Advertisement

Fiprex CAT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Fiprex CAT 52,5 mg
 • Léková forma:
 • Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Fiprex CAT 52,5 mg
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Ostatní ektoparazitika pro lokální použití
 • Přehled produktů:
 • 9901595 - 1 x 0.7 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9901596 - 3 x 0.7 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -; 9901597 - 12 x 0.7 ml - aplikátor pro nakapání na kůži - spot-on - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/039/12-C
 • Datum autorizace:
 • 04-05-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Fiprex CAT 52,5 mg roztok pro nakapání na kůži spot-on pro kočky

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

VET-AGRO TRADING Sp. z o.o.

Mełgiewska str. 18

20-234 Lublin

Polsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet-Agro Sp. z o.o.

Gliniana str. 32, 20-616 Lublin

Polsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fiprex CAT 52,5 mg roztok pro nakapání na kůži spot-on pro kočky

Fipronilum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna pipeta (0,7 ml) obsahuje:

Léčivá látka: Fipronilum

52,5 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxytoluen (E321)

2,1 mg

Butylhydroxyanisol (E320)

2,1 mg

Světle žlutý až sytě žlutý roztok.

4.

INDIKACE

Léčba infestací blechami (Ctenocephalides felis) a klíšťaty (Dermacentor reticulatus).

Přípravek vykazuje okamžitý insekticidní účinek a perzistentní insekticidní účinek při napadení

dospělými blechami po dobu až 9 dní.

Přípravek má perzistentní akaricidní účinek proti Dermacentor reticulatus po dobu až 2 týdnů. Po

aplikaci tohoto přípravku nemusí být usmrcena během prvních 48 hodin všechna klíšťata tohoto druhu,

která jsou přítomna, ale mohou být usmrcena během týdne.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u koťat mladších 2 měsíce a/nebo u koťat, jejichž živá hmotnost je nižší než 1 kg.

Nepoužívejte u nemocných zvířat (např. při systémovém onemocnění, s horečkou atd.) nebo u zvířat v

rekonvalescenci.

Nepoužívejte u králíků z důvodu nežádoucích účinků či dokonce úhynu.

Nepoužívejte u zvířat s přecitlivělostí na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Roztok nepodávejte na poškozenou kůži zvířat.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Jestliže si kočky olizují místo aplikace, může být u nich pozorováno nadměrné slinění, zvracení nebo

neurologické symptomy (zvýšená citlivost ke stimulačním podnětům nebo letargie).

V místě aplikace přípravku může být velmi zřídka pozorováno odbarvení srsti, lokální ztráta srsti,

podráždění, svědivost nebo olejový vzhled místa podání.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Způsob podání:

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

1 pipeta (0,7 ml) obsahující 52,5 mg fipronilu pro kočku.

Způsob podání:

Otevřete pipetu odtržením její špičky. Rozhrňte srst mezi lopatkami zvířete a naneste obsah pipety na

kůži zvířete.

Pokud je nutné, aplikujte přípravek na více než jedno místo mezi lopatkami, aby se minimalizoval

odtok a zajistilo se podání celé dávky.

Vzhledem k absenci studií týkajících se bezpečnosti přípravku je minimální interval mezi aplikacemi 4

týdny.

Je třeba vzít v úvahu aktuální epidemiologickou situaci v dané oblasti.

Důvod použití přípravku by měl být přizpůsoben individuálním potřebám kočky a měl by být použit

na základě posouzení napadení zvířat a jejich životního stylu a posouzení místní epidemiologické

situace, s cílem řešit výlučně situaci rizika napadení.

Dodržování pokynů a upozornění od výrobce minimalizuje možnost výskytu nežádoucích účinků.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Je důležité zabezpečit, aby byl přípravek aplikován na místo, kde si jej zvíře nemůže olízat.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na pipetě a na

krabičce.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Fiprex má krátkodobý trvalý účinek proti blechám a z tohoto důvodu nemůže být použit

jako součást

léčebné strategie proti alergii na bleší kousnutí (FAD)

Specifické studie zkoumající bezpečnost přípravku po opakovaném podání nebyly prováděny

vzhledem ke známému bezpečnostnímu profilu účinné látky a pomocných látek, ale nebyly

pozorovány žádné nežádoucí účinky ve studiích bezpečnosti u cílových zvířat u koček a koťat ve věku

8 týdnů a starší a o hmotnosti okolo 1kg , které byly ošetřeny jednou měsíčně pětinásobkem

doporučené dávky po dobu šesti po sobě jdoucích měsíců. Vzhledem k absenci studií bezpečnosti, je

minimální interval mezi aplikacemi 4 týdny.

Zabraňte zvířatům, aby si během několika hodin po aplikaci olizovala místo podání. Zabraňte

vzájemnému olizování právě ošetřovaných zvířat.

Pouze k zevnímu podání.

Tento veterinární léčivý přípravek je určen pouze pro kočeky . Nepoužívejte u psů.

Zabraňte kontaktu s očima zvířat. Dostane-li se veterinární léčivý přípravek do kontaktu s očima, oči

ihned pečlivě vypláchněte vodou.

Neaplikujte přípravek na rány nebo poškozenou kůži.

Ošetření se musí podrobit všichni psi a kočky v domácnosti.

Nejsou k dispozici žádné informace o vlivu koupání/šamponování zvířat na účinek přípravku u koček.

Proto se doporučuje vyhýbat se koupání/ponořování zvířat podobu 2 dnů od aplikace a také koupání s

frekvencí větší než jednou týdně.

Blechy z domácích zvířat mohou často zamořit košík, podestýlku a místa odpočinku zvířete

jako jsou koberce a čalouněné vybavení bytu, které je třeba v případě masivních infestací a na

začátku regulačních opatření pravidelně ošetřovat vhodnými insekticidy a vysávat.

Pro optimální tlumení infestací blech v domácnostech s více domácími zvířaty by měli být

všichni psi a kočky ošetřeni vhodným insekticidem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Uchovávejte pipety v původním obalu až do doby použití.

Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo pomocné látky by se měli vyhnout kontaktu

s veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou. V případě potřísnění si umyjte ruce mýdlem a vodou.

Tento přípravek může způsobit podráždění sliznic a očí. Zabraňte kontaktu přípravku s ústy a očima. V

případě náhodného zasažení očí je ihned důkladně vypláchněte proudem čisté vody. Pokud podráždění

přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Požití přípravku je škodlivé. Zabraňte dětem v přístupu k pipetám a použité pipety ihned zlikvidujte.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud místo aplikace nezaschne.

Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným

zvířatům spát s jejich majiteli, zejména s dětmi.

Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte.

Po použití si umyjte ruce.

Další opatření:

Přípravek může mít nepříznivý vliv na natřené, lakované nebo jiné plochy v domácnosti nebo

vybavení bytu.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů. Fipronil může mít nežádoucí účinky na vodní

organismy. Nekontaminujte rybníky, vodní toky nebo stoky přípravkem nebo prázdnými obaly.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Duben 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Předávkování

Riziko výskytu nežádoucích účinků se může v případě předávkování zvýšit.

Předávkování může vést ke kontrakcím svalstva a křečím. Sporadicky může docházet k třesu, ospalosti

nebo ke zvýšené citlivosti na hluk nebo světlo. Pozorovány byly také dočasné závratě, nadměrné

slinění nebo zvracení. V místě aplikace přípravku může být pozorovatelné dočasné zarudnutí nebo

podráždění kůže. Ke zmírnění intenzity může být aplikována symptomatická léčba.

Riziko výskytu nežádoucích účinků se však může zvyšovat s předávkování, a proto by měla být zvířata

vždy léčena správnou dávkou, tj. velikostí pipety, a to dle jejich živé hmotnosti a ve správných

časových intervalech. Nejasné otázky by měly být konzultovány s odpovědným veterinární lékařem.

Použití v průběhu březosti a laktace

Laboratorní studie na zvířatech neprokázaly teratogenní nebo embryotoxický účinek přípravku.

Nebyly provedeny studie po podání tohoto přípravku březím a laktujícím fenám, proto použijte

přípravek pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Pipeta 0,7 ml z LDPE/HDPE se špičkou z HDPE, uložena v papírové krabičce.

Pipeta 0,7 ml z LDPE/HDPE se špičkou z HDPE, 3 pipety uloženy v papírové krabičce.

Pipeta 0,7 ml z LDPE/HDPE se špičkou z HDPE, uložena v papírové krabičce, 12 papírových krabiček

uloženo v jedné společné papírové krabičce.

Velikosti balení:

1 x 0.7 ml, 3 x 0.7 ml, 12 x 0.7 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Platí pro balení 1x1 pipeta a 1x 3 pipety:

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Platí pro balení 12x (1x1 pipeta):

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-8-2017

Health risk assessment concerning the consumption of eggs contaminated with fipronil

Health risk assessment concerning the consumption of eggs contaminated with fipronil

ANSES has today published the results of its health risk assessment concerning the ingestion of eggs contaminated with fipronil, an active substance in insecticides and acaricides fraudulently used in farms in Belgium and the Netherlands. In the light of the available data on the toxicity of this substance and the concentrations of fipronil currently observed in the farms concerned in Belgium and the Netherlands, and taking into account French consumption habits, the risk of the occurrence of health effe...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

20-6-2017

Batch of Fat Cat Purry-Purry Sauce Hot Sauce Recalled Due to Undeclared Allergens in Per-Peri Pepper Ingredient

Batch of Fat Cat Purry-Purry Sauce Hot Sauce Recalled Due to Undeclared Allergens in Per-Peri Pepper Ingredient

A single production batch of Fat Cat Purry-Purry Sauce Hot Sauce, sold specifically to Winn-Dixie Supermarkets, BI-LO Supermarkets and Harvey’s Supermarkets in the Southeastern U.S., has been recalled due to a potential peanut contamination found in the product. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 14-16 March 2018 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 14-16 March 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-2-2018

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 15-16 February 2018 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 15-16 February 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-2-2018

 Minutes of the CAT meeting 6-8 December 2017

Minutes of the CAT meeting 6-8 December 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-2-2018

The Purrfect Diet for Your Fat Cat

The Purrfect Diet for Your Fat Cat

Title: The Purrfect Diet for Your Fat CatCategory: Health NewsCreated: 2/11/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/12/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

26-1-2018

 Minutes of the CAT meeting 30-31 October 2017

Minutes of the CAT meeting 30-31 October 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-1-2018

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 17-19 January 2018 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 17-19 January 2018 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2017

 Minutes of the CAT meeting 4-6 October 2017

Minutes of the CAT meeting 4-6 October 2017

Committee for Advanced Therapies (CAT) - Minutes for the meeting on 4-6 October 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-12-2017

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 6-8 December 2017 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 6-8 December 2017 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-11-2017

Cat Scratch Disease

Cat Scratch Disease

Cat Scratch Disease

US - eMedicineHealth

16-11-2017

Could Your Cat Give You 'Bird Flu?'

Could Your Cat Give You 'Bird Flu?'

Title: Could Your Cat Give You 'Bird Flu?'Category: Health NewsCreated: 11/15/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/16/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

6-11-2017

 Minutes of the CAT meeting 6-8 September 2017

Minutes of the CAT meeting 6-8 September 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-10-2017

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 30-31 October 2017 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 30-31 October 2017 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-10-2017

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 4-6 October 2017 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 4-6 October 2017 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-10-2017

 Minutes of the CAT meeting 12-14 July 2017

Minutes of the CAT meeting 12-14 July 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-10-2017

 Minutes of the CAT meeting August 2017 (written procedure)

Minutes of the CAT meeting August 2017 (written procedure)

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2017

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 6-8 September 2017 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 6-8 September 2017 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-9-2017

 Minutes of the CAT meeting 15-16 June 2017

Minutes of the CAT meeting 15-16 June 2017

Minutes for the meeting on 15-16 June 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-8-2017

E-Z-CAT DRY (Barium Sulfate) Powder, For Suspension [E-Z-EM Canada Inc]

E-Z-CAT DRY (Barium Sulfate) Powder, For Suspension [E-Z-EM Canada Inc]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

11-8-2017

Agenda: Agenda - CAT agenda for the written procedure - 7-11 August 2017

Agenda: Agenda - CAT agenda for the written procedure - 7-11 August 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

9-8-2017

 Minutes of the CAT meeting 10-12 May 2017

Minutes of the CAT meeting 10-12 May 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-8-2017

ARE YOU THE REAL CAT MASK (Adenosine) Patch [Cj Olivenetworks Co., Ltd]

ARE YOU THE REAL CAT MASK (Adenosine) Patch [Cj Olivenetworks Co., Ltd]

Updated Date: Aug 1, 2017 EST

US - DailyMed

24-7-2017

Scientific guideline: Concept paper on the revision of the guideline on quality, non-clinical and clinical aspects of medicinal products containing genetically modified cells - Superseeding document, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper on the revision of the guideline on quality, non-clinical and clinical aspects of medicinal products containing genetically modified cells - Superseeding document, draft: consultation open

The revised guideline referred to in this concept paper will replace guideline on quality, non-clinical and clinical aspects of medicinal products containing genetically modified cells (EMA/CAT/GTWP/671639/2008).

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-7-2017

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 12-14 July 2017 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 12-14 July 2017 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-6-2017

 Minutes of the CAT meeting 10-12 April 2017

Minutes of the CAT meeting 10-12 April 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2017

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 15-16 June 2017 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 15-16 June 2017 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-5-2017

 Minutes of the CAT meeting 15-17 March 2017

Minutes of the CAT meeting 15-17 March 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-5-2017

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 10-12 May 2017 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 10-12 May 2017 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-5-2017

 Minutes of the CAT meeting 15-17 February 2017

Minutes of the CAT meeting 15-17 February 2017

Minutes for the meeting on 15-17 February 2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-4-2017

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 10-12 April 2017 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 10-12 April 2017 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

17-3-2017

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 15-17 March 2017 meeting

Agenda: Agenda - CAT agenda of the 15-17 March 2017 meeting

Europe - EMA - European Medicines Agency

Advertisement