EMOXEN GEL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EMOXEN GEL Gel 100MG/G
 • Dávkování:
 • 100MG/G
 • Léková forma:
 • Gel
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 50G Tuba
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EMOXEN GEL Gel 100MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • NAPROXEN
 • Přehled produktů:
 • EMOXEN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 098/05-C
 • EAN kód:
 • 3830044942892
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls195031/2009

Příbalová informace

:

informace pro uživatele

EMOXEN GEL

100 mg/g

naproxenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

dříve

,

než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro

V

ás důležité údaje.

Vždy používajte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Emoxen Gel a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emoxen Gel používat

Jak se přípravek Emoxen Gel používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Emoxen Gel uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

C

o je přípravek

Emoxen Gel a k

čemu se používá

Přípravek

Emoxen

obsahuje

léčivou

látku

naproxen,

který

patří

skupiny

nesteroidních

protizánětlivých léčiv a působí protizánětlivě a proti bolesti. Přípravek Emoxen Gel se používá k léčbě

poúrazových bolestivých stavů, jako jsou pohmoždění, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí

kloubů včetně poúrazového zánětu výstelky kloubního pouzdra, zánětu kloubního váčku a zánětu

šlach.

Přípravek se dále používá k léčbě bolestivých stavů při degenerativních onemocněních kloubů kolene

a ruky (artróza). V tomto případě lze Emoxen Gel používat pouze na doporučení lékaře.

Přípravek mohou používat dospělí a dospívající od 12 let.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emoxen Gel používat

Nepoužívejte přípravek

Emoxen gel

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže jste někdy měl(a) po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných přípravků proti zánětu a

bolesti

alergickou

reakci,

projevující

jako

kožní

vyrážka

(kopřivka),

rýma

nebo

obtíže

s dýcháním;

jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Emoxen Gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte onemocnění jater, ledvin nebo vředové onemocnění žaludku či dvanáctníku.

Přípravek neaplikujte na poraněnou kůži, na rány nebo na místa postižená kožní infekcí.

Během léčby a ještě 2 týdny po jejím ukončení nesmíte vystavovat léčená místa přímému slunečnímu

záření ani ultrafialovému záření v soláriích. Během používání tohoto přípravku se může objevit

přecitlivělost na světlo.

Přípravek nesmí přijít do styku se sliznicí a očima. Pokud by se tak stalo, sliznici důkladně omyjte a

oči vypláchněte větším množstvím vody.

Přípravek se nemá aplikovat dlouhodobě a stejně tak je třeba se vyhnout aplikaci na rozsáhlé plochy.

V případě vzniku reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) projevující se jako otok v obličeji a

dušnost přerušte léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek není určen pro děti do 12 let.

D

alší léčivé příprav

ky

a přípravek Emoxen Gel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) dříve, než začnete tento přípravek používat. Bez porady s lékařem nenanášejte jiné přípravky

na stejná místa jako Emoxen Gel.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V prvních

šesti

měsících

těhotenství

můžete

přípravek

používat

pouze

v závažných

případech.

Neaplikujte jej ale dlouhodobě nebo na rozsáhlou oblast kůže. V posledních třech měsících těhotenství

nesmíte tento léčivý přípravek používat.

Léčivá látka tohoto přípravku se může v malém množství vylučovat do mateřského mléka. Pokud

kojíte, obraťte se na svého lékaře, který Vám poradí, zda přerušit kojení nebo léčbu přípravkem

Emoxen Gel.

Používání přípravku nemá vliv na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.

J

ak se přípravek Emoxen Gel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Emoxen Gel je určen ke kožnímu podání.

Při poúrazových stavech jako je pohmoždění kloubu, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí

kloubů včetně následných zánětlivých reakcí aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm

se použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) na postižené místo 2-6x denně po dobu 7 až 14 dnů.

Pokud se obtíže do 7 dnů nezlepší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady

s lékařem nepoužívejte tento přípravek déle než 14 dnů.

Při osteoartróze kolenního kloubu a kloubů ruky používejte přípravek pouze na doporučení lékaře. Na

bolestivé místo aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm se použije přibližně 4 cm

dlouhý proužek gelu) 3-4x denně.

Gel jemně vetřete do kůže.

Ošetřená místa nesmíte zakrývat neprodyšnou náplastí, obvazem nebo bandáží. Přípravek nesmíte

nanášet na velké plochy, poraněnou kůži, rány nebo místa postižená kožní infekcí.

Po aplikaci gelu si umyjte ruce, pokud nejsou ošetřovaným místem.

Po

užití u dětí a dopívajících

Přípravek není určen dětem do 12 let.

Jestliže jste

použil

(a)

více přípravku

Emoxen Gel

, než jste měl

(a)

Předávkování přípravkem Emoxen Gel je velmi nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku

vyhledejte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 osob z 10 000): podráždění kůže projevující se kožní vyrážkou,

zčervenáním, podrážděním a svěděním.

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000, včetně jednotlivých případů): reakce

z přecitlivělosti, projevující se jako otoky v obličeji nebo dušností, přecitlivělost na světlo.

Při dlouhodobém používání na velké plochy kůže se může vyskytnout bolest hlavy, ospalost, průjem,

nucení na zvracení (četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

J

ak přípravek Emoxen gel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn

před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Emoxen Gel obsahuje

Léčivou látkou je naproxenum. 1 g gelu obsahuje naproxenum 100 mg.

Pomocnými

látkami

jsou

chloralhydrát,

levomenthol,

ethanol

96%,

ethylparaben,

karbomer,

hydroxid sodný a čištěná voda

Jak

přípravek

Emoxen gel

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Emoxen Gel je homogenní bílý gel s vůní mentholu.

Krabička obsahuje zaslepenou aluminiovou tubu s plastovým uzávěrem.

Velikost balení: 1 tuba s 50 nebo 100 g gelu

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobce

EMO-FARM Sp. z o.o.

Ksawerów, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

10. 5. 2017

29-6-2018

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

UPDATE: FDA Animal Drug Safety Communication: FDA continues to warn about risk of accidental overdosing of dogs with the noise aversion drug Sileo

FDA is alerting dog owners and veterinarians about the risk of accidental overdose to dogs treated with the drug Sileo, a prescription gel that is given to dogs by mouth to treat noise aversion.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2018

Shadow Holdings, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of X-Jow and Acne Shave products due to Possible Bacterial Contamination

Shadow Holdings, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of X-Jow and Acne Shave products due to Possible Bacterial Contamination

Shadow Holdings is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Herb-X Solutions X-Jow Pain Gel, and United Exchange Acne Shave Moisturizer, Acne Shave Shave Cream with Acne Shield, and Acne Shave Shave Kit to the retail level. The products may be contaminated with bacteria.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.