ETORICOXIB SANDOZ

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ETORICOXIB SANDOZ Potahovaná tableta 90MG
 • Dávkování:
 • 90MG
 • Léková forma:
 • Potahovaná tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 60 Blistr
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ETORICOXIB SANDOZ Potahovaná tableta 90MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Etorikoxib
 • Přehled produktů:
 • ETORICOXIB SANDOZ

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 240/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 26-02-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls219945/2016 

Příbalová informace: Informace pro pacienta 

Etoricoxib Sandoz 30 mg 

Etoricoxib Sandoz 60 mg 

Etoricoxib Sandoz 90 mg 

potahované tablety 

etoricoxibum 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je Etoricoxib Sandoz a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Etoricoxib Sandoz užívat  

3.  Jak se Etoricoxib Sandoz užívá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Etoricoxib Sandoz uchovávat  

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je Etoricoxib Sandoz a k čemu se používá 

 Co je přípravek Etoricoxib Sandoz? 

  Přípravek Etoricoxib Sandoz obsahuje léčivou látku etorikoxib. 

  Přípravek Etoricoxib Sandoz je jedním ze skupiny léčivých přípravků známých jako selektivní 

inhibitory cyklooxygenázy 2 (COX-2). Ty patří do skupiny léčivých přípravků zvaných 

nesteroidní antirevmatika (NSAID). 

 K čemu se přípravek Etoricoxib Sandoz používá? 

  Přípravek Etoricoxib Sandoz pomáhá zmírnit bolest a otok (zánět) kloubů a svalů u pacientů od 

16 let věku s osteoartrózou, revmatoidní artritidou, ankylozující spondylitidou nebo dnou. 

  Přípravek Etoricoxib Sandoz se rovněž používá ke krátkodobé léčbě středně silné bolesti po 

zubařském zákroku u pacientů od 16 let věku.  

Co je osteoartróza? 

Osteoartróza je onemocnění kloubů. Vzniká následkem postupného rozpadu chrupavky, která chrání 

konce kostí. To způsobuje otok (zánět), bolest, citlivost, ztuhlost a fyzickou neschopnost pohybu. 

Co je revmatoidní artritida? 

Revmatoidní artritida je dlouhodobé onemocnění kloubů. Způsobuje bolest, ztuhlost, otok a 

narůstající ztrátu pohyblivosti postižených kloubů. Rovněž může způsobovat zánět v ostatních částech 

těla. 

Co je ankylozující spondylitida? 

Ankylozující spondylitida je zánětlivé onemocnění páteře a velkých kloubů. 

Co je dna? 

Dna je porucha charakterizovaná náhlými, opakovanými záchvaty velmi bolestivých zánětů a 

zarudnutí kloubů. Je způsobena ukládáním minerálních krystalů v kloubech. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Etoricoxib Sandoz užívat  

Neužívejte přípravek Etoricoxib Sandoz:  

-  jestliže jste alergický(á) na etorikoxib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6)  

-  jestliže jste alergický(á) na nesteroidní antirevmatika, včetně kyseliny acetylsalicylové a 

inhibitorů COX-2 (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“)  

-  jestliže máte aktivní žaludeční vřed nebo krvácení do žaludku či do střev  

-  jestliže máte závažné onemocnění jater  

-  jestliže máte závažné onemocnění ledvin  

-  jestliže jste nebo byste mohla být těhotná nebo pokud kojíte (viz bod „Těhotenství, kojení a 

plodnost”)  

-  jestliže je Vám méně než 16 let  

-  jestliže máte zánětlivé střevní onemocnění, jako je Crohnova choroba, ulcerózní kolitida nebo 

kolitida 

-  jestliže máte vysoký krevní tlak, který není upraven léčbou (ověřte si u svého lékaře, pokud si 

nejste jistý(á), zda je Váš krevní tlak dostatečně pod kontrolou) 

-  jestliže u Vás lékař zjistil problémy se srdcem včetně selhávání srdce (středně těžké či těžké), 

anginu pectoris (bolesti na hrudi) nebo pokud jste někdy měl(a) infarkt myokardu (srdeční 

příhodu), prodělal(a) operační zákrok – tzv. bypass  

-  jestliže máte periferní arteriální nemoc (slabé prokrvení nohou v důsledku zúžených nebo 

ucpaných tepen)  

-   jestliže jste prodělal(a) jakoukoliv cévní mozkovou příhodu (včetně malé cévní mozkové 

příhody, přechodné ischemické ataky nebo TIA). Etorikoxib může mírně zvyšovat riziko 

infarktu myokardu a cévní mozkové příhody, a proto jej nesmí užívat pacienti, kteří již měli 

problémy se srdcem nebo cévní mozkovou příhodu  

Pokud máte za to, že se Vás některé z výše uvedených sdělení týká, neužívejte tento léčivý přípravek, 

dokud se neporadíte se svým lékařem.  

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Etoricoxib Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: 

-  jste měl(a) v minulosti krvácení do žaludku nebo žaludeční vředy.  

-  jste dehydratován(a) (odvodněn(a)), například opakovanými záchvaty zvracení nebo průjmu.  

-  máte otoky způsobené hromaděním tekutin.  

-  máte v anamnéze (jste někdy prodělal(a)) srdeční selhání nebo kteroukoli jinou formu 

onemocnění srdce.  

-  máte nebo jste někdy měl(a) zvýšený krevní tlak. Přípravek Etoricoxib Sandoz může u 

některých lidí zvyšovat krevní tlak, zejména ve vysokých dávkách, a lékař proto může chtít Váš 

krevní tlak čas od času kontrolovat.  

-  jste někdy trpěl(a) onemocněním jater nebo ledvin.  

-  jste nyní léčen(a) kvůli nějaké infekci. Přípravek Etoricoxib Sandoz může maskovat nebo 

zakrývat horečku, která je příznakem infekce.  

-  máte cukrovku, vysoký cholesterol nebo kouříte. To může zvyšovat riziko srdečního 

onemocnění.  

-  jste žena snažící se otěhotnět.  

-  je Vám více než 65 let.  

Pokud si nejste jistý(á), zda se na Vás vztahuje cokoli z výše uvedeného, zeptejte se Vašeho lékaře 

dříve, než začnete užívat přípravek Etoricoxib Sandoz, jestli je pro Vás tento léčivý přípravek 

vhodný. 

Přípravek Etoricoxib Sandoz působí u starších i mladších dospělých pacientů obdobně. Jestliže je 

Vám více než 65 let, lékař Vás bude chtít pečlivě sledovat. U pacientů starších 65 let není nutná žádná 

úprava dávky.  

Děti a dospívající  

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem a dospívajícím mladším 16 let. 

Další léčivé přípravky a Etoricoxib Sandoz 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Jakmile začnete užívat přípravek Etoricoxib Sandoz, lékař Vás může chtít sledovat, aby zkontroloval, 

zda Vaše léky působí správně, zvláště pokud užíváte některý z následujících přípravků:  

-  přípravky, které ředí krev (antikoagulancia), jako je například warfarin  

-  rifampicin (antibiotikum)  

-  metotrexát (přípravek užívaný k potlačení imunitního systému a často užívaný k léčbě 

revmatoidní artritidy) 

-  cyklosporin nebo takrolimus (léky používané k potlačení imunitního systému) 

-  lithium (lék užívaný k léčbě některých typů deprese)  

-  přípravky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečního selhání zvané ACE inhibitory a 

blokátory receptorů angiotenzinu, například enalapril a ramipril, losartan a valsartan  

-  diuretika (léky používané k odvodnění)  

-  digoxin (přípravek užívaný k léčbě srdečního selhání a nepravidelného srdečního rytmu)  

-  minoxidil (přípravek užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku)  

-  salbutamol, tablety nebo roztok k perorálnímu podání (přípravek užívaný k léčbě astmatu)  

-  antikoncepční pilulky (současné užívání může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků) 

-  hormonální substituční léčba (současné užívání může zvýšit riziko výskytu nežádoucích účinků) 

-  kyselina acetylsalicylová, riziko žaludečních vředů je vyšší, pokud užíváte přípravek Etoricoxib 

Sandoz s kyselinou acetylsalicylovou.  

-        kyselina acetylsalicylová k prevenci srdečních záchvatů či cévní mozkové příhody:  

Přípravek Etoricoxib Sandoz se může užívat s nízkými dávkami kyseliny acetylsalicylové. 

Jestliže současně užíváte nízké dávky kyseliny acetylsalicylové jako prevenci infarktu 

myokardu nebo cévní mozkové příhody, nesmíte je bez porady s lékařem vysadit. 

-  kyselina acetylsalicylová a další nesteroidní antirevmatika (NSAID): 

Během užívání přípravku Etoricoxib Sandoz neužívejte vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové 

nebo jiné protizánětlivé léky. 

Těhotenství, kojení a plodnost  

Těhotenství 

Přípravek Etoricoxib Sandoz se v těhotenství nesmí užívat. Pokud jste těhotná, domníváte se, že 

můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, neužívejte tyto tablety. Pokud otěhotníte, přestaňte 

Etoricoxib Sandoz užívat a poraďte se se svým lékařem. Obraťte se na svého lékaře, pokud si nejste 

jistá nebo se potřebujete více poradit.  

Kojení 

Není známo, zda se etorikoxib vylučuje do lidského mateřského mléka. Pokud kojíte nebo plánujete 

kojit, poraďte se se svým lékařem předtím, než začnete užívat přípravek Etoricoxib Sandoz. Pokud 

užíváte přípravek Etoricoxib Sandoz, nesmíte kojit.  

Plodnost 

Etoricoxib může způsobit komplkace s otěhotněním. Použití přípravku Etoricoxib Sandoz u žen, které 

plánují otěhotnět, se proto nedoporučuje. 

Pokud plánujete otěhotnět nebo pokud máte problémy s otěhotněním, měla byste o tom informovat 

svého lékaře. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  

U některých pacientů užívajících přípravek Etoricoxib Sandoz byly zaznamenány závratě a ospalost. 

Pokud se u Vás objeví závrať nebo ospalost, neřiďte.  

Pokud se u Vás objeví závrať nebo ospalost, neobsluhujte žádné přístroje ani stroje.  

Přípravek Etoricoxib Sandoz obsahuje laktózu.  

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento léčivý 

přípravek užívat. 

3.  Jak se Etoricoxib Sandoz užívá 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 

se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Nepřekračujte dávku doporučenou k léčbě Vašeho onemocnění. Lékař s Vámi bude chtít občas 

probrat Vaši léčbu. Je třeba, abyste užívali co nejnižší možnou dávku, která Vám zajistí tlumení 

bolesti a nemáte užívat přípravek Etoricoxib Sandoz déle než je nutno. Je tomu tak proto, že při 

dlouhodobé léčbě, zvláště vysokými dávkami, by se mohlo zvýšit riziko vzniku srdečních záchvatů a 

cévních mozkových příhod. 

Tento léčivý přípravek je k dispozici v několika různých silách a Váš lékař podle Vašeho onemocnění 

předepíše tablety o síle, která pro Vás bude vhodná. 

Doporučená dávka přípravku je: 

Osteoartróza  

Doporučená dávka je 30 mg jednou denně, může být zvýšena maximálně na 60 mg  jednou denně, 

pokud je to třeba.  

Revmatoidní artritida  

Doporučená dávka je 60 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena maximálně na 90 mg jednou 

denně, je-li to potřeba.  

Ankylozující spondylitida  

Doporučená dávka je 60 mg jednou denně. Dávka může být zvýšena maximálně na 90 mg jednou 

denně, je-li to potřeba. 

Akutní bolestivé stavy 

Etoricoxib Sandoz se smí používat pouze v období akutních bolestí. 

Dna  

Doporučená dávka je 120 mg  jednou denně, pouze v období akutních bolestí, maximálně po 

dobu 8 dní.  

Bolesti po zubařském zákroku  

Doporučená dávka je 90 mg  jednou denně, maximálně po dobu 3 dní.  

Starší osoby 

U starších pacientů není nutná úprava dávkování. Stejně jako u jiných léčivých přípravků je při léčbě 

starších pacientů nutná opatrnost. 

Lidé s jaterními problémy  

-  Máte-li mírné onemocnění jater, nesmíte užívat více než 60 mg denně.  

-  Máte-li středně závažné onemocnění jater, nesmíte užívat více než 30 mg denně.  

Způsob podání 

Přípravek Etoricoxib Sandoz je určen k perorálnímu (vnitřnímu) užití. Tablety užívejte jednou denně. 

Etoricoxib Sandoz může být užíván s jídlem nebo bez jídla. Nástup účinku přípravku Etoricoxib 

Sandoz může být rychlejší, pokud je užíván bez jídla. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Etoricoxib Sandoz, než jste měl(a)  

Nikdy nesmíte užívat více tablet, než Vám doporučuje Váš lékař. Pokud užijete příliš mnoho tablet 

přípravku Etoricoxib Sandoz, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.  

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Etoricoxib Sandoz  

Je důležité dodržovat dávkování přípravku Etoricoxib Sandoz tak, jak Vám lékař předepsal. Jestliže 

některou dávku vynecháte, prostě následující den pokračujte podle obvyklého časového plánu. 

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky  

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého.  

Pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte užívat přípravek Etoricoxib 

Sandoz a kontaktujte okamžitě svého lékaře:  

  objeví se nebo se zhorší dušnost, bolesti na hrudi nebo otok kotníků  

  zežloutnutí kůže a očí (žloutenka) – tyto příznaky značí problémy s játry  

  závažná nebo nepřetržitá bolest břicha nebo černá stolice  

  alergická reakce – která může zahrnovat kožní problémy, jako jsou vředy a puchýře, nebo otok 

obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla, což může způsobit potíže při dýchání. 

Během léčby přípravkem Etoricoxib Sandoz se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:  

Velmi časté: (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) 

-  bolest břicha.  

Časté: (mohou postihnout až 1 z 10 osob) 

-  suché zubní lůžko (zánět a bolest po vytržení zubu)  

-  otok nohou a/nebo chodidel způsobený retencí (hromaděním) tekutin (edém)  

-  závrať, bolest hlavy  

-  bušení srdce, nepravidelný srdeční tep 

-  zvýšený krevní tlak  

-  sípání nebo dušnost (bronchospasmus)  

-  zácpa, nadýmání (nadměrná tvorba střevních plynů), zánět výstelky žaludku (gastritida), pálení 

žáhy, průjem, poruchy trávení (dyspepsie)/nepříjemný pocit v oblasti břicha, pocit na zvracení, 

zvracení, zánět jícnu, vředy v ústech  

-  změny krevních testů týkajících se jater  

-  tvorba modřin  

-  slabost a únava, onemocnění podobné chřipce. 

Méně časté(mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 

-  zánět trávicího traktu, který postihuje jak žaludek, tak tenké střevo/žaludeční chřipka 

(gastrioenteritida)  

-  infekce horních cest dýchacích  

-  infekce močových cest  

-  snížení počtu červených krvinek, což může způsobit bledost kůže a slabost a dušnost 

-  snížení počtu bílých krvinek,  

-  snížení počtu krevních destiček,  což zvyšuje riziko krvácení nebo krevních podlitin   

-  přecitlivělost (alergická reakce zahrnující kopřivku, která může být natolik závažná, že bude 

vyžadovat okamžité lékařské ošetření)  

-  zvýšení nebo snížení chuti k jídlu, nárůst tělesné hmotnosti  

-  úzkost, deprese, snížení duševní čilosti, vidění, cítění nebo slyšení nepřítomných věcí 

(halucinace)  

-  změny vnímání chutí, potíže se spánkem, necitlivost nebo brnění, ospalost  

-  rozmazané vidění, podráždění a zarudnutí očí  

-  zvonění v uších, závrať (pocit otáčení, když člověk zůstává v klidu)  

-  abnormální srdeční rytmus (fibrilace síní), zrychlená srdeční frekvence, srdeční selhání, pocit 

tísně, tlaku nebo tíhy na hrudi (angina pectoris), infarkt myokardu (srdeční příhoda) 

-  zrudnutí, cévní mozková příhoda (mrtvice), lehká mozková příhoda (tranzitorní ischemická 

ataka), velké zvýšení krevního tlaku, zánět cév často s kožní vyrážkou  

-  kašel, dušnost, krvácení z nosu  

-  nadýmaní žaludku nebo střev, změny stereotypů vyprazdňování stolice, sucho v ústech, vředy 

v žaludku nebo tenkém střevu, zánět výstelky žaludku, který je vážný a může vést ke krvácení, 

syndrom dráždivého tračníku, zánět slinivky břišní  

-  otok obličeje, kožní vyrážka nebo svědění kůže, zarudnutí kůže  

-  svalové křeče/spasmy, bolest/ztuhlost svalů  

-  vysoké hladiny draslíku v krvi, které způsobují nepravidelný srdeční rytmus, změny krevních 

nebo močových testů týkajících se ledvin, závažné problémy s ledvinami  

-  bolest na hrudi. 

Vzácné(mohou postihnout až 1 z 1000 osob) 

-  vážná alergická reakce s otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, která může způsobit potíže s 

dechem nebo polykáním, které může být natolik závažné, že bude vyžadovat okamžité lékařské 

ošetření (angioedém)/anafylaktická/anafylaktoidní reakce včetně šoku (závažné alergické 

reakce, které mohou vyžadovat okamžité lékařské ošetření)  

-  zmatenost, neklid  

-   zánětlivé onemocnění jater (hepatitida), selhání jater, zežloutnutí kůže a/nebo bělma očí 

(žloutenka) 

-  nízké hladiny sodíku v krvi, což může způsobit únavu, zmatenost, svalové záškuby, křeče, kóma  

-  závažné kožní reakce. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky:  www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.   

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku. 

5.  Jak Etoricoxib Sandoz uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „Použitelné 

do:/EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

6.  Obsah balení a další informace 

Co Etoricoxib Sandoz obsahuje 

-  Léčivou látkou je etoricoxibum.  

-  Etoricoxib Sandoz 30 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 30 mg.  

-  Etoricoxib Sandoz 60 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 60 mg. 

-  Etoricoxib Sandoz 90 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje etoricoxibum 90 mg. 

-  Pomocnými látkami jsou: hydrogenfosforečnan vápenatý, mikrokrystalická celulosa, povidon K29-

32, magnesium-stearát, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa, monohydrát laktosy, oxid titaničitý 

(E171), triacetin. 

30 a 60mg tablety obsahují také hlinitý lak indigokarmínu (E132) a žlutý oxid železitý (E172). 

Jak Etoricoxib Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení 

Etoricoxib Sandoz potahované tablety jsou dostupné ve třech silách: 

30 mg: modrozelené, kulaté, bikonvexní potahované tablety 

60 mg: tmavě zelené, kulaté, bikonvexní potahované tablety 

90 mg: bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety 

Velikosti balení: 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 49, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100  potahovaných tablet v 

blistrech  nebo  obalech  na  tablety  se  šroubovacím  uzávěrem  obsahujícím  vysoušedlo  (silikagel). 

Vysoušedlo se používá k ochraně tablet před vlhkostí a nesmí se polykat. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci 

Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika 

Výrobce 

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke Allee 1, 39179 Barleben, Německo 

Pharmacare Premium Ltd, HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG 3 000, Malta 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Rakousko           Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg – Filmtabletten 

Belgie           Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmomhulde tabletten 

Česká republika  Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg 

Estonsko           Coxitor 

Finsko            Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg tabletti, kalvopäällysteinen 

Francie           Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg comprimé pelliculé 

Německo       Etoricoxib – 1 A Pharma 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Filmtabletten 

Irsko            Etoricoxib 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg Film-coated tablets 

Lotyšsko         Coxitor 60 mg, 90 mg, 120 mg apvalkotās tabletes 

Litva       Coxitor 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg plėvelė dengtos tabletės 

Lucembursko   Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimé pelliculé 

Nizozemsko   Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmomhulde tabletten 

Portugalsko        Etoricoxib Sandoz 

Rumunsko       Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg comprimate filmate 

Slovinsko       Etorikoksib Lek 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmsko obložene tablete 

Španělsko              Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90, mg, 120 mg comprimidos recubiertos con 

película EFG 

Švédsko         Etoricoxib Sandoz 30 mg, 60 mg, 90 mg, 120 mg filmdragerad tablett 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 22.12.2016.