ETOPOSIDE ACCORD

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ETOPOSIDE ACCORD Koncentrát pro infuzní roztok 20MG/ML
 • Dávkování:
 • 20MG/ML
 • Léková forma:
 • Koncentrát pro infuzní roztok
 • Podání:
 • Intravenózní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X25ML Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ETOPOSIDE ACCORD Koncentrát pro infuzní roztok 20MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ETOPOSID
 • Přehled produktů:
 • ETOPOSIDE ACCORD

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 44/ 275/14-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Souhrn úDajů O Přípravku

Sp. zn. sukls206007/2014

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

Etoposide Accord 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 ml obsahuje etoposidum 20 mg.

Jedna 5 ml injekční lahvička obsahuje etoposidum 100 mg.

Jedna 10 ml injekční lahvička obsahuje etoposidum 200 mg.

Jedna 12,5 ml injekční lahvička obsahuje etoposidum 250 mg.

Jedna 20 ml injekční lahvička obsahuje etoposidum 400 mg.

Jedna 25 ml injekční lahvička obsahuje etoposidum 500 mg.

Jedna 50 ml injekční lahvička obsahuje etoposidum 1000 mg.

Pomocné látky se známým účinkem:

benzylalkohol: 30 mg/ml

bezvodý ethanol: 240,64 mg/ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Popis přípravku: čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok, prakticky bez částic.

pH: 3,0 – 4,0

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Etoposid Accord je indikován u dospělých pacientů:

v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky k léčbě rezistentních neseminomatózních nádorů varlat

v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky k léčbě malobuněčného karcinomu plic

k léčbě akutní monoblastické leukémie (AML M5) a akutní myelomonoblastické leukémie (AML

M4) v případech, kdy selhala standardní indukční terapie (v kombinaci s dalšími

chemoterapeutiky).

4.2. Dávkování a způsob podání

Léčba etoposidem může být zahájena pouze lékařem specializujícím se na onkologickou chemoterapii

nebo na základě konzultace s takovým lékařem.

Etoposid Accord je určen k podání pomalou intravenózní infuzí. Etoposid nesmí být podán rychlou

intravenózní injekcí.

Dávkování

Dospělí

Doporučená dávka etoposidu je 60 – 120 mg/m

i.v. denně po 5 po sobě jdoucích dnů. Vzhledem

k tomu, že etoposid vyvolává myelosupresi, nesmí být léčebná kúra opakována častěji než v 10- až

20denních intervalech. U nehematologických indikací nesmí být kúra opakována častěji než ve

21denních intervalech. Opakované léčebné kúry infuzí etoposidu nesmí být podány dříve, než je na

základě vyšetření krevního obrazu potvrzena nepřítomnost příznaků myelosuprese.

Nejčastěji se používá dávkovací režim 100 mg/m² po dobu 5 dní či 120 mg/m² obden ve dny 1, 3 a 5.

K získání konečné koncentrace 0,2 - 0,4 mg/ml je třeba etoposidu naředit buď roztokem 5% roztokem

glukózy nebo 0,9 % roztokem chloridu sodného (tj. 1 ml nebo 2 ml koncentrátu na 100 ml

rozpouštědla k dosažení koncentrace 0,2 mg/ml, respektive 0,4 mg/ml). Tento roztok se podává

intravenózně po dobu nejméně 30 minut a ne déle než 2 hodiny.

Opatření pro podání:

Po rychlém intravenózním podání byla hlášena hypotenze. Proto se doporučuje, aby byl etoposid

podán během 30 až 60 minut. Pokud nebude pacient infuzi snášet, může být nutné dobu infuze

prodloužit. Stejně jako u jiných potenciálně toxických látek je při zacházení s etoposidem a při jeho

přípravě třeba opatrnosti. Při náhodné expozici etoposidu se mohou objevit kožní reakce. Doporučuje

se použití rukavic. Jestliže se Etoposide Accord dostane do kontaktu s kůží nebo sliznicí, okamžitě

kůži či sliznici pečlivě omyjte mýdlem a vodou.

Úpravy dávky:

Dávkování etoposidu je třeba upravit s ohledem na myelosupresivní účinky ostatních přípravků

v kombinaci, či účinky předchozí radioterapie nebo chemoterapie, které mohly negativně ovlivnit

rezervu kostní dřeně. Cykly léčby etoposidem nelze zahájit, jestliže jsou hladiny neutrofilů nižší než

1500 buněk/mm

nebo počet trombocytů nižší než 100 000 buněk/mm

, s výjimkou situací, kdy je

tento stav vyvolán maligním onemocněním.

Dávky následující po úvodní dávce je třeba upravit, jestliže je počet neutrofilů nižší než

500 buněk/mm

po dobu delší než 5 dnů nebo pokud je tento stav spojen s horečkou či infekcí, jestliže

je počet trombocytů nižší než 25 000 buněk/mm

, jestliže se rozvine jakákoli jiná toxicita 3. nebo

4. stupně nebo jestliže je renální clearance nižší než 50 ml/min.

V případě kombinované léčby musí být dávka etoposidu stanovena na základě relevantního léčebného

plánu. Délku léčby stanoví lékař s ohledem na základní onemocnění, kombinovanou léčbu (byla-li v

případě potřeby podávána) a jednotlivé terapeutické situace. Léčba etoposidem by měla být ukončena,

pokud

nádor

neodpovídá

léčbu

a/nebo

postupuje

nebo

případě

výskytu

nepřijatelných

nežádoucích účinků.

Je třeba se pečlivě vyhnout paravenózní injekci. Etoposid nesmí být podán jako intraarteriální či

intrakavitární injekce.

Pediatrická populace:

Bezpečnost a účinnost u dětí nebyla dosud stanovena.

Starší pacienti

Dávkování není třeba upravovat.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin je třeba zvážit následující úpravy úvodní dávky podle naměřené

clearance kreatininu.

Clearance kreatininu (ml/min)

Dávka

> 50

100 % dávky

15 – 50

75 % dávky

Následné dávky je třeba zvolit na základě pacientovy snášenlivosti a klinické účinnosti. Pro pacienty

s clearance kreatininu <15 ml/min nejsou k dispozici žádné údaje, přičemž je u těchto pacientů třeba

zvážit další snížení dávky.

Návod na ředění léčivého přípravku před podáním, viz bod 6.6.

4.3. Kontraindikace

Etoposid je kontraindikován v následujících situacích:

Hypersenzitivita na etoposid, podofylotoxiny nebo deriváty podofylotoxinů nebo na kteroukoli

pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Těžká porucha funkce jater

Závažná myelosuprese

Kojení (viz bod 4.6)

Souběžné použití vakcíny proti žluté zimnici nebo jiné živé vakcíny je u imunosuprimovaných

pacientů kontraindikováno (viz bod 4.5 Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy

interakce).

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Etoposid je třeba podávat pod dohledem kvalifikovaného lékaře se zkušeností s použitím

protinádorových chemoterapeutik. Lékaři si musí být vědomi možnosti vzniku anafylaktické reakce

při podávání etoposidu, která se projevuje zimnicí, horečkou, zrudnutím (návaly), tachykardií,

bronchospasmem, dušností a hypotenzí, a která může být fatální (viz bod 4.8). Léčba je

symptomatická. Infuzi je nutno ihned ukončit, a následně podle rozhodnutí lékaře podat presorické

látky, kortikosteroidy, antihistaminika nebo plazmatické expandéry. V průběhu podání etoposidu se

mohou objevit reakce v místě aplikace.

Pokud je etoposid podán intravenózně, je třeba se pečlivě vyhnout paravenózní injekci. Vzhledem

k možnosti extravazace se doporučuje během podávání léčiva sledovat případný výskyt infiltrace v

místě podání infuze. V současnosti není známa žádná specifická léčba extravazačních reakcí.

Může dojít k těžké myelosupresi s následnou infekcí nebo krvácením.

Po podání etoposidu byla hlášena fatální myelosuprese. U pacientů léčených etoposidem má být jak

během léčby, tak po ní pečlivě a často sledován případný výskyt myelosuprese. Nejvýznamnější

toxicitou spojenou s léčbou etoposidem je dávku omezující útlum kostní dřeně. Na začátku léčby a

před každou následující dávkou etoposidu je nutno získat následující výsledky: počty trombocytů,

hladiny hemoglobinu a celkový a diferenciální počet/počty leukocytů. Pokud byla před zahájením

léčby etoposidem použita radioterapie nebo chemoterapie, je nutné nechat uplynout odpovídající dobu,

aby mohlo dojít k obnově činnosti kostní dřeně.

Dávky následující po úvodní dávce je třeba upravit v případě, že je počet neutrofilů nižší než

500 buněk/mm

po dobu delší než 5 dnů nebo pokud je spojen s horečkou či infekcí, jestliže je počet

trombocytů nižší než 25 000 buněk/mm

, jestliže se rozvine jakákoli jiná toxicita 3. nebo 4. stupně

nebo jestliže je renální clearance nižší než 50 ml/min. Dávkování je třeba upravit s ohledem na

myelosupresivní účinky ostatních přípravků v kombinaci, či účinky předchozí radioterapie nebo

chemoterapie, které mohly negativně ovlivnit rezervu kostní dřeně.

U pacientů léčených etoposidem v kombinaci s jinými antineoplastickými přípravky byl popsán

výskyt akutní leukémie s nebo bez předleukemické fáze.

Ani kumulativní riziko, ani predisponující faktory související se vznikem sekundární leukémie nejsou

známy. Zdá se, že roli může hrát jak schéma podávání, tak kumulativní dávky etoposidu, ale význam

těchto faktorů nebyl jasně definován.

V některých případech sekundární leukémie u pacientů, jimž byly podávány epipodofylotoxiny, byla

pozorována abnormita na chromozomu 11q23. Tato abnormita byla rovněž pozorována u pacientů, u

nichž se vyvinula sekundární leukémie po léčbě chemoterapeutickými režimy, které epipodofylotoxiny

neobsahovaly, a u leukémie vzniklé de novo. Dalším rysem, který je spojován se sekundární leukémií

u pacientů léčených epipodofylotoxiny, se zdá být krátké období latence, s průměrným mediánem

doby do vzniku leukémie přibližně 32 měsíců.

Lékaři si musí být vědomi možnosti vzniku anafylaktické reakce při podávání etoposidu, která se

projevuje zimnicí, horečkou, zrudnutím (návaly), tachykardií, bronchospasmem, dušností a hypotenzí,

a která může být fatální (viz bod 4.8). Léčba je symptomatická. Infuzi je nutno ihned ukončit, a

následně podle rozhodnutí lékaře podat presorické látky, kortikosteroidy, antihistaminika nebo

plazmatické expandéry.

Před zahájením léčby etoposidem je nutné dostat pod kontrolu bakteriální infekce.

Infuzi je třeba podat pomalu, během 30 až 60 minut, aby se předešlo hypotenzi či bronchospasmu.

Ve všech případech, kdy se v rámci chemoterapie uvažuje o podání etoposidu, musí lékař vyhodnotit

potřebu a užitečnost léčiva v porovnání s rizikem nežádoucích účinků. Pokud jsou tyto nežádoucí

účinky odhaleny včas, je většina z nich reverzibilní. Pokud se objeví závažné reakce, je nutno snížit

dávku léku nebo jej vysadit, přičemž se musí dle klinického úsudku lékaře přijmout vhodná nápravná

opatření. Opakované zahájení léčby etoposidem je nutno provádět opatrně, přičemž je třeba náležitě

zvážit další potřebu podávání tohoto přípravku a věnovat patřičnou pozornost možnému opakovanému

výskytu toxicity.

Pacienti, kteří mají nízké hladiny albuminu v séru, mohou mít vyšší riziko výskytu toxicit

souvisejících s etoposidem. Před zahájením léčby, v průběhu léčby a před každou léčebnou kúrou, se

musí kontrolovat: krevní obraz (bílé krvinky, krevní destičky, hemoglobin), funkce ledvin a jaterní

funkce, a měly by být vyšetřeny neurologické funkce. Léčebné kúry s etoposidem mají být obecně

prováděny pouze v případě, že játra a ledviny pacienta fungují normálně. Pokud pacient trpí poruchou

funkce jater nebo ledvin, musí být renální a jaterní funkce sledovány pravidelně vzhledem k riziku

akumulace. Kromě toho by léčebné kůry s etoposidem měly být prováděny pouze v případě, že

periferní nervový systém funguje normálně..

Etoposid je mutagenní a karcinogenní. To je třeba vzít v úvahu při dlouhodobé léčbě.

S ohledem na mutagenní potenciál etoposidu používají pacienti i pacientky během léčby, a až 6

měsíců po jejím ukončení, účinnou antikoncepci.

Pokud chce pacient(ka) po ukončení léčby mít děti, doporučuje se konzultace s genetikem. Vzhledem

k tomu, že etoposid může snižovat mužskou fertilitu, lze za účelem pozdějšího otcovství zvážit

konzervaci spermatu (viz bod 4.6).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost etoposidu u dětí nebyla systematicky hodnocena.

U pediatrických pacientů, kterým byl podán Etoposid Accord, byly hlášeny anafylaktické reakce.

Pomocné látky, které musí lékař brát v úvahu:

Ethanol

Etoposid Accord obsahuje 30,5 % alkoholu (ethanol), což odpovídá 240,64 mg ethanolu na ml

koncentrátu, tj. až 1,2 g ethanolu na 5ml injekční lahvičku, což odpovídá 30 ml piva či 12,55 ml vína,

a až 3 g ethanolu na 12,5ml injekční lahvičku, což odpovídá 75 ml piva či 31,4 ml vína.

Představuje zdravotní riziko mimo jiné pro pacienty s poruchou funkce jater, alkoholiky, epileptiky,

pacienty s organickým onemocněním mozku, těhotné ženy, kojící ženy a děti. Účinek jiných léčivých

přípravků může být snížen nebo zvýšen.

Benzylalkohol

Přípravek Etoposid Accord se nesmí vzhledem k obsahu benzylalkoholu podávat nedonošeným dětem

a novorozencům. Může způsobit toxické a alergické reakce u kojenců a dětí do 3 let věku.

Polysorbát 80

Přípravek Etoposid Accord obsahuje polysorbát 80. U novorozenců byl s podáním injekčního

vitaminu E obsahujícího polysorbát 80 spojen život ohrožující syndrom selhání jater, žlučníku a

ledvin, zhoršení plicních funkcí, trombocytopenie a ascites.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Souběžné podání vysokých dávek cyklosporinu (sérové koncentrace > 2000 ng/ml) s perorálním

etoposidem vedlo k nárůstu hodnot AUC o 80 % a snížení clearance o 38 % v porovnání

s monoterapii etoposidem.

Souběžná léčba cisplatinou je spojena se sníženou celkovou clearance etoposidu.

Souběžná léčba fenytoinem je spojena se zvýšenou celkovou clearance etoposidu a snížením účinnosti.

Dá se předpokládat, že předchozí nebo souběžné podávání léčiv s podobným myelosupresivním

účinkem, jako má etoposid, bude mít aditivní nebo synergické účinky.

Při podání vakcíny proti žluté zimnici existuje zvýšené riziko fatálního generalizovaného vakcinačního

onemocnění. U pacientů s oslabenou imunitou jsou živé vakcíny kontraindikovány. (Viz bod 4.3

Kontraindikace.)

In vitro vazba na plazmatické bílkoviny je 97%. Fenylbutazon, natrium-salicylát a kyselina

acetylsalicylová mohou etoposid z vazby na plazmatické proteiny vytěsnit.

Souběžná léčba warfarinem může vést ke zvýšeným hodnotám mezinárodního normalizovaného

poměru (INR). Doporučuje se pečlivé sledování INR.

V předklinických studiích byla hlášena zkřížená rezistence mezi antracykliny a etoposidem.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Etoposid podaný těhotným ženám může poškodit plod. Bylo prokázáno, že etoposid je u myší a

potkanů teratogenní. Nebyly provedeny žádné odpovídající a dobře kontrolované studie u těhotných

žen. Ženy ve fertilním věku je nutno poučit, aby se vyhnuly otěhotnění. Pokud je tento léčivý

přípravek používán během těhotenství nebo pokud během jejich používání pacientka otěhotní, je nutno

pacientku obeznámit s potenciálním rizikem pro plod.

S ohledem na mutagenní potenciál etoposidu se jak u pacientů, tak u pacientek během léčby, a až 6

měsíců po jejím ukončení, vyžaduje použití účinné antikoncepce. Pokud chce pacient(ka) po ukončení

léčby mít děti, doporučuje se konzultace s genetikem.

Kojení

Není známo, zda se tyto léčivé látky vylučují do lidského mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že se

mnohé léčivé látky vylučují do mateřského mléka, a vzhledem k tomu, že etoposid může u kojenců

vyvolávat závažné nežádoucí účinky, je nutno se rozhodnout, zda ukončit kojení nebo vysadit léčivo,

přičemž je nutné vzít v úvahu důležitost léčivého přípravku pro matku.

Fertilita

Vzhledem k tomu, že etoposid může snižovat mužskou plodnost, lze za účelem pozdějšího otcovství

zvážit konzervaci spermatu.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Nebyly uskutečněny žádné studie týkající se účinku etoposidu na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

V důsledku poklesu krevního tlaku se může objevit únava, somnolence, nauzea, zvracení a akutní

hypersenzitivní reakce, může to vést ke snížení schopnosti řídit a obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

V souvislosti s léčbou etoposidem byly nahlášeny následující nežádoucí účinky:

Četnosti, jsou definovány podle následující konvence:

Velmi časté (<1/10)

Časté (≥1/100 až <1/10)

Méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100)

Vzácné (≥1/10000 až < 1/1000)

Velmi vzácné (<1/10000),

není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Třída

orgánových

systémů

Velmi časté

(<1/10)

Časté (≥1/100

až <1/10)

Méně

časté (≥

1/1000

až <

1/100)

Vzácné

(≥1/10000 až <

1/1000)

Velmi

vzácné

(<1/10000

Není

znám

Novotvary

benigní,

maligní a blíže

neurčené

(zahrnující

cysty a polypy)

Akutní

leukemie

Poruchy krve a

lymfatického

systému

Myelosuprese,

leukopenie,

trombocytopen

ie, neutropenie,

anémie

Srdeční

poruchy

Infarkt

myokardu,

arytmie

Poruchy

imunitního

Reakce

anafylaktickéh

systému

o typu, tj.

horečka,

třesavka,

tachykardie,

bronchospasm

us, dušnost a

hypotonie

Poruchy

metabolismu a

výživy

Hyperurikémie

Poruchy

nervového

systému

Závratě

Periferní

neuropat

Křeče, zánět

optického nervu,

přechodná

kortikální

slepota,

neurotoxicity

(např., ospalost,

únava)

Poruchy oka

Přechodná ztráta

zraku, optická

neuritida

Cévní poruchy

Přechodná

systolická

hypotenze po

rychlém

intravenózním

podání,

hypertenze

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Plicní fibróza,

intersticiální

pneumonitida

Gastrointestiná

lní poruchy

Bolest břicha,

zácpa, nauzea

a zvracení,

anorexie

Zánět sliznic

(včetně

stomatitidy a

esofagitidy),

průjem

Dysfagie,

dysgeuzie

Poruchy jater a

žlučových cest

Hepatotoxicita

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

Alopecie,

pigmentace

Vyrážka,

kopřivka,

svědění

Stevens-

Johnsonův

syndrom, toxická

epidermální

nekrolýza,

radiační

„recall“ dermatiti

Celkové

poruchy a

reakce v místě

aplikace

Slabost,

malátnost

Extravazace,

flebitida

Hematologická toxicita:

Dávku limitujícím účinkem etoposidu je myelosuprese. K úplné obnově funkce kostní dřeně obvykle

dojde do 20. dne, přičemž kumulativní toxicita hlášena nebyla.

Minima granulocytů a trombocytů se obvykle objeví přibližně 10 až 14 dní po podání etoposidu

v závislosti na cestě podání a léčebném schématu. Tato minima se obvykle objeví dříve při

intravenózním podání než při perorálním podáním.

Leukopenie u 60 - 91 % pacientů, závažná leukopenie (< 1000/µl) u 7 - 17 %, trombocytopenie u 28 -

41 % pacientů, závažná trombocytopenie (< 50 000/µl) u 4 - 20 %. U pacientů s neutropenií léčených

etoposidem byly rovněž velmi často hlášeny horečka a infekce.

Gastrointestinální toxicita

Hlavními gastrointestinálními nežádoucími účinky jsou nauzea a zvracení, které se objevují u 31 až

43 % pacientů po intravenózním podání. Nechutenství bylo pozorováno u 10 - 13 % pacientů.

Stomatitida byla pozorována u 1 - 6 % pacientů. Průjem byl zaznamenán u 1 - 13 % těchto pacientů.

Alopecie:

Reverzibilní alopecie, někdy progredující do úplné holohlavosti, byla pozorována až u 66 % pacientů.

Změny krevního tlaku

Hypotenze:

U pacientů léčených etoposidem byla po rychlém intravenózním podání hlášena přechodná hypotenze,

která nebyla spojena se srdeční toxicitou ani změnami EKG. Hypotenze obvykle reaguje na přerušení

infuze etoposidu a/nebo jinou vhodnou podpůrnou léčbu. Při obnovování infuze je nutno zvolit

pomalejší podávání. Pozdní hypotenze zaznamenána nebyla.

Hypertenze:

V klinických studiích s etoposidem byla hlášena hypertenze. Pokud se u pacientů léčených přípravkem

Etoposide Accord objeví klinicky významná hypertenze, je nutno zahájit vhodnou podpůrnou léčbu.

Alergické reakce:

Během nebo ihned po intravenózním podání etoposidu byly rovněž hlášeny reakce anafylaktického

typu. Role, již při vzniku reakcí anafylaktického typu hraje koncentrace nebo rychlost infuze, není

jasná. Krevní tlak se obvykle normalizuje během několika hodin po ukončení infuze. Při úvodní dávce

etoposidu se mohou objevit reakce anafylaktického typu.

U etoposidu byly hlášeny akutní fatální reakce spojené s bronchospasmem. Zrudnutí ve tváři bylo

hlášeno u 2 % a kožní vyrážky u 3 % pacientů.

Metabolické komplikace:

Po podání etoposidu spolu s dalšími chemoterapeutiky byl hlášen syndrom lýzy tumoru (někdy

fatální).

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Předávkování může během jednoho až dvou týdnů vést k závažné myelosupresi. Celkové dávky 2,4 -

3,5 g/m

podané intravenózně během 3 dnů vedly k mukozitidě a myelotoxicitě. U pacientů léčených

vyššími než doporučenými intravenózními dávkami etoposidu byla hlášena metabolická acidóza a

případy závažné jaterní toxicity. Specifické antidotum není k dispozici. Léčba proto musí být

symptomatická a podpůrná a pacient musí být pečlivě sledován.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antineoplastikum - deriváty podofylotoxinu

ATC kód: L01CB01

Etoposid je semisyntetický derivát podofylotoxinu. Jeho hlavní účinek se pravděpodobně objevuje

v G2 fázi buněčného cyklu. Objevují se dvě na dávce závislé reakce: při vysokých koncentracích (> 10

µg/ml) lze pozorovat lýzu buněk vstupujících do mitózy; nízké koncentrace (0,3–10 µg/ml) zabraňují

buňkám ve vstupu do profáze. Hlavním makromolekulárním účinkem se zdá být inhibice DNA

syntézy.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Po intravenózní infuzi klesají plazmatické hladiny biexponenciálně s distribučním poločasem přibližně

1,5 hodiny a terminálním eliminačním poločasem 4 -11 hodin. Celková tělesná clearance je 16-36

ml/minutu/m

a je v rozmezí dávek 100-600 mg/m

nezávislá na dávce. Terminální eliminační poločas

je v tomto rozmezí dávek rovněž nezávislý na dávce. Při denním podávání 100 mg/m

po dobu 4-6

dnů se etoposid nekumuluje v plazmě. Distribuční objem v rovnovážném stavu je 7-17 l/m

Distribuce do mozkomíšního moku je nízká a variabilní. Studie in vitro prokázaly, že se etoposid

významně váže na lidské bílkoviny krevní plazmy (97 %).

Eliminace etoposidu je jak renální, tak extrarenální. Po intravenózním podání

H-etoposidu (70-290

mg/m

) bylo 42-67 % dávky zjištěno v moči a 0 – 16 % ve stolici. 8 – 35 % dávky bylo během 24

hodin vyloučeno močí v nezměněné podobě. Hlavní extrarenální eliminační cestou etoposidu je

metabolismus. Méně než 6 % podané dávky je vyloučeno žlučí. U dospělých korelovala celková

tělesná clearance etoposidu s clearance kreatininu, nízkou hladinou sérového albuminu a extrarenální

clearance. U dětí byly zvýšené hladiny sérového GPT spojeny se sníženou clearance etoposidu.

Porucha funkce jater či ledvin může vzhledem k metabolickým a eliminačním cestám zvýšit

koncentrace etoposidu ve tkáních.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Ve zvířecích studiích s potkany a myšmi byla prokázána embryotoxicita a teratogenita etoposidu. K

dispozici jsou pozitivní výsledky in vitro a in vivo testů týkajících se genových a chromozomálních

mutací vyvolaných etoposidem. Tyto výsledky potvrzují podezření na mutagenní účinek u člověka.

Studie na zvířatech, které by prokázaly kancerogenitu etoposidu, nebyly provedeny. Vzhledem k

tomu, že etoposid poškozuje DNA a má mutagenní potenciál, je etoposid považován za potenciálně

kancerogenní.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

bezvodá kyselina citronová

benzylalkohol

polysorbát 80

makrogol 300

bezvodý ethanol

6.2. Inkompatibility

Etoposide Accord se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky.

Tento léčivý přípravek se nesmí mísit s jinými léčivými přípravky, než je uvedeno v bodě 6.6

6.3. Doba použitelnosti

Neotevřená injekční lahvička: 3 roky

Po naředění:

Chemická a fyzikální stabilita po naředění na koncentraci 0,2 mg/ml a 0,4 mg/ml byla prokázána na

dobu 96 hodin v injekčním roztoku chloridu sodného 0,9% w/v a 48 hodin v injekčním roztoku

glukosy 5% w/v při teplotě 20-25 °C.

Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě po naředění. Pokud není použit

okamžitě, doba a podmínky uchovávání jsou v zodpovědnosti uživatele. Neuchovávejte naředěný

přípravek v chladničce (2-8 °C), může dojít k precipitaci.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Chraňte před chladem nebo mrazem.

Upozornění na uchovávání naředěného roztoku viz 6.3.

6.5. Druh obalu a obsah balení

Koncentrát je naplněn v 5 ml, 10 ml, 12,5ml, 20 ml, 25 ml nebo 50 ml skleněných injekčních

lahvičkách s teflonovou zátkou a hliníkovým odtrhovacím uzávěrem.

Velikost balení:

1x5 ml injekční lahvička

1x10 ml injekční lahvička

1x12,5 ml injekční lahvička

1x20 ml injekční lahvička

1x25 ml injekční lahvička

1x50 ml injekční lahvička

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

S přípravkem Etoposide Accord je třeba zacházet dle instrukcí pro cytotoxické přípravky.

Roztok je v případě, že vykazuje známky precipitace či obsahuje viditelné částice, třeba zlikvidovat.

Etoposide Accord je třeba před použitím naředit roztokem chloridu sodného (0,9 % w/v) nebo

injekčním roztokem glukosy (5% w/v) na koncentraci 0,2 mg/ml (tedy 1 ml koncentrátu na 100 ml

ředícího roztoku) až 0,4 mg/ml (tedy 2 ml koncentrátu na 100 ml ředícího roztoku). Koncentrace

naředěného roztoku nesmí z důvodu rizika precipitace překročit 0,4 mg/ml.

Při odstraňování odpadu a s ohledem na bezpečnost je třeba dodržovat doporučení pro bezpečné

zacházení s antineoplastiky.

Je třeba se vyhnout jakémukoli kontaktu s roztokem. Během přípravy a rekonstituce je třeba používat

striktně aseptické pracovní postupy; ochranná opatření musí zahrnovat použití rukavic, ochranné

masky, bezpečnostních brýlí a ochranného oblečení. Doporučuje se použití digestoře s vertikálním

laminárním prouděním vzduchu (LAF).

Během podání je třeba použít rukavice. Při odstraňování odpadu je třeba brát v úvahu cytotoxickou

povahu této látky.

S chemoterapeutickými přípravky nesmí manipulovat těhotné ženy.

Pokud se etoposid dostane do kontaktu s kůží, sliznicí nebo očima, je třeba je okamžitě pečlivě omýt

vodou. Pro očištění kůže lze použít mýdlo.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

Velká Británie

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

44/275/14-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

6.8.2014

10. DATUM REVIZE TEXTU

10.3.2015

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

8-3-2018

Vepesid and associated names

Vepesid and associated names

Vepesid and associated names (Active substance: etoposide) - Corrigendum - Commission Decision (2017)4522 of Thu, 08 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety