EMOXEN GEL

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EMOXEN GEL Gel 100MG/G
 • Dávkování:
 • 100MG/G
 • Léková forma:
 • Gel
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 100G Tuba
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EMOXEN GEL Gel 100MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • Naproxen
 • Přehled produktů:
 • EMOXEN

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 29/ 098/05-C
 • Datum autorizace:
 • 15-06-2012
 • EAN kód:
 • 5903546005599
 • Poslední aktualizace:
 • 26-02-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls51661/2012 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

EMOXEN GEL 

Gel 

Naproxenum 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. 

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Emoxen Gel musíte používat 

pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-  Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.  

-  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete 

jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to 

svému lékaři nebo lékárníkovi. 

V příbalové informaci naleznete:  

1.  Co je přípravek Emoxen Gel a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Emoxen Gel používat  

3.  Jak se přípravek Emoxen Gel používá  

4.  Možné nežádoucí účinky 

5  Jak přípravek Emoxen Gel uchovávat  

6.  Další informace 

1.  CO JE PŘÍPRAVEK EMOXEN GEL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Přípravek  Emoxen  Gel  obsahuje  léčivou  látku  naproxen,  který  působí  protizánětlivě.  Je  vhodný 

k léčbě bolestivých revmatických i nerevmatických onemocnění pohybového ústrojí. 

Přípravek  Emoxen  Gel  se  používá  k léčbě  poúrazových  stavů,  jako  jsou  pohmožděniny,  podvrtnutí 

kloubu a poranění měkkých částí kloubů včetně poúrazového zánětu kloubního pouzdra, zánětu šlach 

a  svalových  úponů.  K léčbě  bolestivých  stavů  při  degenerativních  (způsobených  opotřebením) 

kloubních onemocněních a zánětlivých revmatických onemocněních lze Emoxen Gel použít  pouze na 

doporučení lékaře. Používá se i v rehabilitační léčbě. 

Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství od 12 let. 

2.  ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK EMOXEN 

GEL POUŽÍVAT  

Nepoužívejte přípravek Emoxen gel 

-  jestliže  jste  alergický/á  na  léčivou  látku  naproxen,  jiné  nesteroidní  protizánětlivé  přípravky, 

salicyláty nebo na kteroukoli další složku přípravku Emoxen Gel; 

-  jestliže  jste  někdy  měl/a  po  užití  kyseliny  salicylové  nebo  jiných  protizánětlivých  přípravků 

alergickou reakci, projevující se jako kožní vyrážka nebo obtíže s dýcháním; 

-  jestliže máte poraněnou kůži, rány nebo kožní infekci na místě, které potřebujete ošetřit; 

-  jestliže jste v třetí třetině těhotenství. 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Emoxen Gel je zapotřebí 

-  jestliže  máte onemocnění jater, ledvin, srdce nebo vředové onemocnění žaludku či dvanáctníku, 

poraďte se před používáním přípravku Emoxen Gel s lékařem; 

-  během používání tohoto přípravku se může objevit přecitlivělost na světlo. Nesmíte proto během 

léčby a ještě 2 týdny po jejím ukončení vystavovat léčená místa přímému slunečnímu záření ani 

ultrafialovému záření v soláriích. 

Přípravek by neměly používat děti do 12 let. 

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky 

Prosím,  informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  užíval/a 

v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Bez porady s lékařem 

nenanášejte jiné přípravky na stejná místa jako Emoxen Gel. 

Těhotenství a kojení 

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.  

Ženy  ve  třetí  třetině  těhotenství  nesmí  tento  léčivý  přípravek  užívat.  Ženy  v první  a  druhé  třetině 

těhotenství  mohou  přípravek  používat  pouze  v závažných  případech.  Neměly  by  jej  však  aplikovat 

dlouhodobě nebo na rozsáhlou oblast kůže. 

Ženy, které kojí, by přípravek Emoxen Gel neměly používat. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento léčivý přípravek neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. 

3.  JAK SE PŘÍPRAVEK EMOXEN GEL POUŽÍVÁ 

Vždy používejte přípravek Emoxen Gel přesně podle pokynů  uvedených v této příbalové informaci. 

Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Emoxen Gel je určen pouze ke kožnímu podání.  

Při  poúrazových  stavech  spojených  s bolestí  kloubů  a  svalů  (pohmožděniny,  podvrtnutí  kloubu, 

poranění  měkkých  částí  kloubů  včetně  následných  zánětlivých  reakcí)  aplikujte přiměřené  množství 

gelu na postižené místo 2-6x denně po dobu 7 až 14 dnů. Pokud se obtíže do 7 dnů nezlepší, poraďte 

se o dalším používání přípravku s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 

dnů. 

Při  revmatických  onemocněních  zánětlivého  původu  a  osteoartróze  používejte  přípravek  pouze  na 

doporučení  lékaře.  Na  bolestivé  místo  aplikujte  přiměřené  množství  gelu  (na  plochu  10  x  10  cm  se 

použije přibližně 4 cm dlouhý proužek gelu) 3-4x denně.  

Gel jemně vetřete do kůže, aby se lépe vstřebával.  

Ošetřená místa nesmíte zakrývat neprodyšnou náplastí nebo obvazem. Přípravek nesmíte nanášet na 

velké plochy, poraněnou kůži, rány nebo místa postižená kožní infekcí.  

Přípravek nesmíte nanášet na sliznice a do očí. Pokud by se tak stalo, umyjte postiženou oblast a oči 

vypláchněte větším množstvím vody. 

Po ošetření si umyjte ruce, pokud se přípravek nenanášel přímo na ně. 

Jestliže jste  použil/a více přípravku Emoxen Gel, než jste měl/a 

Předávkování  přípravkem  Emoxen  Gel  je  velmi  nepravděpodobné.  Při  náhodném  požití  přípravku 

vyhledejte lékaře. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 

4.  MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Emoxen Gel nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

Výskyt nežádoucích účinků je velmi malý a reakce, které se mohou vyskytnout, jsou zcela výjimečně 

závažnějšího  charakteru.  U  citlivých  pacientů  může  dojít  k místnímu  podráždění  kůže,  které  se 

projevuje  kožní  vyrážkou,  zčervenáním,  podrážděním  a  svěděním,  ojediněle  se  může  objevit 

přecitlivělost na světlo. 

Během  dlouhodobého  používání  přípravku  nanášeného  na  velké  plochy  kůže  se  mohou  vyskytnout 

nežádoucí účinky, jako je bolest hlavy, ospalost, průjem a pocit na zvracení. 

V případě  vzniku  reakce  z přecitlivělosti  (alergické  reakce)  projevující  se  jako  otoky  v obličeji  a 

dušnost přerušte léčbu a okamžitě vyhledejte lékaře. 

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli 

nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři 

nebo lékárníkovi. 

5.  JAK PŘÍPRAVEK EMOXEN GEL UCHOVÁVAT  

Chraňte před chladem  a  mrazem.   Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn 

před vlhkostí. 

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. 

Přípravek  Emoxen  Gel  nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti,  uvedené  na    krabičce.  Doba 

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Léčivé  přípravky  se  nesmí  vyhazovat  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 

lékárníka,  jak  máte  likvidovat  přípravky,  které  již  nepotřebujete.  Tato  opatření  pomáhají  chránit 

životní prostředí. 

6.  DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Emoxen Gel obsahuje 

-  Léčivou látkou je naproxenum. 1 g gelu obsahuje naproxenum 100 mg. 

-  Pomocnými  látkami  jsou  chloral-hydrát,  levomenthol,  ethanol  96%,  ethylparaben,  karbomer, 

hydroxid sodný a čištěná voda 

Jak přípravek Emoxen gel vypadá a co obsahuje toto balení 

Přípravek Emoxen Gel je homogenní bílý gel s vůní mentholu. 

Držitel rozhodnutí o registraci  

ICN Polfa Rzeszów S.A. 

Przemysłowa 2, Rzeszów 

Polsko 

Výrobce 

EMO-FARM Sp. z o.o. 

Ksawerów, Polsko 

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 11.4.2012. 

26-5-2018

Shadow Holdings, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of X-Jow and Acne Shave products due to Possible Bacterial Contamination

Shadow Holdings, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of X-Jow and Acne Shave products due to Possible Bacterial Contamination

Shadow Holdings is voluntarily recalling all lots, within expiry, of Herb-X Solutions X-Jow Pain Gel, and United Exchange Acne Shave Moisturizer, Acne Shave Shave Cream with Acne Shield, and Acne Shave Shave Kit to the retail level. The products may be contaminated with bacteria.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.