EUTHASOL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EUTHASOL 400 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EUTHASOL 400 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, koně, poníci, prasata, psi, kočky
 • Terapeutické oblasti:
 • Barbituráty
 • Přehled produktů:
 • 9902014 - 1 x 100 ml - injekční lahvička - sklo; 9902015 - 1 x 250 ml - injekční lahvička - sklo; 9904647 - 1 x 100 ml - injekční lahvička - sklo; 9904648 - 1 x 250 ml - injekční lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/119/12-C
 • Datum autorizace:
 • 26-11-2012
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Držitel rozhodnutí o registraci:

LeVet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Produlab Pharma B.V., Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Nizozemí

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EUTHASOL 400 mg/ml injekční roztok

Pentobarbitalum natricum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml přípravku obsahuje:

Léčivá látka:

Pentobarbitalum natricum 400 mg (což odpovídá 364,6 mg pentobarbitalu)

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E1519)

4.

INDIKACE

Eutanazie.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Po ztrátě vědomí se občas mohou objevit následující příznaky:

škytavka, vzdychání, vibrující nozdry a pohyb tlap/běhů.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, koně, poníci a prasata, která nejsou určena k jatečným účelům, psi a kočky.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Intravenózní nebo intrakardiální podání.

Pes, kočka

100-200 mg pentobarbitalu sodného na kilogram živé hmotnosti, rychle

intravenózně nebo intrakardiálně

Kráva

50 mg pentobarbitalu sodného na kilogram živé hmotnosti, rychle intravenózně

(katetrem)

Kůň, poník

50 mg pentobarbitalu sodného na kilogram živé hmotnosti, rychle intravenózně

(katetrem)

Prase

100-200 mg pentobarbitalu sodného na kilogram živé hmotnosti, rychle

intravenózně

Sele

100-200 mg pentobarbitalu sodného na kilogram živé hmotnosti, rychle

intravenózně nebo intrakardiálně

Intrakardiální injekční podání je přípustné pouze po silné sedaci nebo anestezii.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Asi deset minut po podání ověřte, zda zvíře znovu nejeví známky života (dýchání, srdeční činnost,

rohovkový reflex atd.). Klinické pokusy prokázaly, že k tomu může občas dojít. V takovém případě se

doporučuje znovu podat poloviční nebo celou předepsanou dávku.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Pentobarbital je potencionálně toxický pro člověka s hypnotickými a sedativními účinky. Může být

sorbován dermálně i orálně. Zvláštní pozornost by měla být věnována předcházení náhodnému

samopodání injekce.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, pozření, potřísnění kůže nebo

očí vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

NEŘIĎTE MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k útlumu (sedaci).

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem je nezbytné IHNED vyhledat

lékařskou pomoc a informovat ošetřujícího lékaře o otravě barbituráty.

V případě náhodného potřísnění kůže, okamžitě umyjte zasažené místo velkým množstvím vody.

V případě náhodného zasažení očí, oči ihned vypláchněte velkým množstvím pitné vody a vyhledejte

lékařskou pomoc.

V případě náhodného požití, vypláchněte ústa a vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky

skládající se z nepropustných rukavic.

Lidé se známou přecitlivělostí na pentobarbital by se měly vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem nebo přípravek podávat obezřetně.

Pro lékaře: koncentrace pentobarbituralu v přípravku je tak velká, že při již malém množství náhodně

aplikovaného přípravku v dávce 1 ml na dospělého člověka může dojít k poruše centrální nervové

soustavy. Dávka pentobarbituralu sodného v množství 1g (což odpovídá 2,5 ml přípravku) je udávána

jako smrtelná pro člověka. Ošetření by mělo být podpůrné se zaměřením na udržení dýchání a

intenzivní terapii.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Leden 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro použití veterinárním lékařem.

Přípravek obsahuje návykové látky.

Balení: 100 ml, 250 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.