Advertisement

EZETIMIB MYLAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EZETIMIB MYLAN Tableta 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 56 II Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EZETIMIB MYLAN Tableta 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • EZETIMIB
 • Přehled produktů:
 • EZETIMIB MYLAN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 136/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Strana 1

Sp. zn. sukls59902/2013

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Ezetimib Mylan 10 mg, tablety

ezetimibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Ezetimib Mylan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ezetimib Mylan užívat

Jak se Ezetimib Mylan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Ezetimib Mylan uchovávat

Obsah balení a další informace.

1.

Co je Ezetimib Mylan a k čemu se používá

Ezetimib Mylan obsahuje léčivou látku ezetimib. Ezetimib Mylan je léčivý přípravek užívaný ke

snižování zvýšených hladin cholesterolu. Ezetimib Mylan snižuje hladiny celkového cholesterolu,

"špatného" cholesterolu (LDL cholesterolu) a tukových látek nazývaných triglyceridy v krvi. Ezetimib

Mylan navíc zvyšuje hladiny "dobrého" cholesterolu (HDL cholesterolu).

LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může usazovat ve stěnách tepen a

tvořit tam pláty. Časem může nahromadění těchto plátů vést k zúžení tepen. Toto zúžení může poté

zpomalit nebo zastavit průtok krve do životně důležitých orgánů, jako je srdce a mozek. Zástava

průtoku krve může způsobit srdeční infarkt nebo mrtvici.

cholesterol

často

nazývá

„dobrý“

cholesterol,

protože

pomáhá

zabraňovat

špatnému

cholesterolu v usazování v tepnách a chrání tak před srdečními onemocněními.

Triglyceridy jsou další formou tuků v krvi, která může zvyšovat riziko srdečních onemocnění.

Ezetimib Mylan snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu. Ezetimib Mylan Vám

nepomůže zhubnout.

Ezetimib Mylan zesiluje cholesterol snižující účinek statinů, skupiny léků, které snižují cholesterol

vytvářený Vaším tělem.

Přípravek se používá u pacientů, u kterých samotná cholesterol snižující dieta nestačí ke kontrole hladin

cholesterolu. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat cholesterol snižující dietu.

Ezetimib Mylan se používá navíc k cholesterol snižující dietě, pokud trpíte:

zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi [primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a

nefamiliární)];

spolu se statinem, pokud samotný statin nedokáže dostatečně kontrolovat hladinu cholesterolu;

samostatně, pokud léčba statinem není vhodná nebo není snášena;

Strana 2

dědičnou chorobou (homozygotní familiární hypercholesterolemií), která zvyšuje hladinu

cholesterolu v krvi. Může Vám být také předepsán statin a můžete být také léčeni další léčbou.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ezetimib Mylan užívat

Jestliže užíváte Ezetimib Mylan spolu se statinem, přečtěte si prosím příbalovou informaci konkrétního

statinu.

Neužívejte Ezetimib Mylan:

jestliže jste alergický(á) na ezetimib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v

bodě 6).

Neužívejte Ezetimib Mylan spolu se statinem:

jestliže máte v současné době potíže s játry;

jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Ezetimib Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Informujte ošetřujícího lékaře o všech svých onemocněních včetně alergií.

Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat Ezetimib Mylan se statinem. Tím se

zkontroluje, jak dobře pracují Vaše játra.

Váš lékař může také chtít udělat krevní testy, aby zkontroloval, jak Vám pracují játra poté, co jste začali

užívat Ezetimib Mylan se statinem.

Jestliže

trpíte středně závažnou nebo

závažnou poruchou funkce

jater, nedoporučuje se Ezetimib

Mylan užívat.

Bezpečnost a účinnost kombinovaného užívání ezetimibu a fibrátů, také užívaných ke snížení hladin

cholesterolu, nebyly dosud studovány.

Pokud se u Vás v průběhu užívání tohoto přípravku vyskytne nevysvětlitelná bolest, citlivost nebo

slabost svalů, zejména pokud tyto příznaky provází vysoká teplota, informujte svého lékaře.

Děti

Ezetimib Mylan se nedoporučuje podávat dětem do 10 let.

Další léčivé přípravky a Ezetimib Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a), nebo které možná budete užívat a to včetně přípravků dostupných bez lékařského předpisu.

Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte cokoli z následujícího:

cyklosporin (lék používaný často u pacientů po transplantaci orgánů);

léky, které brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fenprokumon, acenokumarol nebo

fluindion (antikoagulanty);

kolestyramin (lék ke snižování cholesterolu), protože ovlivňují mechanismus účinku přípravku

Ezetimib Mylan;

fibráty (také užívané ke snížení hladin cholesterolu).

Těhotenství a kojení

Neužívejte Ezetimib Mylan se statinem, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že jste

těhotná. Pokud byste otěhotněla v průběhu léčby přípravkem Ezetimib Mylan se statinem, přestaňte

okamžitě užívat oba léky a vyhledejte svého lékaře.

Nejsou zkušenosti s užíváním přípravku Ezetimib Mylan bez statinu v těhotenství.

Strana 3

Pokud kojíte, neužívejte Ezetimib Mylan současně se statinem, protože není známo, zda tyto přípravky

prostupují do mateřského mléka. Pokud kojíte, nesmíte Ezetimib Mylan užívat dokonce ani bez statinu.

Strana 4

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nepředpokládá se, že by Ezetimib Mylan negativně ovlivňoval Vaši schopnost řídit dopravní

prostředky nebo obsluhovat stroje. Měli byste však vzít v úvahu, že někteří lidé mají po užití

přípravku Ezetimib Mylan závrať.

Ezetimib Mylan obsahuje monohydrát laktózy

Pokud Vám Váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivosti některých cukrů, poraďte se před užíváním

tohoto přípravku se svým lékařem.

3.

Jak se Ezetimib Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Přitom dál užívejte

další léky snižující cholesterol, dokud Vám lékař neřekne, abyste je přestali užívat. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dříve

než

začnete

Ezetimib

Mylan

užívat,

musíte

již

dodržovat

dietu

snížení

hladiny

cholesterolu. V této dietě musíte pokračovat i při užívání přípravku Ezetimib Mylan.

Dospělí a dospívající (10 až 17 let)

Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Ezetimib Mylan 10 mg užívaná ústy jednou denně.

Ezetimib Mylan užívejte v kteroukoli denní dobu. Můžete ho užívat s jídlem nebo bez jídla.

Pokud Vám lékař předepsal Ezetimib Mylan spolu se statinem, lze oba léky užívat ve stejnou dobu.

V takovém případě si, prosím, přečtěte pokyny pro dávkování v příbalové informaci daného statinu.

Pokud Vám lékař předepsal Ezetimib Mylan spolu s kolestyraminem nebo jiným sekvestrantem

žlučových kyselin (léky snižující cholesterol), musí být Ezetimib Mylan užíván alespoň 2 hodiny

před nebo 4 hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Způsob podání

Užívejte Ezetimib Mylan v jakoukoliv denní dobu

Přípravek můžete užívat s jídlem nebo bez jídla

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ezetimib Mylan, než jste měl(a)

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ezetimib Mylan, než jste měl(a)m vyhledejte svého ošetřujícího

lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Ezetimib Mylan

Nezdvojnásobujte

následující

dávku,

abyste

nahradili

zapomenutou

dávku,

vezměte

předepsané množství přípravku Ezetimib Mylan v obvyklou dobu následující den.

Jestliže jste přestal(a) užívat Ezetimib Mylan

Nepřestávejte užívat svůj lék bez porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Strana 5

Kontaktujte svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší pohotovost v případě, že se u Vás vyskytne

některý z následujících nežádoucích účinků; frekvence jejich výskytu není známa (z

dostupných údajů ji nelze určit), ale mohou vyžadovat lékařské ošetření:

nevysvětlitelná bolest, citlivost nebo slabost svalů. Je to proto, že ve vzácných případech

mohou být svalové potíže, včetně rozpadu svalu vedoucího k postižení ledvin, závažné a

vést k potenciálně život ohrožujícímu stavu.

alergické reakce, včetně otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo krku, které mohou způsobit

obtíže při dýchání nebo polykání (vyžadující okamžitou léčbu).

zánět slinivky břišní často se silnou bolestí břicha.

žlučové kameny nebo zánět žlučníku (způsobující bolest břicha, pocit nevolnosti nebo

nevolnost).

červená vyrážka projevující se někdy lézemi terčovitého tvaru.

zánět jater (způsobující únavu, horečku, pocit nevolnosti nebo nevolnost, celkový pocit

nevolnosti, zežloutnutí kůže nebo očí, světle zbarvená stolice a tmavá moč).

Pokud se přípravek užíval samostatně, byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 uživatelů)

bolest břicha

průjem

nadýmání

pocit únavy.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 uživatelů)

zvýšení hodnot jaterních a svalových enzymů v krevních testech

kašel

trávicí potíže

pálení žáhy

nevolnost

bolest kloubů

křeče svalů

bolest krku

snížení chuti k jídlu

neurčitá bolest

bolest na hrudi

návaly horka

vysoký krevní tlak.

Pokud se přípravek užíval spolu se statinem, byly navíc hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 uživatelů)

zvýšení hodnot jaterních enzymů v krevních testech

bolest hlavy

bolest svalů.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 uživatelů)

pocit brnění

sucho v ústech

bolest žaludku, pocit nevolnosti, zvracení krve, krev ve stolici

svědění

vyrážka

kopřivka

bolest zad

svalová slabost

bolest rukou a nohou

Strana 6

neobvyklá unavenost nebo slabost

otoky, zejména rukou a nohou.

Pokud je přípravek užíván se statinem nebo bez statinu, byly hlášeny následující nežádoucí

účinky:

Není známo (frekvenci výskytu nelze z dostupných údajů určit):

závratě

alergické reakce včetně vyrážky a kopřivky

zácpa

snížení počtu trombocytů, což může způsobit podlitiny/krvácení (trombocytopenie)

pocit brnění

deprese

neobvyklá únava nebo slabost

dušnost.

Pokud se přípravek užíval spolu s fenofibrátem, byl hlášen následující nežádoucí účinek:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 uživatelů)

bolest břicha.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Ezetimib Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru, krabičce nebo

lahvičce za Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Lahvičky: Spotřebujte do 100 dnů od otevření lahvičky.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Ezetimib Mylan obsahuje

Léčivou látkou je ezetimibum. Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg.

Strana 7

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy (viz bod 2 „Ezetimib Mylan obsahuje

monohydrát

laktózy“),

natrium-lauryl-sulfát

(E487),

sodná

sůl

kroskarmelózy,

hypromelóza (E464), krospovidon (Typ B), mikrokrystalická celulóza, magnesium-stearát.

Jak Ezetimib Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Ezetimib Mylan jsou bílé nebo téměř bílé ve tvaru kapsle, se zkosenými hranami,

s vyraženým “M” na jedné straně tablety a “EE1” na druhé straně tablety.

Přípravek Ezetimib Mylan je k dispozici v blistrech obsahujících 14, 28, 30, 56, 84, 90, 98 a 100

tablet, v perforovaných jednodávkových blistrech obsahujících 30 x 1, 50 x 1, 90 x 1 tabletu nebo

v plastových lahvičkách obsahujících 14, 28, 56, 84, 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Generics [UK] Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire. EN6 1TL, Velká Británie.

Výrobce

Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko.

Mylan Hungary Kft, H-2900 Komárom, Mylan utca 1, Maďarsko.

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Belgie

Ezetimibe Mylan 10 mg tabletten

Kypr

Ezetimibe Mylan 10mg Tablets

Česká republika

Ezetimib Mylan 10 mg, tablety

Dánsko

Ezetimibe Mylan

Finsko

Ezetimibe Mylan

Francie

EZETIMIBE MYLAN 10 mg, comprimé

Německo

Ezetimib Mylan 10 mg Tabletten

Řecko

Ezetimibe Mylan 10mg Tablets

Irsko

Ezetimibe 10 mg Tablets

Itálie

Ezetimibe Mylan

Lucembursko

Ezetimibe Mylan 10 mg comprimés

Polsko

Ezetimibe Mylan

Portugalsko

Ezetimiba Mylan

Slovenská republika

Ezetimib Mylan 10 mg, tablety

Španělsko

Ezetimiba MYLAN 10 mg comprimidos EFG

Švédsko

Ezetimibe Mylan

Nizozemsko

Ezetimibe Mylan 10 mg, tabletten

Velká Británie

Ezetimibe 10 mg Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25.3.2015

Advertisement