ELOCOM

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ELOCOM Kožní roztok 1MG/ML
 • Dávkování:
 • 1MG/ML
 • Léková forma:
 • Kožní roztok
 • Podání:
 • Kožní podání
 • Jednotky v balení:
 • 1X30ML Lahvička s kapacím zařízením
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ELOCOM Kožní roztok 1MG/ML
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MOMETASON
 • Přehled produktů:
 • ELOCOM

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 46/ 168/97-C
 • Datum autorizace:
 • 30-01-2014
 • EAN kód:
 • 8584055999363
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

sp.zn. sukls232481/2017

Příbalová informace: informace pro

pacienta

ELOCOM

1 mg/g

kožní roztok

(mometasoni furoas)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

začnete tento přípravek

po

užívat

,

protože obsahuje pro Vás důležité

údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této příbalové informaci:

Co je přípravek Elocom a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elocom používat

Jak se přípravek Elocom používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Elocom uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je

přípravek

Elocom a k

čemu se používá

Přípravek Elocom je hormonální přípravek s obsahem kortikoidu určený k aplikaci na pokožku. Patří

do skupiny vysoce účinných kortikosteroidů. Používá se k léčbě některých kožních onemocnění

citlivých na mometason-furoát, jako je lupénka (psoriáza), atopický ekzém a toxický a/nebo alergický

kontaktní ekzém.

Je zvláště vhodný k léčbě ochlupených oblastí kůže včetně vlasaté části hlavy u výše uvedených

onemocnění.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Elocom

používat

Nepo

užívejte přípravek

Elocom

jestliže jste alergický(á) na mometason-furoát, jiné kortikoidy nebo kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6) nebo trpíte některým z následujících stavů:

růžovka (acne rosacea, kožní onemocnění postihující obličej)

zánětlivé onemocnění kolem úst (periorální dermatitida)

akné

ztenčení kůže (kožní atrofie)

svědění genitálií nebo konečníku

plenková vyrážka (dermatitida)

bakteriální onemocnění (např. impetigo nebo pyoderma)

virové onemocnění (např. opary, pásový opar, plané neštovice, bradavice, genitální bradavice

nebo molusky)

plísňové (např. kvasinky) a parazitární (např. svrab) kožní infekce

otevřené poranění nebo kožní vředy

reakce po očkování

tuberkulóza nebo syfilis

Pokud si nejste jistý(á), zda některým z těchto onemocnění netrpíte, poraďte se se svým lékařem.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Elocom se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Elocom je určen pouze k zevnímu použití.

Je třeba zabránit tomu, aby se přípravek dostal do kontaktu s očima. Tento lék se nesmí nanášet

na oční víčka.

Objeví-li se u Vás podráždění, je nutné léčbu tímto přípravkem přerušit.

Pokud lékař neurčí jinak, vyvarujte se použití přípravku Elocom pod oděv na delší dobu

a na oblasti léčené tímto přípravkem nepřikládejte obvazy či náplasti.

Kožní roztok nenanášejte na větší plochy kůže, na obličej a na ty oblasti kůže, které se o sebe

třou, jako např. v podpaží nebo v tříslech. Toto platí především při léčbě dětských pacientů.

Při použití tohoto přípravku na lupénku může dojít ke zhoršení stavu. Taková léčba vyžaduje

pečlivý dohled, a proto byste měl(a) docházet na pravidelné lékařské kontroly.

Léčbu náhle nepřerušujte.

Dlouhodobá léčba (delší než 3 týdny) je nevhodná, zvláště pro dětské pacienty.

Pokud se u Vás objeví rozmazané vidění nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře.

Děti

Přípravek Elocom lze podávat dětem starším 2 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Elocom

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat

Těhotenství

a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Elocom nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Elocom obsahuje propylengl

ykol, který může způsobit podráždění kůže.

3.

Jak

se přípravek

Elocom po

užívá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Elocom se aplikuje po několika kapkách na postižené ochlupené oblasti kůže nebo kštici

jedenkrát denně, lehce se vtírá do kůže, až nejsou patrny žádné stopy na povrchu.

Jestliže jste použil(a)

více

přípravku

Elocom

, než j

ste

měl(a)

Neuvádí se.

Jestliže

jste z

apomněl(a)

po

užít přípravek

Elocom

Při náhodném vynechání léčby se poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Nezdvojnásobujte následující

dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a)

po

užívat přípravek

Elocom

Pokud lékař neurčí jinak, nemůžete při delším užívání léčbu náhle přerušit nebo ukončit. Pokud se

příznaky onemocnění u Vás nezlepší během několika dnů nebo pokud dojde k jejich zhoršení,

vyhledejte svého lékaře. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se

svého lékaře nebo lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (

mohou se vyskytnout

u méně než

1 z 10 000

pacientů

):

pocity pálení

svědění

zánět vlasových váčků (folikulitida)

Jiné nežádoucí účinky (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit):

alergická kontaktní dermatitida (projevující se zarudnutím a zduřením ošetřeného místa,

případně výsevem svědících puchýřků a pupínků)

bakteriální infekce

dermatitida kolem úst (periorální dermatitida)

mravenčení

ohraničený hnisavý zánět kůže (furunkulóza)

podráždění kůže

potničky (miliaria)

pruhové trhlinky v kůži (strie)

reakce připomínající akné

sekundární infekce

snížené zbarvení kůže (hypopigmentace)

suchá kůže

změknutí a zbělení kůže (macerace)

ztenčení kůže (kožní atrofie)

zviditelnění krevních cév v podkoží

zvýšený růst ochlupení (hypertrichóza)

rozmazané vidění.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících

Děti mohou mít vzhledem k většímu poměru kožního povrchu a tělesné hmotnosti větší náchylnost

k poruše zvané Cushingův syndrom (projevující se např. otylým kulatým obličejem a slabostí) než

dospělí.

Dlouhodobá léčba kortikosteroidy může ovlivnit růst a vývoj dětí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak přípravek

Elocom

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Doba použitelnosti přípravku Elocom po prvním otevření jsou 3 měsíce při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo lahvičce. Doba

použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Elocom obsahuje

Léčivou látkou je mometasoni furoas 1,0 mg v 1 g kožního roztoku.

Pomocnými látkami jsou isopropylalkohol, propylenglykol, dihydrogenfosforečnan sodný,

hyprolóza, čištěná voda a kyselina fosforečná 85% pro úpravu pH.

Jak přípravek

Elocom

vypadá a co obsahuje toto balení

Bezbarvý až skoro bílý roztok bez viditelných cizích částic.

Bílá lahvička z umělé hmoty, papírová krabička.

Velikost balení: 20 ml, 30 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem

Nizozemsko

Výrobce

Schering-Plough Labo N.V., Heist-op-den-Berg, Belgie

Tato příbalová inf

ormace byla naposledy

revidována

21. 11. 2017

Nejsou k dispozici žádné novinky týkající se tohoto produktu.