FENISTIL ROLL-ON

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FENISTIL ROLL-ON Kožní emulze 1MG/G
 • Dávkování:
 • 1MG/G
 • Léková forma:
 • Kožní emulze
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X8ML Lahev
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FENISTIL ROLL-ON Kožní emulze 1MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DIMETINDEN
 • Přehled produktů:
 • FENISTIL ROLL-ON

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 46/ 622/00-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls196147/2016

sukls172283/2016

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FENISTIL ROLL-ON

Kožní emulze

(Dimetindeni maleas)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

- Pokud se do 7 dnů u dospělých a do 2 dnů u dětí nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se

poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je Fenistil Roll-on a k čemu se používá

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fenistil Roll–on používat

3. Jak se Fenistil Roll-on používá

4. Možné nežádoucí účinky

5. Jak Fenistil Roll-on uchovávat

6. Obsah balení a další informace

1. CO JE FENISTIL ROLL-ON A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je Fenistil Roll-on

Fenistil Roll-on je protisvědivý, protialergický přípravek. Léčivá látka obsažená v přípravku Fenistil

Roll-on je silné antihistaminikum, které má také lokálně anestetické účinky (místně znecitlivující).

Emulzní základ má chladivé, zklidňující a změkčující účinky.

Fenistil Roll-on se používá ke zmírnění svědění při svědivých onemocněních kůže, kopřivce,

poštípání nebo pokousání hmyzem, při poškození kůže sluncem a u mírných povrchových

popálenin.

Jak Fenistil Roll-on účinkuje

Fenistil Roll-on zmírňuje svědění zablokováním účinku histaminu, což je látka, která se v těle

uvolňuje při styku s alergenem a vyvolá rozvoj alergické reakce. Protože kožní emulze prostupuje

snadno do kůže, zmírňuje rychle svědění a podráždění kůže během několika minut. Fenistil Roll-on

má také lokální anestetický účinek.

Přípravek mohou používat dospělí a děti od 6 měsíců věku i bez doporučení lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FENISTIL ROLL-ON

POUŽÍVAT

Nepoužívejte Fenistil Roll-on, jestliže

- jste alergický(á) na dimetinden-maleinát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6). Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Upozornění a opatření

Rozsáhlejší plochy kůže ošetřené přípravkem nevystavujte slunečnímu záření. V případě

velmi závažného svědění, nebo rozsáhlejších lézí kontaktujte lékaře.

Děti: U kojenců a malých dětí se nemá používat na rozsáhlých oblastech kůže, zejména pokud na

nich jsou otevřené nebo zanícené rány.

Další léčivé přípravky a Fenistil Roll-on

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V těhotenství a v období kojení se přípravek nemá nanášet na rozsáhlé oblasti kůže, zejména pokud na

nich jsou otevřené a zanícené rány. V období kojení nesmí být Fenistil Roll-on nanášen na prsní

bradavky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Fenistil Roll-on nemá žádný, nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Fenistil Roll-on:

Fenistil Roll-on obsahuje:

benzalkonium-chlorid, který je dráždivý a může způsobit kožní reakce

butylhydroxytoluen, který může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida)

nebo podráždění očí a sliznic

propylenglykol, který může způsobit místní podráždění kůže

3. JAK SE FENISTIL ROLL-ON POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud lékař neurčí jinak, 2-4krát denně potřete přípravkem postižená místa kůže. Při nanášení

netlačte na kůži, ani ji neškrábejte. Účinek emulze se začíná projevovat po několika minutách a

maxima dosahuje po 2-4 hodinách.

Pokud se Vaše příznaky nezlepší během týdne, či pokud se příznaky Vašeho dítěte nezlepší

během dvou dnů, poraďte se se svým lékařem.

Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dnů.

Použití u dětí (od 6 měsíců věku)

U kojenců a malých dětí nenanášejte přípravek na rozsáhlejší kožní plochy (tj. větší než je plocha

dvou dětských dlaní), obzvláště ne na narušenou nebo zánětlivě změněnou pokožku.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fenistil Roll-on, než jste měl(a)

Při náhodném požití přípravku, a to zvláště dítětem, je třeba ihned vyhledat lékařskou pomoc.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Fenistil Roll-on nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

U některých nežádoucích účinků není známa frekvence výskytu (frekvence výskytu nelze na základě

dostupných údajů odhadnout)

suchá kůže

pocit pálení kůže

alergické kožní reakce zahrnující vyrážku a svědění

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v

této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5. JAK FENISTIL ROLL-ON UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před

světlem.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za výrazem “Použitelné

do:” Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Fenistil Roll-on obsahuje

- Léčivou látkou je dimetindeni maleas.

1 gram kožní emulze obsahuje dimetindeni maleas 1mg.

- Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, benzylalkohol, butylhydroxytoluen, dihydrát

dinatrium-edetátu, kaprylokaprináty lipidoalkoholů, tekutý parafin, cetomakrogol 1000,

karbomer 934 P, propylenglykol, roztok hydroxidu sodného 300 g/l, čištěná voda

Jak Fenistil Roll-on vypadá a co obsahuje toto balení

Skleněná lahvička s PP kuličkou (roll on) a PP šroubovacím uzávěrem, krabička.

Velikost balení: 1krát 8 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.

Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4 - Nusle, Česká republika

email: cz.info@gsk.com

Výrobce:

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG, Barthstrasse 4, 80339 Mnichov, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 7.9.2016

30-7-2018

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Zoetis Belgium S.A.)

Apoquel (Active substance: Oclacitinib maleate) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5153 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2688/R/13

Europe -DG Health and Food Safety