Advertisement

Folltropin

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Folltropin 700 IU
 • Léková forma:
 • Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Folltropin 700 IU
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • jalovice, krávy
 • Terapeutické oblasti:
 • Gonadotropiny
 • Přehled produktů:
 • 9903205 - 1 x 20 ml - lahvička - sklo; 9904441 - 1 x 20 ml - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/035/14-C
 • Datum autorizace:
 • 13-05-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Folltropin 700 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Vetoquinol s.r.o.

Záme

nická 411

CZ-28802 Nymburk

Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Vetoquinol S.A.

Magny-Vernois

70200

Lure

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Folltropin 700 IU prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Follitropinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Injekční lahvička s práškem obsahuje:

Léčivá látka

Follitropinum (FSH)

700 IU

Injekční lahvička s rozpouštědlem obsahuje:

Pomocné látky

Benzylalkohol

360 mg

Jeden ml rekonstituovaného roztoku obsahuje:

Léčivá látka

Follitropinum (FSH)

35 IU

Pomocné látky

Benzylalkohol

18 mg

Prášek: lyofilizovaný šedobílý prášek

Rozpouštědlo: čirý bezbarvý roztok

Rekonstituovaný roztok: čirý narůžovělý roztok.

4.

INDIKACE

Indukce superovulace u pohlavně dospělých jalovic nebo krav.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u samců, pohlavně nedospělých nebo březích samic skotu. Nepoužívat v případě

přecitlivělosti na léčivou látku.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po jednorázovém injekčním podání 400 mg přípravku nebyly u ošetřených krav pozorované žádné

nežádoucí účinky.

Po superovulaci je možný opožděný návrat k říji.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, a to i takové, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že je léčivý přípravek neúčinný, oznamte to

prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (pohlavně dospělé samice).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pouze pro intramuskulární podání.

Každou lahvičku lyofilizovaného přípravku rozpusťte v přiloženém rozpouštědle.

Schéma:

Injekce začněte podávat 8 až 10 dní po pozorované nebo indukované říji. Podává se 2,5 ml (87,5 I.U.)

přípravku intramuskulárně, dvakrát denně, po dobu 4 dní. K vyvolání luteolýzy podejte společně s 6.

dávkou přípravku prostaglandin F2α nebo jeho analog v dávkách doporučených jejich výrobcem.

Zvířata inseminujte 12 a 24 hodin od nástupu říje nebo 60 a 72 hodin po léčbě prostaglandiny. Pokud

jsou indikovány, mohou být ve 12-ti hodinových intervalech provedeny další inseminace.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek rozpusťte pouze v dodaném rozpouštědle. Přípravu a následné natažení přípravku do

stříkačky je třeba provést za přísně aseptických podmínek.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Injekční lahvičky s lyofilizovaným práškem a rozpouštědlem: Uchovávejte při teplotě do 25

Rekonstituovaný roztok: Uchovávejte v chladničce (2

C – 8

Uchovávejte injekční lahvičky v krabičce, aby byly chráněny před světlem.

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 4 dny.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

EXP.

Po rekonstituci přípravku stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku a to na základě doby

použitelnosti po rekonstituci uvedené v této příbalové informaci. Toto datum napište na místo k tomu

určené na etiketě.

Po rekonstituci chraňte před mrazem. Nepoužitou část rekonstituovaného roztoku Folltropinu

zlikvidujte.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Přípravek se podává pouze klinicky zdravým kravám a dospělým jalovicím s normálním průběhem

pohlavního cyklu. Reakce zvířat na superovulaci se mohou velmi lišit. Při ošetření skupiny zvířat se

může vyskytnout malý podíl zvířat, která na ošetření nebudou reagovat.

Za obvyklých podmínek začíná odběr embrya 7. den po zpozorování říje nebo po první inseminaci

(připuštění). Před inseminací a odběrem oplodněného embrya od těchto zvířat je třeba indukovat říji

pomocí prostaglandinu F2α nebo jeho analogu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Náhodné samopodání FSH může u žen a nenarozeného

dítěte vyvolat biologické účinky. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným

přípravkem těhotnou ženou nebo ženou, u které se neví, zda je těhotná, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost:

Laboratorní studie s FSH u potkanů a králíků prokázaly embryotoxický/fetotoxický účinek.

Bezpečnost přípravku nebyla zjišťována u březího skotu. Nepoužívat u březího skotu.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Během série 3 cyklů ošetření byly krávy schopny reagovat na přípravek konzistentně. Po

jednorázovém injekčním podání 400 mg přípravku nebyly u léčených krav pozorované žádné

nežádoucí účinky.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma rozpouštědla dodaného pro použití

s veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato

opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Papírová krabička obsahující 1injekční lahvičku s práškem a 1 injekční lahvičku s rozpouštědlem.

1-12-2017

Alesse 21 and 28 birth control pill: Packages may contain broken or smaller-than-normal pills, which may reduce effectiveness in preventing pregnancy

Alesse 21 and 28 birth control pill: Packages may contain broken or smaller-than-normal pills, which may reduce effectiveness in preventing pregnancy

Health Canada is advising consumers and health care professionals that complaints have been received for packages of Alesse 21 (21 active pills) and Alesse 28 (21 active pills, 7 that contain no hormones). The blister packages for both contained an active (pink) pill that was roughly half the proper size.

Health Canada

28-9-2017

FDA approves new treatment for certain advanced or metastatic breast cancers

FDA approves new treatment for certain advanced or metastatic breast cancers

The U.S. Food and Drug Administration today approved Verzenio (abemaciclib) to treat adult patients who have hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative advanced or metastatic breast cancer that has progressed after taking therapy that alters a patient’s hormones (endocrine therapy).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-9-2017

September 26, 2017: Houston, Texas Man Sentenced to 40 Months and a $95,000 Fine for Smuggling Korean Human Growth Hormone Drugs to Local Patients and Professional Wrestlers

September 26, 2017: Houston, Texas Man Sentenced to 40 Months and a $95,000 Fine for Smuggling Korean Human Growth Hormone Drugs to Local Patients and Professional Wrestlers

September 26, 2017: Houston, Texas Man Sentenced to 40 Months and a $95,000 Fine for Smuggling Korean Human Growth Hormone Drugs to Local Patients and Professional Wrestlers

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-3-2017

FDA Alerts Veterinarians and Pet Food Manufacturers about Potential Presence of Thyroid Hormones in Pet Foods and Treats

FDA Alerts Veterinarians and Pet Food Manufacturers about Potential Presence of Thyroid Hormones in Pet Foods and Treats

The U.S. Food and Drug Administration is advising pet owners and caretakers, veterinarians, and the pet food industry to be aware that pet food and treats made with livestock gullets (meat from the throat region) have the potential to contain thyroid tissue and thyroid hormones.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-5-2014

Guidance material to doctors and users of contraceptive pills

Guidance material to doctors and users of contraceptive pills

The EU Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) recently completed a review of the risk of blood clots (VTE) with contraceptive pills and other combined hormonal contraceptives. Combined hormonal contraceptives contain two types of hormone, oestrogen and progesterone, and are available as pills, transdermal patches and vaginal rings.

Danish Medicines Agency

13-3-2018

Synthroid vs. Levothroid

Synthroid vs. Levothroid

Synthroid (levothyroxine sodium) and Levothroid (levothyroxine sodium) are replacements for hormones produced by the human thyroid gland used to treat hypothyroidism (low thyroid hormone). Synthroid is also used for pituitary TSH suppression. Levothroid is also used to treat or prevent goiter (enlarged thyroid gland), which can be caused by hormone imbalances, radiation treatment, surgery, or cancer.

US - RxList

28-2-2018

Female Hormones May Play Part in Asthma

Female Hormones May Play Part in Asthma

Title: Female Hormones May Play Part in AsthmaCategory: Health NewsCreated: 2/26/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/27/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-2-2018

Mirena vs. Paragard

Mirena vs. Paragard

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and ParaGard (intrauterine copper contraceptive) are forms of birth control that are hormone-releasing systems placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy.

US - RxList

16-2-2018

New Treatment Approved for Prostate Cancer That Resists Hormone Therapy

New Treatment Approved for Prostate Cancer That Resists Hormone Therapy

Title: New Treatment Approved for Prostate Cancer That Resists Hormone TherapyCategory: Health NewsCreated: 2/14/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/15/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

12-2-2018

Mirena vs. Skyla

Mirena vs. Skyla

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and Skyla (levonorgestrel-releasing intrauterine system) are forms of birth control that are hormone-releasing systems placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy. A difference is Mirena is effective for up to 5 years, while Skyla is effective for up to 3 years. Mirena is also used for the treatment of heavy menstrual bleeding in women.

US - RxList

12-2-2018

Mirena vs. Kyleena

Mirena vs. Kyleena

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and Kyleena (levonorgestrel-releasing intrauterine system) are forms of birth control that are hormone-releasing systems placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy for up to 5 years. Mirena is also used for the treatment of heavy menstrual bleeding in women.

US - RxList

12-2-2018

Mirena vs. Liletta

Mirena vs. Liletta

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and Liletta (levonorgestrel-releasing intrauterine system) are forms of birth control that are hormone-releasing systems placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy. A difference is Mirena is effective for up to 5 years, while Liletta is effective for up to 3 years.

US - RxList

12-2-2018

Mirena vs. NuvaRing

Mirena vs. NuvaRing

Mirena (levonorgestrel-releasing intrauterine device) and NuvaRing (etonogestrel and ethinyl estradiol vaginal ring) are forms of birth used to prevent pregnancy. Mirena is a hormone-releasing system placed in your uterus (intra-uterine device, or IUD) to prevent pregnancy for up to 5 years. NuvaRing contains a combination of female hormones in a flexible contraceptive vaginal ring used to prevent pregnancy.

US - RxList

6-2-2018

Megace

Megace

Megestrol is a man-made chemical similar to the female hormone progesterone used to treat loss of appetite and weight loss because of disease, and is also used in the treatment of advanced breast cancer and endometrial cancer.

US - RxList

26-1-2018

Octreotide

Octreotide

Octreotide is used to treat severe watery diarrhea and sudden reddening of the face and neck caused by certain types of tumors (e.g., carcinoid tumors, vasoactive intestinal peptide tumors) that are found usually in the intestines and pancreas. The symptoms occur when these tumors make too much of certain natural substances (hormones). This medication works by blocking the production of these hormones. By decreasing watery diarrhea, octreotide helps to reduce the loss of body fluids and minerals.

US - RxList

12-1-2018

Hormone Therapy May Ease Depression Linked to Menopause

Hormone Therapy May Ease Depression Linked to Menopause

Title: Hormone Therapy May Ease Depression Linked to MenopauseCategory: Health NewsCreated: 1/10/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-1-2018

Methylprednisolone

Methylprednisolone

Methylprednisolone is used to treat conditions such as arthritis, blood disorders, severe allergic reactions, certain cancers, eye conditions, skin/kidney/intestinal/lung diseases, and immune system disorders. It decreases your immune system's response to various diseases to reduce symptoms such as swelling, pain, and allergic-type reactions. This medication is a corticosteroid hormone.

US - RxList

21-12-2017

Oral Test for Adult Growth Hormone Deficiency

Oral Test for Adult Growth Hormone Deficiency

Oral Test for Adult Growth Hormone Deficiency Approved in US

US - eMedicineHealth

9-12-2017

'Love Hormone' May Strengthen the Dog-Human Bond

'Love Hormone' May Strengthen the Dog-Human Bond

Title: 'Love Hormone' May Strengthen the Dog-Human BondCategory: Health NewsCreated: 12/8/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/8/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-12-2017

Combipatch vs. Climara Pro

Combipatch vs. Climara Pro

CombiPatch (estradiol, norethindrone acetate) and Climara Pro (estradiol/levonorgestrel) are transdermal patches that are combinations of female hormones used to treat the symptoms of menopause such as feelings of warmth in the face, neck and chest, or sudden intense spells of heat and sweating ("hot flashes" or "hot flushes").

US - RxList

14-11-2017

High Thyroid-Hormone Levels and Heart Disease

High Thyroid-Hormone Levels and Heart Disease

High Thyroid-Hormone Levels Linked to Increased CVD Mortality

US - eMedicineHealth

13-11-2017

Humalog vs. Novolog

Humalog vs. Novolog

Humalog (insulin lispro [rDNA origin]) and NovoLog (insulin aspart [rDNA origin] injection) are forms of insulin, a hormone produced in the body, used to treat type 1 (insulin-dependent) diabetes in adults. Both Humalog and NovoLog are usually given together with another long-acting insulin.

US - RxList

13-11-2017

Lantus vs. Levemir

Lantus vs. Levemir

Lantus (insulin glargine [rdna origin]) and Levemir (insulin detemir [rDNA origin] injection) are man-made forms of a hormone produced in the body used to treat type 1 (insulin-dependent) or on some rare occasions, type 2 (non insulin-dependent) diabetes.

US - RxList

12-10-2017

Hormone Therapy May Be OK for Women With Migraines

Hormone Therapy May Be OK for Women With Migraines

Title: Hormone Therapy May Be OK for Women With MigrainesCategory: Health NewsCreated: 10/11/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 10/12/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-9-2017

Long-term PTH Linked to Bone Improvements in Hypoparathyroidism

Long-term PTH Linked to Bone Improvements in Hypoparathyroidism

DENVER — Long-term treatment with recombinant human parathyroid hormone (rhPTH[1-84]) is associated with significant improvements in bone abnormalities that can occur with hypoparathyroidism, while showing safety in various biochemical parameters.

US - RxList

19-9-2017

How Do You Lose Weight if You're on Thyroid Hormones?

How Do You Lose Weight if You're on Thyroid Hormones?

Title: How Do You Lose Weight if You're on Thyroid Hormones?Category: Doctor's & Expert's views on SymptomsCreated: 9/19/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 9/19/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

13-9-2017

Could Hormone Supplements for Menopause Make a Comeback?

Could Hormone Supplements for Menopause Make a Comeback?

Title: Could Hormone Supplements for Menopause Make a Comeback?Category: Health NewsCreated: 9/12/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 9/13/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

11-7-2017

Letrozole

Letrozole

Letrozole is a prescription drug is used to treat certain types of breast cancer (such as hormone-receptor-positive breast cancer) in women after menopause.

US - RxList

30-6-2017

Don't Be Nervous About Hormone Therapy for Menopause, Says NAMS

Don't Be Nervous About Hormone Therapy for Menopause, Says NAMS

A new position paper on the use of hormone replacement therapy (HRT) for menopausal and postmenopausal women has now been released by the North American Menopause Society (NAMS) and guarantees to make healthcare providers and the women they treat more comfortable using HRT when women want it to improve their quality of life.

US - RxList

5-6-2017

New Drug Shows Rapid, Robust Effect in Postpartum Depression

New Drug Shows Rapid, Robust Effect in Postpartum Depression

An investigational formulation of allopregnanolone, a metabolite of progesterone, in which dosing replicates soaring levels of the hormone that occur during the height of pregnancy, appears to lead to rapid improvement of symptoms of severe postpartum depression.

US - RxList

5-6-2017

Raloxifene

Raloxifene

Raloxifene is a prescription drug used by women to prevent and treat bone loss (osteoporosis) after menopause. It works by stopping the thyroid gland from making too much thyroid hormone. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

2-6-2017

Methimazole

Methimazole

Methimazole is used to treat overactive thyroid (hyperthyroidism). It works by stopping the thyroid gland from making too much thyroid hormone. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

18-5-2017

Hormone Therapy Not Advised for Preventing Disease After Menopause

Hormone Therapy Not Advised for Preventing Disease After Menopause

Title: Hormone Therapy Not Advised for Preventing Disease After MenopauseCategory: Health NewsCreated: 5/16/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/17/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-5-2017

Hormone Replacement Therapy Tied to Hearing Loss

Hormone Replacement Therapy Tied to Hearing Loss

Title: Hormone Replacement Therapy Tied to Hearing LossCategory: Health NewsCreated: 5/12/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/15/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

26-4-2017

Natpar (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Natpar (Shire Pharmaceuticals Ireland Limited)

Natpar (Active substance: parathyroid hormone) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)2858 of Wed, 26 Apr 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3861/00

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2017

Estradiol

Estradiol

Estradiol is a female hormone (estrogen). It is used by women to help reduce vaginal symptoms of menopause. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

5-4-2017

High Thyroid Hormone Levels Tied to Stiffer Arteries

High Thyroid Hormone Levels Tied to Stiffer Arteries

Title: High Thyroid Hormone Levels Tied to Stiffer ArteriesCategory: Health NewsCreated: 4/4/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/5/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

Advertisement