FINALGON

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FINALGON Mast 4MG/GM+25MG/GM
 • Dávkování:
 • 4MG/GM+25MG/GM
 • Léková forma:
 • Mast
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 50GM Tuba
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FINALGON Mast 4MG/GM+25MG/GM
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Kapsaicin a podobné látky
 • Přehled produktů:
 • UNG 50GMX4MG/GM+25MG/GM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 45/ 086/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 14-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls72756/2014 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

FINALGON 4 mg/g + 25 mg/g, mast 

nonivamidum/nicoboxilum 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s příbalovou  informací  nebo podle  pokynů  svého 

lékaře. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. 

-  Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

Co naleznete v této příbalové informaci

1.  Co je přípravek FINALGON a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FINALGON používat 

3.  Jak se přípravek FINALGON používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek FINALGON uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek FINALGON a k čemu se používá 

Přípravek FINALGON obsahuje léčivé látky nonivamid a nikoboxil a zvyšuje průtok krve kůží, což 

pomáhá při přípravě na odběr krve. 

Váš  lékař  nebo  zdravotní  sestra  nanesou  přípravek  FINALGON  na  Vaši  kůži  před  odběrem  vzorku 

krve. Vzorek krve lze odebrat např. z ušního lalůčku nebo z bříška prstu. 

Přípravek FINALGON se používá u dospělých. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FINALGON používat 

Nepoužívejte přípravek FINALGON  

  jestliže  jste  alergický(á)  na  nonivamid,  nikoboxil  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6), 

  v blízkosti obličeje, očí, nosu nebo úst, 

  na rány, 

  na zánícenou nebo onemocněním postiženou oblast kůže. 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku FINALGON se poraďte se svým lékařem.  

Buďte obzvlášť opatrný(á), pokud máte citlivou kůži, což je časté u osob s velmi světlou pletí. Osoby 

se  světlou  pletí  jsou  obecně  citlivější  na  masti,  které  zvyšují  průtok  krve,  jako  je  přípravek 

FINALGON. 

Přípravek  FINALGON  zvyšuje  průtok  krve  kůží.   To  může  vést  ke  zčervenání  kůže,  k pocitu  tepla, 

svědění  nebo  pálení  v místě  použití.  Tyto  příznaky  jsou  více  patrné,  pokud  je  použito  nadměrné 

množství  přípravku  FINALGON,  nebo  pokud  je  mast  vtírána  do  kůže  příliš  intenzivně.  Nadměrné 

použití může také vyvolat vznik puchýřů. V tomto případě se ihned poraďte se svým lékařem. 

Přípravek FINALGON použitý omylem v oblasti obličeje, očí, nosu či úst může vyvolat otok obličeje, 

bolest  obličeje,  podráždění  spojivek,  překrvení  očí,  pálení  očí,  poruchy  zraku,  nepříjemné  pocity 

v ústech a zánět sliznice v ústech. Tyto příznaky jsou dočasné a obvykle samovolně ustoupí. 

V případě nechtěného nanesení  přípravku  FINALGON  či  při  nanesení jeho  příliš  velkého  množství, 

lze  mast  odstranit  z obličeje  pomocí  kožní  masti  nebo  pomocí  kuchyňského  oleje  a  z očí  pomocí 

vazelíny. 

Děti  

Přípravek FINALGON nemá být používán u dětí a dospívajících  do 18 let, protože nejsou  dostupné 

žádné údaje.  

Další léčivé přípravky a přípravek FINALGON 

Doposud nejsou známy žádné interakce.  

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Používání  přípravku  FINALGON  se  během  těhotenství  a  kojení  nedoporučuje,  protože  neexistují 

žádné  zkušenosti.  Není  známo,  zda  léčivé  látky  přípravku  FINALGON  přestupují  do  mateřského 

mléka. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Neexistují žádné zkušenosti, pokud jde o narušení schopnosti řídit dopravní prostředky a obsluhovat 

stroje. 

Přípravek FINALGON obsahuje kyselinu sorbovou.  

Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 

3.  Jak se přípravek FINALGON používá 

Dávkování: 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 

lékaře.  

Doporučená dávka je 1 – 2 cm masti na ošetření. 

Způsob podání 

Příprava na odběr vzorku krve: 

Na  kůži  se  nanese  asi  1 – 2 cm  masti,  která  se  jemně  vmasíruje  do  okolí  určeného  místa  vpichu,  

a to přibližně 10 minut před odběrem krve. 

Před provedením odběru vzorku krve je nutné setřít veškeré zbytky masti a oblast kůže dezinfikovat.  

Váš  lékař  nebo  zdravotní  sestra  nanesou  přípravek  FINALGON  na  Vaši  kůži  před  odběrem  vzorku 

krve.  Při  tom  je  třeba  použít  jednorázové  rukavice  a  vyhnout  se  přenesení  přípravku  FINALGON  

na jiné oblasti kůže nebo na jiné osoby.  

Vzorek krve lze odebrat z ušního lalůčku nebo z bříška prstu. 

Jestliže jste použil(a) více přípravku FINALGON, než jste měl(a) 

Nadměrné  použití  přípravku  FINALGON  může  zesílit  účinek,  který  zvyšuje  průtok  krve  v kůži,  

a popsané nežádoucí účinky (viz bod 4). 

Pokud  dojde  ke  vzniku  puchýřů  v oblasti  ošetřené  kůže,  poraďte  se  s lékařem.  Pokud  to  bude 

nezbytné,  lékař  ošetří  tyto  oblasti  kůže  protizánětlivě  působícími  léky,  které  se  nazývají 

kortikosteroidy. 

Pokud  použijete  příliš  velké  množství  přípravku  FINALGON,  lze  jej  odstranit  kožní  mastí  nebo 

kuchyňským olejem. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 

vyskytnout u každého. 

V oblastech ošetřených mastí, se může objevit přechodné svědění nebo pocity pálení. 

Je možný výskyt následujících nežádoucích účinků: 

Časté: (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): 

–  pocit pálení 

–  pocit horka 

–  zarudnutí kůže 

–  svědění 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

–  vyrážka 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

–  anafylaktické reakce, například pokles krevního tlaku, pocit na zvracení 

–  reakce přecitlivělosti 

–  nepříjemně citlivá kůže 

–  vznik neštoviček v ošetřené oblasti 

–  místní kožní reakce 

–  kašel, dušnost 

–  vznik puchýřů, otok obličeje, kopřivka. 

V případě poklesu krevního tlaku, nevolnosti nebo dušnosti, je třeba ihned kontaktovat lékaře, protože 

může jít o známku závažné lékové nesnášenlivosti (intolerance). 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 

Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 

přípravku. 

5.  Jak přípravek FINALGON uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na  krabičce  a  tubě  

za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření tuby je 6 měsíců. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek FINALGON obsahuje 

Léčivými látkami jsou: nonivamidum a nicoboxilum. 

1 g masti obsahuje nonivamidum 4 mg a nicoboxilum 25 mg. 

  

Pomocnými látkami jsou:  

citronelová  silice,  diisopropyl-adipát,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  kyselina  sorbová,  bílá 

vazelína, čištěná voda. 

Jak přípravek FINALGON vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek FINALGON je téměř průhledná mast, která je k dispozici v 20 g a 50 g tubě.  

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Boehringer Ingelheim International GmbH 

Binger Strasse 173 

D-55216 Ingelheim am Rhein 

Německo 

Výrobce 

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 

Binger Strasse 173 

D-55216 Ingelheim am Rhein 

Německo 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Česká republika:    Finalgon 4 mg/g + 25 mg/g 

Německo:      Finalgon 4 mg/g + 25 mg/g Salbe 

Slovenská republika:    Finalgon  

Maďarsko:      Finalgon kenőcs  

Polsko:       Finalgon 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24.3.2015