FINASTERID MEDREG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FINASTERID MEDREG Potahovaná tableta 5MG
 • Dávkování:
 • 5MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 250 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FINASTERID MEDREG Potahovaná tableta 5MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FINASTERID
 • Přehled produktů:
 • FINASTERID MEDREG

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 87/ 125/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls193001/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

Finasterid Medreg 5 mg

potahované tablety

finasteridum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co n

aleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Finasterid Medreg 5 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Finasterid Medreg 5 mg užívat

Jak se přípravek Finasterid Medreg 5 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Finasterid Medreg 5 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Finasterid Medreg 5 mg a k

čemu se používá

Přípravek Finasterid Medreg 5 mg obsahuje léčivou látku nazývanou finasterid. Patří do skupiny léků,

které se nazývají inhibitory enzymu 5alfa-reduktázy.

Přípravek Finasterid Medreg 5 mg zmenšuje u mužů prostatu, pokud je zbytnělá.

Prostata se nalézá pod močovým měchýřem (pouze u mužů). Produkuje sekret, který je součástí semenné

tekutiny.

Zbytnělá prostata může vést ke stavu označovanému jako benigní hyperplazie prostaty neboli BHP.

Co je

benigní hyperplazie prostaty

(BHP)?

Máte-li BHP, znamená to, že máte zvětšenou (zbytnělou) prostatu. Prostata pak může tlačit na močovou

trubici, kterou odchází moč z těla. To může vést k problémům, jako jsou:

pocit nucení k častějšímu močení, zvláště v noci;

pocit nucení k okamžitému močení;

zjištění obtížného spouštění močení;

při močení je proud moči slabý;

při močení se proud moči zastavuje a opět spouští;

pocit nemožnosti úplného vyprázdnění měchýře.

U některých mužů může BHP vést k závažnějším problémům, jako jsou:

infekce močových cest;

náhlá neschopnost močení;

nezbytnost chirurgického zákroku.

Co byste měl dále vědět o BHP?

BHP není rakovina ani k rakovině nevede, nicméně obě onemocnění se mohou vyskytovat

současně.

Dříve než začnete užívat Finasterid Medreg 5 mg, Váš ošetřující lékař provede několik vyšetření,

aby se zjistilo, jestli nemáte rakovinu prostaty.

Zeptejte se svého lékaře, pokud máte další související otázky.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Finasterid Medreg 5 mg

užívat

Neužívejte přípravek

Finasterid Medreg 5 mg:

jestliže jste alergický na finasterid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6);

jestliže jste žena (protože tento lék je určen pro muže).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Finasterid Medreg 5 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem, jestliže:

je Vaše partnerka těhotná nebo těhotenství plánuje. Máte používat kondom, nebo jinou metodu

zabraňující početí, pokud užíváte přípravek Finasterid Medreg 5 mg. Je to proto, že Vaše sperma

může obsahovat malé množství léku a může tak ovlivnit normální vývoj pohlavních orgánů dítěte.

Pokud plánujete podstoupit vyšetření krve na PSA (stanovení hladiny specifického prostatického

antigenu – enzyn vytvářený prostatou). Je to z toho důvodu, že Finasterid Medreg 5 mg může

ovlivnit výsledek tohoto vyšetření.

Změny nálady a deprese

U pacientů léčených přípravkem Finasterid Medreg 5 mg byly hlášeny změny nálady, jako jsou

depresivní nálady, deprese a ojediněle sebevražedné myšlenky. Pokud se u Vás některý z těchto příznaků

vyskytne, požádejte co nejdříve svého lékaře o radu.

Pokud si nejste jistý, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete Finasterid Medreg 5 mg

užívat.

Děti

Přípravek Finasterid Medreg 5 mg nesmí užívat děti.

Další léčivé přípravky a přípravek

Finasterid Medreg 5 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval

nebo které možná budete užívat. Finasterid Medreg 5 mg obvykle neovlivňuje jiné léčivé přípravky.

P

řípravek

Finasterid Medreg 5 mg

s jídlem a pitím

Přípravek Finasterid Medreg 5 mg lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství a kojení

Přípravek Finasterid Medreg 5 mg nesmí užívat ženy.

Nedotýkejte se rozlomených či rozdrcených tablet přípravku Finasterid Medreg 5 mg, pokud jste

těhotná anebo plánujete otěhotnět (neporušené tablety jsou potahované a brání tak při normální

manipulaci kontaktu s léčivou látkou). Je to z důvodu, že tato látka může ovlivnit normální vývoj

pohlavních orgánů dítěte.

Pokud těhotná žena přijde do kontaktu s rozdrcenými či rozlomenými tabletami přípravku

Finasterid Medreg 5 mg, sdělte to svému lékaři.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Finasterid Medreg 5 mg pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat

nástroje nebo stroje.

P

řípravek

Finasterid Medreg 5 mg obsahuje laktosu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se

přípravek

Finasterid Medreg 5 mg

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý, poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto přípravku

Doporučená dávka je 1 tableta denně.

Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Tablety polykejte celé, a nedělte je, ani je nedrťte.

Jestliže jste užil více

příprav

ku Finasterid Medreg 5 mg

, než jste měl

Jestliže jste užil více tablet, než Vám bylo řečeno nebo pokud někdo jiný užil nějaké tablety, kontaktujte

pohotovost v nejbližší nemocnici. Vezměte si sebou jakékoliv zbylé tablety nebo prázdný obal pro

snadnější identifikaci.

Jestliže jste zapomněl užít

přípravek

Finasterid Medreg 5 mg

Jestliže jste zapomněl užít tabletu, vynechanou dávku přeskočte.

Vezměte si další dávku jako obvykle.

Nezdvojnásobujte vynechanou dávku, abyste nahradil vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal užívat přípravek

Finasterid Medreg 5 mg

Váš stav může v souvislosti s léčbou přípravkem Finasterid Medreg 5 mg vykazovat brzké zlepšení.

Nicméně může trvat až šest měsíců, než dojde k úplnému účinku. Je důležité užívat přípravek Finasterid

Medreg 5 mg tak dlouho, jak Vám určí Váš lékař, i když hned okamžitý účinek nepociťujete.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky se mohou objevit s následující četností:

Velmi časté - vyskytují se u více než 1 z 10 pacientů

Časté - vyskytují se u více než 1 ze 100 pacientů, ale u méně než 1 z 10 pacientů

Méně časté - vyskytují se u méně než 1 ze 100 pacientů, ale u více než 1 z 1 000 pacientů

Vzácné - vyskytují se u méně než 1 z 1 000 pacientů, ale u více než 1 z 10 000 pacientů

Velmi vzácné - vyskytují se u méně než 1 z 10 000 pacientů, včetně jednotlivých hlášených případů

Nejčastější nežádoucí účinky jsou impotence (neschopnost dosáhnout erekce) a snížení sexuální touhy.

Tyto účinky se běžně vyskytují na začátku léčby, ale u většiny pacientů při pokračování léčby obvykle

netrvají dlouho.

Finasterid může mít vliv na výsledky vyšetření laboratorních hodnot PSA.

Třídy orgánových systémů

Frekvence

Nežádoucí účinek

Vyšetření

časté

snížený objem ejakulátu

Srdeční poruchy

není známo

bušení srdce

Poruchy kůže a podkožní

tkáně

méně časté

vyrážka

není známo

svědění, kopřivka

Poruchy imunitního systému

není známo

reakce z přecitlivělosti, včetně

otoku rtů a obličeje

Poruchy jater a žlučových

cest

není známo

zvýšení hladin jaterních enzymů

Poruchy reprodukčního

systému a prsu

časté

impotence

méně časté

poruchy ejakulace, citlivost prsu

zvětšení prsů

není známo

bolest varlat, porucha erekce, která

mohou pokračovat i po ukončení

léčby; mužská neplodnost a/nebo

špatná kvalita semene. Po vysazení

finasteridu se stav upravil nebo

došlo k zlepšení kvality semene

Psychiatrické poruchy

časté

snížení libida

není známo

deprese

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak

přípravek

Finasterid Medreg 5 mg

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „Použitelné do“.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co

přípravek

Finasterid Medreg 5 mg obsahuje

Léčivou látkou je finasteridum. Jedna potahovaná tableta obsahuje finasteridum 5 mg.

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob,

sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), sodná sůl dokusátu, magnesium-stearát.

Potahová vrstva: hypromelosa (E464), oxid titaničitý (E171), indigokarmín (E132), mastek, žlutý

oxid železitý (E172).

Jak

přípravek

Finasterid Medreg 5 mg

vypadá a co obsahuje toto balení

Modré, kulaté, potahované tablety s vyraženým „H“ na jedné a „37“ na druhé straně balené v Al/Al

blistrech.

Velikost balení: 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 112, 120, 250, 300, 500

potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Medreg s.r.o.

Krčmářovská 223/33

19600 Praha

Česká republika

Výrobce

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park

PLA 3000, Paola

Malta

Dr.Müller Pharma s.r.o.

U Mostku 182

50341 Hradec Králové

Česká republika

Medis International a.s.

Průmyslová 961/16

74723 Bolatice

Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika:

Finasterid Medreg

Polsko:

Finasteride Medreg

Portugalsko:

Finasterida Dr.Max

Slovenská republika:

Finasterid Medreg 5 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 3. 8. 2017

4-7-2012

Danish Pharmacovigilance Update, 19 April 2012

Danish Pharmacovigilance Update, 19 April 2012

Among the topics covered in this issue of Danish Pharmacovigilance Update are: Split and crushed tablets containing finasteride may pose a risk for pregnant and fertile women.

Danish Medicines Agency

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.