Exflow

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Exflow 10 mg/g
 • Léková forma:
 • Perorální prášek
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Exflow 10 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata, kur domácí, krůty, kachny, telata
 • Terapeutické oblasti:
 • Mukolytika
 • Přehled produktů:
 • 9904933 - 1 x 500 g - sáček - -; 9904934 - 1 x 1 kg - sáček - -; 9904935 - 1 x 2.5 kg - sáček - -; 9904936 - 1 x 5 kg - sáček - -; 9904937 - 1 x 500 g - láhev - plast; 9904938 - 1 x 1 kg - láhev - plast

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/027/16-C
 • Datum autorizace:
 • 06-04-2016
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍLOHA III

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = etiketa

Exflow 10 mg/g prášek pro podání v pitné vodě pro skot (telata), prasata, kura domácího,

krůty a kachny

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Santé Animale, 10 Avenue de La Ballastière, 33500 Libourne, Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Laboratoires BIOVE, 3 rue de lorraine, 62510 Arques, Francie

Ceva Santé Animale, Boulevard de la Communication, Zone Autoroutière, 53950 Louverne, Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Exflow 10 mg/g prášek pro podání v pitné vodě pro skot (telata), prasata, kura domácího, krůty

a kachny

Bromhexini hydrochloridum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý gram obsahuje:

Léčivo:

Bromhexinum

9,11 mg

(ut bromhexini hydrochloridum 10,00 mg)

Prášek pro podání v pitné vodě.

Bílý až slabě béžový prášek.

4.

INDIKACE

Mukolytická léčba při nahromadění hlenu v dýchacích cestách.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě edému plic.

V případě těžkých infekcí vyvolaných plicními červy se smí léčivo používat až po uplynutí 3 dnů

po zahájení léčby anthelmintiky.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (telata), prasata, kur domácí, krůty a kachny.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro perorální podání.

0,45 mg bromhexinu/kg ž. hm. denně, což odpovídá 5 g přípravku/100 kg ž. hm./den po dobu 3 až 10

po sobě následujících dnů. Přípravek se podává v pitné vodě.

K zajištění správného dávkování musí být

odpovídajícím způsobem upravena

koncentrace

bromhexinu.

K výpočtu potřebné koncentrace lze použít následující vzorec (v mg přípravku na litr pitné vody):

50 mg přípravku/kg ž. hm./den

průměrná živá hmotnost (kg) ošetřovaných zvířat

________________________________________ = …mg přípravku/l pitné vody

Průměrná denní spotřeba vody (l/zvíře)

Potřebné množství přípravku musí být odváženo s maximální možnou přesností za použití váhy, která

má k tomuto účelu vhodně dělenou stupnicí.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Doporučení pro ředění:

Připravte si do nádoby příslušné množství vody.

Za stálého míchání roztoku přidávejte přípravek do vody.

Roztok připravujte s použitím čerstvé vody bezprostředně před jeho použitím.

Při použití automatického dávkovacího zařízení nastavte čerpadlo na hodnotu mezi 1% až 5% a

upravte podle nastavení objem přípravku. Nepoužívejte nastavení dávkovacího čerpadla pod hodnotou

Při použití zásobníku pitné vody se doporučuje připravit si zásobní roztok o koncentraci nejméně 1 g

přípravku/l a naředit jej do cílové konečné koncentrace.

Rozpustnost přípravku byla hodnocena pro maximální koncentraci 100 g/l při 20 °C.

Vypněte přívod vody do zásobníku, dokud není medikovaný roztok zcela spotřebován.

Například:

Připravte zásobní roztok o koncentraci 1 g přípravku/l, nařeďte jej na 1/3, čímž získáte medikovaný

roztok obsahující 0,33 g prášku/l, což odpovídá 1 g prášku /3 l.

Při použití u prasat, pokud se přípravek podává v mokrém či vlhčeném krmivu, nejprve rozpusťte

přípravek ve vodě a teprve poté přidejte krmivo. Podání v krmivu musí být omezeno na individuální

léčbu nebo na léčbu malých skupin zvířat. Přípravek musí být ihned spotřebován. Je třeba věnovat

pozornost tomu, aby byla podaná dávka zcela spotřebována.

Příjem medikované vody závisí na klinickém stavu zvířat.

Všechna nepoužitá medikovaná voda musí být po uplynutí 24 hodin zlikvidovaná.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Skot (telata)

Maso: 2 dny

Nepoužívat u krav, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Prasata

Maso: Bez ochranných lhůt.

Kur domácí, krůty a kachny

Maso: Bez ochranných lhůt.

Nepoužívat u ptáků, jejichž vejce jsou určena pro lidskou spotřebu, v průběhu snášky a 4 týdny před

začátkem snášky.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě: 24 hodin.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě

po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Upozornění pro uživatele

Lidé se známou přecitlivělostí na bromhexin nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout

kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Zabraňte kontaktu s kůží a očima.

V případě náhodného kontaktu s očima vypláchněte zasažené oko velkým množstvím čisté tekoucí

vody.

Po použití si umyjte ruce a potřísněnou kůži.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Při použití doporučené dávky nepodaly studie na laboratorních zvířatech důkaz o fetotoxických

účincích nebo účincích na plodnost. Tyto účinky však nebyly hodnoceny ve zvláštních studiích

provedených na cílových druzích zvířat.

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Přípravek lze používat společně s antibiotiky nebo sulfonamidy a léčivy s bronchodilatačním

účinkem.

Bromhexin mění distribuci antibiotik v organismu a zvyšuje jejich koncentraci v dýchacím systému

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota) pokud je to nutné

Nejsou známy.

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Sáčky s 500 g, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg

Nádoba s 500 g, 1 kg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/027/16-C

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Číslo šarže:

EXP: