ELMEX GELÉE

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ELMEX GELÉE Dentální gel 33,19MG/G+22,1MG/G
 • Dávkování:
 • 33,19MG/G+22,1MG/G
 • Léková forma:
 • Dentální gel
 • Podání:
 • Dentální podání
 • Jednotky v balení:
 • 25G Tuba
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ELMEX GELÉE Dentální gel 33,19MG/G+22,1MG/G
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • FLUORID SODNÝ, KOMBINACE
 • Přehled produktů:
 • ELMEX GELÉE

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 95/ 006/82-S/C
 • Poslední aktualizace:
 • 28-06-2018

Příbalovou informaci pro pacienta

sp.zn. sukls173849/2017

Příbalová informace: informace pro uživatele

e

lmex gelée

dentální gel

aminofluorida mixta, natrii fluoridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat

,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v

této

příbalové informaci

Co je elmex gelée a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete elmex gelée používat

Jak se elmex gelée používá

Možné nežádoucí účinky

Jak elmex gelée uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je e

lmex gelée

a k

čemu se používá

Přípravek elmex gelée se používá

k prevenci zubního kazu a fluoridaci zubní skloviny

k léčbě počínajícího zubního kazu (remineralizace)

k ochraně a ošetření citlivých zubů

Přípravek elmex gelée obsahuje aminofluoridy a je určený k místní fluoridaci zubní skloviny.

Fluoridy se díky své přilnavosti k tvrdým zubním tkáním hromadí v jejich vnějších vrstvách a snižují

tak rozpustnost skloviny. Současně svým působením proti bakteriím snižují nebo potlačují látkovou

výměnu mikroorganismů v zubním plaku a zabraňují tak vzniku zubního kazu, nebo jeho vývoj

zpomalují.

Přípravek je určen pro děti ve věku od 6 let, dospívající a dospělé.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete

e

lmex gelée používat

Nepoužívejte

e

lmex gelée

jestliže jste alergický(á) na aminofluoridy, fluorid sodný nebo na kteroukoli další složku tohoto

přípravku (uvedenou v bodě 6)

při narušení povrchu sliznice dutiny ústní

při fluoróze kostí nebo zubní skloviny (křídově bílé, později hnědavé skvrny nepravidelně

rozmístěné na povrchu skloviny, vzniklé na základě hromadění fluoridu při nadměrném

přívodu fluoridu do organismu; fluoróza se nejčastěji projevuje na trvalém chrupu, který se

vyvíjel v době nadměrného přívodu fluoridu do organismu).

stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek elmex gelée pomocí speciální lžičky dětem

ve věku do 8 let

přípravek elmex gelée se nesmí používat u dětí ve věku do 6 let, neboť u nich přetrvává výrazný

polykací reflex. Přípravek nemají rovněž používat osoby s nekontrolovatelným polykacím

reflexem.

Upozornění a

opatření

Před použitím přípravku elmex gelée se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Vzhledem k obsahu silic máty peprné a máty kadeřavé v gelu se mají pacienti s průduškovým

astmatem nebo jinými poruchami dýchacích cest o použití přípravku elmex gelée poradit se svým

lékařem/stomatologem.

D

ěti

Přípravek je určen pro děti ve věku od 6 let.

Stomatolog (zubní lékař) nesmí podávat přípravek elmex gelée pomocí plastového nosiče dětem ve

věku do 8 let pro možnost předávkování tímto přípravkem.

Další léčivé pří

pravky a e

lmex gelée

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Celkové podávání fluoridu (např. fluoridové tablety) se má po aplikaci přípravku elmex gelée na

několik dní přerušit.

Elmex gelée

s

jídlem

a pi

tím

Vápník, hořčík (přítomné např. v mléku) a hliník (obsažený např. v lécích zvaných antacida užívaných

proti zvýšené kyselosti žaludku) mohou účinnost přípravku elmex gelée snížit.

Doporučuje se nejíst a nepít po dobu 30 minut po použití přípravku, aby jeho účinnost nebyla

nepříznivě ovlivněna.

Těhotenství, kojení

a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,

poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V těhotenství a při kojení je možno elmex gelée používat pouze na výslovné doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a

obsluha strojů

Přípravek nemá žádný vliv na řízení dopravních prostředků a obsluhu strojů.

3.

Jak se e

lmex gelée

pou

žívá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Prevence zubního kazu

u

dospělých a

dětí ve věku

od 6 let:

Pokud lékař neurčí jinak, k prevenci zubního kazu se jedenkrát týdně na zubní kartáček nanese

přibližně 1–2 cm (0,5 g) gelu, který se roztírá po povrchu zubů po dobu 2 minut. Gel se nemá polykat

a je důležité toto zajistit zejména u dětí. Nadbytek gelu se doporučuje vyplivnout. Po použití

přípravku si vypláchněte ústa.

Děti ve věku 6–8 let mají přípravek používat pod dohledem rodičů.

Ošetření citlivých zubů:

Pro aplikaci na citlivé zuby se používá 1 až 2 cm (přibližně 0,5 g) přípravku elmex gelée až 2–3x

týdně v závislosti na počtu postižených ploch. Přípravek se nanáší na zuby jemným kartáčkem

a roztírá se velmi jemně.

Aplikace prováděná zubním lékařem v

zubní ordinaci:

Dospělí a

děti ve věku

od 8 let

Tento způsob dentální péče se doporučuje provádět přibližně dvakrát ročně pomocí tupé jehly

jednorázové injekční stříkačky nebo plastového nosiče. Doporučené množství gelu je přibližně 0,5–

1 g pomocí injekční stříkačky, aplikovaného přímo na kousací plošky zubů a do mezizubních

prostorů, nebo přibližně 3 g v plastovém nosiči; doba působení má být omezena nejvýše na 5 minut,

ale ne méně než 2 minuty. Po aplikaci se doporučuje vypláchnout ústa. U pacientů se sklonem ke

kazivosti chrupu je vhodné přípravek používat častěji.

Přípravek elmex gelée je vhodný rovněž k preventivní zubní péči ve školách. Aplikace přípravku se

v tomto případě provádí dvakrát až čtyřikrát měsíčně.

Použití u

dětí

Děti ve věku od 6 do 8 let mají přípravek používat pouze pod dohledem rodičů, aby jej nepolykaly

a byla dodržena doba působení.

Pokud by v době vývoje zubů (přibližně do 8 let věku) denní příjem fluoridů trvale překračoval 2 mg,

mohly by vzniknout nevratné mineralizační defekty a porušení skloviny. Takto vyvolaná fluoróza

skloviny nezhoršuje její celkovou kvalitu, projevuje se však viditelným zbarvením a je kosmeticky

nežádoucí.

Jestliže jste použil(a)

více přípravku

elm

ex gelée, než jste měl(a)

Požití vysokých dávek přípravku (5 mg fluoridu/kg tělesné hmotnosti a více) vede ke zvracení, průjmu

a ztrátě tělesných tekutin. Jako první pomoc při předávkování fluoridy se doporučuje pití mléka. Při

předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem kontaktujte ihned lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře,

lékárníka nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi vzácně (může postihnout až 1 z 10 000 lidí) může vzniknout ohraničené podráždění sliznice

dutiny ústní, její odlupování nebo poškození (vředy, afty, puchýře), ale také nevolnost nebo zvracení.

Po uvedení přípravku na trh byly zanamenány také hypersenzitivní reakce. Četnost jejich výskytu není

známa (z dostupných údajů nelze určit).

V takových případech se nedoporučuje další aplikace přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto

přípravku.

5.

Jak e

lmex gelée uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřeném obalu.

Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a

další informace

Co e

lmex gelée

obsahuje

Léčivými látkami jsou aminofluorida mixta (olaflurum, dectaflurum), natrii fluoridum

Další pomocné látky: propylenglykol, hyetelosa, sacharin, ovocné aroma (jablečné aroma, menthon,

banánové aroma, silice máty kadeřavé, aroma máty peprné), čištěná voda.

Jak e

lmex gelée

vypadá

a

co obsahuje toto balení

Polyethylenová tuba, s plastovým uzávěrem, s obsahem 25 g (na 40 aplikací)

Držitel rozhodnutí o

registraci a

výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

CP GABA GmbH

Beim Strohhause 17

20097 Hamburg

Německo

Výrobce:

Thépenier Pharma Industrie

Route d‘Alencon, Saint-Langis-Les-Mortagne

61400 Mortagne

Francie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

: 06/2018