Ferribion

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Ferribion 100 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Ferribion 100 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kozy, ovce, lišky, koně, psi, skot, norci, selata
 • Terapeutické oblasti:
 • PŘÍPRAVKY OBSAHUJÍCÍ ŽELEZO
 • Přehled produktů:
 • 9938631 - 1 x 50 ml - lahvička - sklo; 9938632 - 1 x 100 ml - lahvička - sklo; 9900966 - 1 x 500 ml - lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/048/99–C
 • Datum autorizace:
 • 22-09-1999
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

FERRIBION 100 mg/ml injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FERRIBION 100 mg/ml injekční roztok

Dextraferranum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení na 1 ml:

Léčivá látka:

Dextraferranum...................................................100 mg

Pomocné látky:

Fenol

5,0 mg

Ferribion 100 mg/ml je červenohnědý, čirý, slabě viskózní injekční roztok, v silnější vrstvě

neprůhledný.

4.

INDIKACE

Primární anémie, zejména hypochromní, aferrické, u druhů hospodářských zvířat s příznačnou

skleslostí, bledostí sliznic, subnormální teplotou a případnými průjmy neinfekčního původu.

Sekundární anémie v důsledku delšího krvácení při úrazech, déletrvajících chirurgických zásazích a

komplikovaných porodech; anémie vyvolaná primárně nebo sekundárně parazitárními afekcemi;

podpůrná léčba při infekčních onemocněních a při stavech vyčerpanosti.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, koně, ovce, kozy, psi, norci, lišky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

preventivně

léčebně

Dospělý skot, kůň

Tele, ovce, koza

Sele (2. – 3. den stáří)

Jehně

4 - 8 ml

2 - 4 ml

1 - 2 ml

1,5 - 2,5 ml

8 - 12 ml

4 - 6 ml

2 - 2,5 ml

2 - 4 ml

Norek (8 – 12 týdnů)

Norek (nad 3 měsíce)

Liška (6 – 12 týdnů)

1 - 2 ml

0,5 ml

1 ml

1 ml

Preventivní dávky opakovat

2 - 3x v intervalu 1 - 2 týdny

Liška (nad 3 měsíce)

2 ml

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Intramuskulárně, přiměřeně tenkou jehlou tak, aby množství vpravené na jedno místo injekčního

podání nebylo větší než 5 ml. U selat se injikuje do gluteální svaloviny na mediální plochu stehna, u

ostatních zvířat do svaloviny krku.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření obalu: 28 dnů.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte

exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který

je v přímém kontaktu s pokožkou. Při zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody. Pokud

dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Parenterálně aplikované přípravky železa mohou vyvolat alergickou nebo anafylaktoidní reakci.

V případě náhodného požití ústy nebo v případě, že injekci aplikujete sami sobě, vyhledejte okamžitě

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2012