Advertisement

EXPLEMED RAPID

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EXPLEMED RAPID Tableta dispergovatelná v ústech 30MG
 • Dávkování:
 • 30MG
 • Léková forma:
 • Tableta dispergovatelná v ústech
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 56 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EXPLEMED RAPID Tableta dispergovatelná v ústech 30MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ARIPIPRAZOL
 • Přehled produktů:
 • EXPLEMED RAPID

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 68/ 339/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Stránka 1 z 7

sp.zn. sukls181498/2016

a k sp.zn. sukls181493/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Explemed Rapid 5 mg

Explemed Rapid 10 mg

Explemed Rapid 15 mg

Explemed Rapid 30 mg

tablety dispergovatelné v ústech

aripiprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud

Vás

vyskytne

kterýkoli

z nežádoucích

účinků,

sdělte

svému

lékaři

nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Explemed Rapid a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Explemed Rapid užívat

Jak se Explemed Rapid užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Explemed Rapid uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Explemed Rapid a k čemu se používá

Explemed Rapid obsahuje léčivou látku aripiprazol a patří do skupiny léků, které se označují jako

antipsychotika. Je používán k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 15 let a starších, kteří trpí

nemocí

charakterizovanou

příznaky,

jako

jsou

slyšení,

vidění

cítění

věcí,

které

neexistují,

podezřívavost, bludy, nesouvislá řeč, poruchy chování a emocionální oploštění. Lidé s těmito obtížemi

se mohou také cítit depresivní, provinilí, úzkostní nebo nervózní.

Explemed Rapid se užívá k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 13 let a starších, kteří trpí stavem,

jehož příznaky jsou pocit povznesené nálady, pocit nadměrného množství energie, mnohem menší

potřeba spánku než obvykle, překotná řeč a myšlenky a někdy výrazná podrážděnost. U dospělých

také zabraňuje znovuobjevení tohoto stavu u těch pacientů, kteří již reagovali na léčbu aripiprazolem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Explemed Rapid užívat

Neužívejte Explemed Rapid:

jestliže jste alergický(á) na aripiprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Explemed Rapid se poraďte se svým lékařem, pokud máte

vysokou hladinu cukru v krvi (charakterizovanou příznaky jako je nadměrná žízeň, močení velkého

množství moči, zvýšená chuť k jídlu a pocity slabosti) nebo výskyt cukrovky v rodině

záchvaty

Stránka 2 z 7

samovolné, nepravidelné svalové záškuby, zejména v obličeji

kardiovaskulární

chorobu

(onemocnění

srdce

nebo

cév),

výskyt

kardiovaskulární

choroby

v rodině, cévní mozkovou příhodu nebo přechodnou („malou“) cévní mozkovou příhodu,

abnormální krevní tlak

krevní

sraženiny,

nebo

výskyt

krevních

sraženin

v rodině,

protože

antipsychotika

mívají

spojitost s tvorbou krevních sraženin

zkušenost s nadměrným hráčstvím v minulosti

Pokud si všimnete, že přibíráte na váze, objevují se u vás neobvyklé pohyby nebo spavost, které Vám

brání vykonávat běžné denní činnosti, máte potíže s polykáním nebo alergické příznaky, informujte o

tom svého lékaře.

Jste-li starší pacient trpící demencí (ztráta paměti a jiných duševních schopností), informujte Vy nebo

Váš pečovatel/příbuzný informovat Vašeho lékaře, jestliže jste někdy prodělal(a) cévní mozkovou

příhodu nebo „malou“ cévní mozkovou příhodu.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud máte myšlenky nebo pocity, že byste si chtěl(a) ublížit.

Během léčby aripiprazolem byly hlášeny sebevražedné myšlenky a chování.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud zaznamenáte svalovou ztuhlost nebo neohebnost s vysokou

teplotou, pocení, změněný duševní stav nebo velmi rychlý či nepravidelný srdeční tep.

Děti a dospívající

Tento přípravek není určen k užívání u dětí a dospívajících mladších 13 let. Není známo, zda je u

těchto pacientů bezpečný a účinný.

Další léčivé přípravky a Explemed Rapid

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky na snížení krevního tlaku: Explemed Rapid může zvýšit účinek léků užívaných ke snížení

krevního tlaku. Určitě svého lékaře informujte o tom, že užíváte léky ke kontrole Vašeho krevního

tlaku.

Užívání přípravku Explemed Rapid s některými léky může vyžadovat změnu dávkování přípravku

Explemed Rapid. Je obzvlášť důležité informovat svého lékaře o tom, že užíváte:

léky upravující srdeční rytmus

antidepresiva nebo rostlinné přípravky používané k léčbě deprese a úzkosti

léky k léčbě plísní

určité léky k léčbě infekce HIV

protikřečové léky používané k léčbě epilepsie

Léky, které zvyšují hladinu serotoninu: triptany, tramadol, tryptofan, selektivní inhibitory zpětného

vychytávání

serotoninu

[SSRI

(jako

paroxetin

fluoxetin)],

tricyklická

antidepresiva

(jako

klomipramin,

amitriptylin),

pethidin,

třezalka

tečkovaná

venlafaxin.

Tyto

léky

zvyšují

riziko

nežádoucích účinků. Pokud se u Vás objeví při užívání některého z těchto léků současně s přípravkem

Explemed Rapid jakýkoliv neobvyklý příznak, obraťte se na svého lékaře.

Explemed Rapid s jídlem, pitím a alkoholem

Explemed lze užívat bez ohledu na jídlo.

Je třeba se vyvarovat konzumaci alkoholu.

Těhotenství, kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Následující příznaky se mohou objevit u novorozenců, jejichž matky užívaly aripiprazol v posledním

Stránka 3 z 7

trimestru (posledních třech měsících těhotenství): třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, ospalost,

rozrušení, dýchací potíže a potíže při kojení. Jestliže se u dítěte objeví kterýkoliv z těchto příznaků,

obraťte se na svého lékaře.

Informujte okamžitě svého lékaře, jestliže kojíte.

Jestliže užíváte přípravek Explemed Rapid, nemáte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, dokud nevíte, jak na Vás

Explemed Rapid působí.

Explemed Rapid obsahuje fruktosu

Jedna

dispergovatelná

tableta

přípravku

Explemed

Rapid

5 mg

obsahuje

5 mg

fruktosy,

jedna

dispergovatelná

tableta

přípravku

Explemed

Rapid

10 mg

obsahuje

10 mg

fruktosy,

jedna

dispergovatelná

tableta

přípravku

Explemed

Rapid

15 mg

obsahuje

15 mg

fruktosy,

jedna

dispergovatelná tableta přípravku Explemed Rapid 30 mg obsahuje 30 mg fruktosy.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

Může být škodlivý na zuby.

3.

Jak se Explemed Rapid užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku u dospělých je 15 mg jednou denně. Lékař Vám však

může

předepsat nižší nebo vyšší dávku, až do maximálně 30 mg jednou denně.

Použití u dětí a dospívajících starších 13 let:

Léčba aripiprazolem se zahajuje nižší dávkou, ale může být postupně zvýšena na doporučenou dávku

u dospívajících 10 mg jednou denně. Váš lékař Vám však může předepsat nižší nebo vyšší dávku, až

do maximálně 30 mg jednou denně.

Jelikož u tablet není možné získat nižší dávku než 5 mg aripiprazolu, může lékař pro tento účel

předepsat perorální roztok (tekutina podávaná ústy) obsahující aripiprazol.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Explemed Rapid je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to

svému lékaři nebo lékárníkovi.

Snažte se užívat tabletu přípravku Explemed Rapid každý den ve stejnou dobu. Nezáleží na tom, zda ji

užijete s jídlem nebo bez něj. Vždy tabletu zapijte vodou a spolkněte ji vcelku.

Postup otevírání

Neotevírejte blistr dříve, než budete připraven(a) užít tabletu. Neprotlačujte tabletu přes fólii, protože

může dojít k jejímu poškození.

Oddělte jeden dílek (s tabletou) z blistru. Pro vyjmutí tablety odloupněte pečlivě fólii a pak jemně

vytlačte tabletu z blistru. Okamžitě po otevření blistru vyjměte tabletu suchou rukou a celou ji položte

do úst na jazyk.

Dojde

k okamžitému

rozpuštění

tablety

slinami.

Tableta

dispergovatelná

v ústech se

může

užít

s tekutinou nebo bez ní.

Můžete také tabletu rozpustit ve vodě a vzniklou suspenzi vypít.

Stránka 4 z 7

I když se cítíte lépe, neměňte denní dávku nebo nepřerušujte užívání přípravku Explemed Rapid

dříve, než se poradíte se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Explemed Rapid, než jste měl(a)

Jestliže si uvědomíte, že jste užil(a) více tablet přípravku Explemed Rapid, než Vám doporučil Váš

lékař (nebo požije-li někdo jiný tablety přípravku Explemed

Rapid), kontaktujte přímo svého lékaře.

Nemůžete-li se spojit se svým lékařem, navštivte nejbližší nemocnici a vezměte balení léku s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Explemed Rapid

Když zapomenete dávku užít, užijte ji co nejdříve po tom, co si to uvědomíte, ale neberte si dvě dávky

v jednom dni.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Explemed Rapid

Nepřerušujte léčbu jen proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste pokračoval(a) v podávání přípravku

Explemed

Rapid tablety dispergovatelné v ústech tak dlouho, jak Vám sdělil lékař.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

diabetes mellitus (cukrovka),

poruchy spánku,

pocit úzkosti,

pocit neklidu a neschopnost zůstat bez hnutí, neschopnost klidně sedět,

nekontrolované záškuby, trhavé nebo svíjivé pohyby, neklidné nohy,

třes,

bolest hlavy,

únava,

ospalost,

točení hlavy,

třes a rozmazané vidění,

snížený počet stolic nebo obtíže s vyprazdňováním stolice,

poruchy trávení,

nevolnost,

více slin v ústech, než je normální,

zvracení,

pocit únavy.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

zvýšené hladiny hormonu prolaktinu v krvi,

příliš vysoké hladiny cukru v krvi,

deprese,

změněný nebo zvýšený sexuální zájem,

nekontrolované pohyby úst, jazyka a končetin (tardivní dyskineze),

svalová porucha způsobující kroutivé pohyby (dystonie),

dvojité vidění,

rychlý srdeční tep,

pokles krevního tlaku při postavení, který způsobuje závratě, točení hlavy nebo mdloby,

škytavka

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny poté, co byl aripiprazol uveden na trh, avšak četnost jejich

Stránka 5 z 7

výskytu není známá (četnost z dostupných údajů nelze určit):

nízké hladiny bílých krvinek,

nízké hladiny krevních destiček,

alergická reakce (tj. otok úst, otok jazyka, obličeje a krku, svědění, kopřivka);

nástup nebo zhoršení cukrovky, ketoacidóza (ketolátky v krvi a moči) nebo kóma (bezvědomí),

vysoká hladina cukru v krvi,

nedostatek sodíku v krvi,

nechutenství (anorexie),

snížení tělesné hmotnosti,

zvýšení tělesné hmotnosti,

myšlenky na sebevraždu, pokus o sebevraždu a sebevražda,

nadměrné hráčství,

pocit agresivity,

neklid,

nervozita,

kombinace

horečky,

svalové

ztuhlosti,

zrychleného

dýchání,

pocení,

sníženého

vědomí

náhlých změn krevního tlaku a tepové frekvence, mdloby (neuroleptický maligní syndrom),

epileptický záchvat,

serotoninový

syndrom

(reakce,

která

může

způsobit

pocity

velkého

štěstí,

ospalosti,

nemotornosti, neklidu, pocit opilosti, horečku, pocení nebo ztuhlé svaly),

poruchy řeči,

náhlé nevysvětlitelné úmrtí,

život ohrožující nepravidelný srdeční tep,

srdeční záchvat,

zpomalený srdeční tep,

krevní sraženiny v žílách zejména v nohách (příznaky zahrnují otok, bolest a zčervenání nohy),

které se mohou krevním řečištěm dostat do plic a způsobit bolest na hrudi a dýchací potíže

(pokud si všimnete jakéhokoli příznaku, vyhledejte okamžitě lékaře),

vysoký krevní tlak,

mdloby,

náhodné vdechnutí jídla s rizikem vzniku zápalu plic (plicní infekce),

stažení svalů v okolí hlasivek,

zánět slinivky břišní,

obtížné polykání,

průjem,

nepříjemné pocity v břiše,

nepříjemné pocity v žaludku,

selhání jater,

zánět jater,

zežloutnutí kůže a očního bělma,

hlášené změny hodnot jaterních testů,

kožní vyrážka,

citlivost na světlo,

plešatost,

nadměrné pocení,

abnormální svalové selhání, které může vést k problémům s ledvinami,

svalová bolest,

ztuhlost,

mimovolní únik moči (inkontinence),

těžkosti s vyprazdňováním moči,

abstinenční syndrom u novorozených dětí v případě užívání během těhotenství,

prodloužená a/nebo bolestivá erekce,

potíže s regulací tělesné teploty nebo přehřátí,

bolest na hrudi,

pocení rukou, kotníků nebo chodidel,

v krevních testech: kolísající hladina cukru v krvi, zvýšený glykosylovaný hemoglobin.

Stránka 6 z 7

U starších pacientů trpících demencí bylo hlášeno více smrtelných případů, když užívali aripiprazol.

Kromě toho byly zaznamenány případy cévní mozkové příhody nebo “malé“ cévní mozkové příhody.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Dospívající ve věku 13 let a starší měli podobné nežádoucí účinky a podobnou četnost výskytu jako

dospělí, kromě ospalosti, nekontrolovaných záškubů nebo trhavých pohybů, neklidu a únavy, jež byly

velmi časté (více než 1 z 10 pacientů), a často se vyskytla bolest v horní části břicha, sucho v ústech,

zvýšená

srdeční

frekvence,

zvýšení

tělesné

hmotnosti,

zvýšená

chuť

k jídlu,

svalové

záškuby,

nekontrolované pohyby končetin a závratě, zejména při vstávání z lehu nebo sedu (více než 1 ze

100 pacientů).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením

nežádoucích

účinků

můžete

přispět

k získání

více

informací

bezpečnosti

tohoto

přípravku.

5.

Jak Explemed uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a

blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Explemed Rapid obsahuje

Léčivou látkou je aripiprazolum.

Explemed Rapid 5 mg

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 5 mg.

Explemed Rapid 10 mg

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 10 mg.

Explemed Rapid 15 mg

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 15 mg.

Explemed Rapid 30 mg

Jedna tableta obsahuje aripiprazolum 30 mg.

Dalšími

složkami

jsou

mikrokrystalická

celulosa,

mannitol,

fruktosa,

nízko

substituovaná

hydroxypropylcelulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium stearát

Jak Explemed Rapid vypadá a co obsahuje toto balení

Stránka 7 z 7

Explemed Rapid 5 mg: bílé nebo téměř bílé, homogenní nebo slabě tečkované, kulaté, ploché tablety

dispergovatelné v ústech se zkosenými hranami, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s označením E

na obou stranách. Průměr tablety je asi 5,5 mm.

Explemed Rapid 10 mg: bílé nebo téměř bílé, homogenní nebo slabě tečkované, kulaté, ploché tablety

dispergovatelné v ústech se zkosenými hranami, bez zápachu nebo téměř zápachu s označením E a

565 na jedné straně a bez označení na straně druhé. Průměr tablety je asi 8 mm.

Explemed Rapid 15 mg: bílé nebo téměř bílé, homogenní nebo slabě tečkované, kulaté, ploché tablety

dispergovatelné v ústech se zkosenými hranami, bez zápachu nebo téměř bez zápachu, s označením E

a 566 na jedné straně a bez označení na straně druhé. Průměr tablety je asi 9 mm.

Explemed Rapid 30 mg: bílé nebo téměř bílé, homogenní nebo slabě tečkované, kulaté, ploché tablety

dispergovatelné v ústech se zkosenými hranami, bez zápachu nebo téměř zápachu s označením E a

567 na jedné straně a bez označení na straně druhé. Průměr tablety je asi 12 mm.

Balení:

4x7, 8x7 nebo 12x7 tablet dispergovatelných v ústech v OPA/Al/PVC//PET/Al blistru v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

EGIS Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.

Maďarsko

Výrobce

Egis Pharmaceuticals PLC

1165 Budapešť, Bökényföldi út 118-120.

Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Maďarsko

Explemed Rapid 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg szájban diszpergálódó tabletta

Bulharsko

Експлемед Рапид 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg таблетки, диспергиращи се

в устата

Česká Republika

Explemed Rapid 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg

Polsko

Explemed Rapid

Rumunsko

Explemed Rapid 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg comprimate orodispersabile

Slovenská republika

Explemed Rapid 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.8.2016

14-11-2017

FDA approves pill with sensor that digitally tracks if patients have ingested their medication

FDA approves pill with sensor that digitally tracks if patients have ingested their medication

The U.S. Food and Drug Administration today approved the first drug in the U.S. with a digital ingestion tracking system. Abilify MyCite (aripiprazole tablets with sensor) has an ingestible sensor embedded in the pill that records that the medication was taken. The product is approved for the treatment of schizophrenia, acute treatment of manic and mixed episodes associated with bipolar I disorder and for use as an add-on treatment for depression in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-3-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [NorthStar RxLLC]

ARIPIPRAZOLE Tablet [NorthStar RxLLC]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Macleods Pharmaceuticals Limited]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

Lamictal vs. Abilify

Lamictal vs. Abilify

Lamictal (lamotrigine) and Abilify (aripiprazole) are used to treat bipolar disorders. Lamictal is also used alone or in combination with other anti-seizure medications for treating certain types of seizures. Abilify is also used to treat schizophrenia, mania, depression, bipolar disorders, autistic disorder, and some irritable behavior disorders. Lamictal and Abilify belong to different drug classes. Lamictal is an anticonvulsant (anti-seizure) and Abilify is an antipsychotic.

US - RxList

23-2-2018

ABILIFY (Aripiprazole) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ABILIFY (Aripiprazole) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

ARIPIPRAZOLE Solution [Lannett Company, Inc.]

ARIPIPRAZOLE Solution [Lannett Company, Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

ARIPIPRAZOLE (Aripiprazole) Tablet [AvPAK]

ARIPIPRAZOLE (Aripiprazole) Tablet [AvPAK]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aurobindo Pharma Limited]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Ajanta Pharma Limited]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Ajanta Pharma Limited]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

31-1-2018

ABILIFY MYCITE (Aripiprazole) Tablet [Otsuka America Pharmaceutical, Inc.]

ABILIFY MYCITE (Aripiprazole) Tablet [Otsuka America Pharmaceutical, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

Abilify vs. Seroquel

Abilify vs. Seroquel

Abilify (aripiprazole) and Seroquel (quetiapine) are psychotropic medications used to treat schizophrenia, major depression, and bipolar disorder.

US - RxList

30-1-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [Proficient Rx LP]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

ARIPIPRAZOLE Tablet [AvKARE, Inc.]

ARIPIPRAZOLE Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

21-12-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Atlantic Biologicals Corps]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Atlantic Biologicals Corps]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Solco Healthcare U.S., LLC]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

Aripiprazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Aripiprazole Accord (Accord Healthcare Limited)

Aripiprazole Accord (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7766 of Fri, 17 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Oct 31, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

Abilify vs. Invega

Abilify vs. Invega

Abilify (aripiprazole) and Invega (paliperidone) are antipsychotic drugs used to treat schizophrenia.

US - RxList

10-10-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [American Health Packaging]

ARIPIPRAZOLE Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

6-10-2017

ARIPIPRAZOLE (Aripiprazole) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ARIPIPRAZOLE (Aripiprazole) Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Oct 6, 2017 EST

US - DailyMed

22-8-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ARIPIPRAZOLE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Aug 22, 2017 EST

US - DailyMed

17-8-2017

Abilify (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.)

Abilify (Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd.)

Abilify (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)5605 of Thu, 17 Aug 2017

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Alembic Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

Aripiprazole Mylan Pharma (Mylan S.A.S)

Aripiprazole Mylan Pharma (Mylan S.A.S)

Aripiprazole Mylan Pharma (Active substance: aripiprazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 5436 of Fri, 28 Jul 2017

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating [Trigen Laboratories, LLC]

ARIPIPRAZOLE Tablet, Orally Disintegrating [Trigen Laboratories, LLC]

Updated Date: Jul 5, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

FDA Approves Longer-Acting Aripiprazole for Schizophrenia

FDA Approves Longer-Acting Aripiprazole for Schizophrenia

The US Food and Drug Administration (FDA) has approved a 2-month dose of aripiprazole lauroxil (Aristada, Alkermes) extended-release injectable suspension for the treatment of schizophrenia.

US - RxList

23-5-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: May 23, 2017 EST

US - DailyMed

17-5-2017

Aripiprazole

Aripiprazole

Aripiprazole is a prescription medication used in treatment of schizophrenia, bipolar mania, and major depressive disorder. Learn about side effects, drug interactions, dosages, warnings, and more.

US - RxList

30-3-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

ARIPIPRAZOLE Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2017 EST

US - DailyMed

29-3-2017

Abilify (aripiprazole)

Abilify (aripiprazole)

Title: Abilify (aripiprazole)Category: MedicationsCreated: 2/17/2004 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/29/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-3-2017

ARIPIPRAZOLE Tablet

ARIPIPRAZOLE Tablet

Updated Date: Mar 23, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement