EQUISTRONG

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EQUISTRONG 400 mg/g
 • Léková forma:
 • Perorální pasta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EQUISTRONG 400 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetrahydropyrimidines
 • Přehled produktů:
 • 9902806 - 1 x 28.5 g - aplikátor - -; 9902807 - 10 x 28.5 g - aplikátor - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/044/13-C
 • Datum autorizace:
 • 30-10-2013
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

BIOVETA a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika,

e-mail: comm@bioveta.cz

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

BIOVETA a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika,

e-mail: comm@bioveta.cz

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

EQUISTRONG 400 mg/g perorální pasta pro koně

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

EQUISTRONG 400 mg/g perorální pasta

Pyranteli embonas

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g pasty obsahuje:

Léčivá látka:

Pyranteli embonas 400 mg

Pomocná látka:

Butylhydroxytoluen (E321) 0,2 mg

Světle žlutá perorální pasta.

4.

INDIKACE

Potlačení a léčba infekcí vyvolaných dospělci malých a velkých strongylidů, roupů, škrkavek

a tasemnic u koní.

Pyrantel-embonát je širokospektrální anthelmintikum s rozsahem působení:

velcí strongylidé: Strongylus vulgaris, S. edentatus, S. equinus

malí strongylidé: Trichonema spp. (Cyathostomes), Triodontophorus spp.

roupi: Oxyuris equi

škrkavky: Parascaris equorum

tasemnice: Anoplocephala perfoliata

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte u hříbat mladších než 4 týdny.

Nepoužívejte u výrazně oslabených zvířat.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Pyrantel-embonát je bezpečný pro koně od 4 týdnů věku, včetně kojených mláďat, březích klisen a

chovných hřebců. U hříbat napadených velkým množstvím škrkavek (Parascaris equorum) může pří

léčbě dojít k ucpání tenkého střeva, přičemž symptomy (kolika) se mohou projevit již za 30 minut po

podání přípravku.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

BIOVETA a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika,

e-mail: comm@bioveta.cz

Koně.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Jeden aplikátor obsahuje 11,4 g pyrantel-embonátu ve 28,5 g pasty.

Potlačení a léčba strongylózy, oxyurózy a paraskariózy

Doporučená dávka je 19 mg pyrantelu-embonátu/kg ž.hm., což odpovídá 4,75 g pasty na 100

kg ž.hm.

Jeden dílek na stupnici odpovídá dávce na 100 kg ž. hm. koně.

Dávkovací schéma:

hříbata (staří 1-8 měsíců): 1 dávka (4,75 g pasty) na 100 kg ž. hm. každé 4 týdny.

koně (starší 8 měsíců): 1 dávka (4,75 g pasty) na 100 kg ž. hm. každých 6-8 týdnů.

V období pastevní sezóny se dávka podává každých 4-6 týdnů. Při přesunu koně na

pastvu po zazimování vždy podejte 1 dávku pasty 3-4 dny před vypuštěním na pastvu.

kojící klisny: prokázalo se, že redukce infestace strongyly u sajících hříbat během

pastevní sezóny může být dosaženo použitím „čistých“ pastvin (přemístění koní nebo

nevypásání koňmi v předchozím roce), podáním přípravku kojícím klisnám 3-4 dny

před přemístěním a dále opakovaně v intervalu 2-4 týdny až do konce podzimu.

Ideální je vypuštění klisen s hříbaty na „čisté“ pastviny nebo, není-li to možné,

oddálení jejich přemístění do června.

Potlačení a léčba anoplocefalózy

Doporučená dávka je 38 mg pyrantel-embonátu/kg ž.hm., což odpovídá 9,5 g pasty na 100 kg

ž. hm.

Dva dílky na stupnici odpovídají dávce na 100 kg. ž. hm. koně.

V případě potřeby aplikaci opakujte za 6 týdnů

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před započetím léčby je třeba co nejpřesněji stanovit hmotnost zvířete. Aplikátor je třeba přizpůsobit

vypočítané dávce nastavením kroužku na příslušnou značku na pístu.

Držte píst stříkačky, rýhovaný dávkovací kroužek posuňte po pístu šroubováním tak, aby spodní hrana

kruhu byla v zákrytu s ryskou požadované hmotnosti. Ujistěte se, že kůň nemá v tlamě žádné zbytky

potravy. Odstraňte uzávěr aplikátoru, vložte jej do tlamy koně v mezizubním prostoru a naneste pastu

na kořen jazyka. Po aplikaci okamžitě na několik vteřin zvedněte hlavu koně a ujistěte se, že kůň

dávku spolkl.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Nepoužívat u koní, jejichž mléko a maso je určeno pro lidský konzum.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a krabičce.

BIOVETA a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika,

e-mail: comm@bioveta.cz

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii,

je třeba přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

- příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš

dlouhé době podávání

- poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání

přípravku nebo chybného nastavení dávkovacího zařízení

Za použití vhodný testů (např. Testu redukce počtu vajíček – FECRT) mají být vyšetřeny

podezřelé klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují

rezistenci k určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné

skupiny a mající jiný způsob účinku.

Rezistence na pyrantel byla hlášena u cyathostom koní (je široce rozšířena v USA a Kanadě).

Proto použití přípravku by mělo být založeno na základě místní epidemiologické informace o

citlivosti druhů nematod a doporučení, jak omezit další selekci rezistence k anthelmintikům.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Stejný aplikátor by měl být u dvou různých zvířat použit pouze, pokud jsou obě zvířata zdravá a ve

společném výběhu nebo jsou ve stejných prostorech a v přímém kontaktu.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Při

manipulaci

přípravkem

nekuřte,

nepijte

nejezte.

použití

umyjte

ruce.

Přípravek může způsobit podráždění kůže a očí.

Zamezte kontaktu přípravku s kůží a očima. V případě náhodného potřísnění kůže, okamžitě

opláchněte místo větším množstvím vody a mýdlem

V případě náhodného kontaktu přípravku s očima, okamžitě vypláchněte oči proudem čisté vody.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek by se měli

vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Těhotné ženy by měly přípravek podávat obezřetně.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Způsob účinku:

Pyrantel-embonát je širokospektré anthelmintikum, patří do skupiny tetrahydropyrimidinových

anthelmintik. Mechanismus účinku pyrantelu spočívá ve vyvolání spastické paralýzy. Pyrantel je

cholinergní

agonista,

působí

jako

excitační

neurotransmiter

nikotinergních

receptorech

ve svalových buňkách parazita. Vazbou na receptory dochází k depolarizaci neuromuskulárních spojů,

což vede ke kontrakci muskulatury (stav je obdobný kontrakci po působení acetylcholinu) až rozvinutí

BIOVETA a. s. Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika,

e-mail: comm@bioveta.cz

spastické paralýzy. Působením pyrantelu nedochází k úhynu parazita, z těla

hostitele je vyloučen v živém stavu.

Pyrantel-embonát má široké spektrum účinku. Zahrnuje aktivitu proti významným

endoparazitům koní, jako jsou velcí a malí strongylidé, roupi, škrkavka koňská a tasemnice.

Interakce:

Nepodávejte

současně

s přípravky

obsahujícím

levamisol

piperazin

ovlivnění

farmakodynamického účinku pyrantelu.

Nedoporučuje se současné podání s dietylkarbamizinem a organofosfáty – zvyšuje se riziko výskytu

nežádoucích účinků.

Předávkování:

Pyrantel-embonát je látka s obecně známou nízkou toxicitou po perorálním podání.

Laboratorními studiemi prokázáno, že dvacetinásobek standardní dávky (tj. až 60 mg pyrantelu

báze/kg ž.hm.) nevyvolával žádné nežádoucí účinky u koní, ani hříbat.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení: 1 x 28,5 g, 10 x 28,5 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.