežádoucí účinky.

Účinek přípravku Formano se může zcela nebo částečně oslabit, jestliže ho užijete souběžně s beta

blokátory (substance užívané k léčbě hypertenze, srdeční nedostatečnosti, angíny pectoris, úzkosti,

abnormálních změn srdeční frekvence nebo glaukomu) včetně očních kapek.

Formano může vzájemně reagovat s inhibitory monoaminooxidázy (užívanými k léčbě deprese)

a neměl by být podáván pacientům, kteří užívají tento lék nebo jej užívali během uplynulých 14 dnů.

Současné užívání antidepresiv a srdečních glykosidů (látky k léčbě srdečních nedostatečností) může

zvýšit riziko srdečních arytmií (abnormální změny frekvence srdečního tepu).

Bronchodilatační účinek přípravku Formano může být zvýšen kortikosteroidy (dlouho trvající léčba

protizánětlivými přípravky).

Přípravek Formano má hypokalemický účinek (účinek na snížení hladiny draslíku v krvi způsobující

slabost, srdeční arytmie, ledvinové poruchy a zácpu). Současné užívání diuretik, steroidů a xantinů

(aminofylin, teofylin) může zvýšit tento účinek. Schopnost této kombinace vyvolat arytmie může být

zejména závažná u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Hypokalémie může u pacientů léčených

srdečními glykosidy způsobit arytmie.

Bronchodilatační účinek přípravku Formano může být zvýšen xantinovými deriváty.

Při současném používání přípravku Formano s kortikosteroidy může být zvýšena hladina glukózy

v krvi.

Současná léčba přípravkem Formano a určitými anestetiky (halogenovaná hydrokarbonová

anestetika) může způsobit vysoké riziko arytmií.

Účinek přípravku Formano může být zesílen u pacientů léčených anticholinergiky (léky na trávicí,

močové, genitální a dýchací poruchy), kortikosteroidy a xantinovými deriváty (jsou užívány na léčbu

příznaků astmatu).

Chinidin, disopyramid, prokainamid (léky používané k léčbě abnormálního srdečního tepu), fenotiazin

(lék používaný k léčbě určitých duševních poruch), antihistaminika (léky používané k léčbě alergií)

erytromycin (antibiotikum používané při léčbě některých infekcí dýchacích cest, očí, uší nebo kůže)

a antidepresiva mohou vyvolat určité srdeční poruchy (prodloužení intervalu QT a zvýšení rizika

arytmií).

Těhotenství, kojení a plodnost:

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Přípravek Formano by neměl být používán u těhotných žen.

Kojení

Přípravek Formano by neměl být používán v době kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly pozorovány žádné účinky.

Přípravek Formano obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před zahájením užívání

tohoto přípravku se svým lékařem.

3. Jak se přípravek Formano používá

Vždy užívejte tento přípravek přesně pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Formano se užívá pouze inhalačně.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí:

Symptomatická léčba bronchiálního astmatu a jiných chronických obstrukčních plicních

nemocí s reverzibilní složkou, jako např. kašlání nebo potíže s dýcháním: obvyklá udržovací

dávka je 1 inhalační tobolka (12 mikrogramů) dvakrát denně. Pokud je nutné zmírnit

potenciální symptomy, je možné přidat další 1-2 tobolky denně (12-24 mikrogramů

formoterolu).

Maximální denní dávka je 4 inhalační tobolky (48 mikrogramů).

Je-li nutné přidávat tobolky častěji než dvakrát v týdnu, poraďte se s lékařem.

Prevence bronchospasmu vyvolaného námahou nebo před expozicí známému alergenu, které

se nelze vyhnout: obvyklá dávka je 1 inhalační tobolka (12 mikrogramů formoterolu) 15 minut

před plánovanou činností či setkáním se s alergenem. U dospělých pacientů s těžkým

astmatem mohou být nutné 2 tobolky (24 mikrogramů formoterolu).

Použití u dětí a dospívajících

Děti od 6 let:

Symptomatická léčba bronchiálního astmatu bez jiných chronických obstrukčních plicních

nemocí: obvyklá udržovací dávka je 1 inhalační tobolka (Formano 12 mikrogramů) dvakrát

denně. Pokud je nutné zmírnit potenciální symptomy, je možné přidat další 1-2 tobolky

denně.

Maximální denní dávka je 4 inhalační tobolky (48 mikrogramů).

Je-li nutné přidávat tobolky častěji než dvakrát v týdnu, vyhledejte lékaře.

Prevence astmatu způsobeného vdechnutím alergenů: obsah 1 inhalační tobolky (Formano 12

mikrogramů) se inhaluje 15 minut před plánovanou činností či setkáním se s alergenem.

Přípravek Formano není určen pro děti mladší 6 let.

Porucha funkce ledvin a jater

Neexistuje teoretický důvod k úpravě dávky u pacientů s poruchou funkce ledvin či jater, avšak

klinické údaje podporující použití přípravku u těchto pacientů nejsou k dispozici.

Pokud se domníváte, že je účinek Formano příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se s lékařem či

lékárníkem.

Lékař či lékárník Vás seznámí s použitím inhalátoru.

Tobolky musí až do použití zůstat v blistru.

Návod k použití inhalátoru:

Sejměte kryt.

Pevně držte spodní část inhalátoru a otevřete jej otáčením náustku ve směru šipky.

Suchou rukou umístěte jednu tobolku do zásobníku ve tvaru tobolky na spodní části

inhalátoru. Je důležité, abyste tobolku vyjmuli z blistru těsně před použitím.

Našroubujte náustek tak, aby byl inhalátor uzavřen.

Držte inhalátor ve svislé pozici (náustkem vzhůru) a naráz jednou pevně zmáčkněte obě

tlačítka. Tím se propíchne tobolka. Tlačítka uvolněte.

Pozn.: Je možné, že se želatinová tobolka rozpadne a během inhalace do úst a krku vniknou malé

části želatiny. Ty jsou zcela neškodné a po polknutí se stráví. Riziko rozpadu tobolky omezíte,

pokud tobolku vyjmete z blistru těsně před použitím a tlačítka zmáčknete pouze jednou.

Hluboce vydechněte.

Umístěte náustek do úst a mírně zakloňte hlavu. Sevřete rty pevně kolem náustku a co

nejrychleji a nejhlouběji vdechněte.

Zadržte dech tak dlouho, jak je to pro Vás příjemné, a přitom vyjměte inhalátor z úst. Poté

normálně dýchejte. Otevřete inhalátor a zkontrolujte, zda uvnitř nezůstal zbytek prášku.

Pokud uvnitř zůstal zbytek prášku, opakujte kroky 6 až 8.

Po použití odstraňte zbytek tobolky a zavřete náustek.

Čištění inhalátoru:

K odstranění zbývajícího prášku vyčistěte zásobník na tobolku suchou utěrkou. Je možné použít i čistý

měkký kartáček.

jestliže jste užil(a) více inhalačních tobolek Formano, než jste měl(a)

Ihned informujte svého lékaře nebo vyhledejte pohotovostní oddělení nejbližší nemocnice, jestliže

máte nevolnost, zvracení, tachykardii (zrychlený srdeční rytmus), třes, bolesti hlavy, ospalost, bušení

srdce, arytmie (komorové arytmie, což jsou abnormální změny srdeční frekvence), metabolickou

acidózu (porucha způsobená nadbytkem kyselosti v krvi, která může vyvolat nárůst dechové

frekvence, zmatenost a letargii), hypotenzi, hypokalémii (snížení hladiny draslíku v krvi, které může

způsobit slabost, srdeční arytmie, poruchy ledvin a zácpu) a hyperglykémii (zvýšení hladiny glukózy

v krvi, které může způsobit žízeň, časté močení a únavu), prodloužení intervalu QTc (změna rytmu

srdeční činnosti). Formoterol může vyvolat projevy ischemické choroby srdeční (snížený přívod krve

do srdečního svalu).

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Formano:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře či lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů): bolesti hlavy, bušení srdce a třes.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů): neklid, závratě, úzkost, nervozita,

nespavost, tachykardie (zrychlený srdeční rytmus), zhoršený bronchospasmus (těžká kontrakce

bronchů způsobující potíže při dýchání), svalové křeče, myalgie (bolesti ve svalech), poruchy

spánku, neklid.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 pacientů): reakce přecitlivělosti (těžká hypotenze,

angioedém s otokem končetin, břicha, hrdla a dalších orgánů, bronchospasmus, což je kontrakce

bronchů, způsobující potíže při dýchání, exantém neboli kožní vyrážka, kopřivka, pruritus neboli

svědění), nevolnost, poruchy chuti, podráždění nosohltanu (podráždění hrdla), srdeční arytmie

(jako je například fibrilace síní, která obvykle souvisí s bušením srdce, omdléváním a bolestmi na

hrudníku, supraventrikulární tachykardie neboli rychlý srdeční rytmus a extrasystoly neboli

nepravidelný srdeční rytmus), nízké hladiny draslíku v krvi.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů): periferní edém (otok nohou,

rukou a kotníků), hyperglykémie (zvýšení hladiny glukózy v krvi, které může způsobit žízeň, časté

močení a únavu), angina pectoris (silná svíravá bolest nebo pocit tlaku na hrudníku), prodloužení

intervalu QTc (změna srdeční frekvence), kolísavý krevní tlak, paradoxní bronchospasmus

(konstrikce dýchacích cest po léčbě bronchodilatátorem), vysoké hladiny draslíku v krvi.

Může se také vyskytnout zvýšení hladin inzulinu, volných mastných kyselin, glycerolu a ketonových

tělísek v krvi.

Některé z těchto účinků spontánně vymizí, pokud však přetrvávají, nebo jsou velmi nepříjemné,

řekněte to svému lékaři.

Pokud zaznamenáte nežádoucí účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,

oznamte to svému lékaři či lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. Jak přípravek Formano uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce i blistru za „EXP“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Formao obsahuje

Léčivou látkou je formoterol-fumarát. Jedna tvrdá tobolka obsahuje formoteroli fumaras 12

mikrogramů (ve formě formoteroli fumaras dihydricus).

Pomocnou látkou je monohydrát laktózy.

Tobolky obsahují želatinu.

Jak přípravek Formano vypadá a co obsahuje toto balení

Formano prášek k inhalaci v tvrdé tobolce obsahuje průsvitné tobolky s bílým práškem.

Formano se dodává v blistrech v baleních obsahujících 1 inhalátor + 10, 20, 30, 50, 56, 60, 100, 120,

180 nebo 200 tobolek; 2 inhalátory + 100 tobolek; 4 inhalátory + 200 tobolek; 50 inhalátorů + 500

tobolek a 50 nebo 60 tobolek bez inhalátoru.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

EXELTIS CZECH s.r.o.

Želetavská 1449/9

140 00 Praha 4 – Michle

Česká republika

Výrobce

LICONSA, Liberación Controlada de Sustancias Activas, S.A.

E-19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), ŠPANĚLSKO

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 3. 2017

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety