Advertisement

EZEN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EZEN Tableta 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 98 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EZEN Tableta 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • EZETIMIB
 • Přehled produktů:
 • EZEN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 300/13-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls53198/2017

A sp.zn.sukls53194/2017

Příbalová informace: info

rmace pro pacienta

Ezen 10 mg

tablety

ezetimibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud

u Vás

vyskytne

kterýkoli

nežádoucích

účinků,

sdělte

to svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Ezen 10 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ezen 10 mg užívat

Jak se přípravek Ezen 10 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ezen 10 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ezen

10 mg a k

čemu se používá

Přípravek Ezen 10 mg je léčivý přípravek užívaný ke snižování zvýšených hladin cholesterolu.

Přípravek

Ezen

lék

užívaný

snižování

hladin

celkového

cholesterolu,

tzv.

„špatného“ cholesterolu (LDL cholesterolu) a tukových sloučenin nazývaných triglyceridy v krvi.

Navíc přípravek Ezen 10 mg zvyšuje hladiny tzv. „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterolu).

Ezetimib, léčivá látka přípravku Ezen 10 mg, snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím

traktu.

Přípravek

Ezen

zesiluje

cholesterol-snižující

účinek

statinů,

skupiny

léků,

které

snižují

cholesterol, který si vytváří Vaše tělo.

Cholesterol je jedna z mnoha tukových látek vyskytujících se v krevním řečišti. Celkový cholesterol se

skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může usazovat ve stěnách tepen a

tvořit tam pláty. Časem může nahromadění těchto plátů vést k zúžení tepen. Toto zúžení může poté

zpomalit nebo zastavit průtok krve do životně důležitých orgánů, jako jsou srdce a mozek. Zástava

průtoku krve může způsobit srdeční infarkt nebo mrtvici.

cholesterol

často

nazývá

„dobrý“

cholesterol,

protože

pomáhá

zabraňovat

špatnému

cholesterolu v usazování v tepnách, a chrání tak před srdečními onemocněními.

Další formou tuků v krvi jsou triglyceridy, které mohou zvyšovat riziko srdečních onemocnění.

Přípravek se používá u pacientů, u kterých samotná cholesterol snižující dieta nestačí ke kontrole

hladin cholesterolu. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat cholesterol snižující dietu.

Přípravek Ezen 10 mg se užívá spolu s dietou snižující cholesterol, pokud máte:

-

zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi [primární hypercholesterolémie (heterozygotní familiární a

nefamiliární)],

spolu se statinem, pokud samotný statin nedokáže dostatečně snížit hladinu

cholesterolu,

samostatně, pokud léčba statinem není vhodná nebo není dobře snášena,

-

dědičnou

chorobu

(homozygotní

familiární

hypercholesterolémii),

která

zvyšuje

hladinu

cholesterolu v krvi. Může Vám být také předepsán statin a můžete být léčeni jinou léčbou.

Pokud máte srdeční onemocnění, přípravek Ezen 10 mg v kombinaci se statiny, které se používají ke

snížení hladiny cholesterolu, snižuje riziko srdečního infarktu, cévní mozkové příhody, nutnosti

operace zvyšující průtok krve srdcem nebo hospitalizace kvůli bolesti na hrudi.

Přípravek Ezen 10 mg Vám nepomůže zhubnout.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Ezen 10 mg

užívat

Pokud užíváte přípravek Ezen 10 mg spolu se statinem, přečtěte si prosím příbalovou informaci

konkrétního statinu.

Neužívejte

přípravek

Ezen 10 mg:

-

jestliže jste alergický(á) na ezetimib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Neužívejte přípravek Ezen

10 mg spolu se statinem:

-

jestliže v současné době máte problémy s játry,

-

jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ezen 10 mg se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

-

Informujte lékaře o všech svých onemocněních, a to včetně alergií.

-

Lékař Vás musí podrobit krevním testům předtím, než začnete užívat přípravek Ezen 10 mg

spolu se statiem. Krevní testy jsou pro kontrolu Vašich jaterních funkcí.

-

Lékař Vás může dalším krevním testům podrobit poté, co začnete přípravek Ezen 10 mg spolu

se statinem užívat, aby Vám zkotroloval jaterní fukce.

Jestliže trpíte střední až závažnou poruchou funkce jater, nedoporučuje se přípravek Ezen 10 mg

užívat.

Bezpečnost

účinnost

kombinovaného

užívání

přípravku

Ezen

některých

cholesterol

snižujících léčivých přípravků, fibrátů, nebyla stanovena.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem a dospívajícím ve věku mezi 6 a 17 lety, pokud jim ho nepředepsal

odborný lékař, protože jsou k dispozici pouze omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti.Nepodávejte

tento přípravek dětem ve věku méně než 6 let, protože nejsou k dispozici žádné informace pro tuto

věkovou skupinu.

Další léčivé

přípravky

a přípravek Ezen

10 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte léky

s následujícími léčivými látkami:

-

cyklosporin (užívaný často u pacientů po transplantaci orgánů),

-

léky s léčivou látkou, která brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fenprokumon,

acenokumarol nebo fluindion (antikoagulancia),

-

kolestyramin (užívaný také ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje mechanismus účinku

přípravku Ezen 10 mg,

-

fibráty (užívané také ke snižování cholesterolu).

Těhotenství

a

kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Ezen 10 mg se statinem, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte,

že můžete být těhotná. Pokud v průběhu užívání přípravku Ezen 10 mg se statinem otěhotníte, ihned

přestaňte oba léky užívat a obraťte se na svého lékaře. Nejsou žádné zkušenosti s užíváním přípravku

Ezen 10 mg se statinem nebo bez něj v průběhu těhotenství.

Neužívejte přípravek Ezen 10 mg spolu se statinem, pokud kojíte, protože není známo, zda se léčivá

látka vylučuje do mateřského mléka. Neužívejte přípravek Ezen 10 mg bez statinu, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku Ezen 10 mg se neočekává, že by ovlivňoval Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Avšak mělo by být bráno v úvahu, že někteří pacienti mohou po požití přípravku Ezen 10 mg

pociťovat závrať.

Přípravek

Ezen 10 mg obsahuje laktosu

Přípravek Ezen 10 mg obsahuje cukr zvaný laktosa. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé

cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek

Ezen 10 mg

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Pokračujte v užívání ostatních léčivých přípravků na snižování hladiny cholesterolu, dokud Vám lékař

neřekne, že již nemáte přípravky užívat.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

-

Dříve

než

začnete

přípravek

Ezen

užívat,

musíte

držet

dietu

snížení

hladiny

cholesterolu.

-

V této cholesterol snižující dietě musíte při užívání přípravku Ezen 10 mg pokračovat.

Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Ezen 10 mg užívaná ústy jednou denně.

Přípravek Ezen 10 mg můžete užívat v kteroukoli denní dobu. Můžete jej užívat spolu s jídlem nebo

bez jídla.

Pokud Vám Váš lékař předepsal přípravek Ezen 10 mg spolu se statinem, můžete oba léčivé přípravky

užívat ve stejný čas. V tomto případě si prosím přečtěte pokyny pro dávkování v příbalové informaci

příslušného statinu.

Pokud Vám lékař předepsal přípravek Ezen 10 mg spolu s dalším léčivým přípravkem ke snižování

cholesterolu obsahujícím léčivou látku kolestyramin nebo jiným léčivým přípravkem obsahujícím

sekvestrant žlučových kyselin, musíte přípravek Ezen 10 mg užívat alespoň 2 hodiny před nebo 4

hodiny po užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Ezen 10 mg

, než jste měl(a)

Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít

přípravek

Ezen 10 mg

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, jen si vezměte předepsané

množství přípravku Ezen 10 mg v obvyklou dobu příští den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ezen 10 mg

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, protože Váš cholesterol se může znovu zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Ihned kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví náhlá nevysvětlitelná svalová

bolest,

citlivost nebo slabost

. Je to proto, že svalové potíže včetně rozpadu svalové hmoty vedoucí

k

postižení ledvin mohou být ve vzácných případech závažné a potenciálně mohou vést k život

ohrožujícímu stavu.

Při užívání byly hlášeny alergické reakce včetně otoku tváře, rtů, jazyku a/nebo hrdla, které mohou

způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním (tyto stavy vyžadují okamžitou léčbu).

Pokud byl přípravek užíván samostatně, byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

-

bolest břicha, průjem, nadýmání, pocit únavy.

Méně časté

(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

-

zvýšení některých hodnot krevních jaterních testů (hodnoty transamináz) a svalových funkcí

(CK-svalový enzym); kašel, trávicí potíže, pálení žáhy, nevolnost, bolest kloubů, svalové křeče,

bolest krku, snížení chuti k jídlu, bolest, bolest na hrudi, návaly horka, vysoký krevní tlak.

Pokud byl přípravek užíván spolu se statinem, byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté

(mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

-

zvýšení některých hodnot krevních jaterních testů (hodnoty transamináz), bolest hlavy, bolest

svalů, citlivost nebo slabost svalů.

Méně časté

(mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

-

pocit brnění, sucho v ústech, svědění, vyrážka, kopřivka, bolest zad, svalová slabost, bolest

rukou a nohou, neobvyklá unáva nebo slabost, otok zejména rukou a nohou.

Pokud byl přípravek užíván spolu s fenofibrátem, byl hlášen následující častý nežádoucí účinek: bolest

břicha.

Dále byl hlášen výskyt následujících nežádoucích účinků:

Závrať, bolest svalů, jaterní potíže, alergické reakce včetně vyrážky a kopřivky, výsev červené

vyrážky projevující se někdy lézemi (erythema multiforme), bolest svalů, citlivost nebo slabost,

rozpad svalové hmoty, žlučové kameny nebo zánět žlučníku (které mohou způsobit bolest břicha,

nevolnost, zvracení), zánět slinivky břišní často se silnou bolestí břicha, zácpa, snížení počtu krevních

buněk, které může způsobovat podlitiny/krvácení (trombocytopénii), pocit brnění, deprese, neobvyklá

unavenost nebo slabost, dušnost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak

přípravek

Ezen 10 mg

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu a blistru za

EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek zhoršení kvality.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Ezen 10 mg obsahuje

-

Léčivou látkou je ezetimibum. Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg.

-

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, natrium-lauryl-sulfát, povidon K30, sodná sůl

kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Jak přípravek

Ezen 10 mg

vypadá a co obsahuje toto balení

Ezen 10 mg jsou bílé, podlouhlé tablety o délce 8,10 mm a šířce 4,10 mm, hladké po obou stranách.

Velikost balení: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika

Výrobce

S. C. ZENTIVA, S.A., B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3, Bukurešť, 032266, Rumunsko

Tento

léčivý přípravek je ve členských státech EHP registrován pod těmito

názvy:

Česká republika

Ezen 10 mg

Bulharsko

Езен 10 mg таблетки

Francie

EZETIMIBE ZENTIVA 10 mg, comprimé

Německo

Ezetimib Zentiva 10 mg Tabletten

Maďarsko

Ezetimib-Zentiva 10 mg tabletta

Itálie

Ezetimibe Zentiva

Malta, Velká Británie

Ezetimibe 10 mg tablet

Polsko

Ezen

Portugalsko

Ezetimiba Zentiva

Slovenská republika

Ezen 10 mg

Španělsko

Ezetimiba Zentiva 10 mg comprimidos EFG

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

1. 6. 2017

19-3-2018

EZETIMIBE Tablet [Major Pharmaceuticals]

EZETIMIBE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

ZETIA (Ezetimibe) Tablet [Cardinal Health]

ZETIA (Ezetimibe) Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

VYTORIN (Ezetimibe And Simvastatin) Tablet [Merck Sharp Dohme Corp.]

VYTORIN (Ezetimibe And Simvastatin) Tablet [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

EZETIMIBE Tablet [A-S Medication Solutions]

EZETIMIBE Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

Crestor vs. Zetia

Crestor vs. Zetia

Crestor (rosuvastatin calcium) and Zetia (ezetimibe) are drugs used to lower cholesterol and fats (triglycerides) in the blood which can reduce the chances of developing problems such as heart disease and strokes that can be caused, in part, by high cholesterol levels. Crestor and Zetia belong to different drug classes

US - RxList

26-12-2017

EZETIMIBE Tablet [Ascend Laboratories, LLC]

EZETIMIBE Tablet [Ascend Laboratories, LLC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

EZETIMIBE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

EZETIMIBE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

Lipitor vs. Zetia

Lipitor vs. Zetia

Lipitor (atorvastatin) and Zetia (ezetimibe) are to treat high cholesterol. Lipitor and Zetia belong to different drug classes. Lipitor is a statin drug. Zetia is a cholesterol absorption inhibitor that works by decreasing the absorption of cholesterol from the intestine.

US - RxList

28-11-2017

EZETIMIBE AND SIMVASTATIN Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

EZETIMIBE AND SIMVASTATIN Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

Lipitor vs. Vytorin

Lipitor vs. Vytorin

Vytorin (ezetimibe and simvastatin) and Lipitor are drugs used to treat high blood cholesterol.

US - RxList

8-11-2017

ZETIA (Ezetimibe) Tablet [A-S Medication Solutions]

ZETIA (Ezetimibe) Tablet [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

EZETIMIBE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

EZETIMIBE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

29-8-2017

EZETIMIBE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

EZETIMIBE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

EZETIMIBE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

EZETIMIBE Tablet [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-8-2017

EZETIMIBE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

EZETIMIBE Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Aug 9, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

Ezetimibe

Ezetimibe

Ezetimibe is a prescription drug used as therapy with lipid altering agents and should be only one component of multiple risk factor intervention in individuals at significantly increased risk for atherosclerotic vascular disease due to hypercholesterolemia. Drug therapy is indicated as an adjunct to diet when the response to a diet restricted in saturated fat and cholesterol and other nonpharmacologic measures along has been inadequate.

US - RxList

15-6-2017

EZETIMIBE Tablet [Ohm Laboratories Inc.]

EZETIMIBE Tablet [Ohm Laboratories Inc.]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-6-2017

EZETIMIBE (Ezetimibe) Tablet [AvKARE, Inc.]

EZETIMIBE (Ezetimibe) Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jun 15, 2017 EST

US - DailyMed

14-6-2017

EZETIMIBE Tablet [Sandoz Inc]

EZETIMIBE Tablet [Sandoz Inc]

Updated Date: Jun 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

EZETIMIBE Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

EZETIMIBE Tablet [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

EZETIMIBE Tablet [Apotex Corp.]

EZETIMIBE Tablet [Apotex Corp.]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

EZETIMIBE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

EZETIMIBE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

22-5-2017

EZETIMIBE Tablet [Prasco Laboratories]

EZETIMIBE Tablet [Prasco Laboratories]

Updated Date: May 22, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement