EZEN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EZEN Tableta 10MG
 • Dávkování:
 • 10MG
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 90 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EZEN Tableta 10MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • EZETIMIB
 • Přehled produktů:
 • EZEN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 31/ 300/13-C
 • Datum autorizace:
 • 18-04-2018
 • EAN kód:
 • 8594739225206
 • Poslední aktualizace:
 • 28-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn. sukls151611/2017

Příbalová informace: informace pro pacienta

Ezen 10 mg tablety

ezetimibum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

-

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

-

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

-

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

-

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ezen a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ezen užívat

Jak se přípravek Ezen užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ezen uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Ezen a k čemu se používá

Přípravek Ezen je léčivý přípravek užívaný ke snižování zvýšených hladin cholesterolu.

Přípravek Ezen je lék užívaný ke snižování hladin celkového cholesterolu, tzv.

„špatného“ cholesterolu (LDL cholesterolu) a tukových sloučenin nazývaných triglyceridy v krvi.

Navíc přípravek Ezen zvyšuje hladiny tzv. „dobrého“ cholesterolu (HDL cholesterolu).

Ezetimib, léčivá látka přípravku Ezen, snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu.

Přípravek Ezen zesiluje cholesterol-snižující účinek statinů, skupiny léků, které snižují cholesterol,

který si vytváří Vaše tělo.

Cholesterol je jedna z mnoha tukových látek vyskytujících se v krevním řečišti. Celkový cholesterol se

skládá zejména z LDL a HDL cholesterolu.

LDL cholesterol se často nazývá „špatný“ cholesterol, protože se může usazovat ve stěnách tepen a

tvořit tam pláty. Časem může nahromadění těchto plátů vést k zúžení tepen. Toto zúžení může poté

zpomalit nebo zastavit průtok krve do životně důležitých orgánů, jako jsou srdce a mozek. Zástava

průtoku krve může způsobit srdeční infarkt nebo mrtvici.

HDL cholesterol se často nazývá „dobrý“ cholesterol, protože pomáhá zabraňovat špatnému

cholesterolu v usazování v tepnách, a chrání tak před srdečními onemocněními.

Další formou tuků v krvi jsou triglyceridy, které mohou zvyšovat riziko srdečních onemocnění.

Přípravek se používá u pacientů, u kterých samotná dieta snižující cholesterol nestačí ke kontrole

hladin cholesterolu. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat dietu snižující cholesterol .

Přípravek Ezen se užívá spolu s dietou snižující cholesterol, pokud máte:

-

zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi [primární hypercholesterolémie (heterozygotní familiární a

nefamiliární)],

spolu se statinem, pokud samotný statin nedokáže dostatečně snížit hladinu

cholesterolu,

samostatně, pokud léčba statinem není vhodná nebo není dobře snášena,

-

dědičnou chorobu (homozygotní familiární hypercholesterolémii), která zvyšuje hladinu

cholesterolu v krvi. Může Vám být také předepsán statin a můžete být léčeni jinou léčbou.

Pokud máte srdeční onemocnění, přípravek Ezen v kombinaci se statiny, které se používají ke snížení

hladiny cholesterolu, snižuje riziko srdečního infarktu, cévní mozkové příhody, nutnosti operace

zvyšující průtok krve srdcem nebo hospitalizace kvůli bolesti na hrudi.

Přípravek Ezen Vám nepomůže zhubnout.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ezen užívat

Pokud užíváte přípravek Ezen spolu se statinem, přečtěte si prosím příbalovou informaci konkrétního

statinu.

Neužívejte přípravek Ezen:

-

jestliže jste alergický(á) na ezetimib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Neužívejte přípravek Ezen spolu se statinem:

-

jestliže v současné době máte problémy s játry,

-

jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ezen se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

-

Informujte lékaře o všech svých onemocněních, a to včetně alergií.

-

Lékař Vás musí podrobit krevním testům předtím, než začnete užívat přípravek Ezen spolu se

statiem. Krevní testy jsou pro kontrolu Vašich jaterních funkcí.

-

Lékař Vás může dalším krevním testům podrobit poté, co začnete přípravek Ezen spolu se

statinem užívat, aby Vám zkotroloval jaterní fukce.

Jestliže trpíte střední až závažnou poruchou funkce jater, nedoporučuje se přípravek Ezen užívat.

Bezpečnost a účinnost kombinovaného užívání přípravku Ezen a některých léčivých přípravků

snižujících cholesterol, fibrátů, nebyla stanovena.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento přípravek dětem a dospívajícím ve věku mezi 6 a 17 lety, pokud jim ho nepředepsal

odborný lékař, protože jsou k dispozici pouze omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti. Nepodávejte

tento přípravek dětem ve věku méně než 6 let, protože nejsou k dispozici žádné informace pro tuto

věkovou skupinu.

Další léčivé přípravky a přípravek Ezen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zejména informujte svého lékaře, pokud užíváte léky

s následujícími léčivými látkami:

-

cyklosporin (užívaný často u pacientů po transplantaci orgánů),

-

léky s léčivou látkou, která brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fenprokumon,

acenokumarol nebo fluindion (antikoagulancia),

-

kolestyramin (užívaný také ke snižování cholesterolu), protože ovlivňuje mechanismus účinku

přípravku Ezen,

-

fibráty (užívané také ke snižování cholesterolu).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte přípravek Ezen se statinem, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že

můžete být těhotná. Pokud v průběhu užívání přípravku Ezen se statinem otěhotníte, ihned přestaňte

oba léky užívat a obraťte se na svého lékaře. Nejsou žádné zkušenosti s užíváním přípravku Ezen se

statinem nebo bez něj v průběhu těhotenství.

Neužívejte přípravek Ezen spolu se statinem, pokud kojíte, protože není známo, zda se léčivá látka

vylučuje do mateřského mléka. Neužívejte přípravek Ezen bez statinu, pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

U přípravku Ezen se neočekává, že by ovlivňoval Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. Avšak mělo

by být bráno v úvahu, že někteří pacienti mohou po požití přípravku Ezen pociťovat závrať.

Přípravek Ezen obsahuje laktosu a sodík

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Ezen užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Pokračujte v užívání ostatních léčivých přípravků na snižování hladiny cholesterolu, dokud Vám lékař

neřekne, že již nemáte přípravky užívat.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

-

Dříve než začnete přípravek Ezen užívat, musíte držet dietu na snížení hladiny cholesterolu.

-

V této cholesterol snižující dietě musíte při užívání přípravku Ezen pokračovat.

Doporučená dávka je jedna tableta přípravku Ezen užívaná ústy jednou denně.

Přípravek Ezen můžete užívat v kteroukoli denní dobu. Můžete jej užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Pokud Vám Váš lékař předepsal přípravek Ezen spolu se statinem, můžete oba léčivé přípravky užívat

ve stejný čas. V tomto případě si prosím přečtěte pokyny pro dávkování v příbalové informaci

příslušného statinu.

Pokud Vám lékař předepsal přípravek Ezen spolu s dalším léčivým přípravkem ke snižování

cholesterolu obsahujícím léčivou látku kolestyramin nebo jiným léčivým přípravkem obsahujícím

sekvestrant žlučových kyselin, musíte přípravek Ezen užívat alespoň 2 hodiny před nebo 4 hodiny po

užití sekvestrantu žlučových kyselin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ezen, než jste měl(a)

Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ezen

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, jen si vezměte předepsané

množství přípravku Ezen v obvyklou dobu příští den.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ezen

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, protože Váš cholesterol se může znovu zvýšit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Ihned kontaktujte svého lékaře, pokud se u Vás objeví náhlá nevysvětlitelná svalová bolest,

citlivost nebo slabost. Je to proto, že svalové potíže včetně rozpadu svalové hmoty vedoucí

k postižení ledvin mohou být ve vzácných případech závažné a potenciálně mohou vést k život

ohrožujícímu stavu.

Při užívání byly hlášeny alergické reakce včetně otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou

způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním (tyto stavy vyžadují okamžitou léčbu).

Pokud byl přípravek užíván samostatně, byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

-

bolest břicha, průjem, nadýmání, pocit únavy.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

-

zvýšení některých hodnot krevních jaterních testů (hodnoty transamináz) a svalových funkcí

(CK-svalový enzym); kašel, trávicí potíže, pálení žáhy, nevolnost, bolest kloubů, svalové křeče,

bolest krku, snížení chuti k jídlu, bolest, bolest na hrudi, návaly horka, vysoký krevní tlak.

Pokud byl přípravek užíván spolu se statinem, byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů)

-

zvýšení některých hodnot krevních jaterních testů (hodnoty transamináz), bolest hlavy, bolest

svalů, citlivost nebo slabost svalů.

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů)

-

pocit brnění, sucho v ústech, svědění, vyrážka, kopřivka, bolest zad, svalová slabost, bolest

rukou a nohou, neobvyklá unáva nebo slabost, otok zejména rukou a nohou.

Pokud byl přípravek užíván spolu s fenofibrátem, byl hlášen následující častý nežádoucí účinek: bolest

břicha.

Dále byl hlášen výskyt následujících nežádoucích účinků:

Závrať, bolest svalů, jaterní potíže, alergické reakce včetně vyrážky a kopřivky, výsev červené

vyrážky projevující se někdy lézemi (erythema multiforme), bolest svalů, citlivost nebo slabost,

rozpad svalové hmoty, žlučové kameny nebo zánět žlučníku (které mohou způsobit bolest břicha,

nevolnost, zvracení), zánět slinivky břišní často se silnou bolestí břicha, zácpa, snížení počtu krevních

buněk, které může způsobovat podlitiny/krvácení (trombocytopénii), pocit brnění, deprese, neobvyklá

unavenost nebo slabost, dušnost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek Ezen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na vnějším obalu a blistru za

EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek zhoršení kvality.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ezen obsahuje

-

Léčivou látkou je ezetimibum. Jedna tableta obsahuje ezetimibum 10 mg.

-

Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, natrium-lauryl-sulfát, povidon K30, sodná sůl

kroskarmelosy, magnesium-stearát.

Jak přípravek Ezen vypadá a co obsahuje toto balení

Ezen jsou bílé, podlouhlé tablety o délce 8,10 mm a šířce 4,10 mm, hladké po obou stranách.

Velikost balení: 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

S. C. ZENTIVA, S.A., B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3, Bukurešť, 032266, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je ve členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Ezen

Bulharsko

Езен 10 mg таблетки

Francie

EZETIMIBE ZENTIVA 10 mg, comprimé

Německo

Ezetimib Zentiva 10 mg Tabletten

Maďarsko

Ezetimib-Zentiva 10 mg tabletta

Itálie

Ezetimibe Zentiva

Malta, Velká Británie

Ezetimibe 10 mg tablet

Polsko

Ezen

Portugalsko

Ezetimiba Zentiva

Slovenská republika

Ezen 10 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23. 5. 2018

9-10-2018

Chinolonová a fluorochinolonová antibiotika - omezení používání

Chinolonová a fluorochinolonová antibiotika - omezení používání

SÚKL informuje o nových doporučeních, která vzešla z přehodnocení invalidizujících a dlouhodobě přetrvávajících nežádoucích účinků.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

20-6-2018

Informace SÚKL

Informace SÚKL

Informace o omezení dostupnosti služby pro nahlížení do dokumentace správních řízení

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

15-6-2018

Esmya – nová opatření k omezení vzácného, ale závažného poškození jater

Esmya – nová opatření k omezení vzácného, ale závažného poškození jater

Závěrem evropského přehodnocení jsou nová opatření pro používání přípravku Esmya.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

13-6-2018

Keytruda a Tecentriq – omezení používání v léčbě rakoviny močového měchýře

Keytruda a Tecentriq – omezení používání v léčbě rakoviny močového měchýře

SÚKL informuje o tom, že Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučila omezení používání přípravků Keytruda a Tecentriq u některých pacientů na základě dat ukazujících kratší dobu přežití.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.