ELFIMEST

Základní informace

 • Název přípravku:
 • ELFIMEST Enterosolventní tableta 20MG
 • Dávkování:
 • 20MG
 • Léková forma:
 • Enterosolventní tableta
 • Podání:
 • Perorální podání
 • Jednotky v balení:
 • 7 Blistr
 • Druh předpisu:
 • volně prodejné léčivé přípravky
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • ELFIMEST Enterosolventní tableta 20MG
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • ESOMEPRAZOL
 • Přehled produktů:
 • ELFIMEST

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • R - registrovaný léčivý přípravek.
 • Registrační číslo:
 • 09/ 181/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 20-09-2017

Příbalovou informaci pro pacienta

Sp.zn.sukls59148/2017

Příbalová informace: Informace pro

pacienta

Elfimest 20 mg

enterosolventní tablety

esomeprazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého

lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této

příbalové informaci

Co je přípravek Elfimest 20 mg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Elfimest 20 mg užívat

Jak se přípravek Elfimest 20 mg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Elfimest 20 mg uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek

Elfimest 20 mg a k

čemu se používá

Přípravek Elfimest 20 mg obsahuje léčivou látku esomeprazol. Patří do skupiny léčivých přípravků

označovaných jako "inhibitory protonové pumpy". Působí tak, že snižují množství kyseliny, která se

vytváří v žaludku.

Tento léčivý přípravek se používá ke krátkodobé léčbě příznaků refluxu (např. pálení žáhy a kyselá

regurgitace) u dospělých.

Jako reflux se označuje zpětný návrat kyseliny ze žaludku do jícnu, který se může zanítit a být

bolestivý. Tak mohou vzniknout příznaky, jako je pocit bolesti na hrudníku stoupající až do krku

(pálení žáhy) a kyselý pocit v ústech (kyselá regurgitace).

Po prvním dni užívání tohoto přípravku může dojít k úlevě od příznaků kyselého refluxu a pálení žáhy,

avšak okamžitou úlevu nepřináší. Někdy je třeba, abyste užíval(a) tablety po 2-3 dny, abyste se cítil(a)

lépe. Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Elfimest 20 mg

užívat

Neužívejte přípravek

Elfimest 20 mg

jestliže jste alergický(á) na esomeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

jestliže jste alergický(á) na přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy (např.

pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol nebo omeprazol).

jestliže užíváte lék obsahující nelfinavir (používá se k léčbě HIV infekce).

Neužívejte tento přípravek, jestliže se Vás některá z výše uvedených skutečností týká. Pokud si nejste

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékarníkem, než začnete tento přípravek užívat.

Upozornění a opatření

Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat přípravek Elfimest 20 mg, pokud:

jste měl(a) žaludeční vřed nebo jste podstoupila(a) operaci žaludku.

jste nepřetržitě užíval(a) léky k léčbě refluxu nebo pálení žáhy po dobu 4 týdnů či déle.

máte žloutenku (zežloutnutí kůže a očního bělma) nebo máte závažné problémy s játry.

máte závažné problémy s ledvinami.

je Vám více než 55 let a máte nové či nedávno změněné projevy refluxu nebo potřebujete denně

užívat volně prodejné léčivé přípravky k léčbě poruchy trávení nebo pálení žáhy

se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Elfimest a

snižuje množství žaludeční kyseliny.

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co

nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Elfimest bude možná nutné ukončit. Neopomeňte

uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

Poraďte se s lékařem před nebo po užití tohoto léčivého přípravku, pokud si všimnete následujících

příznaků, které mohou být projevem jiné, závažnější nemoci:

zaznamenal(a) jste významný úbytek tělesné hmotnosti bez známé příčiny.

máte obtíže při polykání nebo při polykání cítíte bolest.

začalo Vás bolet břicho nebo máte potíže s trávením jako např. pocit na zvracení, pocit plnosti,

plynatost, zvláště po jídle.

začal(a) jste zvracet potravu s příměsí krve, která může vypadat jako tmavá kávová sedlina.

vaše stolice je tmavá (stolice zbarvená krví).

máte silný nebo přetrvávající průjem; esomeprazol může mírně zvyšovat riziko infekčního průjmu.

Poraďte se s Vaším lékařem před použitím tohoto léčivého přípravku, pokud:

máte jít na endoskopii nebo dechový test s močovinou.

máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A).

Přípravek Elfimest 20 mg nemá být užíván jako preventivní léčba.

Pokud se Vás týká kterákoliv z informací uvedených výše (nebo si nejste jisti), poraďte se ihned s

lékařem.

Děti a dospívající

Tento léčivý přípravek nesmí užívat děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek

Elfimest 20 mg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích , které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době

nebo které možná budete užívat. Je to proto, že tento přípravek může ovlivňovat způsob působení

některých léků a některé léky mohou mít naopak vliv na působení tohoto přípravku.

Neužívejte tento léčivý přípravek, pokud užíváte též léčivý přípravek s obsahem nelfinaviru (k léčbě

infekce HIV).

Lékaře nebo lékárníka informujte zejména o tom, že užíváte klopidogrel (k prevenci tvorby krevních

sraženin).

Neužívejte tento léčivý přípravek spolu s jinými léčivými přípravky, které omezují tvorbu žaludeční

kyseliny, jako jsou inhibitory protonové pumpy (např. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol nebo

omeprazol) nebo antagonisté H2

receptorů (např. ranitidin nebo famotidin).

Tento léčivý přípravek můžete užívat spolu s antacidy (např. magaldrát, kyselina alginová,

hydrogenuhličitan sodný, hydroxid hlinitý, uhličitan hořečnatý nebo jejich kombinace), pokud je to

potřebné.

Informujte lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujích léků:

ketokonazol a itrakonazol (k léčbě infekcí vyvolaných plísněmi).

vorikonazol (k léčbě infekcí vyvolaných plísněmi) a klarithromycin (k léčbě infekcí). Váš lékař

může upravit dávku přípravku Elfimest 20 mg, pokud máte závažné problémy s játry a léčíte se

dlouhodobě.

erlotinib (k léčbě nádorů).

methotrexát (k léčbě nádorů a revmatických onemocnění).

digoxin (k léčbě problémů se srdcem).

atazanavir, sachinavir (k léčbě HIV infekce).

citalopram, imipramin nebo klomipramin (k léčbě deprese).

diazepam (k léčbě úzkosti, k uvolnění svalů a k léčbě epilepsie).

fenytoin (k léčbě epilepsie).

léky k ředění krve jako je např. warfarin. Lékař Vás může sledovat při zahájení a ukončení

léčby přípravkem Elfimest 20 mg.

cilostazol (k léčbě intermitentní klaudikace – stav, kdy špatné zásobení svalů nohou krví vyvolává

bolest a obtíže při chůzi.

cisaprid (k léčbě poruch trávení a pálení žáhy).

rifampicin (k léčbě tuberkulózy).

takrolimus (používaný po transplantacích orgánů).

třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (k léčbě deprese).

Těhotenství

a

kojení

Jako preventivní opatření se máte vyhnout užívání přípravku Elfimest 20 mg v průběhu

těhotenství. V průběhu kojení nemáte tento léčivý přípravek užívat.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je málo pravděpodobné, že by přípravek Elfimest 20 g ovlivňoval Vaši schopnost řídit motorová

vozidla nebo schopnost obsluhovat stroje. Méně často se však mohou objevit nežádoucí účinky jako je

závrať a poruchy vidění (viz bod 4). Pokud se Vás to týká, neměl(a) byste řídit motorová vozidla

nebo obsluhovat stroje.

Přípravek

Elfimest 20 mg obsahuje sachar

ózu

Přípravek Elfimest 20 mg enterosolventní tablety obsahuje sacharózu, druh cukru. Pokud Vám Váš lékař

řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek

Elfimest 20 mg

užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s pokyny v této příbalové informaci nebo podle

pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Kolik tablet užívat

Doporučená dávka přípravku je jedna tableta denně.

Neužívejte více než doporučenou dávku jednu tabletu (20 mg) denně a to ani v případě, že

nepociťujete okamžité zlepšení.

Může být potřebné, abyste užíval(a) tablety po dobu 2-3 dnů, než dojde ke zlepšení příznaků

refluxu (např. pálení žáhy a kyselá regurgitace).

Doba léčby je až 14 dnů.

Přestaňte užívat tento léčivý přípravek, jestliže příznaky refluxu zcela vymizely.

Pokud se příznaky refluxu zhoršily nebo se nezlepšily po 14 dnech pravidelné léčby, máte

se poradit s lékařem.

Pokud máte trvalé nebo dlouhodobé často se opakující příznaky i při užívání tohoto léčivého

přípravku, máte se poradit s lékařem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

Tabletu můžete užít kdykoliv v průběhu dne, buďto spolu s jídlem nebo nalačno.

Tabletu spolkněte vcelku a zapijte polovinou sklenky vody. Tabletu nekousejte ani nedrťte. Tableta

obsahuje potahované pelety, potah chrání léčivou látku před rozkladem účinkem kyselého

prostředí v žaludku. Z tohoto důvodu je důležité, aby se pelety neporušily.

Alternativní způsob užívání tohoto léčivého přípravku

Vhoďte tabletu do sklenky s vodou bez oxidu uhličitého (nesycená voda). Nepoužívejte jiné

tekutiny.

Míchejte, dokud se tableta nerozpadne (vzniklá směs není čirá), a směs ihned vypijte, resp. do

30 minut. Vždy směs těsně před vypitím zamíchejte.

Dobře vypláchněte sklenku další vodou a obsah vypijte, abyste užil(a) všechnu léčivou látku.

Pevné částečky obsahují léčivou látku, nekousejte je ani nedrťte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku

Elfimest 20 mg

, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Elfimest 20 mg než se doporučuje, poraďte se ihned se svým

lékařem nebo lékárníkem. Můžete mít příznaky, např. průjem, žaludeční křeče, zácpu, pocit na

zvracení, zvracení a slabost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek

Elfimest 20 mg

Pokud jste si zapomněl(a) vzít dávku, vezměte si ji ten den, kdy si vzpomenete. Nezdvojnásobujte

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u

každého.

Pokud si všimnete následujích závažných nežádoucích účinků,

přestaňte přípravek

Elfimest 20 mg

užívat a poraďte se ihned s lékařem:

Náhle vzniklá dušnost, otok rtů, jazyka a krku, vyrážka, slabost nebo potíže s polykáním (závažná

alergická reakce, která se objevuje vzácně).

Zčervenání pokožky s puchýřky nebo odlupováním svrchní vrstvy kůže. Mohou se vyskytnout

závažné puchýře a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu nebo pohlavních orgánů. Může se jednat

o Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxickou epidermální nekrolýzu, které se objevují velmi

vzácně.

Zežloutnutí kůže, ztmavnutí moči a únava, které mohou být projevem vzácně se vyskytujících

problémů s játry.

Poraďte se s lékařem co nejdříve, pokud si všimnete následujích projevů infekce:

Tento léčivý přípravek může velmi vzácně ovlivnit bílé krvinky, což vede poruše imunity. Pokud se

objeví infekční onemocnění s horečkou a celkově velmi zhoršeným stavem, nebo horečka s příznaky

místní infekce jako je bolest šíje, krku nebo dutiny ústní nebo potížemi při močení, musíte se poradit

s lékařem co nejdříve, aby bylo možno vyloučit značný nedostatek bílých krvinek (agranulocytózu)

vyšetřením krve. Při této příležitosti je důležité, abyste informoval(a) lékaře o lécích, které užíváte.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté (mohou postihnout až

1 z 10

pacientů

)

Bolest hlavy.

Účinky na Váš žaludek nebo zažívací trakt: průjem, bolest žaludku, zácpa, větry (nadýmání).

Pocit na zvracení nebo zvracení.

Nezhoubné polypy žaludku

Méně časté (mohou postihnout až

1 ze 100

pacientů

)

Otok chodidel a kotníků.

Poruchy spánku (nespavost), pocit ospalosti.

Závratě, pocit brnění (mravenčení).

Pocit točení hlavy (závrať).

Sucho v ústech.

Změny v krevních testech, které kontrolují funkci jater.

Kožní vyrážka, kopřivka (vyrážka podobná planým neštovicím) a svědění kůže.

Vzácné (mohou postihnout až

1 z 1000

pacientů

)

Poruchy krevního obrazu, jako je snížený počet bílých krvinek nebo krevních destiček. To může

způsobit slabost, tvorbu modřin nebo vyšší pravděpodobnost infekcí.

Nízké hladiny sodíku v krvi.To může způsobit slabost, zvracení a křeče.

Pocit vzrušení, zmatenosti nebo deprese.

Poruchy chuti.

Poruchy zraku, jako je rozmazané vidění.

Náhlé pocity dušnosti či obtížné dýchání (bronchospasmus).

Zánět sliznice dutiny ústní.

Infekce nazývaná „moučnivka“, která může postihnout zažívací trakt a je způsobená plísní.

Ztráta vlasů (alopecie).

Kožní vyrážka po oslunění.

Bolesti kloubů (artralgie) nebo svalů (myalgie).

Celkový pocit nepohody a ztráta energie.

Zvýšené pocení.

Velmi vzácné (mohou postihnout až

1 z 10 000

pacientů

)

Nízký počet červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček (stav označovaný jako

pancytopenie).

Agresivita.

Vidění, pociťování či slyšení jevů, které neexistují (halucinace).

Závažné problémy s játry vedoucí k selhání jater a zánětu mozku.

Svalová slabost.

Závažné problémy s ledvinami.

Zvětšení prsů u mužů.

Ne

ní známo

(frekvenci výskytu nelze z

dostupných údajů určit)

Nízká hladina horčíku v krvi. Může se projevovat slabostí, zvracením, křečemi, třesem a změnami

srdečního rytmu (arytmií). Pokud máte velmi nízkou hladinu horčíku v krvi, můžete mít též nízkou

hladinu vápníku a/nebo draslíku v krvi.

Zánět střeva (vedoucí k průjmu).

Vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek

Elfimest 20 mg

uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Tento přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo blistru za

„Použitelné do/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek

Elfimest 20 mg obsahuje

Léčivou látkou je esomeprazolum. Jedna enterosolventní tableta obsahuje esomeprazolum 20 mg

(odpovídá esomeprazolum magnesicum dihydricum 21,75 mg).

Pomocnými látkami jsou: Obsah tablety: kopolymer MA/EA 1:1, mastek, ,triethyl-citrát,

hypromelosa, zrněný cukr (obsahuje sacharózu a kukuřičný škrob), magnesium-stearát, hyprolosa,

glycerol-monostearát 40 - 55, polysorbát 80, mikrokrystalická celulosa, povidon, makrogol 6000,

krospovidon, natrium-stearyl-fumarát.

Potah tablety:

Hypromelosa, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, červený oxid železitý (E172), žlutý oxid

železitý (E172).

Jak přípravek

Elfimest 20 mg

vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Elfimest 20 mg: světle růžové, elipsovité, bikonvexní potahované tablety o rozměrech 6,55 x

13,6 mm.

Přípravek Elfimest 20 mg je k dispozici v balení po 7 a 14 enterosolventních tabletách v blistrech.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Actavis Group PTC ehf.,

Reykjavikurvegur 76-78,

220 Hafnarfjordur,

Island

Výrobce

Actavis ehf.

Reykjavikurvegur 78

220 Hafnarfjordur

Island

Balkanpharma Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shose Str.

Dupnitsa 2600

Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v

členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko

Gastrocid Eso

Česká republika

Elfimest 20 mg

Dánsko

Escid

Estonsko

Elfimest

Maďarsko

Escid Control 20 mg, gyomornedv-ellenálló tabletta

Irsko

Escid Control

Litva

Elfimest 20 mg skrandyje neirios tabletės

Lotyšsko

Elfimest 20 mg zarnās šķīstošās tabletes

Polsko

Escid Control

Rumunsko

Almagel 20 mg, comprimate gastrorezistente

Tato

příbalová informace byla naposledy revidována:

30. 3. 2017