FLAVOBION

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FLAVOBION Potahovaná tableta 70MG
 • Dávkování:
 • 70MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 50 Obal na tablety
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FLAVOBION Potahovaná tableta 70MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • SILYMARIN
 • Přehled produktů:
 • FLAVOBION

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 80/ 176/82-C/PI/001/15
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls193705/2015

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FLAVOBION, 70 mg, potahovaná tableta

(Silymarinum)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Flavobion musíte užívat

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší, musíte se poradit s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

Co je Flavobion a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flavobion užívat.

Jak se přípravek Flavobion užívá.

Možné nežádoucí účinky.

Jak přípravek Flavobion uchovávat.

Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK FLAVOBION A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Flavobion je hepatoprotektivum.

Flavobion obsahuje komplex účinných látek izolovaných ze semene plodu rostliny

ostropestřec

mariánský (Silybum marianum Gaertneri). Flavobion má ochranný účinek na jaterní buňku, obnovuje

zlepšuje

činnost

poškozených

jaterních

buněk,

napomáhá

odstraňování

škodlivých

látek

organizmu, uplatní se při prevenci ztučnění jater.

Flavobion užívají dospělí a děti od 5 let jako pomocnou léčbu při chronickém zánětu jater, ztučnění a

ztvrdnutí jater, u poškození jater vlivem alkoholu, jedovatých látek a některých léků, při otravách

houbami.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLAVOBION

UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Flavobion, jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na

kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flavobion je zapotřebí

Děti:

Přípravek se nepodává dětem mladším než 5 let.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Vzájemné

ovlivnění

účinku

Flavobionu

jiných

léků

současně

užívaných

není

známo,

přesto

informujte lékaře o všech lécích, které užíváte, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže Vám lékař

bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Flavobion. Bez porady s lékařem

neužívejte pro léčbu svého onemocnění současně s Flavobionem žádné volně prodejné léky.

Těhotenství a kojení

Poraďte se s lékařem o užívání Flavobionu, jestliže jste těhotná nebo si myslíte, že můžete být těhotná

nebo plánujete otěhotnět. Pro užívání Flavobionu v těhotenství a při kojení musí být zvlášť závažné

důvody. Informujte proto svého lékaře ihned o případném těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Flavobion nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Flavobion obsahuje monohydrát laktosy a sacharosu.

Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLAVOBION UŽÍVÁ

Přesné dávkování by měl určit lékař. Během léčby dodržujte jaterní dietu, kterou Vám doporučil lékař,

je zakázáno pití alkoholických nápojů.

Obvykle užívají dospělí 3x denně 1 potahovanou tabletu, v těžších případech 3x denně 2 potahované

tablety. Dětem starším než 5 let se podává v závislosti na tělesné hmotnosti 1 - 3 potahované tablety

denně (5 - 6 mg/kg tělesné hmotnosti/den). Potahované tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se

douškem tekutiny.

Bez porady s lékařem neužívejte více než 3 tablety denně.

Děti by měly přípravek užívat pouze po poradě s lékařem.

Jestliže jste užil (a) více přípravku Flavobion, než jste měl (a).

Silymarin se vyznačuje obzvláště nízkou toxicitou. Přesto při předávkování nebo náhodném požití

více tablet dítětem vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek Flavobion nebo jste užil (a) nižší dávku

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání dle

návodu nebo se poraďte s ošetřujícím lékařem.

Jestliže jste přestal (a) užívat přípravek Flavobion

Pokračujte v léčbě dle rady ošetřujícího lékaře, i když se Vaše obtíže zlepšily.

Předčasné a nekontrolované ukončení léčby může mít za následek opětovné zhoršení Vašeho stavu.

Jestliže i přesto chcete léčbu přerušit, vždy se předem poraďte se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Flavobion nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Během léčby se mohou vyskytnout velmi ojediněle zažívací obtíže jako průjem, dále kožní vyrážky.

Po vysazení léku nežádoucí účinky vymizí. Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných

neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři

nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK FLAVOBION UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek

Flavobion

nepoužívejte

uplynutí

doby

použitelnosti,

uvedené

štítku.

Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, lahvičku v krabičce, aby

byl léčivý přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Flavobion obsahuje

Léčivou látkou je Silymarinum 70 mg v 1 potahované tabletě.

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, želatina, mikrokrystalická

celulosa, kalcium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu, potahová soustava Opadry 12H210000

(hypromelosa, oxid titaničitý, mastek, propylenglykol, polysorbát 80, hlinitý lak indigokarmínu, žlutý

oxid železitý, hlinitý lak chinolinové žluti).

Jak přípravek Flavobion vypadá a co obsahuje toto balení

Skleněná lahvička, krabička.

Velikost balení:

50 potahovaných tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Takeda GmbH, Byk-Gulden Strasse 2, D-78467 Konstanz, Německo

Výrobce

Takeda Pharma Sp. z o.o., Ksiestwa Lowickiego 12, Lyszkowice, Polsko

Souběžný dovozce

RONCOR s.r.o., č.p. 271, 251 01 Čestlice, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 18.11.2015