Advertisement

FERANT

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FERANT Injekční roztok 250MCG
 • Dávkování:
 • 250MCG
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 10X5ML Ampulka
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FERANT Injekční roztok 250MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • PALONOSETRON
 • Přehled produktů:
 • FERANT

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 20/ 251/16-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls52594/2015

Příbalová informace: informace pro uživatele

FERANT 250 mikrogramů injekční roztok

palonosetronum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je FERANT a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FERANT používat

Jak se FERANT podává

Možné nežádoucí účinky

Jak FERANT uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je FERANT a k čemu se používá

FERANT patří do skupiny léků známých jako antagonisté serotoninu (5-HT

Tyto léky mají schopnost blokovat účinek látky serotonin, která může vyvolat pocit na zvracení

a zvracení.

FERANT se používá k prevenci vzniku pocitu na zvracení a k prevenci zvracení při chemoterapii

nádorů u dospělých, dospívajících a u dětí od jednoho měsíce.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FERANT používat

Nepoužívejte FERANT

jestliže jste alergický(á) na palonosetron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku FERANT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

jestliže trpíte akutní střevní neprůchodností nebo jste v minulosti trpěli opakovaně zácpou

jestliže používáte FERANT společně s dalšími léky, které mohou vyvolat abnormální srdeční

rytmus, například amiodaron, nikardipin, chinidin, moxifloxacin, erytromycin, haloperidol,

chlorpromazin, quetiapin, thioridazin, domperidon

jestliže

minulosti

Vás

nebo

Vaší

rodině

vyskytly

změny

srdečního

rytmu

(prodloužení QT intervalu)

jestliže máte jiné problémy se srdcem

jestliže

máte

nerovnováhu

některých

minerálů

krvi,

jako

draslík

hořčík,

tato

nerovnováha nebyla léčena

Nedoporučuje se užívat FERANT ve dnech následujících po chemoterapii, pokud nepodstupujete další

cyklus chemoterapie.

Další léčivé přípravky a FERANT

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně

SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) používaných při léčbě deprese

a/nebo

úzkosti,

mezi

něž

patří

fluoxetin,

paroxetin,

sertralin,

fluvoxamin,

citalopram

a escitalopram

SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu) používaných při léčbě

deprese a/nebo úzkosti, mezi něž patří venlafaxin a duloxetin

Těhotenství a kojení

Těhotenství

Jste-li těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, lékař Vám FERANT nepodá, pokud to

nebude zcela nezbytné.

Není známo, zda má FERANT škodlivé účinky, je-li užíván během těhotenství.

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem dříve, než začnete jakýkoli lék.

Kojení

Není známo, zda se FERANT vylučuje do mateřského mléka.

Jestliže kojíte, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete FERANT používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

FERANT může způsobit závratě nebo únavu. Pokud se Vás to týká, neřiďte, nepoužívejte nástroje ani

neobsluhujte stroje.

FERANT obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,20 mmol (4,65 mg) sodíku v jedné dávce, u nejvyšší dávky je

příjem sodíku 1,2 mmol (27,9 mg). To je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem

sodíku.

3.

Jak se FERANT podává

Lékař

nebo

zdravotní

sestra

obvykle

podá

FERANT

injekčně

minut

před

zahájením

chemoterapie.

Dospělí

Doporučená dávka přípravku FERANT je 250 mikrogramů podaná jako rychlá injekce do žíly.

Děti a dospívající (od 1 měsíce do 17 let)

Lékař rozhodne o velikosti dávky v závislosti na tělesné hmotnosti, avšak maximální dávka je

1 500 mikrogramů.

FERANT bude podán pomalou infuzí do žíly.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u dospělých:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

bolest hlavy, závratě, zácpa a průjem

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

vysoký nebo nízký krevní tlak

abnormální tep nebo nízký průtok krve do srdce

změna barvy žil a/nebo zvětšení žil

abnormálně vysoké nebo nízké hladiny draslíku v krvi

vysoké hladiny cukru v krvi nebo v moči

nízké hladiny vápníku v krvi

vysoké hladiny barviva bilirubinu v krvi

vysoké hladiny určitých jaterních enzymů

povznešená nálada nebo pocity úzkosti

spavost nebo problémy se spaním

pokles nebo ztráta chuti k jídlu

slabost, únava, horečka nebo chřipce podobné příznaky

pocity necitlivosti, pálení, píchání nebo mravenčení pokožky

svědivá kožní vyrážka

zhoršení zraku nebo podráždění oka

nevolnost spojená s cestováním (kinetóza)

zvonění v uchu

škytavka, plynatost, sucho v ústech nebo zhoršené trávení

bolest břicha (žaludku)

obtížné močení

bolest kloubů

abnormality na elektrokardiogramu (prodloužení QT intervalu)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000)

alergické reakce na palonosetron (příznaky mohou zahrnovat otok rtů, tváře, jazyka nebo krku,

dýchací potíže nebo kolaps, můžete zaznamenat i svědící, vyrážku s hrbolky (kopřivku))

pálení či bolest v místě podání injekce

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny u dětí:

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

bolest hlavy

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

závratě

trhavé pohyby těla

abnormální srdeční tep

kašel nebo dušnost

krvácení z nosu

svědivá kožní vyrážka nebo kopřivka

horečka

bolest v místě podání infuze

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak FERANT uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na ampulce a krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním

obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Určeno k jednorázovému použití, jakýkoliv nepoužitý roztok je třeba zlikvidovat.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co FERANT obsahuje

Léčivou látkou je palonosetronum (ve formě palonosetroni hydrochloridum). Jeden ml roztoku

obsahuje

palonosetronum

50 mikrogramů.

Jedna

ampulka

roztoku

obsahuje

palonosetronum 250 mikrogramů.

Dalšími

složkami

jsou

mannitol,

dihydrát

dinatrium-edetátu,

dihydrát

natrium-citrátu,

monohydrát kyseliny citronové, hydroxid sodný (pro úpravu pH), kyselina chlorovodíková

(pro úpravu pH) a voda na injekci.

Jak FERANT vypadá a co obsahuje toto balení

FERANT injekční roztok je čirý bezbarvý roztok a je dodáván v ampulkách z čirého skla o plnící

kapacitě 5 ml.

Krabička obsahuje 1, 5 nebo 10 ampulek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

MEDOCHEMIE Ltd., 1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Kypr

Výrobce

MEDOCHEMIE Ltd. - Ampoule Injectable Facility, 48 Iapetou Street, Agios Athanassios Industrial

Area, Agios Athanassios, Limassol, 4101 Kypr

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.6.2016

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Bionpharma Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Bionpharma Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

22-3-2018

EVISTA (Raloxifene Hydrochloride) Tablet [Eli Lilly And Company]

EVISTA (Raloxifene Hydrochloride) Tablet [Eli Lilly And Company]

Updated Date: Mar 22, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

Singulair vs. Allegra

Singulair vs. Allegra

Singulair (montelukast) and Allegra (fexofenadine hydrochloride) are used to treat symptoms of allergic rhinitis. Singulair is also used to treat asthma and to prevent exercise-induced narrowing of the airways. Singulair and Allegra belong to different drug classes. Singulair is a leukotriene receptor antagonist and Allegra is an antihistamine.

US - RxList

21-3-2018

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

METHYLPHENIDATE HYDROCHLORIDE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

EPI-MIST (Racepinephrine Hydrochloride) Aerosol, Spray [DRNATURALHEALING INC]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

GEMCITABINE (Gemcitabine Hydrochloride) Injection, Solution [Apotex Corp.]

GEMCITABINE (Gemcitabine Hydrochloride) Injection, Solution [Apotex Corp.]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

MECLIZINE HYDROCHLORIDE (Meclizine Hydrocloride) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Pharmaceutical Associates, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

LATUDA (Lurasidone Hydrochloride) Tablet, Film Coated [Sunovion Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE Injection [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

OXAYDO (Oxycodone Hydrochloride) Tablet [Egalet US Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

FLUOXETINE (Fluoxetine Hydrochloride) Capsule [Denton Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BENAZEPRIL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) - updated on RxList

Find Effexor (Venlafaxine Hydrochloride) antidepressant medication description and details on prescription drugs including dosage, side effects, drug interactions, warnings, patient labeling, reviews and related medications.

US - RxList

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

PROMETHAZINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

VENLAFAXINE HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

CIPROFLOXACIN (Ciprofloxacin Hydrochloride Solution) Solution/ Drops [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

IOPIDINE (Apraclonidine Hydrochloride) Solution/ Drops [Alcon Laboratories, Inc.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

AMITRIPTYLINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Direct Rx]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Walgreens Company]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE Liquid [Westminster Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

DILTIAZEM HYDROCHLORIDE Capsule, Extended Release [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet, Coated [Dr. Reddy'S Laboratories Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE Capsule [DirectRX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

DICYCLOMINE HYDROCHLORIDE Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

BUPROPION HYDROCHLORIDE Tablet, Extended Release [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement