Advertisement

FLUCINAR

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FLUCINAR Mast 0,25MG/G
 • Dávkování:
 • 0,25MG/G
 • Léková forma:
 • Mast
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 15G Tuba
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FLUCINAR Mast 0,25MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FLUOCINOLON-ACETONID
 • Přehled produktů:
 • FLUCINAR

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 46/ 063/74-S/C
 • Datum autorizace:
 • 04-03-2014
 • EAN kód:
 • 3830044943257
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls309460/2017

Příbalová informace: informace pro

pacienta

Flucinar 0,25 mg/g mast

fluocinoloni acetonidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

,

protože obsahuje

pro Vás důležité údaje

.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci

Co je přípravek Flucinar a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flucinar používat

Jak se přípravek Flucinar používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Flucinar uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Flucinar a

k

čemu se používá

Fluocinolon-acetonid, léčivá látka přípravku, má silné protizánětlivé účinky, zmírňuje mokvání a

svědění kůže.

Přípravek se používá k léčbě:

chronické psoriázy (lupénky),

kožní formy lupus erythematodes,

erythema multiforme (multiformní erytém ‒ zčervenání kůže s puchýřky),

plochého lišeje provázeného intenzivním svěděním (lichen planus),

některých druhů ekzémů a mazotokového zánětu kůže.

Přípravek je možné používat u dospívajících a dospělých, včetně žen v období kojení.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flucinar používat

Nepoužívejte přípravek F

lucinar

jestliže

jste

alergický(á)

fluocionolon-acetonid

nebo

kteroukoli

další

složku

tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6),

při bakteriálních, virových a plísňových onemocněních kůže,

při akné,

při kožních nádorech,

při zánětlivých onemocněních kůže vyvolaných podrážděním kůže kosmetickými přípravky,

u dětí do 2 let.

U

pozornění a opatření

Před použitím přípravku Flucinar se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže se přípravek používá dlouhodobě, mohou se častěji vyskytnout nežádoucí účinky.

Nepoužívejte bez přerušení déle než 4 týdny.

Při použití na kůži obličeje, v podpaží a v tříslech, kdy se používá jen v nezbytných případech,

protože hrozí zvýšené vstřebávání léčivé látky.

Při použití na již ztenčenou kůži, zvlášť u starších pacientů.

Vyhýbejte se kontaktu přípravku s očima a kůží kolem očí, sliznicemi a poraněnou kůží.

Pokud se u vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

D

alší léčivé

přípravky

a přípravek Flucinar

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Nedoporučuje se používat Flucinar během těhotenství.

Flucinar je možné používat s opatrností v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Flucinar nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

P

říprav

ek Flucinar obsahuje propylenglykol a tuk z

ovčí vlny

(lanolin)

Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.

Tuk z ovčí vlny (lanolin) může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Úplný seznam pomocných látek je uveden v bodě 6 „Obsah balení a další informace“.

3.

Jak se přípravek Flucinar používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle se nanáší tenká vrstva masti na postiženou oblast kůže 2‒3krát denně.

Po použití masti si umyjte ruce.

Kůže ošetřená mastí se nemá překrývat neprodyšným obvazem. Neprodyšný obvaz se má používat

pouze při lupénce.

Doba léčby

Léčba nemá trvat bez přestávky déle než 3 ‒ 4 týdny.

Nepoužívejte na obličej déle než 1 týden.

Nepoužívejte více než 1 tubu týdně.

Použití u dětí

U dětí starších než 2 roky používejte přípravek s největší opatrností pouze 1krát denně na nevelký

povrch kůže.

Jestliže jste použil(a) více přípravku

Flucinar

, než jste měl(a)

Pokud omylem použijete větší množství přípravku Flucinar v masti, než je doporučeno,

nebo pokud dojde k neúmyslnému požití léku, obraťte se, prosím, neprodleně na svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Mohou se vyskytnout tyto potíže s frekvencí výskytu není známo:

pálení kůže, podkožní krvácení, akné, plešatění u žen (na čele), nadměrné ochlupení u žen, změny v

průběhu hojení kožních vředů (např. bércových vředů), drobná tečkovitá krvácení (purpura), ztenčení

kůže a podkožního vaziva, změna zbarvení kůže nebo její odbarvení, vznik pajizévek (strií), hnisavý

zánět vlasového váčku, rozmazané vidění.

Při aplikaci na velkou plochu existuje možnost rizika potlačení funkce kůry nadledvin, a to zejména

při použití u dětí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48,

100 41 Praha 10

Webové stránky:

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Flucinar uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Flucinar nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do: a na tubě

za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Flucinar obsahuje

Léčivou látkou je fluocinoloni acetonidum. Jeden gram masti obsahuje fluocinoloni acetonidum

0,25 mg.

Pomocnými látkami jsou propylenglykol (E 1520), kyselina citronová, tuk z ovčí vlny a bílá

vazelína.

Jak

přípravek

Flucinar

vypadá a co obsahuje toto balení

Flucinar je bílá nebo téměř bílá, průsvitná homogenní mast.

Hliníková tuba obsahuje 15 g masti.

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

V

ýrobce

Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A.

ul. Wincentego Pola 21

58-500 Jelenia Góra,

Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy

revi

dována

14. 12. 2017.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

22-3-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Teligent Pharma, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Teligent Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

NASAL ALLERGY (Triamcinolone Acetonide) Spray, Metered [H E B]

NASAL ALLERGY (Triamcinolone Acetonide) Spray, Metered [H E B]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

FLUOCINOLONE ACETONIDE Solution [Glasshouse Pharmaceuticals Limited Canada]

FLUOCINOLONE ACETONIDE Solution [Glasshouse Pharmaceuticals Limited Canada]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

16-2-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-2-2018

NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 15, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Renaissance Pharma, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Renaissance Pharma, Inc.]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Ascend Laboratories, LLC]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Ascend Laboratories, LLC]

Updated Date: Feb 2, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Strides Shasun Limited]

NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Aerosol, Spray [Innovida Pharmaceutique Corporation]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Aerosol, Spray [Innovida Pharmaceutique Corporation]

Updated Date: Jan 26, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

FLUOCINOLONE ACETONIDE Oil [AvKARE, Inc.]

FLUOCINOLONE ACETONIDE Oil [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Triamcinolone Acetonide) Cream [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Triamcinolone Acetonide) Cream [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

27-12-2017

Triamcinolone vs. Celestone

Triamcinolone vs. Celestone

Triamcinolone acetonide cream and Celestone (betamethasone) are corticosteroids used to relieve skin inflammation, itching, dryness, and redness.

US - RxList

27-12-2017

Triamcinolone vs. Hydrocortisone

Triamcinolone vs. Hydrocortisone

Triamcinolone acetonide cream and hydrocortisone cream are topical for skin inflammation relief. Learn how to use, side effects, drug interaction and how to take.

US - RxList

27-12-2017

Triamcinolone vs. Lidex

Triamcinolone vs. Lidex

Triamcinolone acetonide cream and Lidex (fluocinonide) are topical (for the skin) corticosteroids used to relieve skin inflammation, itching, dryness, and redness caused by a number of skin conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

US - RxList

27-12-2017

Triamcinolone vs. Temovate

Triamcinolone vs. Temovate

Triamcinolone acetonide cream and Temovate (clobetasol propionate) are topical (for the skin) corticosteroids used to relieve skin inflammation, itching, dryness, and redness caused by a number of skin conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

US - RxList

21-12-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Medsource Pharmaceuticals]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Medsource Pharmaceuticals]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

TRIESENCE (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

TRIESENCE (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FLUOCINOLONE ACETONIDE TOPICAL Solution [Actavis Pharma, Inc.]

FLUOCINOLONE ACETONIDE TOPICAL Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Paste [AvKARE, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Paste [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Injection, Suspension [Amneal Biosciences LLC]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Injection, Suspension [Amneal Biosciences LLC]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Paste [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Paste [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

FLUOCINOLONE ACETONIDE OIL Oil [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

FLUOCINOLONE ACETONIDE OIL Oil [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Proficient Rx LP]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [NuCare Pharmaceuitcals,Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [NuCare Pharmaceuitcals,Inc.]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

30-11-2017

KENALOG (Triamcinolone Acetonide) Aerosol, Spray [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

KENALOG (Triamcinolone Acetonide) Aerosol, Spray [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Nov 30, 2017 EST

US - DailyMed

27-11-2017

KENALOG-40 (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [E.R. Squibb Sons, L.L.C.]

KENALOG-40 (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [E.R. Squibb Sons, L.L.C.]

Updated Date: Nov 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

KENALOG-40 (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

KENALOG-40 (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Cream [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

KENALOG-10 (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [E.R. Squibb Sons, L.L.C.]

KENALOG-10 (Triamcinolone Acetonide) Injection, Suspension [E.R. Squibb Sons, L.L.C.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

TRIAMTABS (Triamcinolone Acetonide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

TRIAMTABS (Triamcinolone Acetonide) Tablet [Henry Schein Animal Health]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

9-11-2017

NOXIPAK (Fluocinolone Acetonide And Urea) Kit [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

NOXIPAK (Fluocinolone Acetonide And Urea) Kit [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Nov 9, 2017 EST

US - DailyMed

6-11-2017

XILAPAK (Fluocinolone Acetonide) Kit [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

XILAPAK (Fluocinolone Acetonide) Kit [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed

1-11-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Paste [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Paste [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 1, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Triamcinolone Acetonide) Ointment [GW Laboratories, Inc.]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE (Triamcinolone Acetonide) Ointment [GW Laboratories, Inc.]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Perrigo New York Inc]

NYSTATIN AND TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

23-10-2017

EQUATE NASAL ALLERGY (Triamcinolone Acetonide) Spray, Metered [Wal-Mart Stores Inc]

EQUATE NASAL ALLERGY (Triamcinolone Acetonide) Spray, Metered [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Oct 23, 2017 EST

US - DailyMed

20-10-2017

Flonase vs. Nasacort

Flonase vs. Nasacort

Flonase (fluticasone) and Nasacort AQ (triamcinolone acetonide) are synthetic steroids of the glucocorticoid class prescribed for the control of symptoms of sneezing, itching, and runny nose caused by seasonal allergies or hay fever. Both Flonase and Nasacort AQ are available over-the-counter (OTC).

US - RxList

5-10-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Paste [A-S Medication Solutions]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Paste [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

5-10-2017

FLUOCINOLONE ACETONIDE Solution/ Drops [Perrigo New York Inc]

FLUOCINOLONE ACETONIDE Solution/ Drops [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Oct 5, 2017 EST

US - DailyMed

22-9-2017

FLUOCINOLONE ACETONIDE Solution [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

FLUOCINOLONE ACETONIDE Solution [Lupin Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Sep 22, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement