Advertisement

Floron

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Floron 40 mg/g
 • Léková forma:
 • Perorální prášek
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Floron 40 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Amphenicols
 • Přehled produktů:
 • 9902167 - 1 x 250 g - sáček - -; 9902168 - 1 x 1 kg - sáček - -; 9902169 - 1 x 3 kg - sáček - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/013/13-C
 • Datum autorizace:
 • 05-04-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Floron 40 mg/g perorální prášek pro prasata

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Floron 40 mg/g perorální prášek pro prasata

Florfenicolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jeden gram světle hnědobílého prášku obsahuje 40 mg Florfenikolum s 10 mg propylenglykolu

(E1520).

4.

INDIKACE

U prasat ve výkrmu:

Individuální léčba prasat s respiračním onemocněním vyvolaným kmeny Pasteurella multocida

citlivými na florfenikol.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u chovných kanců.

Nepoužívat v případech, kdy předchozí podání florfenikolu vedlo k alergickým reakcím.

Viz dále bod 12. Zvláštní upozornění.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Často pozorované nežádoucí účinky jsou průjem, perianální zánět a výhřez konečníku. Tyto účinky

jsou přechodné a zmizí po ukončení léčby. Rovněž může být zaznamenána zvýšená hladina vápníku

v séru.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata (prasata ve výkrmu).

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podání jednotlivým prasatům.

Podání v krmivu. Přípravek je určen pro podání s nepeletovaným krmivem.

Dávkování: 10 mg florfenikolu na 1 kg ž.hm. (to odpovídá 250 mg přípravku) na den zamíchaného v

denní krmné dávce po dobu 5 po sobě jdoucích dnů.

Podání:

K zajištění správného dávkování a k zamezení poddávkování by měla být co možná nejpřesněji

stanovena živá hmotnost léčených zvířat. Potřebné množství přípravku by mělo být odváženo na

kalibrovaném vážícím zařízení.

Správná dávka se vypočítá následovně:

250 mg veterinárního léčivého

živá hmotnost prasete (kg)

přípravku na kg živé hmotnosti a den

Je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byla zvířata přijala celou dávku.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Prášek má být zamíchán do malého množství krmiva, aby se zajistila rovnoměrná distribuce. Tato

směs má být podána před nemedikovaným krmením. Maximální koncentrace je 500 mg

florfenikolu/kg krmiva, vyšší koncentrace mohou vést ke zhoršení chutnosti a ke snížení příjmu

krmiva.

V případě závažného onemocnění nebo nechutenství má být zvíře léčeno parenterálně.

K léčbě skupin prasat použijte vhodný premix zamíchaný do medikovaného krmiva výrobcem

s platným povolením k výrobě medikovaných krmiv.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 14 dnů

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Léčená prasata musí být pod pečlivým dohledem. V průběhu celé pětidenní doby léčby nesmí být

podáno nemedikované krmivo, dokud prasata nespotřebují celou dávku krmiva medikovaného

léčivým přípravkem.

Pokud po 3 dnech léčby nedojde k významnému zlepšení, měla by být přehodnocena diagnóza a

v případě potřeby léčba změněna.

Zvířata, která vykazují snížený příjem krmiva nebo u kterých je zřetelné poškození celkového

zdravotního stavu, by měla být léčena parenterálně.

Přípravek by měl být používán na základě výsledků stanovení citlivosti a měla by být vzata v úvahu

oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Přípravek obsahuje mletý vápenec, který může způsobit snížený příjem krmiva vést k nepoměru

v příjmu vápníku a fosforu krmivem. Je proto třeba věnovat pozornost celkovému obsahu vápníku

v krmivu.

Délka léčby nemá překročit 5 dní.

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku u prasnic pro použití během březosti a

laktace.

Nepoužívejte u březích prasnic a prasnic v období laktace.

Nepoužívejte u chovných kanců, protože studie toxicity na potkanech podaly důkaz o nežádoucích

účincích na samčí reprodukční systém: viz bod 5. kontraindikace.

V případě předávkování může být pozorován snížený příjem krmiva a vody, spolu se snížením živé

hmotnosti. Ve zvýšené míře může být odmítáno krmivo a může dojít ke zvýšení hladiny vápníku

v séru.

Upozornění pro uživatele

Po kontaktu s přípravkem se může objevit kožní přecitlivělost.

Zamezte kontaktu přípravku s pokožkou.

Nemanipulujte s přípravkem v případě známé přecitlivělosti k propylenglykolu.

Manipulujte s přípravkem obezřetně s ohledem na všechna doporučená bezpečnostní opatření tak,

abyste se vyhnuli kontaktu s přípravkem během jeho zapracování do krmiva a během podávání

krmiva zvířatům.

Během zapracování přípravku do krmiva používejte jednorázovou ochrannou polomasku vyhovující

normě EN149 nebo respirátor pro opakované použití vyhovující normě EN140 s filtrem vyhovujícím

normě EN 143, chemicky odolné rukavice, ochranný plášť a ochranné brýle.

Při manipulaci s přípravkem nebo krmivem s obsahem přípravku používejte rukavice a při práci

nekuřte, nejezte a nepijte. Po manipulaci s přípravkem nebo s krmivem s obsahem přípravku si pečlivě

omyjte ruce vodou a mýdlem. V případě zasažení pokožky opláchněte zasažené místo proudem vody.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato

opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

Zatavený sáček z PET/Al/PE-fólie

obsahující 250 g, 1 kg nebo 3 kg perorálního prášku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním přípravku, kontaktujte, prosím, příslušného

místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

186 00, Praha 8

Tel: 221 115 150

info@krka.cz

20-12-2017

NUFLOR (Florfenicol) Injection, Solution [Merck Sharp Dohme Corp.]

NUFLOR (Florfenicol) Injection, Solution [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

16-10-2017

FLORCON (Florfenicol) Solution, Concentrate [Aspen Veterinary Resources Ltd.]

FLORCON (Florfenicol) Solution, Concentrate [Aspen Veterinary Resources Ltd.]

Updated Date: Oct 16, 2017 EST

US - DailyMed

17-5-2017

Zeleris (Ceva SantE Animale)

Zeleris (Ceva SantE Animale)

Zeleris (Active substance: florfenicol / meloxicam) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)3402 of Wed, 17 May 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/69358

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2017

FLORCON (Florfenicol) Solution, Concentrate [MWI Veterinary Supply]

FLORCON (Florfenicol) Solution, Concentrate [MWI Veterinary Supply]

Updated Date: Mar 29, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement