ERAZABAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ERAZABAN Krém 100MG/G
 • Dávkování:
 • 100MG/G
 • Léková forma:
 • Krém
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X15G I Tuba
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ERAZABAN Krém 100MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • DOKOSANOL
 • Přehled produktů:
 • ERAZABAN 10% KRÉM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 46/ 216/07-C
 • Poslední aktualizace:
 • 23-03-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn. sukls235183/2017

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

ERAZABAN 10% k

rém

Docosanolum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek ERAZABAN 10% krém

musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, přestaňte přípravek používat

a poraďte se s lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte

to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V

příbalové informaci naleznete:

Co je ERAZABAN 10% krém a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ERAZABAN 10% krém používat

Jak se ERAZABAN 10% krém používá

Možné nežádoucí účinky

Jak ERAZABAN 10% krém uchovávat

Další informace

1.

CO JE ERAZABAN 10% KRÉM A K

ČEMU SE POUŽÍVÁ

Docosanol působí proti virům. ERAZABAN 10% krém je bílý krém užívaný k léčbě časných stádií

rekurentní labiální infekce herpes simplex (prostého oparu na rtech) u dospělých a dospívajících (nad

12 let).

Aby byla léčba ERAZABAN 10% krémem účinná, musí se začít s jeho používáním v časném stádiu

oparu, než se objeví puchýřky. Začněte používat ERAZABAN 10% krém, jakmile si všimnete prvních

příznaků oparu, jako je zarudnutí, svědění, bolest, pálení nebo píchání. Pokračujte v používání, dokud

se opar nezhojí, obvykle po dobu 4-6 dnů.

Příčinou vzniku oparu je infekce virem herpes simplex. Infekce virem může nastat tehdy, když

imunitní

systém

(systém

obranyschopnosti)

organismu

oslabený,

při

stresu

nebo

během

menstruačního období. Virus způsobuje puchýře nebo opary, hlavně na rtech.

2.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST

,

NEŽ ZAČNETE ERAZABAN 10% KRÉM

POUŽÍVAT

Nepoužívejte ERAZABAN 10%

k

rém:

jestliže jste

alergický/á

(přecitlivělý/á)

docosanol

nebo

kteroukoli jinou složku

krému

uvedenou na konci tohoto letáku (viz část 6).

Zvláštní opatrnosti při užívání ERAZABAN 10%

k

rému je zapotřebí

Přípravek je určen pouze k zevnímu užití na kůži. Krém se Vám nesmí dostat do očí nebo do

jejich blízkosti, neboť může způsobit podráždění. Pokud se Vám krém náhodou dostane do očí,

vypláchněte je důkladně velkým množstvím vody.

Nepoužívejte

tento

přípravek,

jestliže

Vám

bylo

řečeno,

jste

imunokompromitovaní

(schopnost Vašeho imunitního systému bojovat proti infekcím je snížena, např v důsledku

závažné onemocnění jako je leukémie nebo AIDS nebo pokud jste prodělali transplantaci

orgánu). Jestliže jste imunokompromitovaní a začíná se Vám vyvíjet opar, poraďte se ihned

s Vaším lékařem.

Neaplikujte přípravek v případě, že je opar již ve fázi vytvoření puchýřku nebo vřídku.

Děti

Děti mladší 12 let by neměly přípravek ERAZABAN 10% krém používat.

Vzájemné působení s

dalšími léčivými přípravky

ERAZABAN 10% krém by neměl být aplikován na stejné místo s ostatními topickými přípravky

(léčivé přípravky, kosmetika, krémy.) Je nepravděpodobné, že ERAZABAN 10% krém ovlivňuje

nebo je ovlivňován jinými léčivými přípravky, vzhledem k tomu, že ERAZABAN 10% krém je určen

k zevnímu použití na kůži, ale i přesto neaplikujte současně další přípravky na opary, pokud používáte

ERAZABAN 10% krém. Pokud máte nějaké otázky, jak ERAZABAN 10% krém ovlivňuje jiné

přípravky nebo je ovlivňován jinými léčivými přípravky, zeptejte se svého lékárníka.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

ERAZABAN 10% krém mohou užívat těhotné a kojící ženy.

Řízení

dopravních prostředků a obsluha strojů

ERAZABAN 10% krém nemá vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku

ERAZABAN 10% krém obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

3.

JAK SE ERAZABAN 10% KRÉM POUŽÍVÁ

Dospělí a dospívající starší 12 let:

Začněte s používáním ERAZABANU 10%

krém, jakmile si všimnete prvních příznaků nebo známek oparu (zarudnutí,

svědění, bolest, pálení, píchání) pro dosažení nejlepšího účinku.

Před a po nanesení krému si pečlivě umyjte ruce, abyste zabránili rozšíření

infekce.

Nanášejte krém v tenké vrstvě pečlivě přes celý opar 5× denně (přibližně každé 3

hodiny v denní době).

Pro nanášení použijte koneček prstu nebo lépe malý smotek vaty na špejli.

Nedotýkejte se otevřeného konce tuby poté, co jste se dotkli oparu.

Pokračujte v léčbě do úplného zahojení oparu (obvykle 4 – 6 dnů).

4-6 dnů

Pokud

dnů

léčby

nezpozorujete

zlepšení,

přestaňte

krém

používat

a obraťte se na svého lékaře.

Mějte na zřeteli, že ERAZABAN 10% krém je Váš lék. Půjčíte-li tubu komukoli,

riskujete, že na něj přenesete infekci.

Jestliže jste užil více ERAZABAN 10%

k

rému, než jste měl(a):

Pokud se dostane na Vaši pokožku větší množství krému, nehrozí Vám žádné vážné potíže. Není třeba

zvláštní léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ERAZABAN 10%

k

rém:

Zapomenete-li nanést krém v určitou dobu, použijte jej, jakmile si vzpomenete.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékárníka.

4.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i ERAZABAN 10% krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

K vyjádření četnosti výskytu nežádoucích účinků jsou použity následující termíny: velmi časté (u více

než 1 z 10 pacientů), časté (mezi 1 ze 100 pacientů a 1 z 10 pacientů), méně časté (mezi 1 z 1 000

pacientů a 1 ze 100 pacientů), vzácné (mezi 1 z 10 000 pacientů a 1 z 1 000 pacientů) a velmi vzácné

(u méně než 1 z 10 000 pacientů).

Poruchy nervové soustavy

Velmi časté: bolesti hlavy

Kožní poruchy:

Časté: reakce kůže, např. suchost kůže, vyrážky a otoky obličeje v okolí místa, kde je nebo byl krém

nanášen. Vyskytnou-li se jiné, závažnější kožní reakce, přestaňte přípravek používat, a pokud obtíže

nezmizí, vyhledejte svého lékaře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

JAK ERAZABAN 10% KRÉM UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte

ERAZABAN

krém

uplynutí

doby

použitelnosti

uvedené

krabičce

(Exp: měsíc/rok). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření tuby je krém stabilní po dobu 6 měsíců.

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit

životní prostředí.

6.

DALŠÍ INFORMACE

Co ERAZABAN 10% k

rém obsahuje

Léčivou látkou je docosanol. Jeden gram krému obsahuje docosanolum 100 mg.

Pomocnými

látkami

jsou

sacharoso-stearát,

lehký

tekutý

parafín,

propylenglykol,

benzylalkohol

a čištěná voda.

Jak přípravek ERAZABAN 10%

k

rém vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek ERAZABAN 10% krém je bílý krém.

Je k dostání v baleních o obsahu 2 g, 2g v průhledném ochranném pouzdru, 5 g a 15 g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobc

i:

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A.

ul. Wincentego Pola 21

58-500 Jelenia Góra

Polsko

Fleet Laboratories Limited

94 Rickmansworth Road

Watford, Hertfordshire WD18 7JJ

Velká Británie

Tento přípravek je registrován v

členských státech Evropského společenství pod následujícími

názvy:

Belgie

ERAZABAN 10 % Crème

Bulharsko

ERAZABAN 10 % Cream

Česká republika

ERAZABAN 10% krém

Chorvatsko

ERAZABAN 100 mg/g krema

Francie

ERAZABAN 10% crème

Irsko

Blistex Cold Sore Cream, 100mg/g

Cream

Maďarsko

ERAZABAN 100mg/g krém

Německo

Muxan

Polsko

ERAZABAN 10 % Krem

Portugalsko

Erazaban 100 mg/g Creme

Rakousko

ERAZABAN 100 mg/g Creme

Rumunsko

Erazaban 100 mg/g Cremă

Slovensko

ERAZABAN 10 % Krém

Slovinsko

ERAZABAN 100 mg/g krema

Španělsko

ERAZABAN 100 mg/g crema

Švédsko

Healip 10% Kräm

Velká Británie

Docosanol 10% Cream

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

25. 8. 2017