Forcyl Swine

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Forcyl Swine 160 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Forcyl Swine 160 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • odstávčata (odstavená selata), prasata ve výkrmu, prasnice
 • Terapeutické oblasti:
 • Fluorochinolony
 • Přehled produktů:
 • 9902009 - 1 x 50 ml - injekční lahvička - sklo; 9902010 - 1 x 100 ml - injekční lahvička - sklo; 9902011 - 1 x 250 ml - injekční lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/118/12-C
 • Datum autorizace:
 • 21-11-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 20-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalováinformace

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELEPOVOLENÍK

VÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSENESHODUJE

Držitelrozhodnutíoregistraci

Vétoquinols.r.o.,Zámečnická411,CZ-28802 Nymburk

Výrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

VétoquinolS.A.,B.P. 189, F-70204 LURE, Francie

VétoquinolBiowetSp.,zo.o., 66-400 GorzowWlkp.,Polsko

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

ForcylSwine160 mg/mlinjekčníroztok pro prasata

Marbofloxacinum

Přípravek sindikačnímomezením

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

1 mlobsahuje

Léčiválátka:

Marbofloxacinum 160 mg

Pomocnélátky:

Benzylalkohol(E1519) 15 mg

Žlutozelený ažžlutohnědý,čirýinjekčníroztok.

4.INDIKACE

Prasatavevýkrmu:

LéčbarespiračníchinfekcízpůsobenýchkmenyActinobacilluspleuropneumoniaea

Pasteurella multocidacitlivýminamarbofloxacin.

Selatapo odstavu:

Léčbastřevních infekcízpůsobených kmenyE.colicitlivýminamarbofloxacin

Prasnicepo porodu:

Léčbasyndromumetritismastitisagalakcie(formapospartálníhosyndromudysgalakcie

PPDS) způsobených kmenyE.colicitlivýminamarbofloxacin

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívatuzvířatseznámoupřecitlivělostínafluorochinolonynebonaněkterou

zpomocných látek.

Nepoužívatfluorochinolonyprofylaktickynebometafylaktickypřipředcházeníprůjmůu

selatvobdobíodstavuzdůvoduzamezenírozvojerezistence.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Vmístěinjekčního podánísemohou vyskytnoutlokálníreakce, kterévymizíběhem36 dnů.

Běžnějezaznamenávánabolestivostvmístěinjekčního podání.

Jestližezaznamenátejakékoliv závažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsou uvedeny

vtétopříbalovéinformaci, oznamtetoprosímvašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Prasata:Prasatavevýkrmu aselatapoodstavuaprasnice

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH, CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Doporučenádávkaje8mgmarbofloxacinu/kgž.hm.,toodpovídádávce1mlpřípravku/20

kg ž.hm. formou jednorázového intramuskulárního injekčníhopodání do krčnísvaloviny.

Prozajištěnísprávnéhodávkováníbymělabýtcomožnánejpřesnějiurčenaživáhmotnost,

aby nedošlo kpoddávkování.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Nejsou.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Maso: 9 dnů

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Tento přípravek nevyžaduježádnézvláštnípodmínkypro uchovávání.

Dobapoužitelnostipo prvnímotevřeníbalení:28dnů

Poprvnímotevřeníobalustanovtedatum likvidacezbylého množstvípřípravkuvobalu ato

nazákladědoby použitelnostipo prvnímotevřeníuvedenév tétopříbalovéinformaci.Toto

datumnapištenamístoktomu určenémnaetiketě.

Nepoužívejtepo uplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičcealahvičcepoEXP.

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Zvláštníupozorněníprokaždý cílový druh

Nepoužívatvpřípadech,kdypatogenzpůsobujícíonemocněníjerezistentníkostatním

fluorochinolonům (zkříženárezistence).

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Připoužívánípřípravku jenutno vzítvúvahuoficiálníamístnípravidlaantibioticképolitiky.

Fluorochinolonybymělybýtvyhrazenyproléčbuklinickýchstavů,kterémělyšpatnou

odezvu,nebosepředpokládájejichšpatnáodezvapřipoužitíjinéskupinyantibiotik.Použití

fluorochinolonů by mělobýtvždy,kdyžjetomožné, založenonavýsledku testucitlivosti.

Použitípřípravku,kteréjeodlišnéodpokynůuvedenýchvtomtosouhrnuúdajůopřípravku

(SPC),můžezvýšitprevalencibaktériírezistentníchvůčifluorochinolonůmasnížitúčinnost

léčby jinýmichinolony zdůvodu možnézkříženérezistence.

Upozorněníprouživatele

Lidéseznámoupřecitlivělostína(fluoro)chinolonyabenzylalkoholbysemělivyhnout

kontaktusveterinárnímléčivýmpřípravkem.

Popoužitísiumýtruce.Vpřípaděpotřísněnípokožkyčizasaženíokapřípravkemopláchněte

zasaženoučástvelkýmmnožstvímvody.

Předcházejtenáhodnémusamopodáníinjekce.Vpřípadněnáhodnéhosamopodáníinjekce

vyhledejteihned lékařskoupomoc. Náhodnésamopodánímůžezpůsobitlehképodráždění.

Použitívprůběhubřezostia laktace

Laboratornístudieupotkanůakrálíkůnepodalydůkazoteratogenním,embryotoxickém

účinkuamaternálnítoxicitě.Bezpečnostveterinárníholéčivéhopřípravkunebylastanovena

prodávku8mg/kgž.hm.ubřezíchprasnicasajícíchselatpopodánípřípravkuprasnicím.

Použítpouzepozváženíterapeutického prospěchuarizikapříslušnýmveterinárnímlékařem.

Interakcesdalšímiléčivýmipřípravky a dalšíformy interakce

Nejsouznámy.

Předávkování(symptomy,prvnípomoc,antidota), pokudjeto nutné

Uněkterýchzvířatléčenýchtrojnásobkemdoporučenédávkyadélkytrváníléčbybyly

pozoroványzměnynakloubních chrupavkách,kterémohouvéstkpotížímpřipohybu.

Inkompatibility

Studiekompatibilitynejsoukdispozici,aprototentoveterinárníléčivýpřípraveknesmíbýt

mísen sžádnýmidalšímiveterinárnímipřípravky.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮNEBO

ODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Všechennepoužitý veterinárníléčivý přípravek neboodpad,který pocházíztohoto

přípravku, musíbýtlikvidovánpodlemístních právních předpisů.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Listopad2015

15. DALŠÍINFORMACE

Farmakologickévlastnosti

Marbofloxacinjesyntetickébaktericidníantimikrobikumpatřícídoskupinyfluorochinolonů.

MechanismemjehoúčinkujeinhibiceDNA-gyrázy.Máširokéspektrumúčinkuinvitro

zahrnujícígrampozitivní bakterie agramnegativníbakterie.

Pointramuskulárnímpodánídoporučenédávky8 mg/kg prasatůmsemarbofloxacinsnadno

vstřebáváadosahujeu prasatC

6,295 µg/g včaseT

0,95 h au selatpo odstavuC

max

5,550 µg/g včaseT

max 0,93. Koncentracevděložnítkániu prasnicdosahujeC

9,346 µg/g,

pozorováno včaseT

max 1,00 hod popodání.

Vazbanaplazmatickébílkovinyjeslabá(méněnež6%).Marbofloxacinjevorganismu

širocedistribuován.Uprasateliminaceprobíhápomalu(t

½ =13-15h)převážněvaktivní

forměmočíastolicí.Vprovedenýchstudiíchbylmarbofloxacinoněcorychlejieliminovánu

odstavených selatnežu těžších zvířat.

Velikost balení:

Papírovákrabičkaobsahujícíjednu 50 mlinjekčnílahvičku.

Papírovákrabičkaobsahujícíjednu 100 mlinjekčnílahvičku.

Papírovákrabička obsahujícíjednu 250 mlinjekčnílahvičku.

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Veterinárníléčivý přípravek jevydávánpouzenapředpis.

Pokudchcetezískat informaceo tomtoveterinárním léčivém přípravku, kontaktujte

prosímpříslušného místního držitelerozhodnutío registraci:

Vétoquinols.r.o.,Zámečnická411,Nymburk 28802,Českárepublika,tel.:325 51 3822,

e-mail:vetoquinol@vetoquinol.cz

Document Outline

30-11-2018

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)

Epidemiological analyses of African swine fever in the European Union (November 2017 until November 2018)

Published on: Thu, 29 Nov 2018 This update on the African swine fever (ASF) outbreaks in the EU demonstrated that out of all tested wild boar found dead, the proportion of positive samples peaked in winter and summer. For domestic pigs only, a summer peak was evident. Despite the existence of several plausible factors that could result in the observed seasonality, there is no evidence to prove causality. Wild boar density was the most influential risk factor for the occurrence of ASF in wild boar. In th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-11-2018

Understanding ASF spread and emergency control concepts in wild boar populations using individual‐based modelling and spatio‐temporal surveillance data

Understanding ASF spread and emergency control concepts in wild boar populations using individual‐based modelling and spatio‐temporal surveillance data

Published on: Thu, 29 Nov 2018 African swine fever (ASF) infection is circulating in Eurasia since a decade within wild boar populations without a demonstrated vector host. Further the infection was recurrently translocated by spatio‐temporal dynamics that is incompatible with wild boar movement characteristics. Management actions are required in areas affected by ASF. Control measures address areas with recent focal introduction and areas with ASF circulating several seasons or endemic occurrence. In v...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-11-2018

Latest developments on African swine fever

Latest developments on African swine fever

Latest developments on African swine fever

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Press Releases & News Stories

11-7-2018

African swine fever: EFSA assesses measures to prevent spread

African swine fever: EFSA assesses measures to prevent spread

African swine fever: EFSA assesses measures to prevent spread

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Press Releases & News Stories

29-5-2018

Résultats ILPT Classical Swine Fever SEROLOGY 2018

Résultats ILPT Classical Swine Fever SEROLOGY 2018

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

25-7-2018

Respiporc Flu3 (IDT Biologika GmbH)

Respiporc Flu3 (IDT Biologika GmbH)

Respiporc Flu3 (Active substance: Inactivated vaccine against swine influenza in pigs) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4991 of Wed, 25 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety