Advertisement

Fiprotec pro kočky

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Fiprotec pro kočky 50 mg
 • Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Fiprotec pro kočky 50 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
 • Přehled produktů:
 • 9904079 - 1 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904080 - 2 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904081 - 3 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904082 - 6 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904083 - 9 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9904084 - 12 x 0.5 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/013/15-C
 • Datum autorizace:
 • 20-02-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


ANNEX III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Kartonová krabička

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FIPROTEC 50 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro kočky

Fipronilum

2.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 pipeta (0,5 ml) obsahuje:

Léčivá látka:

Fipronilum...............................................50,0 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol (E-320)..................0,100 mg

Butylhydroxytoluen (E-321)..................0,050 mg

Benzylalkohol (E-1519)....................142,500 mg

Čirý, bezbarvý až nažloutlý roztok.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži - spot-on

4.

VELIKOST BALENÍ

1 x 0,50 ml

2 x 0,50 ml

3 x 0,50 ml

6 x 0,50 ml

5.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky

6.

INDIKACE

Léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis) u koček. Délka

trvání ochrany proti napadení blechami je 5 týdnů.

Léčba napadení klíšťaty (Ixodes ricinus). Klíšťata (Ixodes ricinus) vyskytující se

v době léčby na zvířeti budou usmrcena během 48 hodin po aplikaci. Léčba

nezajišťuje ochranu proti novému napadení klíšťaty.

7.

ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Způsob podání –

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

Dávkování: 1 pipeta o objemu 0.5 ml na 1 kočku

Pouze pro zevní podání.

Až do použití přípravku uchovávejte pipety v původním obalu.

8.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před každým použitím si přečtěte informace na vnitřní straně krabičky pro úplné

pokyny a všechna varování. Včetně upozornění pro uživatele.

10.

DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

11.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření spotřebujte ihned.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky

uchovávání.

Uchovávejte pipetu v krabičce až do doby těsně před použitím, aby byla

chráněna před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba

použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z

tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů

Přípravek může mít nepříznivý vliv na vodní organismy. Nekontaminujte rybníky,

vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

13.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ

TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Platí pro balení 1, 2, 3 nebo 6 pipet:

Bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

14.

OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX, Raalte

Nizozemsko

T: +31 572 348 834

F: +31 572 348 835

E: hqb@beaphar.com

16.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/013/15-C

17.

ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘKU PAPÍROVÉ KRABIČKY

Papírová krabička

1.

KONTRAINDIKACE

Z důvodu chybějících dostupných údajů nepoužívejte u koťat mladších 8 týdnů

nebo s živou hmotností nižší než 1 kg.

Nepoužívejte u nemocných zvířat (např. celkové onemocnění, horečka) nebo u

zvířat v rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu možného výskytu nežádoucích účinků či

dokonce úhynu.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z

pomocných látek.

2.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pokud dojde po podání přípravku k jeho olízání, lze pozorovat krátkodobé

nadměrné slinění způsobené především charakterem vehikula.

V rámci velmi vzácných nežádoucích účinků byly po použití zaznamenány

přechodné kožní reakce v místě podání přípravku (vyblednutí a vypadávání

srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti.

Výjimečně bylo po podání přípravku pozorováno nadměrné slinění, přechodné

neurologické příznaky (hyperestezie, útlum, nervové příznaky), zvracení nebo

respirační příznaky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které

nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to vašemu veterinárnímu

lékaři.

3.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pipetu držte ve svislé poloze.

Poklepejte na užší

část

pipety

, tím zajistíte, aby byl

celý obsah

hlavní části

pipety

. Odstřihněte horní část pipety nůžkami.

Rozhrňte srst zvířete mezi lopatkami tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte špičku

pipety přímo na kůži a jemně vyprázdněte obsah pipety na kůži, nejlépe na 2

místa.

Jednu část na místo spodiny lebeční a druhou o 2-3 cm dál.

Je třeba zabránit nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, protože srst v místě

podání pak působí slepeným dojmem. Dojde-li však k tomu, tento účinek vymizí

do 24 hodin po podání.

Protože studie bezpečnosti nejsou k dispozici, je minimální délka intervalu mezi

ošetřeními čtyři týdny.

4.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Aby se dosáhlo optimálního zvládnutí problémů s blechami v domácnosti, kde

je chováno více domácích zvířat, měli by být vhodným insekticidem ošetřeni

všichni psi a kočky chovaní v domácnosti. Blechy z domácích zvířat často

zamořují zvířecí pelíšky, výstelky a místa, kde zvířata pravidelně odpočívají,

jako jsou koberce a čalouněný nábytek, které je třeba v případě silného

napadení a na začátku zdolávacích opatření ošetřit vhodnými insekticidy a

pravidelně vysávat.

Vyvarujte se častého koupání nebo šamponování zvířete, protože zachování

účinnosti přípravku nebylo v těchto případech testováno.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Pouze pro zevní podání.

Zabraňte zasažení očí zvířete. Pokud dojde k náhodnému zasažení očí, ihned

oči důkladně vypláchněte vodou.

Před ošetřením se musí zvířata přesně zvážit.

Je důležité podávat přípravek na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže

olíznout, a po podání zabránit vzájemnému olizování zvířat.

Může dojít k přisátí klíšťat. Z tohoto důvodu nelze vyloučit přenos infekčních

onemocnění.

Přípravek nepodávejte na rány nebo na poškozenou kůži.

Nepoužívejte u necílových druhů zvířat, zejména u králíků a morčat.

Možná toxicita přípravku u koťat mladších 8 týdnů při kontaktu s ošetřenou

kočkou nebyla stanovena. V takovém případě je nutné dbát zvláštní opatrnosti.

Nepoužívejte souběžně s jinými přípravy proti blechám nanášenými přímo na

zvíře.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý

přípravek zvířatům

Až do použití přípravku uchovávejte pipety v původním obalu.

Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo na některou z pomocných látek

by se měli vyhnout kontaktu s přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce

mýdlem a vodou.

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznic a očí. Proto zabraňte

kontaktu přípravku s ústy a očima.

V případě náhodného zasažení oka, opatrně vypláchněte oko čistou vodou.

Pozření přípravku je škodlivé. Zabraňte dětem v přístupu k pipetám a použité

pipety ihned po podání přípravku zlikvidujte.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud místo

podání nezaschne. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale

v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli,

zejména s dětmi.

Přípravek může mít nepříznivý vliv na natřené, lakované nebo jiné plochy

v domácnosti nebo vybavení bytu.

Během podání přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte.

Po použití si umyjte ruce.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívejte u březích a laktujících koček.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

V případě předávkování se zvyšuje riziko výskytu nežádoucích účinků. Po léčbě

se může vyskytnout svědění.

V případě předávkování přípravku srst v místě podání působí slepeným

dojmem. Dojde-li k tomu, tento účinek vymizí do 24 hodin po podání.

5.

DATUM REVIZE TEXTU

Říjen 2016

6.

DALŠÍ INFORMACE

1, 2, 3, 6 pipet balených v papírové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Laboratorios Calier, S.A.

Barcelonès, 26 – Pla del Ramassà

08520 Les Franqueses del Vallès

(Barcelona)

SPAIN

Telf.: +34 93 849 51 33

Fax.: + 34 93 840 13 98

e-mail: laboratorios@calier.es

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA PIPETÁCH A BLISTRECH

1.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FIPROTEC 50 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky

Fipronilum

2.

JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Beaphar B.V.

3.

DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

4.

ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:{číslo}

5.

OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

17-8-2017

Health risk assessment concerning the consumption of eggs contaminated with fipronil

Health risk assessment concerning the consumption of eggs contaminated with fipronil

ANSES has today published the results of its health risk assessment concerning the ingestion of eggs contaminated with fipronil, an active substance in insecticides and acaricides fraudulently used in farms in Belgium and the Netherlands. In the light of the available data on the toxicity of this substance and the concentrations of fipronil currently observed in the farms concerned in Belgium and the Netherlands, and taking into account French consumption habits, the risk of the occurrence of health effe...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.

Advertisement