Advertisement

Fiprotec pro psy

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Fiprotec pro psy 134 mg
 • Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Fiprotec pro psy 134 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
 • Přehled produktů:
 • 9904040 - 1 x 1.34 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904043 - 2 x 1.34 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904044 - 3 x 1.34 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904045 - 6 x 1.34 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904046 - 9 x 1.34 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904047 - 12 x 1.34 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/008/15-C
 • Datum autorizace:
 • 02-02-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fiprotec 134 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro střední psy

Fipronilum

2.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 pipeta o objemu 1,34 ml obsahuje:

Léčivá látka:

Fipronilum.............................................134,0 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol (E320)...................0,268 mg

Butylhydroxytoluen (E321)...................0,134 mg

Benzylalkohol (E1519) ....................381,900 mg

Čirý bezbarvý až nažloutlý roztok.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on

4.

VELIKOST BALENÍ

1x 1,34 ml

2x 1,34 ml

3x 1,34 ml

6x 1,34 ml

5.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

6.

INDIKACE

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis) u psů. Délka

trvání ochrany proti napadení blechami je 5 týdnů.

Přípravek chrání psy před novým napadením klíšťaty (Dermacentor reticulatus,

Rhipicephalus sanguineus) v období od 7. do 28. dne po jeho podání. Účinnost

tohoto přípravku proti již přítomným klíšťatům nebyla prokázána.

7.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Způsob podání – Podání nakapáním na kůži – spot-on.

Pouze pro zevní podání.

Dávkování:

1 pipeta o objemu 1,34 ml na psa o živé hmotnosti od 10 kg do 20 kg

Doporučená dávka je 6,7– 13,4 mg fipronilu/ kg ž.hm.

Dbejte, abyste použili správný přípravek odpovídající živé hmotnosti vašeho

psa.

Až do použití přípravku uchovávejte pipety v původním obalu.

8.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před každým použitím si přečtěte informace na vnitřní straně krabičky pro úplné

pokyny a všechna varování. Včetně upozornění pro uživatele.

10.

DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření spotřebujte ihned.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Před použitím uchovávejte pipetu v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě. Doba

použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek může mít nepříznivý vliv na vodní organismy. Nekontaminujte rybníky,

vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

13.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ

TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata

Platí pro balení 1, 2, 3 nebo 6 pipet:

Bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

14.

OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX, Raalte

Nizozemsko

Tel.: +31 572 348 834

Fax: +31 572 348 835

E-mail: hqb@beaphar.com

16.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/008/15-C

17.

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže:

{číslo}

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘKU PAPÍROVÉ KRABIČKY

Papírová krabička

1.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u psů mladších 8 týdnů nebo o hmotnosti nižší než 2 kg.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z

pomocných látek.

Nepoužívejte u nemocných zvířat (např. celkové onemocnění, horečka) nebo u

zvířat v rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu možného výskytu nežádoucích účinků či

dokonce úhynu.

Tento přípravek byl vyvinut pouze pro psy. Nepoužívejte u koček, může dojít k

předávkování.

2.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pokud dojde po podání přípravku k jeho olízání, lze pozorovat krátkodobé

nadměrné slinění způsobené především charakterem vehikula.

V rámci velmi vzácných nežádoucích účinků byly po použití zaznamenány

přechodné kožní reakce v místě podání přípravku (vyblednutí a vypadávání

srsti,

svědění, zarudnutí

kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti.

Výjimečně bylo po podání přípravku pozorováno nadměrné slinění, přechodné

neurologické příznaky (hyperestezie, útlum, nervové příznaky), zvracení nebo

respirační příznaky.

Dodržujte předepsané dávkování a vyvarujte se předávkování přípravku. Při

předávkování se může zvyšovat riziko nežádoucích účinků.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu

veterinárnímu lékaři.

3.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Způsob podání - Pipetu držte ve svislé poloze. Poklepejte na užší část pipety,

tím zajistíte, aby byl celý obsah v hlavní části pipety. Odstřihněte horní část

pipety nůžkami.

Rozhrňte srst mezi lopatkami a při bázi hlavy tak, aby byla viditelná kůže.

Přiložte špičku pipety přímo na kůži a jemně vyprázdněte polovinu jejího

obsahu na kůži na každé ze dvou míst podání.

Nepodávejte přípravek na srst a nevtírejte jej do kůže.

Je třeba zabránit nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, protože srst v místě

podání pak působí slepeným dojmem. Dojde-li však k tomu, tento účinek vymizí

do 24-48 hodin po podání.

Protože studie bezpečnosti nejsou k dispozici, je minimální délka intervalu mezi

ošetřeními čtyři týdny.

4.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Pro optimální program prevence a léčby napadení blechami v domácnosti, kde

je chováno více domácích zvířat, by měli být vhodným insekticidem ošetřeni

všichni psi a kočky chovaní v domácnosti.

Blechy z domácích zvířat často zamořují zvířecí pelíšky, výstelky a místa, kde

zvířata pravidelně odpočívají, jako jsou koberce a čalouněný nábytek, které je

třeba v případě silného napadení a na začátku zdolávacích opatření ošetřit

vhodnými insekticidy a pravidelně vysávat.

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu koupání/šamponování na účinnost u psů.

Šamponování před ošetřením nebo časté šamponování po ošetření může snížit

účinnost přípravku.

Přípravek nezabrání přisátí klíšťat na zvíře. Navíc nebyla prokázána účinnost

proti existujícímu napadení klíšťaty. Z tohoto důvodu nelze vyloučit přenos

infekčních onemocnění.

Je známo, že přípravek chrání proti novému napadení klíšťaty od 7. do 28. dne

po jeho podání. Není však známo, zda účinek proti novému napadení klíštětem

trvá déle než 4 týdny. Přípravek tak po opakovaném podání nemusí poskytovat

průběžnou dostatečnou účinnost před napadením klíšťaty a to ani v případech,

kdy je přípravek podáván v minimálním intervalu 4 týdnů,

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Pouze pro zevní použití. Přípravek nepodávejte na rány nebo na poškozenou

kůži.

Zabraňte zasažení očí zvířete. Pokud dojde k náhodnému zasažení očí, ihned

oči důkladně vypláchněte vodou.

Před ošetřením se musí zvířata přesně zvážit.

Je důležité podávat přípravek na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže

olíznout, a po podání zabránit vzájemnému olizování zvířat.

Možná toxicita přípravku pro štěňata mladší 8 týdnů při kontaktu s ošetřenou

fenou nebyla stanovena. V takovém případě je nutné dbát zvláštní opatrnosti.

Nepoužívejte současně s jinými přípravky proti blechám, které se přímo aplikují

na zvíře.

Upozornění pro uživatele

Až do použití přípravku uchovávejte pipety v původním obalu.

Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo na některou z pomocných látek

by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem. Zabraňte kontaktu přípravku s prsty.

V případě potřísnění si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznic a očí. Proto zabraňte

kontaktu přípravku s ústy a očima.

V případě náhodného zasažení oka, opatrně vypláchněte oko čistou vodou.

Pozření přípravku je škodlivé. Zabraňte dětem v přístupu k pipetám a použité

pipety ihned po podání přípravku zlikvidujte.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud místo

podání nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale

v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli,

zejména s dětmi.

Přípravek může mít nepříznivý vliv na natřené, lakované nebo jiné plochy

v domácnosti nebo vybavení bytu.

Během podání přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte.

Po použití si umyjte ruce.

Další opatření

Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po

ošetření.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívejte u březích a laktujících zvířat.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Ve studiích snášenlivosti, provedených na 8 týdenních štěňatech, rostoucích

psech a psech o hmotnosti přibližně 2 kg, kteří byli jednorázově ošetřeni

pětinásobkem doporučené dávky, nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky.

Riziko vzniku nežádoucích účinků se však při předávkování může zvyšovat.

Proto se doporučuje vždy ošetřovat zvířata pipetou správné velikosti.

5.

DATUM POSLEDNÍHO SCHVÁLENÍ TEXTU OZNAČENÍ

Říjen 2016

6.

DALŠÍ INFORMACE

1, 2, 3, 6 pipet zabalených v papírové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Laboratorios Calier, S.A.

Barcelonès, 26 – Pla del Ramassà

08520 Les Franqueses del Vallès

(Barcelona)

ŠPANĚLSKO

Tel.: +34 93 849 51 33

Fax: + 34 93 840 13 98

e-mail: laboratorios@calier.es

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA PIPETÁCH

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fiprotec 134 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro střední psy

Fipronilum

2.

JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Beaphar B.V.

3.

DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.: {číslo šarže}

5.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

17-8-2017

Health risk assessment concerning the consumption of eggs contaminated with fipronil

Health risk assessment concerning the consumption of eggs contaminated with fipronil

ANSES has today published the results of its health risk assessment concerning the ingestion of eggs contaminated with fipronil, an active substance in insecticides and acaricides fraudulently used in farms in Belgium and the Netherlands. In the light of the available data on the toxicity of this substance and the concentrations of fipronil currently observed in the farms concerned in Belgium and the Netherlands, and taking into account French consumption habits, the risk of the occurrence of health effe...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.

Advertisement