Advertisement

EMOXEN GEL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EMOXEN GEL Gel 100MG/G
 • Dávkování:
 • 100MG/G
 • Léková forma:
 • Gel
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 50G Tuba
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EMOXEN GEL Gel 100MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • NAPROXEN
 • Přehled produktů:
 • EMOXEN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 29/ 098/05-C
 • EAN kód:
 • 3830044942892
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp.zn. sukls195031/2009

Příbalová informace

:

informace pro uživatele

EMOXEN GEL

100 mg/g

naproxenum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci

dříve

,

než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro

V

ás důležité údaje.

Vždy používajte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Emoxen Gel a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emoxen Gel používat

Jak se přípravek Emoxen Gel používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Emoxen Gel uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

C

o je přípravek

Emoxen Gel a k

čemu se používá

Přípravek

Emoxen

obsahuje

léčivou

látku

naproxen,

který

patří

skupiny

nesteroidních

protizánětlivých léčiv a působí protizánětlivě a proti bolesti. Přípravek Emoxen Gel se používá k léčbě

poúrazových bolestivých stavů, jako jsou pohmoždění, podvrtnutí kloubu a poranění měkkých částí

kloubů včetně poúrazového zánětu výstelky kloubního pouzdra, zánětu kloubního váčku a zánětu

šlach.

Přípravek se dále používá k léčbě bolestivých stavů při degenerativních onemocněních kloubů kolene

a ruky (artróza). V tomto případě lze Emoxen Gel používat pouze na doporučení lékaře.

Přípravek mohou používat dospělí a dospívající od 12 let.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emoxen Gel používat

Nepoužívejte přípravek

Emoxen gel

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže jste někdy měl(a) po užití kyseliny acetylsalicylové nebo jiných přípravků proti zánětu a

bolesti

alergickou

reakci,

projevující

jako

kožní

vyrážka

(kopřivka),

rýma

nebo

obtíže

s dýcháním;

jestliže jste v posledních třech měsících těhotenství.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Emoxen Gel se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

jestliže máte onemocnění jater, ledvin nebo vředové onemocnění žaludku či dvanáctníku.

Přípravek neaplikujte na poraněnou kůži, na rány nebo na místa postižená kožní infekcí.

Během léčby a ještě 2 týdny po jejím ukončení nesmíte vystavovat léčená místa přímému slunečnímu

záření ani ultrafialovému záření v soláriích. Během používání tohoto přípravku se může objevit

přecitlivělost na světlo.

Přípravek nesmí přijít do styku se sliznicí a očima. Pokud by se tak stalo, sliznici důkladně omyjte a

oči vypláchněte větším množstvím vody.

Přípravek se nemá aplikovat dlouhodobě a stejně tak je třeba se vyhnout aplikaci na rozsáhlé plochy.

V případě vzniku reakce z přecitlivělosti (alergické reakce) projevující se jako otok v obličeji a

dušnost přerušte léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek není určen pro děti do 12 let.

D

alší léčivé příprav

ky

a přípravek Emoxen Gel

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) dříve, než začnete tento přípravek používat. Bez porady s lékařem nenanášejte jiné přípravky

na stejná místa jako Emoxen Gel.

Těhotenství

,

kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V prvních

šesti

měsících

těhotenství

můžete

přípravek

používat

pouze

v závažných

případech.

Neaplikujte jej ale dlouhodobě nebo na rozsáhlou oblast kůže. V posledních třech měsících těhotenství

nesmíte tento léčivý přípravek používat.

Léčivá látka tohoto přípravku se může v malém množství vylučovat do mateřského mléka. Pokud

kojíte, obraťte se na svého lékaře, který Vám poradí, zda přerušit kojení nebo léčbu přípravkem

Emoxen Gel.

Používání přípravku nemá vliv na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3.

J

ak se přípravek Emoxen Gel používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Emoxen Gel je určen ke kožnímu podání.

Při poúrazových stavech jako je pohmoždění kloubu, podvrtnutí kloubu, poranění měkkých částí

kloubů včetně následných zánětlivých reakcí aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm

se použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) na postižené místo 2-6x denně po dobu 7 až 14 dnů.

Pokud se obtíže do 7 dnů nezlepší, poraďte se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady

s lékařem nepoužívejte tento přípravek déle než 14 dnů.

Při osteoartróze kolenního kloubu a kloubů ruky používejte přípravek pouze na doporučení lékaře. Na

bolestivé místo aplikujte přiměřené množství gelu (na plochu 10 x 10 cm se použije přibližně 4 cm

dlouhý proužek gelu) 3-4x denně.

Gel jemně vetřete do kůže.

Ošetřená místa nesmíte zakrývat neprodyšnou náplastí, obvazem nebo bandáží. Přípravek nesmíte

nanášet na velké plochy, poraněnou kůži, rány nebo místa postižená kožní infekcí.

Po aplikaci gelu si umyjte ruce, pokud nejsou ošetřovaným místem.

Po

užití u dětí a dopívajících

Přípravek není určen dětem do 12 let.

Jestliže jste

použil

(a)

více přípravku

Emoxen Gel

, než jste měl

(a)

Předávkování přípravkem Emoxen Gel je velmi nepravděpodobné. Při náhodném požití přípravku

vyhledejte lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

M

ožné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Vzácné (vyskytují se u 1 až 10 osob z 10 000): podráždění kůže projevující se kožní vyrážkou,

zčervenáním, podrážděním a svěděním.

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 osoby z 10 000, včetně jednotlivých případů): reakce

z přecitlivělosti, projevující se jako otoky v obličeji nebo dušností, přecitlivělost na světlo.

Při dlouhodobém používání na velké plochy kůže se může vyskytnout bolest hlavy, ospalost, průjem,

nucení na zvracení (četnost výskytu těchto nežádoucích účinků není známa).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

J

ak přípravek Emoxen gel uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před chladem a mrazem. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn

před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Emoxen Gel obsahuje

Léčivou látkou je naproxenum. 1 g gelu obsahuje naproxenum 100 mg.

Pomocnými

látkami

jsou

chloralhydrát,

levomenthol,

ethanol

96%,

ethylparaben,

karbomer,

hydroxid sodný a čištěná voda

Jak

přípravek

Emoxen gel

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Emoxen Gel je homogenní bílý gel s vůní mentholu.

Krabička obsahuje zaslepenou aluminiovou tubu s plastovým uzávěrem.

Velikost balení: 1 tuba s 50 nebo 100 g gelu

Držitel rozhodnutí o registraci

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobce

EMO-FARM Sp. z o.o.

Ksawerów, Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

10. 5. 2017

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

16-3-2018

EVERYONE HAND SANITIZER PEPPERMINT CITRUS (Alcohol) Gel [Small World Trading Company]

EVERYONE HAND SANITIZER PEPPERMINT CITRUS (Alcohol) Gel [Small World Trading Company]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

EVERYONE HAND SANITIZER COCONUT LEMON (Alcohol) Gel [Small World Trading Company]

EVERYONE HAND SANITIZER COCONUT LEMON (Alcohol) Gel [Small World Trading Company]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-3-2018

ERYTHROMYCIN Gel [Perrigo New York Inc]

ERYTHROMYCIN Gel [Perrigo New York Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

HAND SANITIZER (Benzethonium Chloride) Gel [RIMPORTS INC.]

HAND SANITIZER (Benzethonium Chloride) Gel [RIMPORTS INC.]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

NUVESSA (Metronidazole) Gel [Exeltis USA, Inc.]

NUVESSA (Metronidazole) Gel [Exeltis USA, Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

PROACTIV RENEWING CLEANSER (Benzoyl Peroxide) Gel [The Proactiv Company, LLC]

PROACTIV RENEWING CLEANSER (Benzoyl Peroxide) Gel [The Proactiv Company, LLC]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

YS SOLUTION INTENSIVE AC CARE (Salicylic Acid) Gel [Ajou Medics Co., Ltd]

YS SOLUTION INTENSIVE AC CARE (Salicylic Acid) Gel [Ajou Medics Co., Ltd]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

NAPROXEN SODIUM Tablet [DIRECT RX]

NAPROXEN SODIUM Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

INSTANT HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Target Corp.]

INSTANT HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [Target Corp.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ANIOSGEL 85 NPC (Ethanol) Gel [Laboratoires Anios]

ANIOSGEL 85 NPC (Ethanol) Gel [Laboratoires Anios]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

KIDS KARE (Stannous Fluoride) Gel [DEN-MAT HOLDINGS, LLC.]

KIDS KARE (Stannous Fluoride) Gel [DEN-MAT HOLDINGS, LLC.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

SILEO (Dexmedetomidine) Gel [Zoetis Inc.]

SILEO (Dexmedetomidine) Gel [Zoetis Inc.]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

SANELL HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [OraLabs]

SANELL HAND SANITIZER (Alcohol) Gel [OraLabs]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

AFTER BITE XTRA (Diphenhydramine Hcl) Gel [Tender Corporation]

AFTER BITE XTRA (Diphenhydramine Hcl) Gel [Tender Corporation]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

THE ITCH ERASER (Diphenhydramine Hcl) Gel [Tender Corporation]

THE ITCH ERASER (Diphenhydramine Hcl) Gel [Tender Corporation]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

AFTER BITE OUTDOOR (Diphenhydramine Hcl) Gel [Tender Corporation]

AFTER BITE OUTDOOR (Diphenhydramine Hcl) Gel [Tender Corporation]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

AFTER BITE PLUS (Diphenhydramine Hcl) Gel [Tender Corporation]

AFTER BITE PLUS (Diphenhydramine Hcl) Gel [Tender Corporation]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

BIOFREEZE PROFESSIONAL (Menthol, Unspecified Form) Gel [Performance Health, LLC]

BIOFREEZE PROFESSIONAL (Menthol, Unspecified Form) Gel [Performance Health, LLC]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

HAND SANITIZER (Ethyl Alcohol) Gel [Aldi Inc.]

HAND SANITIZER (Ethyl Alcohol) Gel [Aldi Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

HAND SANITIZER COOKIES N CREAM (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER COOKIES N CREAM (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

IODENT ORAL ANALGESIC (Benzocaine) Gel [United Exchange Corp.]

IODENT ORAL ANALGESIC (Benzocaine) Gel [United Exchange Corp.]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

LIDODOSE (Lidocaine Hydrochloride) Gel [Gensco Laboratories, LLC]

LIDODOSE (Lidocaine Hydrochloride) Gel [Gensco Laboratories, LLC]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

NAPROXEN Tablet [McKesson Corporation]

NAPROXEN Tablet [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [A-S Medication Solutions]

DICLOFENAC SODIUM Gel [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER PINK LEMON (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER PINK LEMON (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER PEACH (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER PEACH (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER CHERRY (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER CHERRY (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER WATERMELON (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER WATERMELON (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

SODIUM SUFIDE (Ingrown Toenail Pain Relief Kit) Gel [Walgreens Company]

SODIUM SUFIDE (Ingrown Toenail Pain Relief Kit) Gel [Walgreens Company]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER SOUR APPLE (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER SOUR APPLE (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER RASPBERRY (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER RASPBERRY (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER GRAPE (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER GRAPE (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

TOTALLY FUN AFTER SUN (Lidocaine Hcl) Gel [MJ Products Association, LLC]

TOTALLY FUN AFTER SUN (Lidocaine Hcl) Gel [MJ Products Association, LLC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER ORIGINAL (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER ORIGINAL (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER BIRTHDAY CAKE (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER BIRTHDAY CAKE (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER VANILLA (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER VANILLA (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER LEMON LIME (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER LEMON LIME (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER BANANA SPLIT (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER BANANA SPLIT (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

HAND SANITIZER COTTON CANDY (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER COTTON CANDY (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

Voltaren Gel vs. Naprosyn

Voltaren Gel vs. Naprosyn

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and Naprosyn (naproxen; other brand names: EC-Naprosyn and Anaprox/Anaprox DS) are nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis joint pain.

US - RxList

28-2-2018

Voltaren Gel vs. Pennsaid

Voltaren Gel vs. Pennsaid

Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) and Pennsaid (diclofenac sodium topical solution) are topical gel nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) used to treat osteoarthritis pain in the joints, such the hands and knees.

US - RxList

28-2-2018

HAND SANITIZER CHOCOLATE (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

HAND SANITIZER CHOCOLATE (Alcohol) Gel [JFL ENTERPRISES, INC]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

28-2-2018

ANTISEPTIC (Ethanol) Gel [McKesson]

ANTISEPTIC (Ethanol) Gel [McKesson]

Updated Date: Feb 28, 2018 EST

US - DailyMed

Advertisement