FLUMEXIL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FLUMEXIL 150 mg 150 mg
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FLUMEXIL 150 mg 150 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Ostatní chinolony
 • Přehled produktů:
 • 9999553 - 10 x 1 tableta - blistr - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/921/92-C
 • Datum autorizace:
 • 30-12-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Souhrn úDajů O Přípravku: dávkování, interakce, vedlejší účinky

SOUHRNÚDAJŮOPŘÍPRAVKU

1. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

FLUMEXIL150mg tablety

„Přípravek máindikačníomezení.“

2. KVALITATIVNÍAKVANTITATIVNÍSLOŽENÍ

Každátabletaobsahuje:

Léčiválátka:

Flumequinum 150 mg

Úplnýseznampomocných látek vizbod 6.1.

3. LÉKOVÁFORMA

Tableta.Bílékulatétabletyshladkýmipravidelnýmiokraji.

4. KLINICKÉÚDAJE

4.1Cílovédruhyzvířat

Psi.

4.2Indikacesupřesněnímprocílový druhzvířat

Gastrointestinálníarespiratorníinfekce,septikemie,infekcemočovýchcest,infekce

novorozených zvířat.

FLUMEXIL150 mgtablety jezvláštěindikovaný u infekcívyvolaných:

E.coli,Salmonellaspp.,Pasteurellaspp.,Bordetellaspp.,Proteusspp.,Klebsiellaspp.,

Enterobacterspp. aStaphylococcusspp.u psůaštěňat.

4.3Kontraindikace

Nejsou.

4.4Zvláštníupozorněníprokaždý cílový druh

Nejsou.

4.5Zvláštníopatřenípropoužití

Zvláštníopatřenípropoužitíuzvířat

Přípravek máindikačníomezenítzn.,žebymělbýtpoužitpouzeproléčbuzávažnýchinfekcí,

nazákladěklinickýchzkušenostípodpořenýchdiagnostikoupůvodceonemocněníazjištění

jeho citlivostikdanéúčinnélátcearezistencekběžnýmantibiotikům.

Zvláštníopatřeníurčenéosobám, kterépodávajíveterinárníléčivý přípravekzvířatům

Po použitípřípravkusiumyjteruce.

Lidéseznámoupřecitlivělostíkfluorochinolonůmbysemělivyhnoutkontaktu

sveterinárnímléčivýmpřípravkem.

4.6Nežádoucíúčinky

Nejsou známy.

4.7Používánívprůběhubřezosti,laktacenebo snášky

Lzepoužítběhembřezosti. Lzepoužítběhemlaktace.

4.8Interakcesdalšímiléčivýmipřípravky a dalšíformy interakce

Nepodávatpřípravek současněsesulfonamidy atrimetoprimem.

4.9Podávanémnožstvía způsobpodání

Perorálnípodání. Doporučenápočátečnídávkau psů je15 mg/kgž.hm.,

následnáudržovacídávkajepolovinatohoto množství:

Iniciálnídávka Udržovacídávka

Pesdo5 kg ž.hm. 1/2tablety /prototo 1/4tablety /prototo

Pesnad 5 kg ž.hm. 1/2 tablety/5 kg ž.hm. 1/4 tablety/5 kg ž.hm.

POZNÁMKA!

Poiniciálnídávcenásledujídávkyudržovací,podávanév12hod.intervalech.Ústuppříznaků

by mělbýtpatrný během36 - 48 hodin po zahájeníléčby.

Léčbaby nemělabýtpřerušenadřívenežza12 - 24 hod. po vymizenípříznaků.

Nedojde-likústupu příznaků běhemvýšeuvedenédoby,jenutnéprověřitdiagnózualéčbu.

4.10 Předávkování

Nebylyzaznamenány žádnépříznaky.

4.11 Ochrannélhůty

Neníurčeno propotravinovázvířata.

5. FARMAKOLOGICKÉVLASTNOSTI

Farmakoterapeutickáskupina:Chinolonyachinoxalinovéantibakteriálnílátky

ATCvetkód:QJ01MB07

5.1Farmakodynamickévlastnosti

FLUMEXIL150mgtabletyjechinolonovéchemoterapeutikum.Fluorpřítomnývmolekule

zvyšujeúčinnostsubstance.Účinekpřípravkuspočívávinhibicisyntézybakteriálního

proteinuucitlivýchmikroorganismůkníždocházíblokacíenzymuDNA-polymerázyatím

jevymezen baktericidníúčinek.

PřípravekjeúčinnýprotiSalmonellaspp.,E.coli,Pasteurellaspp.,Pseudomonasspp.,

Proteusspp.,Klebsiellaspp., Bordetellaspp., Enterobacterspp.aStaphylococcusspp.

MICvnímavých bakteriálnídruhů sepohybujevrozmezí0,5 a2 µg/ml.

Podobnějakovětšinaantibakteriálníchlátek,můžeflumechinindukovatfenomenbakteriální

resistence,kterýsevytvářípomaluapostupně.FLUMEXIL150mgtabletybymělbýtproto

používánvpřípadechskutečnépotřebyavždyvplnédávceatoještěnejméně12-24hodin

po vymizenípříznaků.

5.2Farmakokinetickévlastnosti

Přípravekjerychledistribuovándojater,ledvin,svalů,žláz,lymfatickýchuzlin,kolonu,

jejunaaočí. Plasmatický poločasje5 - 7 hodinvzávislostinadruhu.

FLUMEXIL150mgtabletysevylučujenezměněný(pouzemaláčástjevyloučena

vinaktivovanéformě).Kvylučovánídocházíhlavněprostřednictvímledvin,amaláčástje

vyloučenatrusem.Přípravekjenvevelmimalémířepůsobíakutníachronickoutoxicitua

jehopoužitíjecharakterizovánojenomezenýmivedlejšímiúčinky,cožjejvtomtoohledu

odlišujeodjiných látek patřících do stejnéskupinychinolonů.

6. FARMACEUTICKÉÚDAJE

6.1. Seznampomocnýchlátek

Celulosa mikrokrystalická

Glycerol-tribehenát

Stearanhořečnatý

Kukuřičný škrob

Sodnásůlkarboxymethylškrobu

Hydroxid sodný

6.2. Inkompatibility

Neuplatňujese.

6.3Doba použitelnosti

Dobapoužitelnostiveterinárníholéčivéhopřípravkuvneporušenémobalu5 let.

6.4Zvláštníopatřeníprouchovávání

Uchovávejtepřiteplotědo 25 °C.

6.5Druha složenívnitřníhoobalu

PVC/hliníkový zatavenýblistrvkartónovéskládačce.

Velikostbalení:

1x10tablet.

6.6Zvláštníopatřeníprozneškodňovánínepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu,kterýpocházíztohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinárníléčivý přípravek neboodpad,kterýpocházíztohoto přípravku,

musíbýtlikvidovánpodlemístních právních předpisů.

7. DRŽITELROZHODNUTÍOREGISTRACI

AZIENDATERAPEUTICAITALIANAA.T.I. S.r.I.,ViadellaLiberta 1 -

OzzanoEmilia(Bologna),Italy.

8. REGISTRAČNÍČÍSLO

96/921/92-C.

9. DATUMREGISTRACEADATUMPRODLOUŽENÍREGISTRACE

Registracepřípravku:30. 12. 1992.

Prodlouženíregistrace:12. 12. 1997,02.06.2005, 4.8.2009

10. DATUMREVIZETEXTU

SRPEN2009

Document Outline