Advertisement

FLUCONAZOL-TEVA 2 MG/ML

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FLUCONAZOL-TEVA 2 MG/ML, INF SOL 5X100ML/200MG
 • Dávkování:
 • 2MG/ML
 • Léková forma:
 • Infuzní roztok
 • Podání:
 • Infuze
 • Jednotky v balení:
 • 5X100ML, Vak
 • Druh předpisu:
 • Léčiva na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FLUCONAZOL-TEVA 2 MG/ML, INF SOL 5X100ML/200MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 26/ 423/09-C
 • Poslední aktualizace:
 • 08-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta


Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls242465/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fluconazol – Teva 2 mg/ml, infuzní roztok

fluconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotnického personálu.

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

Pokud  se  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si  všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte 

to svému lékaři nebo jinému zdravotnickému personálu.

V příbalové informaci naleznete:

Co je přípravek Fluconazol – Teva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fluconazol – Teva užívat

Jak se přípravek Fluconazol – Teva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Fluconazol – Teva uchovávat

Další informace

1. Co je přípravek Fluconazol – Teva a k čemu se používá

Flukonazol – Teva patří do skupiny léků nazývaných „antimykotika“. Léčivou látkou je flukonazol.

Přípravek  Fluconazol  – Teva  se  užívá  k léčbě  infekcí  vyvolaných  houbami  a  může  se  také  užívat  k 

prevenci kandidových infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida.

Dospělí

Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:

Kryptokoková  meningitida  – zánět  mozkových  blan vyvolaný  kvasinkou  Cryptococcus 

neoformans

Kokcidioidomykóza – infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis

Infekce  vyvolané kvasinkou  druhu  Candida a  nalezené  v krevním  řečišti,  tělesných orgánech 

(např. srdce, plíce) nebo v močovém ústrojí

Slizniční kvasinkové infekce – infekce sliznice úst, krku a otlaků v místě protézy.

Přípravek Fluconazol – Teva můžete rovněž dostat k:

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce

k prevenci  infekce  vyvolané kvasinkou druhu Candida (jestliže  máte  oslabený  imunitní  systém 

nebo jeho činnost je nedostatečná)

Děti a dospívající (ve věku od 0 do 17 let)

Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:

Slizniční kvasinková infekce – infekce sliznice úst nebo krku

Infekce  vyvolané kvasinkou druhu Candida a  nalezené  v krevním  řečišti,  tělesných  orgánech 

(např. srdce, plíce) nebo v močovém traktu

Kryptokoková  meningitida  – zánět  mozkových  blan  vyvolaný  kvasinkou  Cryptococcus

neoformans

Přípravek Fluconazol – Teva můžete rovněž dostat k:

k prevenci  infekce  vyvolané  kvasinkou  druhu  Candida (jestliže  máte  oslabený  imunitní  systém 

nebo jeho činnost je nedostatečná)

k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fluconazol – Teva užívat

Nesmíte být léčen/a přípravkem Fluconazol – Teva jestliže

jste alergický/á (přecitlivělý/á) na flukonazol, na jiné léky, které jste užíval/a k léčbě mykotických 

infekcí nebo  na  kteroukoli  další složku přípravku Fluconazol – Teva. Příznaky  mohou zahrnovat 

svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním.

užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií)

užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost)

užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí)

užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie)

užíváte erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fluconazol – Teva je zapotřebí

Sdělte svému lékaři jestliže

máte problémy s játry nebo ledvinami

trpíte srdečním onemocněním, včetně problémů se srdeční arytmií

máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi

se u Vás rozvinula závažná kožní reakce (svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním)

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte  okamžitě svého  lékaře, pokud  užíváte  astemizol,  terfenadin  (antihistaminikum k léčbě 

alergií)  nebo  cisaprid  (používaný  na  žaludeční  nevolnost)  nebo  pimozid  (používaný  k  léčbě 

mentálních  nemocí)  nebo  chinidin (používaný  k léčbě  srdeční  arytmie)  nebo  erythromycin 

(antibiotikum k léčbě infekcí), protože tyto léky se nesmí užívat s přípravkem Fluconazol – Teva (viz 

bod „Nesmíte být léčen/a přípravkem Fluconazol – Teva jestliže“).

Některé léky se mohou s přípravkem Fluconazol – Teva vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař 

ví, že užíváte kterýkoli z následujících léků:

rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí)

alfentanil, fentanyl (užívané jako anestetika)

amitriptylin, nortriptylin (užívané jako antidepresiva)

amfotericin B, vorikonazol (antimykotika)

léky na ředění krve k prevenci krevních sraženin (warfarin nebo podobné léky)

benzodiazepiny (midazolam, triazolam nebo podobné léčivé přípravky) užívané na spaní nebo při 

úzkosti

karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů)

nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin a losartan (na hypertenzi – vysoký tlak krve)

cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí štěpu)

cyklofosfamid,  vinka  alkaloidy  (vinkristin,  vinblastin nebo  podobné  léky)  používané  k  léčbě

rakoviny

halofantrin (užívaný k léčbě malárie)

statiny  (atorvastatin,  simvastatin  a  fluvastatin  nebo podobné  léky) užívané  ke  snížení  vysokých 

hladin cholesterolu

methadon (užívaný při bolesti)

celekoxib,  flurbiprofen, naproxen,  ibuprofen,  lornoxikam,  meloxikam,  diklofenak  (nesteroidní 

protizánětlivé léky (NSAID)

perorální antikoncepce

prednison (steroid)

zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (užívaný u HIV pozitivních pacientů)

léky na diabetes mellitus jako jsou chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid

theofylin (užívaný pro kontrolu astmatu)

vitamin A (potravinový doplněk)

Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  zdravotnický  personál o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste 

užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo pokud kojíte. Jestliže jste těhotná 

nebo  kojíte, přípravek Fluconazol – Teva neužívejte, pokud Vám lékař neřekne. Poraďte se se svým 

lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit závratě nebo 

záchvaty.

Důležité informace o některých složkách přípravku Fluconazol – Teva

Přípravek Fluconazol – Teva obsahuje 0,154 mmol sodíku v 1 ml. To je třeba brát v úvahu u pacientů na 

kontrolované sodíkové dietě.

3. Jak se přípravek Fluconazol – Teva užívá

Tento léčivý přípravek Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra do žíly pomalou infuzí do žíly.

Přípravek  Fluconazol  – Teva  se  dodává  jako  roztok.  Dále  se  již  neředí.  Na  konci  této  příbalové 

informace jsou uvedeny informace pro zdravotnické pracovníky.

Obvyklé dávkování tohoto léčivého přípravku pro různé indikace je uvedeno níže. Ověřte si se svým 

lékařem nebo zdravotní sestrou, pokud si nejste jistý/á, proč přípravek Fluconazol – Teva dostáváte.

Dospělí

Stav Dávka

Léčba kryptokokové meningitidy 400  mg  první den, poté 200 až  400  mg  jednou 

denně po 6  až  8  týdnů nebo déle,  pokud  je 

potřeba.  Někdy  jsou  dávky  zvýšeny  až  na 

800 mg.

Prevence  opětovného  výskytu kryptokokové 

meningitidy 200 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne, 

abyste léčbu ukončili

Léčba kokcidioidomykózy 200 až  400  mg jednou  denně po  dobu  11  až

24 měsíců nebo déle,  je-li  potřeba.  Někdy  jsou 

dávky zvýšeny až na 800 mg.

Léčba  kandidové  infekce  postihující  vnitřní 

orgány 800  mg  první den,  poté 400  mg  jednou  denně, 

dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili

Léčba  infekce postihující  sliznice  dutiny ústní, 

krku a otlaků v místě protézy 200  až  400  mg  první  den,  poté  100 až  200  mg, 

dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili

Léčba slizniční kvasinkové infekce – dávka závisí 

na lokalizace infekce 50 až 400 mg jednou denně po 7 až 30 dní, dokud 

Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili

Prevence  opětovného  výskytu  infekce  v ústech 

nebo krku 100 až 200 mg jednou denně, nebo 200 mg 3 krát 

týdně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce

Prevence  kandidové  infekce  (jestliže  máte 

oslabený  imunitní  systém  nebo  jeho  činnost  je 

nedostatečná) 200 až 400 mg  jednou  denně, po  dobu  hrozícího 

rizika vzniku infekce

Dospívající ve věku od 12 do 17 let

Dodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (ať dávkování pro děti nebo pro dospělé).

Děti ve věku do 11 let

Maximální dávka pro děti je 400 mg denně.

Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.

Stav Denní dávka

Kvasinková infekce  sliznice  a  krku – dávka  a 

délka léčby závisí na závažnosti infekce a na její 

lokalizaci 3 mg na kg tělesné hmotnosti (6 mg na kg tělesné 

hmotnosti smí být podáno první den)

Kryptokoková  meningitida  nebo  kandidová 

infekce vnitřních orgánů 6 až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

Ochrana  dětí  před  kandidovou  infekcí  (jestliže 

činnost  jejich  imunitního  systému  není 

dostatečná) 3 až 12 mg na kg tělesné hmotnosti

Užití u dětí ve věku 0 až 4 týdny

Užití u dětí ve věku 3 až 4 týdny:

Stejná  dávka  jako  výše  ovšem podaná jednou za  dva  dny. Maximální  dávka  je 12 mg  na  kg tělesné 

hmotnosti každých 48 hodin.

Užití u dětí ve věku méně než 2 týdny:

Stejná dávka jako výše ovšem jednou za tři dny. Maximální dávka je 12 mg na kg tělesné hmotnosti

každých 72 hodin.

Lékaři  někdy  předepisují  odlišné  dávkování.  Vždy  užívejte  léčivý  přípravek přesně  podle  pokynů 

svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Starší pacienti

Podává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami.

Pacienti sledvinovými problémy

Lékař Vám může změnit Vaši dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Fluconazol – Teva, než mělo být

Jestliže se obáváte, že Vám bylo podáno příliš mnoho přípravku Fluconazol – Teva, oznamte to ihned

svému  lékaři  nebo  zdravotní  sestře.  Příznaky možného  předávkování  mohou  být pocit,  že  slyšíte, 

vidíte, cítíte a myslíte si věci, které nejsou skutečné (halucinace a paranoidní chování).

Jestliže Vám dávka přípravku Fluconazol – Teva nebyla podána

Protože Vám  bude  tento  léčivý  přípravek  podán pod  lékařským  dohledem,  je  nepravděpodobné,  že 

bude  dávka  opomenuta.  Nicméně jestliže se domníváte,  že  Vám  dávka  nebyla  podána,  oznamte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka 

nebo zdravotní sestry.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i přípravek Fluconazol – Teva nežádoucí účinky, které se ale 

nemusí vyskytnout u každého.

U některých lidí se rozvinuly alergické reakce i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné. Pokud 

se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků, okamžitě se obraťte na svého lékaře.

náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi

otok očních víček, obličeje nebo rtů

svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny

kožní vyrážka

závažné kožní reakce jako vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech)

Přípravek Fluconazol – Teva může mít vliv na Vaše játra. Známky jaterních problémů zahrnují:

únava

ztráta chuti k jídlu

zvracení

zažloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)

Pokud  nastane  kterýkoli z těchto příznaků,  okamžitě  přestaňte užívat přípravek Fluconazol – Teva a

sdělte to svému lékaři.

Další nežádoucí účinky:

Pokud  se  kterýkoli  z následujících  nežádoucích  účinků  vyskytne  v závažné  míře,  nebo  pokud  si 

všimnete  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci,  prosím, 

sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 100, jsou uvedeny dále:

bolest hlavy

žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení

zvýšené jaterní testy

vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů z 1 000, jsou uvedeny dále:

snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost

snížení chuti k jídlu

nespavost, ospalost

záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti

zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech

bolest svalů

poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)

pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení

únava, pocit celkové nevolnosti, horečka

Vzácné nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů z 10 000, jsou uvedeny dále:

nižší  než  normální  počet  bílých  krvinek,  které  pomáhají  bránit proti  infekcím, a  krevních 

destiček, které pomáhají zastavit krvácení

červené nebo nachové skvrny na kůži, které mohou být zapříčiněny nízkým počtem krevních 

destiček, jiné změny krve

změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuků v krvi)

třes

nízká hladina draslíku v krvi

abnormality na elektrokardiogramu (EKG), změny srdeční frekvence nebo rytmu

selhání jater

alergické  reakce  (někdy  závažné),  zahrnující rozšířenou  puchýřovitou  vyrážku,  olupování 

kůže, závažné kožní reakce, otoky obličeje a rtů

ztráta vlasů

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny  v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému  lékaři 

nebo zdravotní sestře.

5. Jak přípravek Fluconazol – Teva uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti uvedené na  vaku. Doba  použitelnosti  se 

vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 ºC. Chraňte před mrazem.

Z mikrobiologického hlediska spotřebujte jednou otevřený přípravek okamžitě, nepoužitelný roztok by 

měl být zlikvidován.

Pouze k jednorázovému použití.

Nepoužívejte přípravek Fluconazol – Teva, jestliže si všimnete viditelných částic, pokud není roztok 

čirý nebo jestliže je vak poškozen.

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 

životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Fluconazol – Teva 2 mg/ml, infuzní roztok obsahuje

Léčivou látkou je fluconazolum.

1 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 2 mg.

100 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 200 mg.

200 ml infuzního roztoku obsahuje fluconazolum 400 mg.

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda na injekci.

Jak přípravek Fluconazol – Teva 2 mg/ml, infuzní roztok vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek  Fluconazol  – Teva  je  čirý,  bezbarvý  roztok  s pH  6.  Přípravek  je  dodáván  do  nemocnice 

v plastovém  (polycine)  infuzním  vaku  s  polypropylenovým  infuzním  otvorem.  Otvor  je  zatavený 

gumovou zátkou a polypropylenovým snap-cap kloboučkem. Infuzní vaky jsou uloženy v průhledném 

polypropylenovém obalu.

Velikost balení:

100ml vaky (200 mg flukonazolu) v balení po 1, 5 nebo 10 vacích

200ml vaky (400 mg flukonazolu) v balení po 1, 5 nebo 10 vacích

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Teva Pharmaceuticlas CR, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Gödöllő, Maďarsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 26.10.2012

Následující informace jsou určeny pouze pro lékaře nebo zdravotnický personál

Každý vak je určen pouze k jednorázovému použití. Nepoužitelný roztok zlikvidujte.

Nepoužitelný  roztok  nebo  odpadní  materiál  se  musí  zlikvidovat  v souladu  s požadavky  místních 

předpisů a nařízení.

Před  podáním  je  nutné  roztok  prohlédnout,  zda  neobsahuje  pevné  částice  nebo  zda není  zabarven. 

Použít  se  mohou  pouze  čiré  roztoky  bez  pevných  částic.  Pevným  stiskem  primárního  obalu  se  také 

zkontroluje, zda roztok z balení neuniká. V případě úniku se roztok musí zlikvidovat, neboť už nemusí 

být sterilní.

Intravenózní infuze flukonazolu je kompatibilní s následujícími roztoky:

roztok glukózy 50 mg/ml (5%)

Ringerův roztok

Hartmannův roztok

chlorid draselný 3 mg/ml (0,3%) v 50 mg/ml roztoku glukózy (5%)

4,2% roztok bikarbonátu

roztok chloridu sodného 9 mg/ml (0,9%)

Před podáním je  nutné  naředěné roztoky prohlédnout, zda neobsahují pevné  částice nebo zda nejsou 

zabarveny. Použít se mohou pouze čiré a bezbarvé roztoky.

Přípravek  Fluconazol  – Teva lze  podávat  společně  s některým z výše  uvedených  roztoků.  Nebyly 

zjištěny žádné konkrétní inkompatibility, i když před infuzí se nedoporučuje míchání s žádným jiným 

lékem.

Manipulace:

Infuzní vak z ochranného obalu nevyjímáme, dokud není vše připraveno k podání.

Ochranný obal otevřeme tak, že ho na jedné straně opatrně rozřízneme a váček s infuzí z něj vyjmeme. 

Po  sejmutí  ochranného  obalu pevným  stiskem  primárního  obalu  zkontrolujeme,  zda  nedochází 

k drobnému  úniku  tekutiny.  Pokud  nějaký  únik  zjistíme,  roztok  zlikvidujeme,  neboť  už  nemusí  být 

sterilní.

Příprava k podání:

Při přípravě a podání používáme sterilní materiály. Váček s infuzí zavěsíme otvorem na stojan. Roztok 

se musí podávat pomocí sterilního zařízení a za aseptických podmínek. Infuzní set musí být naplněn 

tekutinou,  abychom zabránili  průniku  vzduchu  do  systému.  Připojíme  aplikační  set.  Před  jeho 

připojením a promytím infuzního setu si přečteme instrukce; teprve potom zahájíme podávání.

Rychlosti infuze a pokyny k použití

Intravenózní infuze se má podávat nejvýše rychlostí 10 ml/min (20 mg/min).

Přípravek Fluconazol – Teva je připraven v 0,9% roztoku chloridu sodného 9 mg/ml, každých 200 mg 

(100ml  lahvička)  obsahuje  15 mmol  Na + a  Cl - .  Vzhledem  k  tomu,  že  se  flukonazol  dodává  ve 

fyziologickém  roztoku,  je  třeba  u  pacientů  vyžadujících  omezení  příjmu  sodíku  či  tekutin  věnovat 

pozornost jejich celkově podanému množství.

Flukonazol  lze  podávat  buď  perorálně,  nebo  intravenózní  infuzí,  cesta  podání  závisí  na  klinickém 

stavu pacienta.

Pokyny k zacházení s přípravkem viz bod 6.6 SPC.

UPOZORNĚNÍ:  Nepoužívejte  plastové  sáčky  zapojené  za  sebou.  Tento  způsob  zapojení  by  mohl 

vést k embolii v důsledku reziduálního vzduchu nataženého z primárního kontejneru před dokončením 

aplikace z dalšího kontejneru.

Z mikrobiologického  hlediska  je  nutno přípravek  použít okamžitě  po  otevření.  Není-li  přípravek 

spotřebován okamžitě, je délka a způsob uchovávání před použitím na odpovědnosti uživatele.

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-3-2018

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1485 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1486 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/882/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-3-2018

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1122 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1123 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1130 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2018

Diflucan vs. Monistat

Diflucan vs. Monistat

Diflucan (fluconazole) and Monistat (miconazole) are antifungal medications used to treat Candida fungal infections. Diflucan is also used to treat fungal meningitis and may be prescribed to ward off fungal infections in patients being treated with chemotherapy or radiation before a bone marrow transplant.

US - RxList

20-2-2018

Diflucan vs. Nystatin

Diflucan vs. Nystatin

Diflucan (fluconazole) and nystatin are antifungal medications used to treat Candida fungal infections. Diflucan is also used to treat fungal meningitis and may be prescribed to ward off fungal infections in patients being treated with chemotherapy or radiation before a bone marrow transplant. Nystatin comes in several forms. Oral nystatin is used to treat oral thrush, and the cream or powder forms of nystatin are used topically to treat fungal skin infections.

US - RxList

20-2-2018

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

DIFLUCAN (Fluconazole) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

DIFLUCAN (Fluconazole) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

Diflucan vs. Flagyl

Diflucan vs. Flagyl

Diflucan (fluconazole) and Flagyl (metronidazole) are used to treat different kinds of infections.

US - RxList

14-2-2018

Diflucan vs. Sporanox (Itraconazole)

Diflucan vs. Sporanox (Itraconazole)

Diflucan (fluconazole) and itraconazole are antifungal medications used to treat Candida fungal infections.

US - RxList

7-2-2018

FLUCONAZOLE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

FLUCONAZOLE Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

FLUCONAZOLE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

FLUCONAZOLE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Active substance: Colistimethate sodium) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)648 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 640 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)411 of Mon, 22 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-1-2018

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-1-2018

FLUCONAZOLE Tablet [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

FLUCONAZOLE Tablet [Dr. Reddy'S Laboratories Limited]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-1-2018

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)201 of Mon, 15 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-1-2018

TOBRAMYCIN Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

TOBRAMYCIN Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

BICALUTAMIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

BICALUTAMIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

CLOPIDOGREL Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CLOPIDOGREL Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

THEOPHYLLINE Tablet, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

THEOPHYLLINE Tablet, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

LABETALOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LABETALOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

FLUCONAZOLE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

FLUCONAZOLE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ESTRADIOL Cream [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ESTRADIOL Cream [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MEFLOQUINE HYDROCHLORIDE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

MEFLOQUINE HYDROCHLORIDE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

LEVALBUTEROL Solution, Concentrate [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LEVALBUTEROL Solution, Concentrate [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

FLUCONAZOLE Injection [Baxter Healthcare Corporation]

FLUCONAZOLE Injection [Baxter Healthcare Corporation]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-12-2017

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

MEDROXYPROGESTERONE ACETATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement