Eurican Lmulti injekční suspenze

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Eurican Lmulti injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Eurican Lmulti injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované bakteriální vakcíny (včetně Mycoplasma, Toxoid a Chlamydie vakcín)
 • Přehled produktů:
 • 9904467 - 10 x 1 ml - injekční lahvička - sklo; 9904468 - 25 x 1 ml - injekční lahvička - sklo; 9904469 - 50 x 1 ml - injekční lahvička - sklo

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/074/15-C
 • Datum autorizace:
 • 18-08-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 25-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Eurican L

multi

Injekční suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

MERIAL

29 Avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Francie

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

MERIAL, Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest

Francie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Eurican L

multi

Injekční suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka (1 ml) suspenze obsahuje:

Leptospira interrogans inact., séroskupina a sérovar Canicola

kmen 16070 ................................................................................................ Účinnost podle Ph.

Eur.447*

Leptospira interrogans inact., séroskupina a sérovar Icterohaemorrhagiae

kmen16069 ................................................................................................. Účinnost podle Ph.

Eur.447*

Leptospira interrogans inact., séroskupina a sérovar Grippotyphosa

kmen Grippo Mal 1540 ...............................................................................Účinnost podle Ph.

Eur.447*

*≥ 80% ochrana u křečků

Opalescentní, homogenní suspenze.

4.

INDIKACE

Aktivní imunizace psů k:

prevenci mortality, klinických příznaků, infekce, bakteriálního vylučování, renálního nosičství a

renálních lézí způsobených Leptospira interrogans séroskupina Icterohaemorrhagiae,

sérovar Icterohaemorrhagiae

prevenci mortality* a klinických příznaků, zmírnění infekce, bakteriálního vylučování,

renálního nosičství a renálních lézí způsobených Leptospira interrogans séroskupina

Canicola, sérovar Canicola

prevenci mortality* a zmírnění klinických příznaků, infekce, bakteriálního vylučování,

renálního nosičství a renálních lézí způsobených Leptospira kirschneri séroskupina

Grippotyphosa, sérovar Grippotyphosa.

prevenci mortality, klinických příznaků, renální infekce, bakteriálního vylučování, renálního

nosičství a renálních lézí způsobených Leptospira interrogans séroskupina Icterohaemorrhagiae,

sérovar Copenhagen**.

Nástup imunity: 2 týdny u všech kmenů

Trvání imunity: nejméně jeden rok po druhé injekci v rámci primovakcinace u všech kmenů.

* u Leptospira Canicola a Grippotyphosa nedošlo k žádnému úhynu během čelenže na potvrzení

délky trvání imunity.

** u Leptospira Copenhagen nebyla stanovena délka trvání imunity.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Ihned po injekčním podání může být často pozorován mírný otok v místě podání (≤ 2cm).Obvykle

vymizí během 1-6 dnů. V některých případech může být doprovázen mírnou svědivostí, zvýšenou

teplotou a bolestivostí v místě podání. Může být také pozorována přechodná letargie a zvracení.

Mohou být pozorovány neobvyklé reakce jako je anorexie, polydipsie, hypertermie, průjem, svalový

třes, svalová slabost a kožní léze v místě podání.

Stejně jako u jiných vakcín se mohou vzácně objevit hypersenzitivní reakce. V takových případech

musí být poskytnuta odpovídající symptomatická léčba.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)

velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu

lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pokud je L

multi

podávána samostatně, podejte dávku 1ml subkutánně podle následujícího schématu:

Primární vakcinace: Dvě injekce odděleně v intervalu 4 týdnů od 7 týdnů věku.

Revakcinace: Podejte jednu dávku 12 měsíců po dokončení primovakcinace. Psi by měli být

každoročně revakcinováni jednou booster dávkou.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pokud je L

multi

podávána jako rozpouštědlo Merial lyofilizované vakcíny, asepticky rekonstituujte

obsah lyofilizátu s injekční suspenzí. Před použitím dobře protřepejte. Celý obsah rekonstituované

injekční lahvičky podejte jako jednu dávku.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po

„EXP“.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.

Použijte obvyklé aseptické postupy.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Březost:

Lze použít během březosti.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Přípravek může být smíchán s Merial živými atenuovanými vakcínami proti psince,

adenoviróze, parvoviróze a respiračním infekcím způsobeným virem parainfluenzy psů typu 2.

Jsou dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti, které prokazují, že tato vakcína může být podána ve

stejný den, ale ne smíchána, s Merial vakcínou proti vzteklině u psů od 12 týdnů věku. V takovém

případě byla prokázána účinnost proti Leptospira Icterohaemorrhagiae pouze k redukci renálních lézí

a bakteriálního vylučování a účinnost proti Leptospira Grippotyphosa byla prokázána pouze k redukci

renálního nosičství, renálních lézí a bakteriálního vylučování. Účinnost vakcíny na ochranu proti

sérovaru Copenhagen nebyla zkoumána při použití Merial vakcíny proti vzteklině v ten samý den.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma přípravků uvedených výše. Rozhodnutí o použití

této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na

základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování:

Žádné nežádoucí účinky jiné než uvedené v bodě „Nežádoucí účinky“ nebyly pozorovány po podání

dvojnásobné dávky suspenze.

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma s Merial živými atenuovanými vakcínami

proti psince, adenoviróze, parvoviróze a respiračním infekcím způsobeným virem parainfluenzy psů

typu 2.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Plastová krabička s 10 injekčními lahvičkami (sklo) suspenze (1ml).

Plastová krabička s 25 injekčními lahvičkami (sklo) suspenze (1ml).

Plastová krabička s 50 injekčními lahvičkami (sklo) suspenze (1ml).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

25-10-2018

Canigen L4 (Intervet International B.V.)

Canigen L4 (Intervet International B.V.)

Canigen L4 (Active substance: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere/Leptospira interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni/Leptospira interrogans serogroup Australis serovar Bratislava/Leptospira kirschneri serogroup Grippotyphosa serovar Dadas) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7138 of Thu, 25 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety