Advertisement

EMERADE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EMERADE Injekční roztok v předplněném peru 150MCG
 • Dávkování:
 • 150MCG
 • Léková forma:
 • Injekční roztok v předplněném peru
 • Podání:
 • Intramuskulární podání
 • Jednotky v balení:
 • 2X0,15ML Předplněné pero
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EMERADE Injekční roztok v předplněném peru 150MCG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • EPINEFRIN (ADRENALIN)
 • Přehled produktů:
 • EMERADE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 78/ 342/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


sp. zn. sukls199985/2016

Příbalová informace: informace pro pacienta

Emerade 150 mikrogramů

Emerade 300 mikrogramů

Emerade 500 mikrogramů

injekční roztok v předplněném peru

epinefrinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Emerade a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Emerade používat

Jak se Emerade používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Emerade uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je Emerade a k čemu se používá

Emerade je autoinjektor (pero), který obsahuje epinefrin v injekčním roztoku.

Epinefrin působí proti poklesu krevního tlaku při anafylaktických reakcích. Zároveň stimuluje srdce a

usnadňuje dýchání.

Emerade se používá k akutní léčbě závažných alergických reakcí (anafylaxe) způsobených alergeny v

potravinách, lécích, při hmyzím bodnutí či kousnutí nebo způsobených jinými alergeny, stejně jako k

léčbě reakcí vyvolaných námahou nebo neznámou příčinou.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Emerade používat

Váš lékař Vám vysvětlí, kdy a jak máte používat Emerade. Pokud si nejste jistý(á) nebo pokud máte

nějaké otázky, zeptejte se svého lékaře.

Upozornění a opatření

Emerade použijte pouze během akutní alergické reakce. Jestliže jste alergický(á) na disiřičitan sodný

nebo na kteroukoli další složku Emerade, lékař Vás musí instruovat, v jakých případech můžete

Emerade použít.

Před použitím Emerade se poraďte se svým lékařem, jestliže trpíte:

onemocněním srdce

vysokým krevním tlakem

zvýšenou činností štítné žlázy

cukrovkou

nádorovým onemocnění nadledvin

zvýšeným nitroočním tlakem

sníženou funkcí ledvin

onemocněním prostaty

nízkou hladinou draslíku nebo vysokou hladinou vápníku v krvi

Pokud trpíte astmatem, může u Vás být zvýšené riziko závažné alergické reakce.

Každý, kdo prodělal anafylaktický šok, má být lékařem testován na látky, na které může být alergický.

Pouze tak se jim může striktně vyhnout v budoucnosti. Je důležité si uvědomit, že alergie na jednu

látku může vést k alergiím na řadu podobných látek.

Pokud máte potravinovou alergii, je důležité zkontrolovat složky ve všem, co polykáte (včetně léků),

protože i malé množství může způsobit závažné reakce.

U starších pacientů nebo u těhotných žen existuje vyšší riziko vzniku nežádoucích účinků.

Pokyny pro používání dodržujte přesně, aby se zabránilo náhodné injekci.

Emerade aplikujte pouze do vnější strany stehna. Nesmíte jej aplikovat do hýždě, protože byste mohli

látku náhodou vstříknout do cévy.

Upozornění

Náhodná aplikace do rukou nebo do prstů může mít za následek ztrátu průtoku krve postiženou

oblastí. Pokud dojde k náhodné aplikaci do těchto oblastí, musíte neprodleně vyhledat ošetření na

nejbližší pohotovosti nebo oddělení akutního příjmu v nemocnici.

Děti

Emerade není určen pro děti s hmotností nižší než 15 kg.

U dětí vážících méně než 15 kilogramů není možno podat dávku nižší než 150 mikrogramů s

dostatečnou přesností, a proto se v těchto případech použití nedoporučuje, pokud nejde o život

ohrožující situaci.

Další léčivé přípravky a Emerade

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Tady je zvláště důležitá opatrnost při užívání některých z následujících léků:

Antidepresiva jako jsou například tricyklická antidepresiva a inhibitory monoaminooxidázy (I

MAO), protože mohou účinky epinefrinu zesílit.

Léky na Parkinsonovu chorobu jako jsou například inhibitory katechol-O-methyltransferázy

(inhibitory COMT), neboť účinek epinefrinu může být zvýšen.

Léky, jež mohou způsobit nepravidelný srdeční rytmus (arytmii) jako například digitalis a

chinidin.

Léky na srdeční onemocnění nebo léky na poruchy nervového systému nazývané alfa a

betablokátory, protože mohou snižovat účinek epinefrinu.

Pacienti trpící cukrovkou musí po použití Emerade pečlivě sledovat hladinu krevního cukru, protože

epinefrin může zvýšit hladinu glukózy v krvi.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Zkušenosti s podáváním epinefrinu v

těhotenství jsou omezené. Nicméně v akutním život ohrožujícím případě, kdy může být ohrožen Váš

život, neváhejte Emerade použít.

Po použití Emerade můžete kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že by podání injekce epinefrinu ovlivnila schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Může však být ovlivněna závažnou alergickou reakcí. Pokud se tak stane, neřiďte.

Emerade obsahuje disiřičitan sodný a sodík

Disiřičitan sodný může vzácně vyvolat silnou alergickou reakci nebo dýchací obtíže

(bronchospasmus). Jestliže jste alergický(á) na disiřičitan sodný nebo na kteroukoli další složku

přípravku Emerade, lékař Vás musí instruovat, v jakých případech můžete přípravek Emerade použít.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné dávce, tj. je v podstatě "bez

sodíku".

3.

Jak se Emerade používá

Emerade použijte okamžitě, jakmile se objeví příznaky akutní alergické reakce (anafylaxe). Reakce

mohou vzniknout během několika minut po kontaktu s alergenem a příznaky mohou být například

vyrážka, zarudnutí nebo otoky. Závažnější reakce mohou ovlivnit také krevní oběh a dýchání.

Vždy používejte Emerade přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se

svým lékařem nebo lékárníkem.

Předtím, než použijete Emerade, ujistěte se, že chápete, v jakých situacích jej máte použít. Pokud je u

Vás riziko anafylaktické reakce, je důležité, abyste Emerade měli vždy u sebe. Uchovávejte Emerade v

původním obalu, což je speciálně vyrobené pouzdro na ochranu pera s popisem, jak použít pero v

nouzové situaci. Pro případnou potřebu mějte tuto příbalovou informaci vždy u sebe.

Dávkování

Dávkování určí lékař, který ji pro Vás nastaví individuálně, například podle Vaší tělesné hmotnosti.

Dospělí

Dospělí s tělesnou hmotností pod 60 kg

Obvyklá dávka je 300 mikrogramů.

Dospělí s tělesnou hmotností nad 60 kg

Obvyklá dávka je 300 až 500 mikrogramů.

Děti a dospívající

Emerade 500 mikrogramů není určen k použití u dětí.

Děti o tělesné hmotnosti 15-30 kg

Obvyklá dávka je 150 mikrogramů.

Děti o tělesné hmotnosti nad 30 kg

Obvyklá dávka je 300 mikrogramů.

Dospívající o tělesné hmotnosti nad 30 kg

Doporučené dávkování je shodné jako u dospělých pacientů.

Jak podat Emerade

Pokyny pro používání dodržujte přesně, aby se zabránilo náhodné injekci. Doporučuje se, aby také

Vaši rodinní příslušníci, pečovatelé nebo učitelé byli poučeni jak správně používat Emerade. Emerade

aplikujte pouze do vnější strany stehna. K uvolnění dávky dochází při zatlačení pera do kůže stehna. Je

možné jej použít přes oděv. Přípravek nesmí být aplikován do hýždě.

1. Odstraňte kryt jehly.

2. Umístěte a stiskněte Emerade proti vnější straně stehna. Uslyšíte cvaknutí, jakmile dojde k uvolnění

dávky do svalu.

3. Po dobu 5 vteřin držte pero ve stehně. Poté lehce masírujte místo vpichu. Okamžitě vyhledejte

lékařskou pomoc.

Jehla v Emerade je chráněna před, během a po podání injekce. Po aplikaci dávky je v kontrolním

okénku po zvednutí štítku viditelný píst.

Někdy nemusí k úplnému odvrácení závažné alergické reakce stačit jediná dávka adrenalinu. Z tohoto

důvodu Vám Váš lékař může předepsat více než jeden přípravek Emerade. Pokud se příznaky 5-15

min. po první injekci stále nezlepšily, nebo se zhoršily, Vy nebo osoba, která je s Vámi, můžete

aplikovat druhou injekci. Z tohoto důvodu byste měli s sebou vždy nosit více než jeden přípravek

Emerade.

Emerade je určen pouze k akutní léčbě. Okamžitě po aplikaci Emerade zavolejte lékařskou pomoc a

oznamte personálu, že se jedná o "anafylaktický šok" a to i v případě, že máte pocit, že se Vaše

příznaky zlepšily. Je třeba, abyste jel(a) do nemocnice kvůli pozorování a další případné léčbě,

protože se stejná reakce může později opakovat.

Během čekání na sanitku pokud možno ležte s nohama ve zvýšené poloze a v případě, že máte potíže

s dýcháním, se posaďte. Poproste někoho, zda by s Vámi mohl zůstat až do příjezdu sanitky, pro

případ, že byste se opět cítil(a) špatně.

Pacienti v bezvědomí musí být uloženi do stabilizované polohy.

Neodstraňujte kryt jehly až do doby, než injekci použijete.

Po použití injekce zůstane v autoinjektoru zbytek roztoku. Autoinjektor nelze znovu použít.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Emerade, než jste měl(a)

Pokud jste si vzali příliš velkou dávku, nebo pokud jste omylem aplikovali dávku Emerade do krevní

cévy nebo do ruky, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Váš krevní tlak může výrazně stoupnout. Předávkování může způsobit náhlé zvýšení krevního tlaku,

nepravidelný srdeční tep a hromadění tekutiny v plicích, což může způsobit potíže s dýcháním.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s použitím epinefrinu, jejich frekvenci však

nelze z dostupných údajů určit:

srdeční problémy, jako je nepravidelný a rychlý srdeční tep, bolest na hrudi

vysoký krevní tlak, zúžení krevních cév

pocení

pocit na zvracení, zvracení

potíže s dýcháním

bolest hlavy, závrať

slabost, třes

úzkost, halucinace

mdloby,

změny krevních hodnot jako je zvýšená hladina cukru v krvi, snížená hladina draslíku a zvýšená

hladina kyselin

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak Emerade uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, který je speciálně vyroben k ochraně pera a štítku.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za zkratkou EXP. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Zlikvidujte a vyměňte Emerade po

uplynutí doby použitelnosti. Pravidelně kontrolujte roztok přes kontrolní okénko zvednutím štítku,

abyste se přesvědčili, že je čirý a bezbarvý. Nepoužívejte tento přípravek, pokud roztok změní barvu

nebo obsahuje sraženinu.

Pokud Vám autoinjektor upadne na zem, zkontrolujte jej. V případě poškození nebo netěsnosti jej

vyměňte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co Emerade obsahuje

Léčivou látkou je epinefrinum (jako tartras)

Emerade 150 mikrogramů obsahuje epinefrinum 150 mikrogramů v 0,15 ml roztoku.

Emerade 300 mikrogramů obsahuje epinefrinum 300 mikrogramů v 0,3 ml roztoku.

Emerade 500 mikrogramů obsahuje epinefrinum 500 mikrogramů v 0,5 ml roztoku.

Dalšími složkami jsou: chlorid sodný, disiřičitan sodný (E 223), dihydrát dinatrium-edetátu,

kyselina chlorovodíková (k úpravě pH), voda na injekci

Jak přípravek Emerade vypadá a co obsahuje toto balení

Emerade je autoinjektor, který obsahuje jednu dávku epinefrinu. Emerade je čirý a bezbarvý injekční roztok

ve skleněné injekční stříkačce. Emerade neobsahuje latex.

Ochranné pouzdro (pero) ve tvaru bílého válce obsahuje jehlu, kryt jehly a spouštěcí mechanismus.

Odkrytá délka jehly:

Emerade 150 mikrogramů: 16 mm

Emerade 300 mikrogramů a 500 mikrogramů: 23 mm

Velikost balení:

1 nebo 2 předplněná pera

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Pharmaswiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7

Česká republika

Výrobce

Rechon Life Science AB

Soldattorpsvägen 5, P.O. Box 60043

SE-216 13 Limhamn

Švédsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.09.2016

Nemáte žádné bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktů.

15-3-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [DIRECT RX]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [McKesson Corporation]

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

22-2-2018

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Feb 22, 2018 EST

US - DailyMed

14-2-2018

TORBUGESIC (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

TORBUGESIC (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 14, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

TORBUGESIC SA (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

TORBUGESIC SA (Butorphanol Tartrate) Solution [Zoetis Inc.]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

EDLUAR (Zolpidem Tartrate) Tablet [Meda Pharmaceuticals]

EDLUAR (Zolpidem Tartrate) Tablet [Meda Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

Norco vs. Lortab

Norco vs. Lortab

Norco (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) and Lortab (hydrocodone bitartrate and acetaminophen) are combinations of an opioid analgesic and antitussive (cough suppressant) and a non-narcotic pain reliever (analgesic) used to treat moderate to severe pain

US - RxList

29-1-2018

MIGERGOT (Ergotamine Tartrate And Caffeine) Suppository [Horizon Pharma Inc.]

MIGERGOT (Ergotamine Tartrate And Caffeine) Suppository [Horizon Pharma Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

PHENDIMETRAZINE TARTRATE (Phendimetrazine Tartrate) Tablet [Elite Laboratories, Inc.]

PHENDIMETRAZINE TARTRATE (Phendimetrazine Tartrate) Tablet [Elite Laboratories, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

BRIMONIDINE TARTRATE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

BRIMONIDINE TARTRATE Solution/ Drops [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Cardinal Health]

METOPROLOL TARTRATE Injection, Solution [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DETRUSITOL SR (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Neolpharma, Inc.]

DETRUSITOL SR (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Neolpharma, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

DETROL LA (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Cardinal Health]

DETROL LA (Tolterodine Tartrate) Capsule, Extended Release [Cardinal Health]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

3-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 3, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

RUMATEL 88 (Morantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

RUMATEL 88 (Morantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet, Film Coated, Extended Release [Bryant Ranch Prepack]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

TEMARIL-P (Trimeprazine Tartrate And Prednisolone) Tablet [Zoetis Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

BANMINTH 48 (Pyrantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

BANMINTH 48 (Pyrantel Tartrate) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

EXELON (Rivastigmine Tartrate) Capsule [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

EXELON (Rivastigmine Tartrate) Capsule [Novartis Pharmaceuticals Corporation]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

ZOLPIDEM TARTRATE Tablet [RPK Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

RIVASTIGMINE TARTRATE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Carilion Materials Management]

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

TOLTERODINE TARTRATE Tablet, Film Coated [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-12-2017

PHENDIMETRAZINE TARTRATE Tablet [KVK-TECH, INC]

PHENDIMETRAZINE TARTRATE Tablet [KVK-TECH, INC]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

ALPHAGAN P (Brimonidine Tartrate) Solution/ Drops [Allergan, Inc.
]

ALPHAGAN P (Brimonidine Tartrate) Solution/ Drops [Allergan, Inc. ]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

19-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

Coreg vs. Metoprolol Tartrate

Coreg vs. Metoprolol Tartrate

Title: Coreg vs. Metoprolol TartrateCategory: MedicationsCreated: 12/18/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/18/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-12-2017

ERGOTAMINE TARTRATE AND CAFFEINE Tablet, Film Coated [Cintex Services, LLC]

ERGOTAMINE TARTRATE AND CAFFEINE Tablet, Film Coated [Cintex Services, LLC]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

NOREPINEPHRINE BITARTRATE Injection [Claris Lifesciences Inc.]

NOREPINEPHRINE BITARTRATE Injection [Claris Lifesciences Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

METOPROLOL TARTRATE Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

18-12-2017

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

TOLTERODINE TARTRATE Capsule, Extended Release [Camber Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

Advertisement