Advertisement

Euthanimal

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Euthanimal 400 mg/ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Euthanimal 400 mg/ml
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kočky, koně, kozy, prasata, psi, ovce, skot
 • Terapeutické oblasti:
 • Barbituráty
 • Přehled produktů:
 • 9903812 - 1 x 100 ml - lahvička - -; 9903813 - 1 x 250 ml - lahvička - -; 9903814 - 12 x 100 ml - lahvička - -; 9903815 - 6 x 250 ml - lahvička - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/082/14-C
 • Datum autorizace:
 • 02-10-2014
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

cz_vet_96_082_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Euthanimal 400 mg/ml, injekční roztok

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ

ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže

Alfasan Nederland BV

Kuipersweg 9, Woerden

Tel: 0348 - 416945

Fax: 0348 – 423577

E-mail: alfasan@wxs.nl

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Euthanimal 400 mg/ml, injekční roztok

{Pentobarbitalum natricum}

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 ml obsahuje

Léčivá látka:

Pentobarbitalum natricum

400 mg

(odpovídá pentobarbitalum 365 mg)

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519)

20,0 mg

Ethanol

80,0 mg

4.

INDIKACE

Eutanázie.

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat k anestézii.

Těla zvířat, kterým byl podán tento přípravek, ani poživatelné části těchto těl nesmí být v žádném

případě využity jako potravina a těla utracených zvířat (ani jejich části) nesmí být zkrmována ostatním

zvířatům (viz bod 10).

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pokud je injekce podána mimo cévu nebo do orgánů či tkání s nízkou absorpční kapacitou, může dojít

k oddálení smrti. Perivaskulárně podané barbituráty mohou dráždit.

Časté:

hlasité zvukové projevy

svalové záškuby

Vzácné:

vzrušení (excitace)

pohyby končetinami

defekace a únik moči

lapání po dechu (u skotu), většinou z důvodu poddávkování

Velmi vzácné:

křeče

cz_vet_96_082_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

kontrakce bránice

zvracení

jedno nebo několik zalapání po dechu objevující se po srdeční zástavě

Jestliže zaznamenáte jakékoli závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Prasata, kozy, ovce, skot, koně, kočky a psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Skot, koně, prasata, kozy, ovce, kočky a psi:

100 mg/kg (to odpovídá 0,25 ml/kg) rychlým intravenozním podáním.

Pro větší zvířata je doporučeno použít předem zavedenou intravenózní kanylu.

Jestliže do 2 minut nedojde k srdeční zástavě, je nutno podat druhou dávku nejlépe rychlým

intravenózním podáním, není-li to možné intrakardiálním podáním: intrakardiální podání je přípustné

pouze po předchozí hluboké sedaci nebo anestezii.

Zamezit použití u zvířat o hmotnosti nižší než 20 kg z důvodu vysoké koncentrace tohoto přípravku a

z důvodu zvýšeného rizika bolesti a podráždění pokud by došlo k perivaskulárnímu podání.

Zejména u koní a skotu by měl veterinární lékař zvážit premedikaci vhodným sedativem.

Zátku injekční lahvičky lze propíchnout nejvýše 20-krát, uživatel musí proto zvolit injekční lahvičku

vhodné velikosti.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Intravenózní podání pentobarbitalu může u řady druhů zvířat způsobit excitaci, a pokud veterinární lékař

uzná za nutné, měla by být provedena před aplikací pentobarbitalu dostatečná sedace zvířete. Musí být

přijata opatření k zabránění perivaskulárního podání přípravku (např. pomocí nitrožilní kanyly).

Ke snížení rizika by eutanázie měla být provedena v klidném prostředí.

Zejména u koní a skotu by měl veterinární lékař zvážit premedikaci vhodným sedativem a před

provedením eutanázie tato zvířata uvést do hluboké sedace; v případě eutanázie těchto druhů zvířat se

dále doporučuje, aby měl veterinární lékař k dispozici v případě potřeby náhradní způsob eutanázie.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

Je nutné přijmout opatření, která zajistí, aby těla zvířat, kterým byl podán tento přípravek,

ani poživatelné části těchto těl nebyla v žádném případě využita jako potravina a nebyla použita

pro spotřebu člověkem.

Těla utracených zvířat (ani jejich části) nesmí být zkrmována ostatním zvířatům, která by takto mohla být

vystavena smrtelné dávce pentobarbitalu.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě za „exp“.

cz_vet_96_082_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní

Po prvním otevření injekční lahvičky stanovte datum likvidace zbylého množství přípravku v tomto obalu a

to na základě doby použitelnosti po prvním otevření uvedené v této příbalové informaci. Toto datum

napište na místo k tomu určené na etiketě.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Po dobu až 10 minut po podání přípravku pravidelně kontrolujte, zda nedojde k obnovení životních

funkcí (dech, srdeční činnost, korneální reflex). V klinických studiích bylo prokázáno, že tato situace může

nastat. Pokud dojde k obnovení životních funkcí, je doporučeno opakovat aplikaci v rozmezí 0,5 až 1

násobku doporučené dávky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Léčivý přípravek je určen výhradně pro veterinárního lékaře. Není určen k volnému prodeji.

Podávání a uchovávání tohoto léčivého přípravku má být prováděno pouze veterinárním lékařem.

Pentobarbital je silné hypnotikum a sedativum potenciálně toxické pro člověka. Může se vstřebávat kůží

a po perorálním podání. Zvláštní pozornost je nutné věnovat tomu, aby nedošlo k náhodnému požití

přípravku nebo k náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem.

Systémová absorpce pentobarbitalu (včetně absorpce kůží nebo v důsledku zasažení oka) způsobuje

útlum (sedaci), navození spánku a respirační depresi. Tento přípravek může dále způsobovat podráždění

očí, podráždění kůže, stejně jako i alergické reakce (vzhledem k přítomnosti pentobarbitalu a

benzylalkoholu). Embryotoxické účinky nejsou vyloučeny.

Zamezte přímému kontaktu přípravku s kůží a očima, včetně zasažení oka kontaminovanýma rukama.

Zabraňte náhodnému sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem nebo náhodné aplikaci

asistujícím osobám při podávání tohoto přípravku.

Lidé se známou přecitlivělostí na pentobarbital by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým

přípravkem.

S přípravkem zacházejte s mimořádnou opatrností, to platí zejména pro ženy v plodném věku. Noste

ochranné rukavice. Tento veterinární léčivý přípravek smí podávat pouze veterinární lékař a to pouze

v přítomnosti další odborně způsobilé osoby, která je schopna poskytnout pomoc v případě náhodného

expozice

přípravkem.

Jestliže

tito

pracovníci

nemají

zdravotnické

vzdělání,

poučte

o rizicích souvisejících s přípravkem.

V případě náhodného zasažení kůže nebo oka musí být zasažené místo neprodleně omyto velkým

množstvím vody. V případě zasažení kůže nebo oka velkého rozsahu nebo v případě náhodného

sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou

informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

V případě náhodného požití si okamžitě vypláchněte ústa a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. NEŘIĎTE

MOTOROVÉ VOZIDLO, neboť může dojít k útlumu (sedaci).

Po podání přípravku nastane do 10 sekund kolaps. Pokud je přípravek podáván stojícímu zvířeti, musí

osoba, která léčivý přípravek zvířeti podává, stejně jako další přítomné osoby, dbát opatrnosti

a udržovat potřebnou vzdálenost od zvířete, aby se zabránilo dalším zraněním.

Přípravek je hořlavý. Chraňte jej před otevřeným ohněm. Nekuřte.

Informace pro lékaře v případě expozice.

Opatření první pomoci by měla směřovat k udržení respiračních a srdečních funkcí. Při vážných otravách

je třeba přijmout opatření, která urychlí eliminaci barbiturátů z organismu.

Koncentrace pentobarbitalu v tomto léčivém přípravku je taková, že náhodné injekční samopodání nebo

požití přípravku už v tak malém množství jako je 1 ml u dospělého člověka může mít vážné účinky na

CNS.

cz_vet_96_082_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

Dávka 1 g pentobarbitalu, sodné soli (což odpovídá 2,5 ml léčivého přípravku) je pro člověka fatální.

Musí být poskytnuta podpůrná léčba podpořená vhodnou intenzivní terapií a udržováno dýchání.

Použití v

průběhu březosti a laktace:

Nejsou k dispozici žádné specifické informace týkající se březích zvířat. Použití tohoto přípravku u březích

zvířat je ponecháno na úsudku veterinárního lékaře.

Interakce s

dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Látky tlumící CNS (narkotika, fenothiaziny, antihistaminika, atd.) mohou zvýšit účinek pentobarbitalu.

Dvojitá dávka tohoto léčivého přípravku nenavodí rychlejší ani lepší eutanázii.

Předávkování (symptomy,první pomoc a antidota)

V případě nechtěného podání zvířeti, které není určeno k eutanázii, musíme následně provést vhodná

opatření k zachování jeho životních funkcí (řízená ventilace, oxygenace, analeptika).

Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s

žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD

JE JICH TŘEBA

Tento léčivý přípravek je nebezpečný pro lidi a zvířata.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek a odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

zlikvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pouze pro použití veterinárním lékařem.

Přípravek obsahuje návykové látky.

Papírová krabička s jednou injekční lahvičkou o obsahu 100 ml nebo jednou injekční lahvičkou o obsahu

250 ml.

Polystyrenová krabice s dvanácti injekčními lahvičkami o obsahu 100 ml nebo se šesti injekčními

lahvičkami o obsahu 250 ml.

Injekční lahvičky jsou ze skla typu II s brombutylovou zátkou a hliníkovým uzávěrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

cz_vet_96_082_14_C_pil.doc

UK/V/0500/001/DC

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

5-3-2018

PENTOBARBITAL SODIUM Injection, Solution [Leucadia Pharmaceuticals]

PENTOBARBITAL SODIUM Injection, Solution [Leucadia Pharmaceuticals]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

PENTOBARBITAL SODIUM Injection [Renaissance SSA, LLC]

PENTOBARBITAL SODIUM Injection [Renaissance SSA, LLC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

17-1-2018

Pentobarbital

Pentobarbital

Pentobarbital is a barbiturate that acts as a depressant, or sedative, used short-term to treat insomnia. Pentobarbital is also used as an emergency treatment for seizures, and to cause patients to fall asleep for surgery.

US - RxList

6-11-2017

PENTOBARBITAL SODIUM Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

PENTOBARBITAL SODIUM Injection, Solution [Sagent Pharmaceuticals]

Updated Date: Nov 6, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement