Equipramox

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Equipramox 19,5 + 121,7 mg/g
 • Léková forma:
 • Perorální gel
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Equipramox 19,5 + 121,7 mg/g
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • koně
 • Terapeutické oblasti:
 • Milbemycins
 • Přehled produktů:
 • 9904434 - 14.4 x 1 g - aplikátor - -; 9904435 - 14.4 x 10 g - aplikátor - -; 9904436 - 14.4 x 20 g - aplikátor - -; 9904437 - 14.4 x 20 g - aplikátor - -

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/069/15-C
 • Datum autorizace:
 • 22-07-2015
 • Poslední aktualizace:
 • 11-11-2016

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁINFORMACE

EQUIPRAMOXPERORÁLNÍGEL

1. JMÉNOAADRESADRŽITELEROZHODNUTÍOREGISTRACIADRŽITELE

POVOLENÍKVÝROBĚODPOVĚDNÉHOZAUVOLNĚNÍŠARŽE,POKUDSE

NESHODUJE

Držitelrozhodnutíoregistraci:

ContinentalFarmaceutica,rueLaidBurniat,1348Louvain-la-Neuve,Belgie

Výrobceodpovědnýzauvolněníšarže:

ZoetisManufacturing&ResearchSpainS.L.,Ctra.Camprodons/n„LaRiba“,17813ValldeBianya

(Gerona),Španělsko

2. NÁZEVVETERINÁRNÍHOLÉČIVÉHOPŘÍPRAVKU

Equipramoxperorálnígel

Moxidectinum,praziquantelum

3. OBSAHLÉČIVÝCHAOSTATNÍCHLÁTEK

1gobsahuje:

Léčivélátky:

Moxidectinum 19,5mg

Praziquantelum 121,7mg

Pomocnélátky:

Benzylalkohol(E1519) 220,0mg

Butylhydroxytoluen(E321) 0,8mg

Světležlutýažoranžověrůžovýperorálnígel.

4. INDIKACE

Ukoní:

Equipramoxjeantiparazitárnípřípravekúčinnýprotiširokémuokruhuendoparazitůaektoparazitů

koní,poníků,klisenahříbat.Obsahujemoxidektin,makrocyklickýlaktondruhégeneraceskupiny

milbemycinů.Moxidektinparalyzujeausmrcujeparazitypůsobenímnajejichnervovýsystém.

Zároveňtakéobsahujeprazikvantel,kterýmáparaziticidníúčinkyaješirocepoužívánumnoha

druhůzvířatjakoanthelmintikum.Prazikvanteljerychleabsorbovántegumentemparazitaa

distribuován,následněnarušujemetabolismusparazita,cožvedekjehokontrakciaparalýze.

Veterinárníléčivýpřípravekjeurčenkléčběsmíšenýchinfekcízpůsobenýchtasemnicemi(cestoda)a

hlísticemi(nematoda)nebočlenovcicitlivýchnamoxidektinaprazikvantel:

Velcístrongylidi:

Strongylusvulgaris(dospělci)

Strongylusedentatus(dospělci)

Triodontophorusbrevicauda(dospělci)

Triodontophorusserratus(dospělci)

Triodontophorustenuicollis(dospělci)

Malístrongylidi(dospělciaintraluminálnílarválnístadia):

Cyathostomumspp.

Cylicocyclusspp.

Cylicostephanusspp.

Cylicodontophorusspp.

Gyalocephalusspp.

Škrkavky:

Parascarisequorum(dospělci)

Dalšídruhy:

Oxyurisequi(dospělci)

Habronemamuscae(dospělci)

Gasterophilusintestinalis(L2,L3)

Gasterophilusnasalis(L2,L3)

Strongyloideswesteri(dospělci)

Trichostrongylusaxei(dospělci)

Tasemnice(dospělci):

Anoplocephalaperfoliata

Anoplocephalamagna

Paranoplocephalamammillana

Exkrecevajíčekmalýchstrongylidůjepotlačenapodobu90dní.

Přípravekjeúčinnýproti(vyvíjejícímse)intramukosálnímstádiím(L4)malýchstrongylidů.Během8

týdnůpoaplikacijsoueliminoványčasná(hypobiotická)L3stádiamalýchstrongylidů.

Bylaprokázánabezpečnostveterinárníholéčivéhopřípravkupropoužitíuchovných,březícha

laktujícíchkobyl.

Podánípřípravkunemávlivnaplodnostkobyl.

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívatuhříbatmladších6,5měsíců.

Nepoužívatvpřípaděpřecitlivělostinaléčivoulátkunebonaněkterouzpomocnýchlátek.

Přípravekbylvyvinutspecifickyjenpropoužitíukoní.

Upsůakočeksemohouvyskytnoutvedlejšínežádoucíreakcevzhledemkekoncentracimoxidektinu

vpřípravkupopožitírozlitéhogelunebopostykuspoužitýmaplikátorem.

6. NEŽÁDOUCÍÚČINKY

Umladýchzvířatlzevzácněpozorovatochablostspodníhopysku,ataxii(nekoordinovanostpohybů)

aotokhorníhopysku.Tytonežádoucíreakcejsoupřechodnéavymizíspontánně.

Uléčenýchkonísvysokouinvazíparazitůmůžejejichdestrukcezpůsobitslabou,přechodnoukoliku

aměkčítrus.

Podoporučovanédávcesemohouuhříbatvyskytnoutpřechodnénežádoucíreakce.Udospělých

zvířatsemohoudostavitpřechodnénežádoucíreakcepotrojnásobnédoporučovanédávce.Příznaky

jsoudeprese,inapetence,ataxie,dáleochabnutíspodníhopyskupodobu8až24hodinpoaplikaci.

Symptomatickáléčbaneníobvyklenutná,příznakyzcelaodeznívajívprůběhu24až72hodin.

Specifickéantidotumneníznámé.

Jestližezaznamenátejakékolivzávažnénežádoucíúčinkyčijinéreakce,kterénejsouuvedenyvtéto

příbalovéinformaci,oznamtetoprosímVašemuveterinárnímulékaři.

7. CÍLOVÝDRUHZVÍŘAT

Koně.

8. DÁVKOVÁNÍPROKAŽDÝDRUH,CESTA(Y)AZPŮSOBPODÁNÍ

Jednaperorálnídávka400µgmoxidektinu/kgž.hm.a2,5mgprazikvantelu/kgž.hm.zapoužití

kalibrovanéstříkačkysoznačenímjednohostupněna25kgž.hm.

Prozajištěnípodánísprávnédávkybysemělaživáhmotnosturčitconejpřesněji,přesnostdávkováníje

třebazkontrolovat.

Prozajištěnípřesnéhodávkovánísedoporučujepoužitíváhynebopáskovémíry.

Stříkačkasedržízavíčkovanýmkoncemznačkamidolevatak,abybylovidětnaznačkovánípodle

váhy(maléčernélinky).Každáznačkasevztahujena25kgživéhmotnosti.Číselnýprstenecseotáčí

tak,abyselevástranaprstencekrylasváhouzvířete.

Obsahaplikátorujeurčenprokoněohmotnosti700kg.

Vpřípaděléčbyinfekcehlísticemibyladávkaprazikvanteluzvolenananejvyššímožnouhladinu.

Veterinářbyměldoporučitvhodnoudávkuapéči,kterábymělavéstkdosaženíoptimální

antiparazitárníprevence.

9. POKYNYPROSPRÁVNÉPODÁNÍ

Kzabráněnípředávkováníjenutnévěnovatpozornostpřesnémudávkováníuhříbat,předevšímu

hříbatsnízkouživouhmotnostínebohříbatponíků.

Nepoužívatstejnýaplikátornavícenežnajednozvíře,pokudnejdeozvířata,kterájsounajedné

pastvěnebopřicházejídostykuvestejnýchprostorách.

Kzamezenívlivumoxidektinunastřevnímikroflóruavdůsledkunedostatečnýchinformacíohledně

rizikaprazikvantelunaživotníprostředí,koněmusíbýtběhem3dnůpoléčběustájeny.Prooptimální

prevencilarvamistřečkůbymělbýtpřípravekpodávánnapodzim(poskončenísezónyhmyzu)a

předjarem,kdyselarvymohouzačítkuklit,aprotojsouméněcitlivékléčbě.

Rezistenceparazitakurčitétříděantihelmintikasemůžerozvinoutpočastém,opakovanémpoužití

antihelmintikazestejnéskupiny.Veterinárnílékařbyměldoporučitvhodnédávkovacíprogramya

opatřenívchovuprodosaženídostatečnéhopotlačeníinfestacetasemnicemiahlísticemi.

Zdůvoduzvýšenírizikamožnéhovývojerezistence,kterébymohlovéstkneúčinnéterapii,jetřeba

přistupovatkpodánípřípravkuobezřetněavyhnoutsenásledujícímpraktikám:

-příliščastémuaopakujícímusepoužíváníanthelmintikzestejnéskupiny,přílišdlouhédobě

podávání

-poddávkovánízdůvodušpatnéhostanoveníživéhmotnosti,chybnéhopodánípřípravkunebo

nedostatečnékalibracedávkovacíhozařízení(pokudjepoužito)

Zapoužitívhodnýchtestů(např.Testuredukcepočtuvajíček-FECRT)majíbýtvyšetřenypodezřelé

klinicképřípadynarezistencikanthelmintikům.Tam,kdevýsledkytestupotvrzujírezistenci

kurčitémuanthelmintiku,bymělobýtpoužitoanthelmintikumnáležejícídojinéskupinyamajícíjiný

způsobúčinku.

10. OCHRANNÁLHŮTA

Maso:64dní

Mléko:Nepoužívatulaktujícíchklisen,jejichžmlékojeurčenoprolidskouspotřebu.

11. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROUCHOVÁVÁNÍ

Uchovávatmimodosahdětí.

Uchovávejtepřiteplotědo25 C.

Nepoužívejtetentoveterinárníléčivýpřípravekpouplynutídobypoužitelnostiuvedenénakrabičcea

etiketěaplikátorupo„EXP“.Dobapoužitelnostikončíposlednímdnemvuvedenémměsíci.

Dobapoužitelnostipoprvnímotevřenívnitřníhoobalu:6měsíců

12. ZVLÁŠTNÍUPOZORNĚNÍ

Tentopřípravekmůžedrážditoči,kůžiamůžezpůsobitpřecitlivělostkůže.

Zabraňtekontaktupřípravkuskůžíaočima.

Používejteochrannérukavice.

Popoužitísiumyjteruceazasaženámístavodou.

Běhemmanipulacespřípravkemnekuřte,nepijteanejezte.

Vpřípadězasaženíočívypláchněteočivelkýmmnožstvímčistévodyavyhledejtelékařskoupomoc.

Vpřípaděnáhodnéhopozřenívyhledejtelékařskoupomocaukažtepříbalovouinformaci

praktickémulékaři.

13. ZVLÁŠTNÍOPATŘENÍPROZNEŠKODŇOVÁNÍNEPOUŽITÝCHPŘÍPRAVKŮ

NEBOODPADU,POKUDJEJICHTŘEBA

Všechennepoužitýveterinárníléčivýpřípravekneboodpad,kterýpocházíztohotopřípravku,musíbýt

likvidovánpodlemístníchprávníchpředpisů.Nekontaminujterybníky,vodnítokynebostoky

přípravkemčipoužitýmiaplikátory.

14. DATUMPOSLEDNÍREVIZEPŘÍBALOVÉINFORMACE

Červenec2015

15. DALŠÍINFORMACE

HDPEaplikátorobsahující14,4ggeluspolypropylenovýmpístem sestupnicí aLDPE

uzávěrem,balenénásledovně:

Krabičkaobsahujícíjedenaplikátor

Krabičkaobsahující10jednotlivěbalenýchaplikátorů

Krabičkaobsahující20jednotlivěbalenýchaplikátorů

Krabičkaobsahující20aplikátorů

Natrhunemusíbýtvšechnyvelikostibalení.

Pouzeprozvířata.

Veterinárníléčivýpřípravekjevydávánpouzenapředpis.