FLALGO

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FLALGO Léčivá náplast 140MG
 • Dávkování:
 • 140MG
 • Léková forma:
 • Léčivá náplast
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 7 Sáček
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FLALGO Léčivá náplast 140MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DIKLOFENAK
 • Přehled produktů:
 • FLALGO

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 29/ 402/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 31-12-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

1 / 5

Sp.zn.sukls207918/2014

Příbalová informace: informace pro uživatele

Flalgo 140 mg

léčivá náplast

diclofenacum epolaminum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Flalgo a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flalgo používat

Jak se přípravek Flalgo používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Flalgo uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Flalgo a k čemu se používá

Přípravek je určen pro dospělé a dospívající starší 16 let.

Flalgo patří do skupiny léků, které se nazývají nesteroidní antirevmatika (NSA). NSA snižují bolest a

zánět.

Flalgo se používá k místní krátkodobé léčbě příznaků méně závažných bolestivých stavů postihujících

klouby, svaly, šlachy a vazy.

Děti a dospívající mladší 16 let

Používání Flalgo se nedoporučuje u dětí a dospívajících mladších 16 let, protože nejsou k dispozici

dostatečné údaje o účinnosti a bezpečnosti tohoto léčiva.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flalgo používat

Nepoužívejte přípravek Flalgo:

jestliže jste alergický(á) na diklofenak epolamin nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6),

jestliže jste alergický(á) na léky proti bolesti (analgetika) nebo nesteroidní antirevmatika

(NSA),

jestliže máte průduškové astma, problémy s dýcháním, kožní vyrážku nebo rýmu po užití

kyseliny acetylsalicylové nebo jiných NSA,

jestliže máte poškozenou pokožku, včetně mokvajících nebo infikovaných oblastí, ekzému,

popálenin nebo ran,

jestliže vstupujete do 6. měsíce těhotenství nebo jste již za ním,

jestliže v současné době máte žaludeční vřed (peptický vřed).

2 / 5

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Flalgo se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

máte problémy s dýcháním (alergickou rýmu, nosní polypy, průduškové astma, chronická

onemocnění průdušek),

máte onemocnění ledvin, srdce nebo jater,

máte žaludeční nebo dvanáctníkové vředy,

máte zánětlivé střevní onemocnění,

máte sklon ke krvácení,

jste v prvních 6 měsících těhotenství nebo kojíte.

Další důležité informace

Vždy užívejte nejnižší účinnou dávku přípravku Flalgo po co nejkratší dobu nezbytnou k potlačení

příznaků onemocnění.

Flalgo musí používat s opatrností starší pacienti, kteří mohou být náchylnější k nežádoucím účinkům.

Aby se snížila četnost výskytu nežádoucích účinků doporučuje se používat nejnižší účinné dávky po

co nejkratší dobu.

Nepoužívejte přípravek Flalgo současně s jinými léčivými přípravky obsahujícími diklofenak ani s

jinými nesteroidními antirevmatiky (NSA).

Nevystavujte se působení přímého slunečního světla a světla ze solária po dobu nejméně jednoho dne

po odstranění náplasti pro snížení rizika fotosenzitivity (zvýšená citlivost kůže na slunce).

Dbejte, abyste používali pouze prodyšné obvazy; nepoužívejte neprodyšné obvazy.

Přestaňte náplast používat a informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud se po použití náplasti

vyvine kožní vyrážka nebo dojde k celkové alergické reakci (přecitlivělost), zejména po delší léčbě.

Děti a dospívající

Nepoužívejte přípravek do věku 16 let.

Starší pacienti

V tomto případě věnujte při používání přípravku Flalgo větší pozornost možným nežádoucím

účinkům.

Pacienti s poškozením jater nebo ledvin

Pokud máte jaterní nebo ledvinové problémy, věnujte při používání přípravku Flalgo větší pozornost

možným nežádoucím účinkům.

Další léčivé přípravky a Flalgo

Při správném používání je riziko vzájemného ovlivnění s jinými léky velmi nízké. Informujte však

svého lékaře nebo lékárníka, jestliže užíváte či používáte jiná léčiva, užíval(a) jste je nedávno nebo je

hodláte užívat v budoucnu.

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Flalgo se

nesmí používat, jestliže vstupujete do 6. měsíce těhotenství nebo jste již za ním, protože by to mohlo

způsobit poškození plodu ve vašem těle nebo problémy při porodu.

Kojení

Při kojení se nemá léčivá náplast přikládat na prsa kojících matek ani jinam na velké plochy pokožky

nebo na delší dobu.

Plodnost

Diklofenak podobně jako jiná nesteroidní antirevmatika může narušovat plodnost u žen a

nedoporučuje se podávat jej, pokud se snažíte otěhotnět. U žen, které mají obtíže s otěhotněním nebo

které podstupují vyšetření kvůli neplodnosti, je nutno se používání diklofenaku vyvarovat.

3 / 5

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Flalgo nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Flalgo obsahuje

Polypropylenglykol, který může způsobit podráždění pokožky.

Methylparaben nebo propylparaben, které mohou způsobovat alergické reakce (pravděpodobně

zpožděné).

3.

Jak se přípravek Flalgo používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dospělí a dospívající starší 16 let

Používejte jednu náplast denně po dobu maximálně 7 dní. Nedojde-li v průběhu doporučené doby

používání ke zlepšení nebo se příznaky zhorší, je třeba poradit se s lékařem.

Tato léčivá náplast se nesmí používat u dětí a dospívajících mladších 16 let, protože nejsou k

dispozici dostatečné údaje o účinnosti a bezpečnosti tohoto léčiva.

Způsob podání

Návod k použití:

a) Podél tečkované čáry odřízněte horní část

znovuuzavíratelného sáčku s léčivými náplastmi.

b) Vyjměte náplast a sáček pečlivě uzavřete

přitlačením zipového uzávěru.

c) Sejměte plastovou fólii chránící

lepicí stranu léčivé náplasti.

d) Přiložte léčivou náplast na pokožku

v bolestivé nebo oteklé oblasti.

V případě potřeby lze náplast přidržet na místě řídce tkaným gázovým obvazem; nepoužívejte

neprodyšné obvazy nebo pomocí elastického síťového obvazu, který je součástí obsahu krabičky.

Léčivou náplast je třeba použít pouze na neporušenou zdravou pokožku, a ne na rány nebo otevřená

poranění. Náplast se nemá používat při koupání nebo sprchování.

Náplast je třeba používat co nejkratší dobu podle návodu k použití.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Flalgo

Nepoužívejte zároveň více než jednu náplast. Kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud

potřebujete další informace.

4 / 5

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Flalgo nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Některé méně časté a velmi vzácné nežádoucí účinky mohou být závažné.

Jestliže pocítíte některé z následujících příznaků alergie, PŘESTAŇTE používat Flalgo a sdělte to

okamžitě lékaři nebo lékárníkovi:

Otok rtů, očí nebo jazyka, sípání nebo astmatický záchvat jsou známkami závažné alergické

reakce.

Pálení nebo bodání v místě, kde byla náplast přiložena.

Obecně se nežádoucí účinky vyskytují v místě použití náplasti.

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 uživatelů ze 100)

Kožní reakce: kožní vyrážka, zánět kůže, zčervenání a otok kůže, svědění.

Další nežádoucí účinky

Méně časté, vzácné a velmi vzácné: kožní vyrážka s tvorbou puchýřů, suchá kůže, alergická reakce

také po vystavení pokožky slunečnímu světlu nebo soláriu (fotosenzitivita), kopřivka.

Jsou-li léčivé náplasti správně používány, riziko nežádoucích účinků je velmi nízké; pokud jsou však

používány po delší dobu nebo v kombinaci s jinými léčivými přípravky s obsahem diklofenaku,

zejména užívanými ústy, nelze vyloučit celkové nežádoucí účinky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Flalgo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte po 3 měsících od prvního otevření sáčku. Po vyjmutí náplasti sáček opět uzavřete.

Tento přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na sáčku a krabičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné nepoužité náplasti; musí být zlikvidovány v souladu s místními požadavky.

Použité náplasti nemají být splachovány do toalety ani vyhazovány do systémů likvidace tekutých

odpadů.

Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají

chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Flalgo obsahuje

5 / 5

Léčivou látkou je diclofenacum epolaminum. Jedna léčivá náplast obsahuje 180 mg diclofenacum

epolaminum odpovídající diclofenacum natricum 140 mg (1 % m/m)

Dalšími složkami jsou želatina, povidon (K90), sodná sůl heparinu, nekrystalizující sorbitol 70%,

kaolin, oxid titaničitý (E171), propylenglykol, methylparaben (E218), propylparaben (E216), dihydrát

dinatrium-edetátu (E385), kyselina vinná, dihydroxyaluminium-glycinát, sodná sůl karmelosy,

natrium-polyakrylát, butandiol, polysorbát 80, parfém (propylenglykol, benzyl-salicylát,

fenethylalkohol, amy cinnamal, hydroxycitronellal, fenethyl-fenylacetát, cinnamyl-acetát, benzyl-

acetát, terpineol, cinnamylalkohol, cyklamen-aldehyd), čištěná voda a podklad z netkaného

polyesteru.

Jak přípravek Flalgo vypadá a co obsahuje toto balení

Jedna léčivá náplast sestává z bílé až světle žluté pasty naimpregnované do obvazu se snímatelnou

průhlednou krycí plastovou fólií chránící lepicí vrstvu.

Krabička obsahuje 2 léčivé náplasti, 5, 7 nebo 10 léčivých náplastí v 1 nebo 2 znovuuzavíratelných

sáčcích.

Každá krabička obsahuje hadicový síťový obvaz.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

IBSA Slovakia s.r.o.

Mýtna 42

811 05 Bratislava, Slovensko

Výrobce

Altergon Italia srl

Zona Industriale A.S.I.

83040 Morra De Sanctis (Av), Itálie

Tento léčivý přípravek je v následujících členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Flalgo/Weavor

Česká republika

Flalgo 140 mg

Maďarsko

Flectorin

Itálie

Flector Trauma

Slovensko

Flectopar

Španělsko

Fleparidol

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14.9.2016.