FLEXIHARPAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FLEXIHARPAN Tvrdá tobolka
 • Dávkování:
 • 435MG
 • Léková forma:
 • Tvrdá tobolka
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 150 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FLEXIHARPAN Tvrdá tobolka
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FYTOFARMAKA A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY (ČESKÁ ATC SKUPINA)
 • Přehled produktů:
 • FLEXIHARPAN 435 MG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 94/ 313/11-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Stránka 1 z 4

sp.zn. sukls128369/2015

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Flexiharpan

435 mg

tvrdé tobolky

Harpagophyti radix

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Flexiharpan 435 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flexiharpan 435 mg užívat

Jak se Flexiharpan 435 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Flexiharpan 435 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1. Co je Flexiharpan 435 mg a k čemu se používá

Flexiharpan 435 mg je tradiční rostlinný léčivý přípravek užívaný k úlevě od mírných bolestí kloubů.

Použití

tohoto

tradičního

rostlinného

léčivého

přípravku

založeno

výlučně

zkušenosti

dlouhodobého použití.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flexiharpan 435 mg užívat

Neužívejte Flexiharpan 435 mg

jestliže jste alergický(á) na harpagofytový kořen nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás to týká, poraďte se s Vaším lékařem nebo lékárníkem dříve, než

začnete přípravek Flexiharpan 435 mg užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Flexiharpan 435 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

trpíte onemocněním srdce nebo cév

máte žaludeční a/nebo dvanáctníkové vředy.

Jako preventivní opatření byste přípravek Flexiharpan 435 mg neměl(a) v těchto případech užívat.

Stránka 2 z 4

Pokud je bolest kloubu doprovázena otokem či zarudnutím kloubu nebo zvýšenou teplotou (horečkou),

navštivte lékaře.

Děti a dospívající

Vzhledem k nedostatku zkušeností není užívání přípravku dětem a dospívajícím do 18 let doporučeno.

Další léčivé přípravky a Flexiharpan 435 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)

nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se

se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Vzhledem k nedostatku údajů se užívání přípravku Flexiharpan 435 mg v těhotenství a v období kojení

nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny studie vlivu na schopnost řídit či obsluhovat stroje.

3. Jak se Flexiharpan 435 mg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře

nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tobolky se užívají perorálně (ústy).

Přípravek je určen pro dospělé.

Doporučená dávka přípravku je 1 tobolka 3x denně (ráno, v poledne a večer). Přípravek se užívá při jídle,

zapíjí se velkou sklenicí vody.

Pokud se příznaky do 7 dnů nezlepší nebo se dokonce zhorší, vyhledejte lékaře.

Přípravek Flexiharpan 435 mg neužívejte déle než 4 týdny. Pokud příznaky onemocnění přetrvávají i po

skončení léčby, poraďte se s lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Flexiharpan 435 mg, než jste měl(a)

Okamžitě vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Flexiharpan 435 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, pokračujte v zavedeném

dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout

u každého.

Stránka 3 z 4

Při užívání přípravku Flexiharpan 435 mg se mohou vyskytnout tyto nežádoucí účinky:

Frekvence výskytu nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit):

průjem, nevolnost, zvracení, bolest břicha, bolest hlavy, závratě, alergické kožní reakce – např. vyrážka,

svědění.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Flexiharpan 435 mg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a kontejneru za

„Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v dobře uzavřeném původním obalu, aby byl přípravek

chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte

žádné léčivé

přípravky do odpadních

nebo

domácího odpadu.

Zeptejte

svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Flexiharpan 435 mg obsahuje

Léčivá látka:

Jedna tvrdá tobolka obsahuje Harpagophyti radix 435 mg (odpovídá harpagosidum nejméně 5,2 mg)

Pomocné látky:

Obsah tobolky: magnesium-stearát , koloidní hydratovaný oxid křemičitý

Tělo a víčko tobolky: hypromelosa

Jak Flexiharpan 435 mg vypadá a co obsahuje toto balení

Flexiharpan 435 mg je průhledná bezbarvá tvrdá tobolka obsahující hnědožlutý prášek, prakticky bez

zápachu, velmi hořké chuti.

Hnědý PVC kontejner s 45 nebo 150 tvrdými tobolkami, s LDPE víčkem garantujícím neporušenost

obalu.

Stránka 4 z 4

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

LABORATOIRES ARKOPHARMA

LID de Carros Le Broc – 1er avenue, 2709 m

06510 CARROS

Francie

Tel. : +33 4 93 29 11 28

Fax: +33 4 93 29 11 62

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29.9.2016.