Advertisement

EIGENORM SET

Základní informace

 • Název přípravku:
 • EIGENORM SET Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 150IU
 • Dávkování:
 • 150IU
 • Léková forma:
 • Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok
 • Podání:
 • Subkutánní/intramuskulární podání
 • Jednotky v balení:
 • 10+10X1ML ISP Injekční lahvička
 • Druh předpisu:
 • na lékařský předpis
 • Použij pro:
 • Lidé
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog
Advertisement

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • EIGENORM SET Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 150IU
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické oblasti:
 • MENOTROPIN (LIDSKÝ MENOPAUZÁLNÍ GONADOTROPIN)
 • Přehled produktů:
 • EIGENORM SET

Další informace

Stav

 • Zdroj:
 • SUKL - Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Stav Autorizace:
 • B - přípravek po provedené změně. Smí být uváděn na trh po dobu
 • Registrační číslo:
 • 56/ 234/15-C
 • Poslední aktualizace:
 • 22-06-2017

Příbalovou informaci pro pacienta


Sp.zn.sukls215500/2015 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

Eigenorm Set 75 IU  

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Eigenorm Set 150 IU 

prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

menotropinum 

▼ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací 

o bezpečnosti.  Můžete  přispět  tím,  že  nahlásíte  jakékoli  nežádoucí  účinky,  které  se  u Vás 

vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4. 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 

používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 

jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

  V této příbalové informaci jsou přípravky Eigenorm Set 75 IU prášek a rozpouštědlo pro 

injekční  roztok  a Eigenorm  Set  150 IU  prášek  a rozpouštědlo  pro  injekční  roztok 

označovány jako přípravek Eigenorm Set. 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1.  Co je přípravek Eigenorm Set a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eigenorm Set používat 

3.  Jak se přípravek Eigenorm Set používá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak přípravek Eigenorm Set uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

1.  Co je přípravek Eigenorm Set a k čemu se používá 

  Přípravek  Eigenorm  Set  se  používá  k podpoře  ovulace  u žen,  které  neovulují 

a neodpovídaly na jinou léčbu (klomifen-citrátem). 

  Přípravek  Eigenorm  Set  se  používá  k vyvolání  rozvoje  několika  folikulů  (a tedy 

několika vajíček) u žen podstupujících léčbu neplodnosti. 

Přípravek  Eigenorm  Set  je  vysoce  purifikovaný  lidský  menopauzální  gonadotropin,  který 

patří do skupiny léků zvaných gonadotropiny. 

Jedna  injekční  lahvička  obsahuje  75 IU  lidského  folikuly  stimulujícího  hormonu  (FSH) 

a 75 IU lidského luteinizačního hormonu(LH).  

Lidský choriový gonadotropin (hCG), hormon přirozeně se vyskytující v moči těhotných žen, 

je přidáván, aby podpořil celkovou aktivitu LH. 

Jedna  injekční  lahvička  obsahuje  150 IU  lidského  folikuly  stimulujícího  hormonu  (FSH) 

a 150 IU lidského luteinizačního hormonu (LH).  

Lidský choriový gonadotropin (hCG), hormon přirozeně se vyskytující v moči těhotných žen, 

je přidáván, aby podpořil celkovou aktivitu LH. 

Tento léčivý přípravek se musí používat pod dohledem Vašeho lékaře. 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Eigenorm Set používat 

Před zahájením léčby bude u Vás a Vašeho partnera vyhodnocena plodnost. 

Nepoužívejte  přípravek  Eigenorm  Set,  jestliže  trpíte  kterýmkoli  z následujících 

onemocnění: 

  zvětšené  vaječníky  nebo  cysty  nezpůsobené  hormonální  poruchou  (syndrom 

polycystických ovarií); 

  krvácení z neznámých příčin; 

  rakovina vaječníků, dělohy nebo prsu; 

  abnormální zduření (nádor) hypofýzy nebo hypotalamu (části mozku); 

  hypersenzitivita  (alergie)  na  menotropin  nebo  na  kteroukoli  další  složku 

přípravku Eigenorm Set. 

Tento přípravek nepoužívejte, jestliže trpíte časnou menopauzou, malformacemi pohlavních 

orgánů nebo určitými nádory dělohy, které by znemožnily normální těhotenství. 

Upozornění a opatření 

Přestože dosud nebyly hlášeny žádné alergické reakce na přípravek Eigenorm Set, informujte 

svého lékaře, jestliže máte alergickou reakci na podobné léky. 

Tato  léčba  zvyšuje  riziko  rozvoje  nadměrné  stimulace  vaječníků  známé  jako  ovariální 

hyperstimulační  syndrom  (OHSS)  (viz  bod  Možné  nežádoucí  účinky).  Vyskytne-li  se 

u Vás  ovariální  hyperstimulace,  léčba  bude  ukončena  a bude  zabráněno  početí.  Mezi  první 

známky  ovariální  hyperstimulace  patří  bolest  v dolní  části  břicha,  dále  pocit  na  zvracení 

(nevolnost), zvracení a nárůst tělesné hmotnosti. Jestliže se u Vás tyto příznaky objeví, měl 

by Vás lékař vyšetřit co nejdříve. V závažných případech, které jsou však vzácné, se mohou 

vaječníky zvětšit a v oblasti břicha nebo hrudníku se může hromadit voda. 

Lék používaný k vyvolání závěrečného uvolnění zralých vajíček, obsahující lidský choriový 

gonadotropin  (hCG)  může  zvýšit  pravděpodobnost  OHSS.  Proto  se  nedoporučuje  použití 

hCG, pokud se rozvíjí OHSS, a Vy byste neměla mít pohlavní styk po dobu nejméně 4 dní 

ani v případě, že používáte bariérovou metodu antikoncepce. 

Je  třeba  poznamenat,  že  u žen,  které  mají  potíže  s plodností,  je  vyšší  četnost  potratů  než 

u normální populace. 

U pacientek,  které  podstupují  léčbu  k vyvolání  ovulace,  je  zvýšený  výskyt  vícečetných 

těhotenství a porodů v porovnání s přirozeným početím. Toto riziko lze však minimalizovat 

použitím doporučené dávky.  

U žen s poškozenými vejcovody existuje mírně zvýšené riziko mimoděložního těhotenství. 

Vícečetné  těhotenství  a charakteristika  rodičů  podstupujících  léčbu  neplodnosti  (např.  věk 

matky, parametry spermií) mohou být spojeny se zvýšeným rizikem porodních defektů.  

Léčba  přípravkem  Eigenorm  Set  stejně  jako  samotné  těhotenství  může  zvýšit 

pravděpodobnost vzniku trombózy. Při trombóze se vytvoří krevní sraženina v krevní cévě, 

nejčastěji v žilách na nohou nebo v plicích. 

Promluvte o tom se svým lékařem ještě před zahájením léčby, zejména: 

  jestliže již víte, že je u Vás větší pravděpodobnost vzniku trombózy; 

  jestliže Vy nebo kdokoli ve Vaší nejbližší rodině někdy měl trombózu; 

  jestliže máte těžkou nadváhu. 

Pediatrická populace 

Tento přípravek není určen k použití u dětí. 

Další léčivé přípravky a přípravek Eigenorm Set 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné 

době užívala nebo které možná budete užívat. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Přípravek Eigenorm Set se nemá používat, jestliže jste těhotná nebo kojíte. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek  Eigenorm  Set  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit  nebo 

obsluhovat stroje. Nebyly však provedeny žádné studie hodnotící vliv na schopnost řídit nebo 

obsluhovat stroje. 

3.  Jak se přípravek Eigenorm Set používá 

Dávkování a trvání léčby: 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistá, 

poraďte se se svým lékařem. 

Ženy, které neovulují a mají nepravidelnou menstruaci nebo ji nemají vůbec: 

Jako obecné pravidlo platí, že první injekce jedné injekční lahvičky přípravku Eigenorm Set 

75 IU se podává během prvního týdne cyklu po spontánní nebo vyvolané menstruaci. 

Následně  se  přípravek  Eigenorm  Set  podává  injekčně  každý  den  v dávkách  předepsaných 

lékařem a léčba pokračuje, dokud se ve vaječníku nevyvine alespoň jeden zralý folikul. Váš 

lékař upraví dávkování přípravku Eigenorm Set v závislosti na odpovědi vaječníků, která se 

stanovuje na základě klinických vyšetření. 

Jakmile jeden folikul dosáhne požadovaného stadia rozvoje, léčba přípravkem Eigenorm Set 

bude  pozastavena  a pomocí  dalšího  hormonu  (choriového  gonadotropinu,  hCG)  bude 

vyvolána ovulace. 

Obecně k ovulaci dochází po 32 až 48 hodinách. 

V této  fázi  léčby  je  možná  fertilizace  (oplození).  Bude  Vám  doporučeno,  abyste  měla 

pohlavní  styk  každý  den  počínaje  dnem  předcházejícím  podání  hCG.  Jestliže  neotěhotníte, 

přestože jste měla ovulaci, léčbu je možné opakovat. 

Ženy  podstupující  stimulaci  vaječníků  za  účelem  rozvoje  vícečetných  folikulů  před  in 

vitro fertilizací nebo jinou metodou asistované reprodukce: 

Cílem této metody je dosáhnout souběžného rozvoje několika folikulů. Léčba bude zahájena 

2. nebo  3. den  cyklu  injekcí  150–300 IU  přípravku  Eigenorm  Set  (1–2 injekční  lahvičky 

přípravku  Eigenorm  Set  150 IU).  Váš  lékař  může  rozhodnout,  že  v případě  potřeby  budou 

podávány  vyšší  dávky.  Injekční  dávky  přípravku  Eigenorm  Set  jsou  vyšší  než  u metody 

používané pro přirozené oplození. Pokračování léčby individuálně upraví lékař. 

Jakmile  se  rozvine  dostatečný  počet  folikulů,  léčba  přípravkem  Eigenorm  Set  se  pozastaví 

a pomocí dalšího hormonu (choriového gonadotropinu, hCG) se vyvolá ovulace. 

Jak se má přípravek Eigenorm Set podávat: 

Přípravek  Eigenorm  Set  se  podává  injekcí  pod  kůži  (subkutánní  injekcí)  nebo  do  svalu 

(intramuskulární injekcí). 

Každá  injekční  lahvička  se  má  použít  pouze  jednou  a injekce  se  má  podat  ihned  po  její 

přípravě. 

Po  absolvování  vhodné  konzultace  a školení  Vás  může  lékař  požádat,  abyste  si  sama 

podala injekci přípravku Eigenorm Set. 

Při prvním samopodání Váš lékař musí: 

-  nechat Vás, abyste si vyzkoušela sama si podat subkutánní injekci; 

-  ukázat Vám možná místa, kam si můžete injekci podat; 

-  ukázat Vám, jak připravit injekční roztok; 

-  vysvětlit Vám, jak připravit správnou dávku injekce. 

Před  samopodáním  injekce  přípravku  Eigenorm  Set  si  pozorně  přečtěte  následující 

pokyny. 

Jak připravit a podat injekci z 1 injekční lahvičky přípravku Eigenorm Set: 

Injekce  se  musí  připravovat  bezprostředně  před  použitím,  pomocí  předplněné  injekční 

stříkačky  s rozpouštědlem  (0,9%  roztok  chloridu  sodného  ve  vodě  na  injekci),  která  je 

součástí každého balení přípravku Eigenorm Set. 

Připravte si čistou plochu a umyjte si ruce. Je důležité, abyste měla ruce a potřebné pomůcky 

v co nejčistším stavu. 

Na plochu rozložte následující pomůcky: 

-  dva tampony navlhčené v alkoholu (nejsou součástí balení), 

-  jednu injekční lahvičku obsahující prášek přípravku Eigenorm Set, 

-  jednu předplněnou injekční stříkačku s rozpouštědlem, 

-  jednu jehlu pro přípravu injekce, 

-  jehlu s malým průsvitem pro subkutánní injekci.  

Rekonstituce injekčního roztoku 

Příprava injekce: 

1.  •  Sejměte  kryt  z předplněné  injekční  stříkačky  a nasaďte  jehlu  pro 

rekonstituci (dlouhou jehlu) na injekční stříkačku. 

• Injekční stříkačku opatrně položte na čistý povrch. 

• Nedotýkejte se jehly. 

Příprava injekčního roztoku: 

2.    Jemným  zatlačením  směrem  vzhůru  sejměte  barevný  plastový  kryt 

(světle zelený pro 75 IU, tmavě zelený pro 150 IU) z injekční lahvičky 

přípravku Eigenorm Set.  

•  Otřete  gumovou  vrchní  část  tamponem  navlhčeným  v alkoholu 

a nechte uschnout. 

3.  • Vezměte injekční stříkačku, odstraňte ochranné víčko jehly a vpíchněte 

jehlu  skrz  střed  gumového  uzávěru  injekční  lahvičky  přípravku 

Eigenorm Set.  

• Zatlačte píst až úplně dolů, abyste do prášku vstříkla veškerý roztok. 

•  NEPROTŘEPÁVEJTE,  ale  provádějte  jemné  krouživé  pohyby,  dokud 

nezískáte čirý roztok. 

  K rozpuštění přípravku Eigenorm Set obvykle dochází okamžitě.  

4.   Jehlu ponechte zasunutou v injekční lahvičce; injekční lahvičku otočte 

dnem vzhůru. 

 Ujistěte se, že hrot jehly se nachází pod hladinou tekutiny. 

 Jemným tahem pístu natáhněte veškerý roztok přípravku Eigenorm Set 

do injekční stříkačky. 

 Zkontrolujte, zda je rekonstituovaný roztok čirý. 

Pokud  provádíte  rekonstituci  z více  než  1 injekční  lahvičky  přípravku  Eigenorm  Set, 

rekonstituovaný  obsah  z první  injekční  lahvičky  pomalu  vstříkněte  do  druhé  injekční 

lahvičky zopakováním kroků 2-4.  

Podání léku subkutánní injekcí: 

  Když  je  předepsaná  dávka  v injekční  stříkačce,  nasaďte  na  jehlu 

ochranné víčko. Sejměte jehlu z injekční stříkačky a místo ní nasaďte 

jehlu  s malým  průsvitem  pro  subkutánní  injekci,  včetně  jejího 

ochranného víčka. 

  Nasaďte jehlu s malým průsvitem na tělo injekční stříkačky a trochu jí 

pootočte, aby byla jehla dobře našroubována a vznikl tak těsný spoj. 

  Sejměte  ochranné  víčko  z jehly.  Podržte  injekční  stříkačku  tak,  aby 

jehla  směřovala  vzhůru,  a jemně  poklepejte  na  stěnu  injekční 

stříkačky. Tak se všechny vzduchové bubliny přesunou nahoru.  

  Stlačte píst, dokud se na hrotu jehly neobjeví kapka tekutiny. 

  Přípravek nepoužívejte, jestliže roztok obsahuje jakékoli pevné částice 

nebo je zakalený. 

Místo injekce: 

  Váš lékař nebo zdravotní sestra Vás poučili, do jaké části těla si může 

vpíchnout  injekci  s lékem.  Obvyklými  místy  jsou  stehna  nebo  dolní 

část břicha pod pupíkem.  

  Tamponem navlhčeným v alkoholu otřete místo injekce. 

Vpíchnutí jehly: 

  Pevně chyťte kůži. Druhou rukou vpíchněte jehlu (podobným pohybem 

jako šipku) pod úhlem 45° nebo 90°. 

Vstříknutí roztoku: 

  Injekci podejte pod kůži, jak Vám bylo ukázáno. Injekci nepodávejte přímo do žíly. 

Pomalým  a plynulým  pohybem  stlačte  píst  tak,  aby  se  roztok  správně  vstříkl 

a nedošlo k poškození kůže. 

Při  vstřikování  předepsaného  objemu  roztoku  nespěchejte.  V závislosti  na  dávce,  kterou 

Vám lékař předepsal, nemusíte použít celý objem roztoku. 

Odstranění jehly: 

  Rychlým pohybem vytáhněte injekční stříkačku  a na místo injekce přitlačte tampon 

napuštěný desinfekčním prostředkem. Jemná masáž místa injekce  – při zachovávání 

tlaku  –  urychluje  vstřebání  roztoku  přípravku  Eigenorm  Set  a zmírňuje  nepříjemné 

pocity v oblasti vpichu. 

Podání léku intramuskulární injekcí: 

Intramuskulární  injekce  připraví  Váš  poskytovatel  zdravotní  péče  a poté  Vám  podá  injekci 

přípravku Eigenorm Set do boční strany stehna nebo hýždí. 

Likvidace všech použitých pomůcek:  

Jakmile  dokončíte  podání  injekce,  vložte  všechny  jehly  a prázdné  injekční  lahvičky 

a injekční  stříkačky  do  vhodné  nádoby  pro  ostré  předměty.  Veškerý  nepoužitý  léčivý 

přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 

Jestliže jste použila více přípravku Eigenorm Set, než jste měla: 

Účinky předávkování přípravkem Eigenorm Set nejsou známy; nicméně lze očekávat, že se 

vyskytne ovariální hyperstimulační syndrom (viz bod Možné nežádoucí účinky). Jestliže jste 

použila více přípravku Eigenorm Set, než jste měla, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Jestliže jste zapomněla použít přípravek Eigenorm Set: 

Užijte  přípravek  v další  obvyklou  dobu  pro  podání  injekce.  Nezdvojnásobujte  následující 

dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestala používat přípravek Eigenorm Set: 

Nepřestávejte  přípravek  používat  z vlastního  rozhodnutí.  Jestliže  uvažujete,  že  přestanete 

tento přípravek používat, vždy se poraďte se svým lékařem.  

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 

nebo lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít  i přípravek  Eigenorm  Set nežádoucí  účinky, které se 

ale nemusí vyskytnout u každého. 

Následující  nežádoucí  účinek  je  důležitý.  V případě,  že  se  u Vás  projeví,  bude  nutné 

okamžitě zakročit. Měla byste přestat používat přípravek Eigenorm Set a okamžitě vyhledat 

svého lékaře, jestliže se u Vás vyskytne následující: 

Časté, postihuje 1 až 10 osob ze 100: 

  Ovariální  hyperstimulační  syndrom  (příznaky  zahrnují  tvorbu  cyst  na  vaječnících 

nebo zvětšení již existujících cyst, bolest v dolní části břicha, pocit žízně a nevolnost 

a někdy  zvracení,  vylučování  omezeného  množství  koncentrované  moči  a nárůst 

tělesné hmotnosti) (více informací viz bod 2). 

Byly rovněž hlášeny následující nežádoucí účinky: 

Velmi časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10): 

  Bolest hlavy 

  Oteklé nebo nadmuté břicho 

Časté (mohou postihnout 1 osobu ze 100 až 1 osobu z 10): 

  Bolest břicha nebo nepříjemný pocit v oblasti břicha 

  Pánevní bolest 

  Bolest zad 

  Pocit těžkosti 

  Nepříjemný pocit v oblasti prsu 

  Závrať 

  Návaly horka 

  Žízeň 

  Nevolnost  

  Únava 

  Celkový pocit nemoci 

  Reakce v místě injekce, například bolest a zánět (s vyšší četností po intramuskulární 

injekci než po subkutánní injekci) 

Vzácné   (mohou postihnout 1 osobu ze 10000 až 1 osobu z 1000): 

  Ovariální  torze  (přetočení  vaječníku,  které  způsobuje  extrémní  bolest  v dolní  části 

břicha)  

Velmi vzácné   (mohou postihnout méně než 1 osobu  z 10000): 

  Tromboembolismus (vznik sraženiny v krevní cévě, která se uvolní a putuje krevním 

řečištěm, kde zablokuje jinou cévu) 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 

uvedeny v této příbalové informaci.  

Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti 

tohoto přípravku. 

5.  Jak přípravek Eigenorm Set uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte  při  teplotě  do  25 °C.  Uchovávejte  injekční  lahvičku  a předplněnou  injekční 

stříkačku s rozpouštědlem v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce,  injekční 

lahvičce  a přeplněné  injekční  stříkačce  s rozpouštědlem.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 

k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Použijte bezprostředně po rekonstituci. 

Nepoužívejte přípravek Eigenorm Set, pokud si všimnete, že roztok není čirý. Po rekonstituci 

musí být roztok čirý a bezbarvý. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod.  Zeptejte  se  svého  lékárníka,  jak 

naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

10 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Eigenorm Set obsahuje 

Léčivou látkou je menotropinum. 

Jedna  injekční  lahvička  obsahuje  follitropinum  75  IU  FSH  (lidský  folikuly  stimulující 

hormon) a lutropinum 75 IU LH (lidský luteinizační hormon).  

Lidský choriový gonadotropin (human chorionic gonadotrophin, hCG), hormon přirozeně se 

vyskytující v moči těhotných žen, je přidáván, aby podpořil celkovou aktivitu LH. 

Jedna  injekční  lahvička  obsahuje  follitropinum  150  IU  FSH  (lidský  folikuly  stimulující 

hormon) a lutropinum 150 IU LH (lidský luteinizační hormon).  

Lidský choriový gonadotropin (human chorionic gonadotrophin, hCG), hormon přirozeně se 

vyskytující v moči těhotných žen, je přidáván, aby podpořil celkovou aktivitu LH. 

Jestliže používáte více injekčních lahviček s práškem, bude 1 ml rekonstituovaného roztoku 

obsahovat následující množství menotropinu: 

Eigenorm Set 75 IU  

prášek  a rozpouštědlo  pro  injekční 

roztok     Eigenorm Set 150 IU  

prášek  a rozpouštědlo  pro  injekční 

roztok    

Počet 

použitých 

injekčních 

lahviček  Celkové  množství 

menotropinu v 1 ml roztoku  Počet 

použitých 

injekčních 

lahviček  Celkové  množství 

menotropinu v 1 ml roztoku 

1  75 IU  1  150 IU 

2  150 IU  2  300 IU 

3  225 IU  3  450 IU 

4  300 IU     

5  375 IU     

6  450 IU     

Dalšími pomocnými látkami jsou 

Prášek: monohydrát laktosy. 

Rozpouštědlo: 0,9%   roztok chloridu sodného ve vodě na injekci. 

11 

Jak přípravek Eigenorm Set vypadá a co obsahuje toto balení 

Prášek: bílý až téměř bílý lyofilizovaný prášek. 

Rozpouštědlo: čirý, bezbarvý roztok. 

Přípravek Eigenorm Set je dostupný jako prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. 

  

1 sada obsahuje: 

  jednu injekční lahvičku obsahující bílý až téměř bílý prášek, 

  jednu  předplněnou  injekční  stříkačku  (1 ml  rozpouštědla)  obsahující  čirý, bezbarvý 

roztok, 

  jednu jehlu pro rekonstituci a intramuskulární injekci (dlouhou jehlu),  

  jednu jehlu pro subkutánní injekci (krátkou jehlu).  

Přípravek  je  dostupný  ve  velikostech  balení  po  1,  5 nebo  10 sadách.  Na  trhu  nemusí  být 

všechny velikosti balení. 

Držitel rozhodnutí o registraci: 

Laboratoires Genévrier SA 

280 rue de Goa Parc de Sophia-Antipolis les 3 Moulins  

06600 Antibes  

Francie  

Výrobce: 

IBSA Farmaceutici Italia srl 

Via Martiri di Cefalonia, 2 

26900 Lodi – Itálie 

Pouze pro PL: 

Imed Poland Sp. z o.o. 

ul. Puławska 314 

02-819 Warszawa - Polsko 

Pouze pro UK: 

Pharmasure Ltd 

Units 4-6 

Colonial Business Park 

Colonial Way 

Watford D24  4PR - UK 

12 

Tento  léčivý  přípravek  je  v  členských  zemích  EHP  registrován  pod  těmito  názvy:  (Síla  a 

léčivá forma jsou stejné ve všech zemích, pouze obchodní název se mění) 

Rakousko: Meriofert PFS                    

Belgie: Fertinorm Kit                    

Bulharsko: Meriofert PFS                  

Kypr: Meriofert PFS                    

Česká republika: Eigenorm Set          

Dánsko: Meriofert Set                  

Francie: Fertistartkit                         

Řecko: Meriofert                           

Maďarsko: Meriofert Kit                    

Itálie: Meriofert                               

Lucembursko: Fertinorm Kit             

Polsko: Mensinorm                         

Rumunsko: Meriofert PFS                

Slovenská republika: Meriofert                         

Španělsko: Meriofert Kit                        

Nizozemsko: Meriofert spuit     

Velká Británie: Eigenorm PFS      

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: Listopad 2015 

9-3-2018

Auto-Chem Inc. recalls FREE-SHINE product

Auto-Chem Inc. recalls FREE-SHINE product

Health Canada’s sampling and evaluation program has determined that the products identified do not meet the labelling requirements for chemical consumer products as set out in the Canada Consumer Product Safety Act (CCPSA).

Health Canada

9-2-2018

Disney Store recalls Toy Story Woody Accessory Set

Disney Store recalls Toy Story Woody Accessory Set

The metal rivets of the hat and holster and the brown polyurethane material contained lead in excess of the allowable limit. Lead is toxic to children even at low exposure levels. Children can ingest harmful amounts of lead when they chew, suck, items containing lead.

Health Canada

2-2-2018

Statement from Jeffrey Shuren, M.D., J.D., director of the FDA’s Center for Devices and Radiological Health on the recent National Toxicology Program draft report on radiofrequency energy exposure

Statement from Jeffrey Shuren, M.D., J.D., director of the FDA’s Center for Devices and Radiological Health on the recent National Toxicology Program draft report on radiofrequency energy exposure

One part of the Food and Drug Administration’s mission is to ensure the safety of electronic products that emit radiation, like televisions and cell phones. These types of products are part of Americans’ daily life and we take our duty to protect consumers with the utmost gravity. With cell phones, we have relied extensively on a myriad scientific evidence developed over many years to help inform our regulatory thinking. Although the Federal Communications Commission (FCC) sets the standard for radiofreq...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-1-2018

JustFoodForDogs Voluntarily Recalls Three Daily Diets because of Possible Listeria monocytogenes Health Risk from Green Beans

JustFoodForDogs Voluntarily Recalls Three Daily Diets because of Possible Listeria monocytogenes Health Risk from Green Beans

JustFoodForDogs (JFFD) of Los Alamitos, CA, is voluntarily recalling its Beef & Russet Potato, Fish & Sweet Potato and Turducken dog food meals in all sizes. JFFD uses 100% USDA and other restaurant grade ingredients in all of its pet food, and because the green beans used in these meals may be contaminated with Listeria monocytogenes, the company is alerting the public.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-1-2018

Expanded Recall: ITW Permatex recalls Permatex Rust Dissolver Gel

Expanded Recall: ITW Permatex recalls Permatex Rust Dissolver Gel

The recalled product does not meet the labelling and child-resistant packaging requirements for consumer chemical products as set out in the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001.

Health Canada

30-11-2017

Virginia Diner, Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanut Allergen in Chocolate Covered Cashews 10 oz. cans

Virginia Diner, Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanut Allergen in Chocolate Covered Cashews 10 oz. cans

Virginia Diner, Inc. is voluntarily issuing a recall of 10 oz. cans of Plow & Hearth Chocolate Covered Cashews at Plow & Hearth’s locations and nationwide (Mail Order) as a precaution because they may contain peanuts and peanut allergens. People who have an allergy or severe sensitivity to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products. A label mix up was discovered by a consumer who received and opened a Cashew Tower Set (3 individual cashew cans) o...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-11-2017

Facilitating the marketing of biocontrol plant protection products

Facilitating the marketing of biocontrol plant protection products

Biocontrol is one of the solutions that could facilitate the substitution of synthetic plant protection products by non-chemical alternatives, with a view to achieving the goals of the French Ecophyto 2018 plan to reduce pesticide use. Although they are of natural origin, these plant protection products still have to be scientifically assessed, in terms of their effectiveness and their safety to health and the environment, before they can be placed on the market. ANSES has set up a specific system to giv...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

22-11-2017

ITW Permatex recalls Permatex Rust Dissolver Gel

ITW Permatex recalls Permatex Rust Dissolver Gel

The recalled product does not meet the labelling and child-resistant packaging requirements for consumer chemical products as set out in the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001.

Health Canada

21-11-2017

Health Canada warns Canadians of the risks of buying prohibited, non-compliant and unsafe consumer products online

Health Canada warns Canadians of the risks of buying prohibited, non-compliant and unsafe consumer products online

With the holiday season upon us, many Canadians will be turning to the Web to shop. While online shopping can be convenient, consumers should be aware that some products available online are prohibited in Canada, non-compliant with Canadian regulations or have been found to be unsafe. Examples of such products found online include baby walkers, infant self-feeding devices, relighting candles, and small powerful magnet sets.

Health Canada

9-11-2017

Amalie Oil Company recalls XCEL Dot 3 Brake Fluid

Amalie Oil Company recalls XCEL Dot 3 Brake Fluid

The recalled product does not meet the labelling and child-resistant packaging requirements for consumer chemical products as set out in the Consumer Chemicals and Containers Regulations, 2001.

Health Canada

9-11-2017

PlayMaty Recalls Magnetic Building Block Sets

PlayMaty Recalls Magnetic Building Block Sets

PlayMaty is voluntarily recalling these products from the market in response to Health Canada's product testing.

Health Canada

8-11-2017

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on new steps to improve FDA review of shared Risk Evaluation and Mitigation Strategies to improve generic drug access

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D. on new steps to improve FDA review of shared Risk Evaluation and Mitigation Strategies to improve generic drug access

To further streamline the submission and review process for shared system REMS (for any REMS that includes more than one medication), today the FDA is releasing a draft guidance for industry, Use of a Drug Master File for Shared System REMS Submissions, that describes how applicants can submit collective sets of files to the FDA that represent all participating firms.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-10-2017

Spirit Halloween recalls Spirit Lil' Red Dragon Costume

Spirit Halloween recalls Spirit Lil' Red Dragon Costume

The eyes may detach from the product, posing a choking hazard. The product may also present an entrapment hazard and exceed the permitted concentrations for phthalates set by Health Canada.

Health Canada

15-9-2017

Medtronic MiniMed infusion sets

Medtronic MiniMed infusion sets

Recall - potential for over-delivery of insulin and risk of hypoglycaemia

Therapeutic Goods Administration - Australia

12-9-2017

Medtronic Announces Voluntary Recall of Diabetes Infusion Sets

Medtronic Announces Voluntary Recall of Diabetes Infusion Sets

Medtronic plc (NYSE:MDT) announced today that it has started to inform patients worldwide of a voluntary recall of specific lots of infusion sets used with all models of Medtronic insulin pumps. The recall is related to a certain discontinued component in these infusion sets and does not include insulin pumps or glucose sensors.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-9-2017

Diabetes Infusion Sets by Medtronic: Recall - Vent Membrane May be Susceptible to Being Blocked by Fluid

Diabetes Infusion Sets by Medtronic: Recall - Vent Membrane May be Susceptible to Being Blocked by Fluid

May lead to potential over-delivery of insulin shortly after an infusion set change, which may cause hypoglycemia. Posted 09/12/2017

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-8-2017

FDA Drug Safety Communication:Use of long-term, high-dose Diflucan (fluconazole) during pregnancy may be associated with birth defects in infants

FDA Drug Safety Communication:Use of long-term, high-dose Diflucan (fluconazole) during pregnancy may be associated with birth defects in infants

[8-03-2011] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is informing the public that chronic, high doses (400-800 mg/day) of the antifungal drug Diflucan (fluconazole) may be associated with a rare and distinct set of birth defects in infants whose mothers were treated with the drug during the first trimester of pregnancy.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-7-2017

Occupational exposure limits for chemical agents

Occupational exposure limits for chemical agents

Since 2005, the Agency has been responsible for organising the independent, multidisciplinary, collective scientific expert appraisal needed for setting occupational exposure limits (OELs). A dedicated expert committee has therefore been set up to support the Agency in this mission. At the same time, ANSES is also responsible for drafting a list of chemicals for priority assessment, which it proposes to the French Ministry of Labour, thus enabling the Ministry to develop the programme for the OEL expert ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

6-7-2017

 The European Commission's decision concerning veterinary medicinal products containing zinc oxide

The European Commission's decision concerning veterinary medicinal products containing zinc oxide

On 26 June 2017, the European Commission adopted a decision to withdraw all marketing authorisations for veterinary medicinal products containing zinc oxide administered orally to food producing species. The medicinal products affected by the decision appear from Annex I to the decision. According to the decision, a member state may defer the withdrawal of the marketing authorisations if it considers that the immediate withdrawal may have adverse impact on its territory given the lack of availability of...

Danish Medicines Agency

21-6-2017

 Evaluation of a Danish meta-analysis of antidepressants

Evaluation of a Danish meta-analysis of antidepressants

The Danish Medicines Agency has evaluated a Danish meta-analysis made by the Copenhagen Trial Unit on the effects of antidepressants (SSRIs). The analysis attracted extensive media coverage. In connection with a consultation of the Danish Parliament’s Health and Senior Citizen's Committee, the Danish Medicines Agency has made a thorough evaluation of a Danish meta-analysis of antidepressants prepared by the Copenhagen Trial Unit (CTU). The CTU’s meta-analysis attracted considerable media coverage earlie...

Danish Medicines Agency

12-6-2017

2017 - Setkání SÚKL s pacientskými organizacemi

2017 - Setkání SÚKL s pacientskými organizacemi

Setkání SÚKL s pacientskými organizacemi, které se uskuteční 13. června 2017

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

12-6-2017

Setkání s pacientskými organizacemi

Setkání s pacientskými organizacemi

Státní ústav pro kontrolu léčiv pořádá schůzky a semináře, na kterých seznamuje zástupce pacientských organizací s novinkami, o kterých by pacienti měli být informováni. 

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

12-6-2017

2011 - Setkání SÚKL s pacientskými organizacemi

2011 - Setkání SÚKL s pacientskými organizacemi

Setkání s pacientskými organizacemi, které se uskutečnilo 14. listopadu 2011

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

12-6-2017

2012 - Setkání SÚKL s pacientskými organizacemi

2012 - Setkání SÚKL s pacientskými organizacemi

Setkání s pacientskými organizacemi, které se uskutečnilo 28. června 2012

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

12-6-2017

2016 - Setkání SÚKL s pacientskými organizacemi

2016 - Setkání SÚKL s pacientskými organizacemi

Setkání SÚKL s pacientskými organizacemi, které se uskutečnilo 13. června 2016.

Český Republich - SUKL - State Institute for Drug Control

2-2-2018

Set New Milestones for Exercise Motivation

Set New Milestones for Exercise Motivation

Title: Set New Milestones for Exercise MotivationCategory: Health NewsCreated: 2/1/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/1/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

1-2-2018

Scientific guideline: Reflection paper on investigation of pharmacokinetics and pharmacodynamics in the obese population, draft: consultation open

Scientific guideline: Reflection paper on investigation of pharmacokinetics and pharmacodynamics in the obese population, draft: consultation open

Obesity affects a large sub-set of the general population covering all ages and will continue to increase based on observed trends. The alteration of body composition and physiology as well as steatosis and a chronic state of inflammation (1) can potentially lead to important changes in the disposition of a given drug in obese as compared to non-obese subjects.

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-1-2018

SODIUM SULFACETAMIDE AND SULFUR Solution [Seton Pharmaceuticals]

SODIUM SULFACETAMIDE AND SULFUR Solution [Seton Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Cream [Seton Pharmaceuticals]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Cream [Seton Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND HYDROCORTISONE ACETATE Cream [Seton Pharmaceuticals]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND HYDROCORTISONE ACETATE Cream [Seton Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND HYDROCORTISONE ACETATE Gel [Seton Pharmaceuticals]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE AND HYDROCORTISONE ACETATE Gel [Seton Pharmaceuticals]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

SETLAKIN (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

SETLAKIN (Levonorgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Northstar Rx LLC]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

Early Puberty Sets Girls Up for Future Mental Health Issues

Early Puberty Sets Girls Up for Future Mental Health Issues

Girls who enter puberty early may have a higher risk for mental health problems in adulthood than their later-developing peers, new research suggests.

US - RxList

26-12-2017

Early Puberty Sets Up Mental Health Issues

Early Puberty Sets Up Mental Health Issues

Early Puberty Sets Girls Up for Future Mental Health Issues

US - eMedicineHealth

14-12-2017

Teen Acne Tied to Prostate Cancer Risk

Teen Acne Tied to Prostate Cancer Risk

Using a unique, long-term data set from their country's military, Swedish investigators report that acne in late adolescence is associated with a statistically significant increased risk for prostate cancer compared with not having acne in the latter teen years.

US - RxList

11-12-2017

JOHNSONS BATH DISCOVERY BABY GIFT SET (Zinc Oxide) Kit [Johnson Johnson Consumer Inc.]

JOHNSONS BATH DISCOVERY BABY GIFT SET (Zinc Oxide) Kit [Johnson Johnson Consumer Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

LEVA SET WITH OCCLUSIVE DRESSING (Lidocaine 2.5% And Prilocaine 2.5%) Kit [Welgo, Llc]

LEVA SET WITH OCCLUSIVE DRESSING (Lidocaine 2.5% And Prilocaine 2.5%) Kit [Welgo, Llc]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

News and press releases: EU scientific opinion: how to assess progress on reduction of antimicrobial resistance and antimicrobial consumption

News and press releases: EU scientific opinion: how to assess progress on reduction of antimicrobial resistance and antimicrobial consumption

ECDC, EFSA & EMA recommend set of indicators to measure progress in EU Member States

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-8-2017

Scientific guideline: Draft guideline on non-clinical documentation in applications for marketing authorisation/registration of well-established and traditional herbal medicinal products - Revision 1, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on non-clinical documentation in applications for marketing authorisation/registration of well-established and traditional herbal medicinal products - Revision 1, draft: consultation open

This guideline is intended to give advice for preparing and assessing applications for marketing authorisation of well-established herbal medicinal products and for the registration of traditional herbal medicinal products. It should be read in conjunction with the general requirements set out by Directive 2001/83/EC1, in particular its Annex I, and general methodological requirements published by the 29 EMA.

Europe - EMA - European Medicines Agency

25-7-2017

FDA Sets Inaugural Meeting of First-Ever Patient Engagement Advisory Committee https://go.usa.gov/xR8wh pic.twitter.com/BW2keDcDOQ

FDA Sets Inaugural Meeting of First-Ever Patient Engagement Advisory Committee https://go.usa.gov/xR8wh pic.twitter.com/BW2keDcDOQ

FDA Sets Inaugural Meeting of First-Ever Patient Engagement Advisory Committee https://go.usa.gov/xR8wh  pic.twitter.com/BW2keDcDOQ

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-7-2017

MY LITTLE PONY HAND SANITIZER SET (Benzalkonium Chloride) Gel [Townley Inc.]

MY LITTLE PONY HAND SANITIZER SET (Benzalkonium Chloride) Gel [Townley Inc.]

Updated Date: Jul 5, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

BADGER ESSENTIAL BABY SET (Zinc Oxide) Kit [W.S. Badger Company, Inc.]

BADGER ESSENTIAL BABY SET (Zinc Oxide) Kit [W.S. Badger Company, Inc.]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

3-6-2017

Zika's Set to Return to Mainland U.S., But Budget Cuts Threaten Response

Zika's Set to Return to Mainland U.S., But Budget Cuts Threaten Response

Title: Zika's Set to Return to Mainland U.S., But Budget Cuts Threaten ResponseCategory: Health NewsCreated: 6/1/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/2/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-6-2017

New Mosquito Zika Threat Set to Return This Summer

New Mosquito Zika Threat Set to Return This Summer

New Zika Threat Hovers as Summer's Mosquitoes Get Bzzzzy

US - eMedicineHealth

1-6-2017

COVER FX MATTIFYING PRIME AND SET (Salicylic Acid) Kit [Cover FX Skin Care Inc]

COVER FX MATTIFYING PRIME AND SET (Salicylic Acid) Kit [Cover FX Skin Care Inc]

Updated Date: Jun 1, 2017 EST

US - DailyMed

23-5-2017

Commissioner @SGottliebFDA sets up Opioid Policy Steering Committee to develop strategies to confront this crisis https://go.usa.gov/xN8dM pic.twitter.com/k5VawX3waI

Commissioner @SGottliebFDA sets up Opioid Policy Steering Committee to develop strategies to confront this crisis https://go.usa.gov/xN8dM pic.twitter.com/k5VawX3waI

Commissioner @SGottliebFDA sets up Opioid Policy Steering Committee to develop strategies to confront this crisis https://go.usa.gov/xN8dM  pic.twitter.com/k5VawX3waI

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-5-2017

Health Tip: Parents, Set Rules About Driving for Teens

Health Tip: Parents, Set Rules About Driving for Teens

Title: Health Tip: Parents, Set Rules About Driving for TeensCategory: Health NewsCreated: 5/1/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 5/1/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2017

Trump Rolls Out First Set of Obamacare Fixes

Trump Rolls Out First Set of Obamacare Fixes

Title: Trump Rolls Out First Set of Obamacare FixesCategory: Health NewsCreated: 4/14/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-4-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) template ‘Particulars to appear on the immediate package – combined label and package leaflet’ for veterinary medicinal products authorised via the centralised, mutual recognition and

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) template ‘Particulars to appear on the immediate package – combined label and package leaflet’ for veterinary medicinal products authorised via the centralised, mutual recognition and

This template is designed for applicants who plan to put all labelling and leaflet information on the immediate packaging instead of printing a package leaflet. This is in line with Article 61(1) of the Veterinary Directive. The aim is to harmonise existing initiatives at the national level (driven by the need for such a template) and to ensure that critical elements are prominently located on these types of packs. An 18-month pilot phase will enable applicants and competent authorities to gain experienc...

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-3-2017

Scientific guideline: Draft guidance on provision of data on antimicrobial use by animal species from national data collection systems, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guidance on provision of data on antimicrobial use by animal species from national data collection systems, draft: consultation open

This guidance aims to set standards for data on antimicrobial use by animal species from national data collection systems and to define the type and format of those data. The guidance should allow for the collation, analysis and reporting of reliable, harmonised and standardised data on antimicrobial use by animal species/category in EU/EEA Member States and across time periods. A Question and answer document on the guidance has been prepared, providing clarification and the rationale for some of the rec...

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-3-2017

News and press releases: Call for experts in anonymisation of clinical data

News and press releases: Call for experts in anonymisation of clinical data

EMA to set up technical group in the context of the publication of clinical data

Europe - EMA - European Medicines Agency

Advertisement