Advertisement

FATROXIMIN TOPIC

Základní informace

 • Název přípravku:
 • FATROXIMIN TOPIC 2.94 mg/g
 • Léková forma:
 • Kožní sprej, roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • FATROXIMIN TOPIC 2.94 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, koně, kozy, králíci, ovce, prasata, skot, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Jiná antibiotika pro lokální použití
 • Přehled produktů:
 • 9937535 - 1 x 170 g - tlaková láhev - AL

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/148/98-C
 • Datum autorizace:
 • 08-12-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Souhrn úDajů O Přípravku

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

FATROXIMIN TOPIC 2,94 mg/g kožní sprej, roztok

Přípravek s indikačním omezením

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g roztoku obsahuje

Účinné látky:

Rifaximinum 2,94 mg

Pomocné látky:

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA

Kožní sprej, roztok.

Čirý červenofialový roztok

4.KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat

Skot, ovce, kozy, prasata, koně, králíci, kočky a psi.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Terapeutické ošetření infekčního onemocnění kůže a přídatných orgánů zejména hniloba

paznehtů, interdigitální dermatitidy, poranění končetin, pyoderma, oděrky, otevřené rány,

vředy, ragády, pooperační a posttraumatické léze, vyvolané či komplikované patogeny

citlivými na rifaximin.

4.3 Kontraindikace

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, rifaximin.

Nepoužívat v případě rezistence původce na rifaximin (zejména zástupci enterobakterií a

Pseudomonas spp.).

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Během léčby rifaximinem může docházet k selekci rezistentních bakterií, které mohou

představovat riziko i pro lidské zdraví (pokud dojde k přenosu takových kmenů na lidskou

populaci). Rezistence vzniká jednostupňově.

Z tohoto důvodu má přípravek indikační omezení tzn., že by měl být použit pouze pro léčbu

závažných infekcí na základě klinických zkušeností, podpořených diagnostikou původce

onemocnění a zjištění jeho citlivosti k dané účinné látce a rezistence k běžným antibiotikům.

Při použití tohoto přípravku je nutno zohlednit oficiální, národní a místní pravidla antibiotické

politiky.

Zvýšené používání přípravku, včetně použití přípravku, které neodpovídá pokynům

uvedeným v souhrnu údajů o přípravku, může zvýšit prevalenci rezistence.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Je třeba zabránit kontaktu přípravku s očima, sliznicemi a kůží či případnému vdechnutí.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

V případě zasažení očí vypláchněte ihned velkým množstvím vody.

Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Nejsou.

4.7 Používání v průběhu březosti a laktace

Lze použít během březosti. Lze použít během laktace.

4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Skupina ansamycinů je známa svými rozsáhlými lékovými interakcemi. Obecně patří její

zástupci mezi silné induktory cytochromu P-450. Současné užívání ansamycinů s dalšími

léky, které jsou také metabolizovány tímto cytochromem, může jejich metabolizmus urychlit a

snížit jejich účinnost. Proto musí být věnována pozornost předepisování ansamycinů s dalšími

léky metabolizovanými cytochromem P-450.

4.9 Podávané množství a způsob podání

Kožní podání.

Aplikace v trvání 1 - 5 vteřin odpovídá přibližně dávce 2 - 9 mg rifaximinu. Léčbu lze

opakovat jednou nebo dvakrát denně do vyléčení, léčba trvá v průměru 3 - 5 dní.

V případě hniloby paznehtů a jiných onemocnění končetin je třeba postižené místo očistit,

zrohovatělou tkáň odstranit tak, aby infikovaná část byla zcela odkryta a pak pečlivě aplikovat

přípravek.

U ostatních lézí se doporučuje před aplikací infikované místo vyčistit a odstranit nekrotickou

tkáň. Jedná-li se o závažnější postižení (především nohou), ošetření se musí opakovat denně

až do vyléčení. Pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje aplikovat přípravek dvakrát

za sebou v intervalu několika vteřin.

Před použitím důkladně protřepat.

4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Žádné příznaky předávkování nebyly popsány.

4.11 Ochranné lhůty

Maso: Bez ochranných lhůt.

Mléko: Bez ochranných lhůt.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeuticá skupina: Antibiotika pro lokální aplikaci

ATCvet kód: QD06AX11

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Rifaximin je syntetické antibiotikum náležející do ansamycinové skupiny. Působí baktericidně

na citlivé bakterie. Mechanizmus účinku rifaximinu spočívá ve vazbě a specifické interakci

s DNA-dependentní RNA polymerázou (transkriptázou), což má za následek blokování

transkripce a ve výsledku zablokování syntézy proteinů.

Spektrum účinnosti rifaximinu vycházející z testů in vitro zahrnuje zejména grampozitivní

bakterie, včetně vybraných anaerobů (streptokoky, stafylokoky, aktinomyces, klostridia,

bakteroides, fusobakteria) a ve velmi omezené míře i vybrané zástupce gramnegativních

bakterií. Většina zástupců gramnegativních bakterií (především z čeledi Enterobacteriaceae a

Pseudomonas spp.) jsou rezistentní k ansamycinům z důvodu špatného průniku antibiotika

vnější bakteriální membránou. MIC vnímavých druhů bakterií se pohybuje v rozsahu 0,02 a 4

µg/ml.

Rezistence k rifaximinu vzniká jednostupňově. Existuje zkřížená rezistence v rámci skupiny

ansamycinů.

5.2 Farmakokinetické údaje

Rifaximin je špatně absorbován či není vůbec absorbován při různých způsobech podání.

Farmakokinetické studie po opakovaném podání přípravku na kůži neprokázaly přítomnost

rifaximinu v plasmě, svalu a tuku nacházejícím se pod místem aplikace. Rifaximin nebyl

zjištěn v mléce ošetřených zvířat.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Seznam pomocných látek

Fuchsin

Ethanol denaturovaný benzinem

Hnací plyny: butan + propan (75 :25)

6.2 Inkompatibility

Nejsou známy.

6.3 Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nádobka je pod tlakem: Nevystavovat slunci. Ani prázdnou nádobku nepropichovat a

nevhazovat do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně ani na horké předměty. Skladovat mimo

zdroje vznícení (zákaz kouření).

6.5 Druh a složení vnitřního obalu

170 g aluminiová tlaková nádobka/sprej, s vnějším smaltováním a s vnitřní ochrannou vrstvou

z fenyl-epoxydové pryskyřice, s PE ventilem.

Velikost balení:

1x 170 g.

6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku

nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

FATRO S.p.A., Via Emilia 285, Ozzano Emilia (Bologna), Itálie.

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/148/98-C

9. DATUM REGISTRACE /PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Registrace: 08.12. 1998/06.03.2008, 23.5.2013

DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Září 2013

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

9-3-2018

LEVIGOSP (Lidocaine/Benzalkoium Chloride Spray) Spray [Topicare Management, LLC]

LEVIGOSP (Lidocaine/Benzalkoium Chloride Spray) Spray [Topicare Management, LLC]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

Voltaren Gel vs. Naprosyn

Voltaren Gel vs. Naprosyn

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and Naprosyn (naproxen; other brand names: EC-Naprosyn and Anaprox/Anaprox DS) are nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis joint pain.

US - RxList

28-2-2018

Voltaren Gel vs. Pennsaid

Voltaren Gel vs. Pennsaid

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and Pennsaid (diclofenac sodium topical solution) are topical gel nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis pain in the joints, such the hands and knees.

US - RxList

27-2-2018

Voltaren Gel vs. Mobic

Voltaren Gel vs. Mobic

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and meloxicam are nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis joint pain. Meloxicam is also used to treat rheumatoid arthritis.

US - RxList

20-2-2018

Diflucan vs. Nystatin

Diflucan vs. Nystatin

Diflucan (fluconazole) and nystatin are antifungal medications used to treat Candida fungal infections. Diflucan is also used to treat fungal meningitis and may be prescribed to ward off fungal infections in patients being treated with chemotherapy or radiation before a bone marrow transplant. Nystatin comes in several forms. Oral nystatin is used to treat oral thrush, and the cream or powder forms of nystatin are used topically to treat fungal skin infections.

US - RxList

16-2-2018

HURRICAINE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Spray [Beutlich Pharmaceuticals, LLC]

HURRICAINE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Spray [Beutlich Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Feb 16, 2018 EST

US - DailyMed

9-2-2018

ATOPICREAM HC (Hydrocortisone) Lotion [VetriMax Veterinary Products, LLC]

ATOPICREAM HC (Hydrocortisone) Lotion [VetriMax Veterinary Products, LLC]

Updated Date: Feb 9, 2018 EST

US - DailyMed

25-1-2018

Atopic Dermatitis

Atopic Dermatitis

Title: Atopic DermatitisCategory: Diseases and ConditionsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/25/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

16-1-2018

Passion Flower

Passion Flower

Passion Flower suggested uses include: attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), cardiac rhythm abnormalities, generalized anxiety disorder, gastrointestinal (GI) upset, hemorrhoids (topical), insomnia, nervousness/excitability, neuralgias, opiate withdrawal symptoms, pain

US - RxList

16-1-2018

PROTOPIC (Tacrolimus) Ointment [LEO Pharma Inc.]

PROTOPIC (Tacrolimus) Ointment [LEO Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

HAIR REGROW (5% Minoxidil Topical Solution) Solution [Bentley Laboratories, LLC]

HAIR REGROW (5% Minoxidil Topical Solution) Solution [Bentley Laboratories, LLC]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

9-1-2018

Gotu Kola

Gotu Kola

Gotu kola suggested uses include for abdominal disorders, aphrodisiac, common cold/flu, fatigue, memory enhancer, varicose veins, and venous insufficiency. Gotu kola topical suggested uses include hypertrophic scarring, psoriasis, and wound healing. Gotu kola is possibly effective for the listed uses.

US - RxList

29-12-2017

1ST RELIEF TOPICAL (Lidocaine And Menthol) Spray [1st Class Pharmaceuticals, Inc.]

1ST RELIEF TOPICAL (Lidocaine And Menthol) Spray [1st Class Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

Triamcinolone vs. Hydrocortisone

Triamcinolone vs. Hydrocortisone

Triamcinolone acetonide cream and hydrocortisone cream are topical for skin inflammation relief. Learn how to use, side effects, drug interaction and how to take.

US - RxList

27-12-2017

Triamcinolone vs. Lidex

Triamcinolone vs. Lidex

Triamcinolone acetonide cream and Lidex (fluocinonide) are topical (for the skin) corticosteroids used to relieve skin inflammation, itching, dryness, and redness caused by a number of skin conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

US - RxList

27-12-2017

Triamcinolone vs. Temovate

Triamcinolone vs. Temovate

Triamcinolone acetonide cream and Temovate (clobetasol propionate) are topical (for the skin) corticosteroids used to relieve skin inflammation, itching, dryness, and redness caused by a number of skin conditions such as allergic reactions, eczema, and psoriasis.

US - RxList

27-12-2017

GPS TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Group Practice Solutions, Inc.]

GPS TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Group Practice Solutions, Inc.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

ZEPOL TOPICAL ANALGESIC (Camphor, Menthol) Ointment [Laboratorios Zepol S.A.]

ZEPOL TOPICAL ANALGESIC (Camphor, Menthol) Ointment [Laboratorios Zepol S.A.]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TOP QUALITY MFG. TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Top Quality Manufacturing, Inc.]

TOP QUALITY MFG. TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Top Quality Manufacturing, Inc.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

TETRAGEL PUNCH TOPICAL ANALGESIC (Tetracaine) Gel [Unit Dose, Ltd.]

TETRAGEL PUNCH TOPICAL ANALGESIC (Tetracaine) Gel [Unit Dose, Ltd.]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

GUMNUMB TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Crosstex International Inc.]

GUMNUMB TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Crosstex International Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FLUOCINOLONE ACETONIDE TOPICAL Solution [Actavis Pharma, Inc.]

FLUOCINOLONE ACETONIDE TOPICAL Solution [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

TROPICAL TOPICAL MATTE SPF 30 (Zinc Oxide) Cream [Allure Labs Inc]

TROPICAL TOPICAL MATTE SPF 30 (Zinc Oxide) Cream [Allure Labs Inc]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BENCOCAINE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Benco Dental]

BENCOCAINE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Benco Dental]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

SENSICAINE TM EXTRA TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

SENSICAINE TM EXTRA TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC PINA COLADA (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC PINA COLADA (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC CHERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC CHERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC MINT (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC MINT (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC BANANA (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC BANANA (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC RASPBERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC RASPBERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC BUBBLE GUM (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC BUBBLE GUM (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOPICAL ANESTHETIC STRAWBERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

TOPICAL ANESTHETIC STRAWBERRY (Benzocaine) Gel [Safco Dental Supply Co.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

PURELIFE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [PureLife Dental]

PURELIFE TOPICAL ANESTHETIC (Benzocaine) Gel [PureLife Dental]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

12-12-2017

UTOPIC (Urea) Cream [Artesa Labs, LLC]

UTOPIC (Urea) Cream [Artesa Labs, LLC]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

BYE BYE BURNS (Topical Skin Spray) Spray [Vitality Works, Inc]

BYE BYE BURNS (Topical Skin Spray) Spray [Vitality Works, Inc]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

OLIVE-VIATE (Topical Skin Relief) Liquid [Vitality Works, Inc.]

OLIVE-VIATE (Topical Skin Relief) Liquid [Vitality Works, Inc.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

OLIVE LEAF ACNE REMEDY (Topical Skin Relief) Liquid [Vitality Works, Inc]

OLIVE LEAF ACNE REMEDY (Topical Skin Relief) Liquid [Vitality Works, Inc]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement